(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 7 d.
As­ta MIN­CIU­VIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja, sa­ko, jog mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti vir­tu­vė­je. Jos ke­pa­mų sal­du­my­nų la­biau­siai iš­troš­kę anū­kai. Rad­vi­liš­kie­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo spran­di­nės keps­nio re­cep­tą, ku­ris yra šei­mos fir­mi­nis pa­tie­ka­las – jį ke­pė ir ma­ma, ir mo­čiu­tė.Pa­tie­ka­lui pa­ga­min­ti rei­kės: kiau­lie­nos spran­di­nės (apie 1 ki­log­ra­mo), žiups­ne­lio drus­kos, pi­pi­rų, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko, įvai­rių prie­sko­ni­nių žo­le­lių (ga­li bū­ti ir džio­vin­tas žo­le­lių mi­ši­nys), span­guo­lių...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 6 d.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Onu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti py­ra­go su uo­gie­ne re­cep­tą.
Rei­kės: 0,5 lit­ro uo­gie­nės, 0,5 stik­li­nės cuk­raus, 3 nu­brauk­tų šaukš­te­lių so­dos, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, 3 kiau­ši­nių, va­ni­li­nio cuk­raus, mil­tų.
Kiau­ši­nius iš­su­ka­me su cuk­ru­mi. Į ki­tą in­dą su­de­da­me uo­gie­nę, ma­jo­ne­zą, so­dą ir mai­šo­me, kol ma­sė smar­kiai iš­pu­to­ja. Tuo­met į ją su­kre­čia­me su cuk­ru­mi iš­suk­tus kiau­ši­nius, su­mai­šo­me.
Į gau­tą ma­sę be­ria­me mil­tų ir va­ni­li­nio cuk­raus, kol su­tirš­tės. Ge­rai iš­mai­šo­me. Teš­lą de­da­me į...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. sausio 5 d.
Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus ir Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to Jo­niš­kio sky­riaus na­rė Ste­fa­ni­ja DAMB­RAUS­KIE­NĖ ber­ži­nė­mis mal­ko­mis kū­re­na­mo­je kros­ny­je ke­pa gar­dų bul­vių plokš­tai­nį.Plokš­tai­niui rei­kės: ki­bi­ro bul­vių, kiau­lės spir­gų ir ly­dy­tų tau­kų, pu­sės lit­ro pie­no, ma­ri­nuo­tos be kau­lo kiau­lės kar­kos, ke­lių svo­gū­nų gal­vu­čių, drus­kos, kar­čių­jų ir kve­pian­čių­jų pi­pi­rų, mal­tų lau­rų la­pų, grie­ti­nės, čes­na­kų.
Iš va­ka­ro kiau­lės kar­ką su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais ir pa­ma­ri­nuo­ja­me...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 4 d.
Ko­pūs­tai, bul­vės su­pjaus­to­mi ir de­da­mi vir­ti į tą pa­tį puo­dą. Kol bul­vės ir ko­pūs­tai ver­da, ga­ba­liu­kais su­pjaus­to­ma mė­sa ir iš­ke­pa­ma alie­ju­je. Bai­giant kep­ti, su­de­da­mi su­pjaus­ty­ti svo­gū­nai, čes­na­kas, ga­li­ma įdė­ti ir tar­kuo­tų mor­kų. Už­be­ria­ma prie­sko­nių, drus­kos, ke­pa­ma, kol su­minkš­tės dar­žo­vės.
Iš­vi­rę ko­pūs­tai ir bul­vės nu­sun­kia­mi, į juos su­kre­čia­ma kep­ta mė­sa. Mi­ši­nys dar ke­lias mi­nu­tes troš­ki­na­mas ant silp­nos ug­nies. Mėgs­tan­tys ga­li įdė­ti po­mi­do­rų pa­da­žo.
Ska­naus!

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 3 d.
Rei­kia: kvie­ti­nių mil­tų, van­dens, mie­lių, drus­kos.
Iš mil­tų, pri­dė­jus mie­lių, iš­mai­šo­ma teš­la, pi­lant šil­to van­dens. Pa­lauk­ti, kol teš­la pa­kils. Ta­da įbe­ria­ma dar mil­tų ir už­min­ko­ma kie­tes­nė teš­la.
Pa­da­ro­mi ries­tai­niai ir pa­de­da­mi šil­to­je vie­to­je, kad pa­kil­tų. Pa­ki­lu­sius ries­tai­nius su­dė­ti į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį ir vir­ti 5–10 mi­nu­čių.
Iš­vi­ru­sius iš­grai­by­ti, su­dė­ti ant sau­sų šva­rių len­te­lių ir kep­ti ne­karš­to­je kros­ny­je ar or­kai­tė­je. Kai vie­na pu­sė gra­žiai pa­gel­to­nuo­ja, rei­kia juos...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 31 d.
Da­li­ja BUT­KIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ kal­bos re­dak­to­rė, mū­sų ko­le­gė, yra pui­ki, iš­ra­din­ga šei­mi­nin­kė. Nau­ja­me­čių šven­čių sta­lui ji siū­lo iš­si­kep­ti py­ra­gą.
Teš­lai rei­kės: 100 g varš­kės, 3 šaukš­tų alie­jaus, 2 šaukš­tų pie­no, 50 g cuk­raus, 150 g mil­tų, 2 šaukš­te­lių ke­pi­mo mil­te­lių.
1 in­de­lio kon­ser­vuo­tų ana­na­sų (apie 7 grie­ži­nė­lių).
Pu­din­gui rei­kės: 2 kiau­ši­nių, 200 g grie­ti­nės, 1 cit­ri­nos su­tar­kuo­tos žie­ve­lės, 75 g cuk­raus, 50 g mil­tų, cuk­raus pud­ros pa­puo­ši­mui.
Iš teš­lai skir­tų pro­duk­tų už­min­ko­ma teš­la. Ja iš­klo­ja­ma svies­tu...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 30 d.
Al­ma KU­BI­LINS­KIE­NĖ, Aukš­tel­kų (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) se­niū­ni­jos se­niū­nė, sa­vo šei­mą mėgs­ta pa­le­pin­ti įvai­riais pa­tie­ka­lais. Aukš­tel­kiš­kė sa­vo pa­tie­ka­luo­se ne­ven­gia nau­do­ti daug įvai­rių dar­žo­vių, prie­sko­ni­nių žo­le­lių, ku­rių iš­siau­gi­na pa­ti. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo su­kti­nu­kų re­cep­tą.Suk­ti­nu­kams rei­kės: kiau­lie­nos iš­pjo­vos, rū­ky­tos šo­ni­nės, alie­jaus ke­pi­mui, čes­na­ko, džio­vin­tų obuo­lių ir sly­vų, mor­kos, prie­sko­ni­nių žo­le­lių (ba­zi­li­ko, roz­ma­ri­no ar ki­tų) bei prie­sko­nių (pa­gal sko­nį), sul­ti­nio...

„Kiulkiai“

2016 m. gruodžio 29 d.
Kel­miš­kis et­no­kul­tū­ros puo­se­lė­to­jas, an­samb­lio „Ra­mo­čia“ va­do­vas Val­das RUT­KŪ­NAS ga­mi­na la­bai kas­die­niš­kus pa­tie­ka­lus.
Vi­sai kas ki­ta, kai ten­ka pa­bū­ti sa­vo žmo­nos Ge­no­vai­tės, dir­ban­čios lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja, asis­ten­tu. Ji ste­bi­na se­no­vi­niais tė­vų ir sa­vo kraš­to val­gių re­cep­tais. Vie­ną to­kių sa­vo uoš­vio Ka­zio Par­ti­ko, gy­ve­nan­čio Juodk­ran­tė­je, re­cep­tų po­nas Val­das siū­lo iš­ban­dy­ti „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
„Kiul­kiams“ rei­kės: 5–6 bul­vių, 1–1,5 stik­li­nės mil­tų...

Pyragas su vyšniomis

2016 m. gruodžio 28 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų klu­bo Skaist­gi­rio fi­lia­lo va­do­vė, bu­vu­si pe­da­go­gė Zo­fi­ja PLI­ČAI­TĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­ra­gau­ti py­ra­go su kon­ser­vuo­to­mis vyš­nio­mis.Py­ra­gui rei­kės: 3 kiau­ši­nių, 0,5 in­de­lio kon­den­suo­to sal­daus pie­no, 100 gra­mų svies­to, maž­daug 5 šaukš­tų mil­tų, cit­ri­nos žie­ve­lės, kon­ser­vuo­tų vyš­nių be kau­liu­kų (tin­ka iš kom­po­to ar uo­gie­nės).
Du­be­ny­je iš­pla­ka­me kiau­ši­nius, su­pi­la­me ir iš­mai­šo­me kon­den­suo­tą pie­ną. Svies­tą iš­tir­pi­na­me ir at­vė­su­sį taip pat su­pi­la­me į...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 23 d.
Emi­li­ja BRA­JINS­KIE­NĖ, „Še­du­vos“ et­nog­ra­fi­nio an­samb­lio va­do­vė, kraš­to et­nog­ra­fi­jos ži­no­vė, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo šven­tėms iš­si­kep­ti kar­ką ar kum­pį pa­gal se­no­vi­nį Še­du­vos kraš­to re­cep­tą.Rei­kės: di­do­kos kar­kos ar ne­di­de­lio prie­ki­nio kum­pio, ke­lių nu­lup­tų gal­ve­lių svo­gū­nų.
Ma­ri­na­tui: drus­kos, lau­rų la­pų, pi­pi­rų, čes­na­ko, van­dens.
Įda­rui: rū­ky­tų la­ši­nu­kų, smul­kiai pjaus­ty­tų svo­gū­nų (1–2 gal­ve­lių), pi­pi­rų, drus­kos.
Teš­lai: ru­gi­nių ir kvie­ti­nių mil­tų duo­nai kep­ti, van­dens.
Pir­miau­sia...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 22 d.
Rei­kės: an­ties, mor­kų, sa­lie­rų, po­rų, pi­pi­rų ir ki­tų mėgs­ta­mų prie­sko­nių.
An­tis iš­da­ri­nė­ja­ma, nu­lu­pa­ma oda, nuo kau­lų nui­ma­ma mė­sa ir su­ma­la­ma. Į ma­sę pri­de­da­ma su­pjaus­ty­tų ir ant alie­jaus pa­troš­kin­tų mor­kų, sa­lie­rų, po­rų. Įbe­ria­ma drus­kos, pi­pi­rų ar dar ko­kių norima prie­sko­nių. Vis­kas su­mai­šo­ma. Tin­ka įmai­šy­ti ir mal­tos kiau­lie­nos.
Pa­ruoš­ta mė­sa su­su­ka­ma į mar­lę kaip vy­nio­ti­nis ir troš­ki­na­ma puo­de apie 45 mi­nu­tes. Jei se­nes­nė an­tis – il­gė­liau.
Vy­nio­ti­nis pa­sle­gia­mas nak­čiai vė­sio­je...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 21 d.
Ry­žiai ge­rai iš­ver­da­mi ir nu­sun­kia­mi. Žu­vis nu­kau­li­na­ma, su­pjaus­to­ma no­ri­mo dy­džio ga­ba­liu­kais. Čes­na­ko skil­te­lės su­traiš­ko­mos. Vi­si pro­duk­tai ge­rai su­mai­šo­mi su ma­jo­ne­zu.
Ska­naus!

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 20 d.
Kiau­lie­na su­pjaus­to­ma ga­ba­liu­kais, ap­ke­pi­na­ma alie­ju­je. Kiek ap­ke­pus, de­da­mi su­pjaus­ty­ti svo­gū­nai, tar­kuo­tos mor­kos ir su­traiš­ky­ti čes­na­kai, už­be­ria­ma drus­kos ir pi­pi­rų. Ke­pa­ma, kol vis­kas su­minkš­tės.
Ma­sė su­kre­čia­ma į troš­kin­tu­vą, su­de­da­mi rau­gin­ti ko­pūs­tai, su­be­ria­mi kmy­nai, už­pi­la­mas sul­ti­nys. Troš­ki­na­ma, kol su­minkš­tės ko­pūs­tai. De­da­mi su­pjaus­ty­ti švie­ži ko­pūs­tai, pa­troš­ki­na­ma, kol jie su­minkš­tė­ja. Po to atei­na ei­lė rū­ky­toms deš­re­lėms ir nu­plau­toms bei...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 17 d.
Šiau­lie­tė Da­lia MAIŽ­VI­LIE­NĖ, bai­gu­si mais­to pa­ruo­ši­mo tech­no­lo­gi­jų stu­di­jas, yra pui­ki ku­li­na­rė. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo pa­si­ga­min­ti gar­džių, daug pa­stan­gų ga­my­bai ne­rei­ka­lau­jan­čių sau­sai­nius.Rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo mil­tų, 200 gra­mų svies­to, 2 šaukš­tų grie­ti­nės, 1 kiau­ši­nio. Dar vie­no kiau­ši­nio pri­reiks su­for­muo­tiems sau­sai­niams ap­tep­ti.
Nu­ro­dy­tus pro­duk­tus „su­ka­po­ti“ į teš­lą. Jei teš­la ne­lim­pa, įpil­ti šiek tiek van­dens. Pa­lai­ky­ti šal­dy­tu­ve. Įp­ras­tai po­nia Da­lia...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 16 d.
Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rė Al­ma MEŠ­KIE­NĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti pu­pe­lių ir džio­vin­tų obuo­lių miš­rai­nės.
Pa­tie­ka­lui rei­kės: pu­pe­lių, džio­vin­tų obuo­lių, čes­na­ko, ma­jo­ne­zo, drus­kos. Kiek pro­duk­tų im­ti, pri­klau­so nuo val­gy­to­jų.
Pu­pe­les iš­mir­ky­ti ir iš­vir­ti. Džio­vin­tus obuo­lius ke­le­tą va­lan­dų pa­mir­ky­ti šal­ta­me van­de­ny­je, vė­liau stam­bo­kai su­pjaus­ty­ti ir su­dė­ti į du­be­nį su pu­pe­lė­mis. Įber­ti smul­kiai su­pjaus­ty­to čes­na­ko...

„Kleckiukai“ su keptos silkės padažu

2016 m. gruodžio 15 d.
Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti „Šiau­lių kraš­to“ re­por­te­rė Lo­re­ta RIPS­KY­TĖ mėgs­ta leng­vus pa­tie­ka­lus iš dar­žo­vių, žu­vies, paukš­tie­nos. Ta­čiau atė­jus niū­riam žie­mos me­tui ir ad­ven­tui pri­si­me­na vai­kys­tė­je mėg­tą mo­čiu­tės ga­min­tą pa­snin­ko pa­tie­ka­lą – „klec­kiu­kus“ su ža­ri­jo­se kep­tos sil­kės pa­da­žu. Re­cep­tą žur­na­lis­tė siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.„Klec­kiu­kams“ rei­kės: kvie­ti­nių mil­tų, van­dens ir drus­kos.
Pa­da­žui rei­kės: sū­dy­tos iš­da­ri­nė­tos sil­kės, di­des­nės svo­gū­no ro­pu­tės...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 14 d.
Dia­na ADO­MAI­TY­TĖ, Rad­vi­liš­kio Vinco Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los sek­re­to­rė, sa­ko, jog mėgs­ta ga­min­ti, o pa­ga­min­tais pa­tie­ka­lais le­pin­ti ar­ti­muo­sius. Rad­vi­liš­kie­tė ne­ven­gia vir­tu­vė­je eks­pe­ri­men­tuo­ti. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo už­kan­džio re­cep­tą.
Rei­kės: 100 gra­mų sū­rio (mo­ca­re­los ar­ba fer­men­ti­nio), 200 gra­mų vir­tos viš­tie­nos fi­lė, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 3 šaukš­tų te­pa­mo varš­kės sū­re­lio, 1 šaukš­to ka­po­tų įvai­rių ža­lu­my­nų.
Pa­puo­ši­mui: aly­vuo­gių, svo­gū­nų laiš­kų, įvai­rių ža­lu­my­nų...

Dienos receptas

2016 m. gruodžio 13 d.
Šiau­lie­tė Re­gi­na MA­ČIU­LY­TĖ, Šiau­lių uni­ver­si­te­to ma­gist­ran­tė, siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams iš­si­kep­ti kek­siu­kų. „Re­cep­tas la­bai pa­pras­tas“, – sa­ko Re­gi­na. Kai pa­ti jį iš­ban­dė, iš­kep­ti kek­siu­kai la­bai pa­ti­ko šei­mos na­riams, drau­gams.
Rei­kės: 120 g svies­to, 2 kiau­ši­nių, 2–3 ku­pi­nų šaukš­tų cuk­raus (aš de­du ma­žiau, nes ne­mėgs­tu la­bai sal­džiai) apie 0,5 stik­li­nės pie­no, 1 ku­pi­nos stik­li­nės mil­tų, 1 ku­pi­no šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.
Kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros svies­tą (aš daž­niau­siai iš­tir­pi­nu)...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 10 d.
Gry­bais ji ska­ni­na sil­kę ir mė­sos pa­tie­ka­lus. Gry­bai tin­ka ir mil­ti­niams pa­tie­ka­lams.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo iš­ban­dy­ti lie­ti­nius su gry­bais.
Rei­kės: 300 gra­mų mil­tų, stik­li­nės pie­no, van­dens, dvie­jų kiau­ši­nių, drus­kos, svo­gū­no, apie pu­sės lit­ro džio­vin­tų, iš­vir­tų ir su­mal­tų gry­bų įda­rui.
Džio­vin­tus gry­bus iš va­ka­ro už­mer­kia­me. Ry­tą de­da­me į ver­dan­tį van­de­nį ir ver­da­me apie 20 mi­nu­čių. Kai at­vės­ta, su­ma­la­me ir ap­ke­pi­na­me kep­tu­vė­je su svies­tu ir smul­kin­tu...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 9 d.
Šiau­lie­tė Au­gus­ti­na KAN­KA­LIE­NĖ greit­py­ra­gį ke­pa dar nuo tų lai­kų, kai vai­kai bu­vo stu­den­tai. Da­bar mo­te­ris jau tu­ri še­šis anū­kus ir še­šis proa­nū­kius, tad greit­py­ra­gį ska­nau­ja net ke­lios kar­tos.Rei­kės: 200 gra­mų mar­ga­ri­no, stik­li­nės cuk­raus, 2 šaukš­tų grie­ti­nės, 3 kiau­ši­nių, mil­tų, va­ni­li­nio cuk­raus, so­dos, cit­ri­nos sul­čių, ra­zi­nų.
Cuk­rų iš­suk­ti su mar­ga­ri­nu, kol iš­tirps. Įmai­šy­ti grie­ti­nę, po vie­ną įkul­ti kiau­ši­nius. Vis­ką iš­suk­ti. Įber­ti va­ni­li­nio cuk­raus ir nu­brauk­tą šaukš­tą so­dos, nu­ge­sin­tos...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas