(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kultūra

TARP SHAKESPEARE’O IR APUČIO

2017 m. sausio 7 d.
Per­nai pa­sau­lis pa­mi­nė­jo 400-ąsias ang­lų ge­ni­jaus Wil­lia­mo Shakespeare‘o mir­ties me­ti­nes. Ta pro­ga Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la ką tik iš­lei­do Shakespeare‘o dra­mas „Klai­dų ko­me­di­ja“ ir „Troi­las ir Kre­si­da“ (iš ang­lų kal­bos ver­tė Sau­lius Re­peč­ka). Abi pje­sės į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­tos pir­mą sy­kį. Kuo ga­li bū­ti įdo­mus mums Shakespeare‘as to­mis pje­sė­mis, ku­rios lie­ka ant­ra­me ge­ni­jaus kū­ry­bos pla­ne, nes jis mums dau­giau­sia ži­no­mas chres­to­ma­ti­nė­mis tra­ge­di­jo­mis – „Ham­le­tu“...

Tolstojininko dukra – apie gyvenimą miške

2016 m. lapkričio 19 d.
Gar­siau­sias iš Lie­tu­vos tols­to­ji­nin­kų And­re­jus Ka­lend­ra (1885–1952 m.) gy­ve­no miš­ke prie Kruo­pių (Akme­nės r.). Šia­me kraš­te be­veik ne­be­li­ko jį pa­ži­no­ju­sių. Pa­pa­sa­ko­ti ga­li tik de­vy­nias­de­šimt­me­tė duk­ra Mor­ta Ja­ku­tie­nė.Dau­giau kaip prieš šimt­me­tį Lie­tu­vo­je ki­lu­sio tols­to­ji­nin­kų ju­dė­ji­mo vie­nas iš žy­miau­sių da­ly­vių lai­ko­mas A. Ka­lend­ra.
Jis, gy­ven­da­mas Ry­go­je, su­si­ža­vė­jo iš Ru­si­jos pa­skli­du­sio­mis idė­jo­mis prieš įžvel­gia­mą žmo­ni­jos iš­si­gi­mi­mą. To­dėl pa­si­rin­ko sa­vi­tą...

Medvilionių dvaras nuskambėjo ir žydų gelbėjimo istorijoje

2016 m. spalio 6 d.
Po mir­ties Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiu­mi Lie­tu­vos Pre­zi­den­tū­ro­je ap­do­va­no­tos Med­vi­lio­nių dva­re (Jo­niš­kio ra­jo­nas) Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais žy­dų tau­ty­bės ma­ti­nin­ką Jo­kū­bą Ba­ril­ką gel­bė­ju­sios Dau­gė­lų, Grav­rog­kų ir Po­lia­kų šei­mos. Dau­gė­los ir Grav­rog­kai gi­mi­nys­tės ry­šiais sie­ja­mi su šio kraš­to švie­suo­liais bro­liu ir se­se­ri­mi Sta­nis­lo­vu ir Te­re­se Goe­sais, XIX am­žiaus pabaigoje–XX am­žiaus pra­džio­je dva­re­lį pa­ver­tu­siais lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jų bu­vei­ne.
Jo­kū­bas Ba­ril­ka...

Muziejaus erdvėse – šiuolaikinis menas

2016 m. rugsėjo 9 d.
Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­ju­je su­reng­ta ret­ros­pek­ty­vi pa­ro­da, pir­mą kar­tą per ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos lai­ko­tar­pį api­bend­ri­nan­ti ir at­spin­din­ti Šiau­liuo­se vy­ku­sius me­no pro­ce­sus. Mu­zie­jaus erd­vė­se eks­po­nuo­ja­mi įvai­rių žan­rų ir sti­lių kū­ri­niai, juo­se ga­li­ma ras­ti ir is­to­ri­nių įvy­kių įam­ži­ni­mą, ir siur­rea­liz­mo ar fan­tas­ma­go­ri­jų.Tre­čia­die­nį „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je ati­da­ry­ta pa­ro­da „Su­si­ti­ki­mai. Šiau­lie­čiai me­ni­nin­kai“, skir­ta mies­to 780-ajam...

Teatralai išeis į aikštes ir gatves, atvers sceną ir pakvies į požemį

2016 m. rugsėjo 9 d.
Ma­žie­ji šiau­lie­čiai ak­to­rius ga­lė­jo su­tik­ti ket­vir­ta­die­nį pa­ro­do­je „Ką vei­ki?“ Šian­dien, kai 16 va­lan­dą pa­grin­di­ne mies­to gat­ve pa­ju­dės spal­vin­ga, triukš­min­ga mo­to­ri­zuo­ta šven­tės da­ly­vių ko­lo­na, jo­je bus ir sti­li­zuo­ta teat­ra­lų plat­for­ma.
Šeš­ta­die­nio va­ka­re 20 ir 21 va­lan­dą teat­re lau­kia­mi smal­sie­ji, ku­rie ne­pa­būgs leis­tis į teat­ro po­že­mius ir pa­ke­liau­ti klai­džiais rū­siais-la­bi­rin­tais. Į eks­kur­si­ją „Teat­ro la­bi­rin­tais“ bū­ti­na re­gist­ruo­tis iš anks­to ir įsi­gy­ti...

Meilės gilė „pasodinta“ po ąžuolu

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Tre­čia­die­nio va­ka­rą Šiau­liuo­se try­lik­tą kar­tą „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je var­po dū­žiu ati­da­ry­tas me­no fes­ti­va­lis „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka“. Šie­me­ti­nis šū­kis „Mei­lė (Lo­ve, Amour)“ įpras­min­tas šiau­lie­čio me­ni­nin­ko Ka­zio Bim­bos kū­ri­niu – ak­me­ni­ne gi­lės skulp­tū­ra. Ją pa­try­nu­sie­ji tu­rė­tų pa­tir­ti mei­lės bur­tus.„Mei­lė lais­vei, to­le­ran­ci­jai, kū­ry­biš­ku­mui. Mei­lė ga­li tap­ti vie­ni­jan­čia ir pa­lai­kan­čia jė­ga prieš grės­mes ir bai­mes, ką pa­ju­to­me po te­ro­ro iš­puo­lių Ni­co­je ir ki­tuo­se pa­sau­lio...

Fotografijos – tarsi žinutės ateičiai

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Ri­čar­das Sa­mui­lis iš Lio­lių (Kelmės r.) daž­nai yra va­di­na­mas fo­tog­ra­fu-met­raš­ti­nin­ku. Nyks­tan­čias ar su­ny­ku­sias so­dy­bas, šven­tes, me­džius ir ak­me­nis, įdo­mias vie­tas fo­tog­ra­fuo­jan­tis lio­liš­kis įsi­ti­ki­nęs, jog fo­tog­ra­fi­jos pa­skir­tis ir yra atei­čiai pa­lik­ti ži­nu­tę.
Ri­čar­das Sa­mui­lis be fo­toa­pa­ra­to nie­kuo­met nei­na iš na­mų. Kai vie­nu me­tu apa­ra­to ne­tu­rė­jo, kaip ty­čia tu­rė­jo at­si­tik­ti įvai­rių įvy­kių, ku­rių ne­bu­vo kuo įam­žin­ti.
Pir­ma­sis R. Sa­mui­lio fo­toa­pa­ra­tas...

Žagarės dvare eksponuojami Japonijos menininkų darbai

2016 m. liepos 22 d.
Ža­ga­rės dva­ro rū­muo­se vei­kia dvie­jų XIX ir XX am­žiaus Ja­po­ni­jos me­ni­nin­kų dar­bų pa­ro­da, ku­rią eks­po­nuo­ti su­tei­kė ga­li­my­bę Ja­po­ni­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je.
Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti XX am­žiaus ka­lig­ra­fo Se­ki­sai Ta­ka­mae dar­bų ir XIX am­žiaus me­džio rai­ži­nių meist­ro Hiros­hi­ge An­do pei­za­ži­nių gra­viū­rų.
1943 me­tais gi­męs Se­ki­sai Ta­ka­mae ka­lig­ra­fi­jos mo­kė­si pas sa­vo ša­ly­je ži­no­mus šios sri­ties meist­rus ir pa­ts yra Ja­po­ni­jos ka­lig­ra­fi­jos me­no ins­ti­tu­to...

Baltų genčių kostiumai – iš skirtingų amžių

2016 m. liepos 22 d.
Per Kel­mė­je su­reng­tą tarp­tau­ti­nį folk­lo­ro fes­ti­va­lį „Ir pa­jau­ga ža­li lei­pa“ kel­miš­kiai tu­rė­jo pro­gos ne­mo­ka­mai pa­ma­ty­ti da­lį Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cent­ro ini­cia­ty­va su­kur­tų bal­tų gen­čių kos­tiu­mų ko­lek­ci­jos. Juos de­monst­ra­vo „Jud­lės“ bei „Ta­du­jos“ folk­lo­ro an­samb­lių dai­ni­nin­kai ir mu­zi­kan­tai.Kel­mės kul­tū­ros cent­re ant po­diu­mo pa­si­ro­do bal­tų gen­čių dra­bu­žiais vil­kin­čios po­ros. Liau­dies kul­tū­ros cent­ro di­zai­ne­rė teks­ti­li­nin­kė Da­nu­tė Ke­tu­ra­kie­nė de­ta­liai...

Akmentašiai išbando savo ir akmens kantrybę

2016 m. liepos 15 d.
Praė­ju­sį pir­ma­die­nį Kel­mė­je, A. Mac­ke­vi­čiaus gat­vė­je esan­čio­se kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se, pra­si­dė­jo ak­men­ta­šių sim­po­ziu­mas.Kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės A. Mac­ke­vi­čiaus gat­vė­je. Dirb­tu­vių kie­me pri­vež­ta įvai­raus dy­džio ak­me­nų. Ak­me­nis kaip sa­vo dar­bo me­džia­gą jau ap­žiū­ri­nė­jo bū­re­lis ak­men­ta­šių ir vie­tos kul­tū­ros dar­buo­to­jų, at­vy­ku­sių į sim­po­ziu­mo ati­da­ry­mą.
Ant di­džiau­sio­jo ak­mens sa­vo įran­kiais ak­men­ta­šiai iš­ka­la rai­des „J. L.“. Tai kel­miš­kio ak­men­ta­šio Juo­zo Liau­dans­kio, ku­rio tra­di­ci­ją...

Geležinkelio stotelę primins garvežiukas

2016 m. liepos 15 d.
Mu­mai­čių kai­me (Šiau­lių r.), tarp gy­ve­na­mo­jo na­mo ir as­fal­tuo­to ke­lio, ant bė­gių ga­liu­kų su­stin­go ma­žy­tis gar­ve­žiu­kas. Nie­kas ne­si­ste­bė­tų, jei­gu ži­no­tų, jog ka­dai­se šia­me pa­sta­te bu­vo įsi­kū­ru­si ge­le­žin­ke­lio sto­tis, pro ją puš­kė­da­vo trau­ki­niai.
Na­mą, ku­ria­me praei­ty­je bu­vo įsi­kū­ru­si Mu­mai­čių ge­le­žin­ke­lio sto­te­lė, o ja­me – ke­lei­vių lau­ki­mo pa­tal­pa, ir vi­są so­dy­bą Al­gi­man­tas Tar­ti­la nu­si­pir­ko 1991 me­tais. Šis pa­sta­tas jam bu­vo ge­rai pa­žįs­ta­mas.
Jis sau­go...

Laura Guokė – "BP Portrait Award / Travel Award 2016" laureatė

2016 m. liepos 8 d.
"BP Port­rait Award 2016" – kas­met vyks­tan­tis, pres­ti­žiš­kiau­sias pa­sau­ly­je, po­rtre­tų kon­kur­sas. Vi­zua­laus me­no kū­rė­ja, gy­ve­nan­ti ir ku­rian­ti Šiau­lių ap­skri­ty­je Lau­ra Guo­kė į šią pa­ro­dą bu­vo at­rink­ta iš 2577 me­ni­nin­kų, ku­rian­čių 80 pa­sau­lio ša­lių.
Kon­kur­sui „BP Port­rait Award 2016“ ji pa­tei­kė sa­vo kū­ri­nį „Pet­ras“ (2016), ku­ris ta­po nu­ga­lė­to­ju „Tra­wel Award 2016“ ka­te­go­ri­jo­je. Kū­ri­nio au­to­rė L. Guo­kė pel­nė pri­zą – kū­ry­bi­nę ke­lio­nę į pa­bė­gė­lių sto­vyk­lą Grai­ki­jo­je. Jos me­tu ši jau­na...

Joniškio magdeburgija turėjo išskirtinių ypatumų

2016 m. liepos 8 d.
Komp­li­kuo­ta XVI–XVIII am­žiaus mag­de­bur­gi­nio Jo­niš­kio is­to­ri­ja iš da­lies ski­ria­si nuo ki­tų pa­na­šaus dy­džio Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių. Jo­niš­kie­čiai ak­ty­viai prie­ši­no­si val­do­vui ir iš­ko­vo­jo tei­sę pa­tys rink­ti vai­tą – pa­grin­di­nį mies­to pri­žiū­rė­to­ją, nors įgy­ven­din­ti rea­liai tai ne­bu­vo leng­va. Be to, Jo­niš­kis tu­rė­jo iš­skir­ti­nį bruo­žą – mies­te­lė­nų suei­gą, sim­bo­li­za­vu­sią de­mok­ra­ti­jos ap­raiš­kas, nes rei­ka­lus ga­lė­jo spręs­ti dau­gu­ma gy­ven­to­jų.
Val­do­vų rū­mų Eks­kur­si­jų ir edu­ka­ci­jos...

Aukštaitis Žemaitijoje populiarina klumpes

2016 m. liepos 1 d.
Meist­ras ne­di­de­lė­se stak­le­lė­se įsi­ver­žė dvi klum­pes ir ro­do, kaip jos da­ro­mos. Žiū­ro­vai – kur­šė­niš­kiai vai­kai, ku­riems klum­pės jei ir ži­no­mos, tai tik iš kny­ge­lių bei pa­sa­ko­ji­mų. Tai­gi, tau­to­dai­li­nin­kas jiems su­ren­gė dar vie­ną pa­mo­ką.
Ute­niš­kis tau­to­dai­li­nin­kas Vy­tau­tas Še­me­lis Kur­šė­nuo­se, Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re, sa­vo klau­sy­to­jus mo­kė: „Kai pirk­si­te klum­pes, bū­ki­te bud­rūs, kad jū­sų neap­mau­tų. Įki­ša­te į klum­pę ko­ją, o čia dar pirš­tą ki­ša­te – tu­ri tilp­ti. Ta­da klum­pės bus...

Muziejui dovanoti emigrantės kraštietės paveikslai

2016 m. liepos 1 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus su­lau­kė do­va­nos. Kraš­tie­tės, iš Skaist­gi­rio ki­lu­sios Liu­ci­jos Viliūnaitės-Tijūnėlienės iš gam­ti­nių me­džia­gų su­kur­tus pa­veiks­lus pa­do­va­no­jo Kau­ne gy­ve­nan­tis sū­nė­nas. Liau­dies me­ni­nin­kė Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­go­je su šei­ma emig­ra­vo į JAV, ten ir mi­rė, su­lau­ku­si 91-erių me­tų.
Jau­nys­tė­je Liu­ci­ja Viliūnaitė-Tijūnėlienė mė­go siu­vi­nė­ti, siū­ti, megz­ti. Pra­dė­ju­si nuo tau­ti­niais rū­bais ap­reng­tų lė­lių, kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo ir ka­lė­di­nių šiau­dų so­dų ga­mi­ni­mo, ji pa­su­ko link...

Žemaitės premija – už „Žemaitės paslaptį“

2016 m. birželio 4 d.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je įteik­ta 44-oji Že­mai­tės li­te­ra­tū­ri­nė pre­mi­ja. Šių­me­ti­nė pre­mi­jos lau­rea­tė – ra­šy­to­ja Al­do­na Ru­sec­kai­tė, įver­tin­ta už ro­ma­ną „Že­mai­tės pa­slap­tis“.
1448 eu­rų Že­mai­tės li­te­ra­tū­ri­nę pre­mi­ją ko­mi­si­jos tei­ki­mu ski­ria Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.
Al­do­na Ru­sec­kai­tė sa­kė, jog Že­mai­te do­mi­si dau­ge­lį me­tų. Dirb­da­ma Mai­ro­nio li­te­ra­tū­ros mu­zie­ju­je bu­vo pa­ruo­šu­si pa­skai­tą apie Že­mai­tės ir Po­vi­lo Vi­šins­kio gy­ve­ni­mą, kū­ry­bi­nius...

„Satelitai“ pasklido po Šiaulius

2016 m. birželio 4 d.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­liuo­se pra­si­dė­jo 55-oji Šiau­lių dai­li­nin­kų pa­ro­da. Šie­met pa­ro­da, pa­va­din­ta „Sa­te­li­tai“, iš­si­plė­tė: kū­ry­bą įvai­rio­se mies­to erd­vė­se pri­sta­to per 60 mies­to me­ni­nin­kų, ati­da­ry­mo ren­gi­niai vyks­ta tris die­nas.Idė­ja kas­me­ti­nę pa­ro­dą iš­plės­ti po vi­są mies­tą ki­lo Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kei Vai­vai Ko­vie­rai­tei. Me­ni­nin­kų kū­ry­ba pri­sta­to­ma dau­giau nei dvi­de­šim­ty­je mies­to erd­vių.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je...

„Žemygala“ pagerbia režisierę ir gvildena kolektyvizaciją

2016 m. gegužės 28 d.
Išė­jo nau­jas dvi­gu­bas Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus lei­džia­mo žur­na­lo „Že­my­ga­la“ nu­me­ris. Jo spaus­di­na­muo­se straips­niuo­se, at­si­mi­ni­muo­se, ver­ti­muo­se ap­rė­pia­ma is­to­ri­ja nuo mi­to­lo­gi­jos Ma­to Slan­čiaus­ko sak­mė­se, Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro įvy­kių Jo­niš­ky­je iki ko­lek­ty­vi­za­ci­jos ir pa­ga­liau – kul­tū­ros as­me­ny­bės – švie­saus at­mi­ni­mo Jo­niš­kio suau­gu­sių­jų teat­ro „Ži­bu­rys“ re­ži­sie­rės Van­dos Šal­kaus­kie­nės pa­lik­to neiš­dil­do­mo pėd­sa­ko.
Žur­na­lo...

ENTER’14 – prizai ir nominacijos

2016 m. gegužės 28 d.
54 pa­raiš­kos bu­vo pa­teik­tos Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos ENTER’14 Me­di­jų me­no fes­ti­va­lio kon­kur­si­nės pro­gra­mos ku­ra­to­riui, vi­deo­me­ni­nin­kui Vir­gi­ni­jui Mal­čiui. 17 fil­mų bu­vo at­rink­ti per­žiū­rėti, 8 no­mi­nuo­tie­ji ko­vo­jo dėl ver­tin­gų pri­zų (pir­mosios vie­tos pre­mi­ja – 500 eu­rų).
EN­TER fil­mų kon­kur­sas vyk­do­mas nuo 2002 me­tų. No­va­to­riš­ku­mas, me­di­jų tech­no­lo­gi­jos bei šiuo­lai­ki­nis po­žiū­ris į vaiz­do ar­chi­tek­tū­rą bu­vo ir yra šio fes­ti­va­lio es­mė. Tuo jis iš­si­ski­ria Lie­tu­vo­je ir yra...

„Lingvistika – irgi poezija“

2016 m. gegužės 25 d.
Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kel­mės ra­jo­nas) pri­sta­ty­ta kny­ga „Ling­vis­ti­ka – ir­gi poe­zi­ja“ apie iš šio kraš­to ki­lu­sio ir prieš še­še­tą me­tų mi­ru­sio gar­saus kal­bi­nin­ko bal­tis­to pro­fe­so­riaus Al­ber­to Ro­si­no gy­ve­ni­mą bei dar­bus.Kny­gą, ku­rią 200 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu iš­lei­do Vil­niaus uni­ver­si­te­to lei­dyk­la, pa­ren­gė kal­bi­nin­ko naš­lė Gra­ži­na Ro­si­nie­nė ir Re­gi­na Venc­ku­tė.
A. Ro­si­no naš­lė ir vie­na iš kny­gos su­da­ry­to­jų Gra­ži­na Ro­si­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog 2011-ai­siais, mi­nint...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas