(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Kultūra

TARP SHAKESPEARE’O IR APUČIO

2017 m. sausio 7 d.
Per­nai pa­sau­lis pa­mi­nė­jo 400-ąsias ang­lų ge­ni­jaus Wil­lia­mo Shakespeare‘o mir­ties me­ti­nes. Ta pro­ga Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la ką tik iš­lei­do Shakespeare‘o dra­mas „Klai­dų ko­me­di­ja“ ir „Troi­las ir Kre­si­da“ (iš ang­lų kal­bos ver­tė Sau­lius Re­peč­ka). Abi pje­sės į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­tos pir­mą sy­kį. Kuo ga­li bū­ti įdo­mus mums Shakespeare‘as to­mis pje­sė­mis, ku­rios lie­ka ant­ra­me ge­ni­jaus kū­ry­bos pla­ne, nes jis mums dau­giau­sia ži­no­mas chres­to­ma­ti­nė­mis tra­ge­di­jo­mis – „Ham­le­tu“...

Tolstojininko dukra – apie gyvenimą miške

2016 m. lapkričio 19 d.
Gar­siau­sias iš Lie­tu­vos tols­to­ji­nin­kų And­re­jus Ka­lend­ra (1885–1952 m.) gy­ve­no miš­ke prie Kruo­pių (Akme­nės r.). Šia­me kraš­te be­veik ne­be­li­ko jį pa­ži­no­ju­sių. Pa­pa­sa­ko­ti ga­li tik de­vy­nias­de­šimt­me­tė duk­ra Mor­ta Ja­ku­tie­nė.Dau­giau kaip prieš šimt­me­tį Lie­tu­vo­je ki­lu­sio tols­to­ji­nin­kų ju­dė­ji­mo vie­nas iš žy­miau­sių da­ly­vių lai­ko­mas A. Ka­lend­ra.
Jis, gy­ven­da­mas Ry­go­je, su­si­ža­vė­jo iš Ru­si­jos pa­skli­du­sio­mis idė­jo­mis prieš įžvel­gia­mą žmo­ni­jos iš­si­gi­mi­mą. To­dėl pa­si­rin­ko sa­vi­tą...

Medvilionių dvaras nuskambėjo ir žydų gelbėjimo istorijoje

2016 m. spalio 6 d.
Po mir­ties Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiu­mi Lie­tu­vos Pre­zi­den­tū­ro­je ap­do­va­no­tos Med­vi­lio­nių dva­re (Jo­niš­kio ra­jo­nas) Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais žy­dų tau­ty­bės ma­ti­nin­ką Jo­kū­bą Ba­ril­ką gel­bė­ju­sios Dau­gė­lų, Grav­rog­kų ir Po­lia­kų šei­mos. Dau­gė­los ir Grav­rog­kai gi­mi­nys­tės ry­šiais sie­ja­mi su šio kraš­to švie­suo­liais bro­liu ir se­se­ri­mi Sta­nis­lo­vu ir Te­re­se Goe­sais, XIX am­žiaus pabaigoje–XX am­žiaus pra­džio­je dva­re­lį pa­ver­tu­siais lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jų bu­vei­ne.
Jo­kū­bas Ba­ril­ka...

Muziejaus erdvėse – šiuolaikinis menas

2016 m. rugsėjo 9 d.
Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­ju­je su­reng­ta ret­ros­pek­ty­vi pa­ro­da, pir­mą kar­tą per ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos lai­ko­tar­pį api­bend­ri­nan­ti ir at­spin­din­ti Šiau­liuo­se vy­ku­sius me­no pro­ce­sus. Mu­zie­jaus erd­vė­se eks­po­nuo­ja­mi įvai­rių žan­rų ir sti­lių kū­ri­niai, juo­se ga­li­ma ras­ti ir is­to­ri­nių įvy­kių įam­ži­ni­mą, ir siur­rea­liz­mo ar fan­tas­ma­go­ri­jų.Tre­čia­die­nį „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je ati­da­ry­ta pa­ro­da „Su­si­ti­ki­mai. Šiau­lie­čiai me­ni­nin­kai“, skir­ta mies­to 780-ajam...

Teatralai išeis į aikštes ir gatves, atvers sceną ir pakvies į požemį

2016 m. rugsėjo 9 d.
Ma­žie­ji šiau­lie­čiai ak­to­rius ga­lė­jo su­tik­ti ket­vir­ta­die­nį pa­ro­do­je „Ką vei­ki?“ Šian­dien, kai 16 va­lan­dą pa­grin­di­ne mies­to gat­ve pa­ju­dės spal­vin­ga, triukš­min­ga mo­to­ri­zuo­ta šven­tės da­ly­vių ko­lo­na, jo­je bus ir sti­li­zuo­ta teat­ra­lų plat­for­ma.
Šeš­ta­die­nio va­ka­re 20 ir 21 va­lan­dą teat­re lau­kia­mi smal­sie­ji, ku­rie ne­pa­būgs leis­tis į teat­ro po­že­mius ir pa­ke­liau­ti klai­džiais rū­siais-la­bi­rin­tais. Į eks­kur­si­ją „Teat­ro la­bi­rin­tais“ bū­ti­na re­gist­ruo­tis iš anks­to ir įsi­gy­ti...

Meilės gilė „pasodinta“ po ąžuolu

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Tre­čia­die­nio va­ka­rą Šiau­liuo­se try­lik­tą kar­tą „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je var­po dū­žiu ati­da­ry­tas me­no fes­ti­va­lis „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka“. Šie­me­ti­nis šū­kis „Mei­lė (Lo­ve, Amour)“ įpras­min­tas šiau­lie­čio me­ni­nin­ko Ka­zio Bim­bos kū­ri­niu – ak­me­ni­ne gi­lės skulp­tū­ra. Ją pa­try­nu­sie­ji tu­rė­tų pa­tir­ti mei­lės bur­tus.„Mei­lė lais­vei, to­le­ran­ci­jai, kū­ry­biš­ku­mui. Mei­lė ga­li tap­ti vie­ni­jan­čia ir pa­lai­kan­čia jė­ga prieš grės­mes ir bai­mes, ką pa­ju­to­me po te­ro­ro iš­puo­lių Ni­co­je ir ki­tuo­se pa­sau­lio...

Fotografijos – tarsi žinutės ateičiai

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Ri­čar­das Sa­mui­lis iš Lio­lių (Kelmės r.) daž­nai yra va­di­na­mas fo­tog­ra­fu-met­raš­ti­nin­ku. Nyks­tan­čias ar su­ny­ku­sias so­dy­bas, šven­tes, me­džius ir ak­me­nis, įdo­mias vie­tas fo­tog­ra­fuo­jan­tis lio­liš­kis įsi­ti­ki­nęs, jog fo­tog­ra­fi­jos pa­skir­tis ir yra atei­čiai pa­lik­ti ži­nu­tę.
Ri­čar­das Sa­mui­lis be fo­toa­pa­ra­to nie­kuo­met nei­na iš na­mų. Kai vie­nu me­tu apa­ra­to ne­tu­rė­jo, kaip ty­čia tu­rė­jo at­si­tik­ti įvai­rių įvy­kių, ku­rių ne­bu­vo kuo įam­žin­ti.
Pir­ma­sis R. Sa­mui­lio fo­toa­pa­ra­tas...

Žagarės dvare eksponuojami Japonijos menininkų darbai

2016 m. liepos 22 d.
Ža­ga­rės dva­ro rū­muo­se vei­kia dvie­jų XIX ir XX am­žiaus Ja­po­ni­jos me­ni­nin­kų dar­bų pa­ro­da, ku­rią eks­po­nuo­ti su­tei­kė ga­li­my­bę Ja­po­ni­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je.
Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti XX am­žiaus ka­lig­ra­fo Se­ki­sai Ta­ka­mae dar­bų ir XIX am­žiaus me­džio rai­ži­nių meist­ro Hiros­hi­ge An­do pei­za­ži­nių gra­viū­rų.
1943 me­tais gi­męs Se­ki­sai Ta­ka­mae ka­lig­ra­fi­jos mo­kė­si pas sa­vo ša­ly­je ži­no­mus šios sri­ties meist­rus ir pa­ts yra Ja­po­ni­jos ka­lig­ra­fi­jos me­no ins­ti­tu­to...

Baltų genčių kostiumai – iš skirtingų amžių

2016 m. liepos 22 d.
Per Kel­mė­je su­reng­tą tarp­tau­ti­nį folk­lo­ro fes­ti­va­lį „Ir pa­jau­ga ža­li lei­pa“ kel­miš­kiai tu­rė­jo pro­gos ne­mo­ka­mai pa­ma­ty­ti da­lį Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cent­ro ini­cia­ty­va su­kur­tų bal­tų gen­čių kos­tiu­mų ko­lek­ci­jos. Juos de­monst­ra­vo „Jud­lės“ bei „Ta­du­jos“ folk­lo­ro an­samb­lių dai­ni­nin­kai ir mu­zi­kan­tai.Kel­mės kul­tū­ros cent­re ant po­diu­mo pa­si­ro­do bal­tų gen­čių dra­bu­žiais vil­kin­čios po­ros. Liau­dies kul­tū­ros cent­ro di­zai­ne­rė teks­ti­li­nin­kė Da­nu­tė Ke­tu­ra­kie­nė de­ta­liai...

Akmentašiai išbando savo ir akmens kantrybę

2016 m. liepos 15 d.
Praė­ju­sį pir­ma­die­nį Kel­mė­je, A. Mac­ke­vi­čiaus gat­vė­je esan­čio­se kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se, pra­si­dė­jo ak­men­ta­šių sim­po­ziu­mas.Kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės A. Mac­ke­vi­čiaus gat­vė­je. Dirb­tu­vių kie­me pri­vež­ta įvai­raus dy­džio ak­me­nų. Ak­me­nis kaip sa­vo dar­bo me­džia­gą jau ap­žiū­ri­nė­jo bū­re­lis ak­men­ta­šių ir vie­tos kul­tū­ros dar­buo­to­jų, at­vy­ku­sių į sim­po­ziu­mo ati­da­ry­mą.
Ant di­džiau­sio­jo ak­mens sa­vo įran­kiais ak­men­ta­šiai iš­ka­la rai­des „J. L.“. Tai kel­miš­kio ak­men­ta­šio Juo­zo Liau­dans­kio, ku­rio tra­di­ci­ją...

Geležinkelio stotelę primins garvežiukas

2016 m. liepos 15 d.
Mu­mai­čių kai­me (Šiau­lių r.), tarp gy­ve­na­mo­jo na­mo ir as­fal­tuo­to ke­lio, ant bė­gių ga­liu­kų su­stin­go ma­žy­tis gar­ve­žiu­kas. Nie­kas ne­si­ste­bė­tų, jei­gu ži­no­tų, jog ka­dai­se šia­me pa­sta­te bu­vo įsi­kū­ru­si ge­le­žin­ke­lio sto­tis, pro ją puš­kė­da­vo trau­ki­niai.
Na­mą, ku­ria­me praei­ty­je bu­vo įsi­kū­ru­si Mu­mai­čių ge­le­žin­ke­lio sto­te­lė, o ja­me – ke­lei­vių lau­ki­mo pa­tal­pa, ir vi­są so­dy­bą Al­gi­man­tas Tar­ti­la nu­si­pir­ko 1991 me­tais. Šis pa­sta­tas jam bu­vo ge­rai pa­žįs­ta­mas.
Jis sau­go...

Laura Guokė – "BP Portrait Award / Travel Award 2016" laureatė

2016 m. liepos 8 d.
"BP Port­rait Award 2016" – kas­met vyks­tan­tis, pres­ti­žiš­kiau­sias pa­sau­ly­je, po­rtre­tų kon­kur­sas. Vi­zua­laus me­no kū­rė­ja, gy­ve­nan­ti ir ku­rian­ti Šiau­lių ap­skri­ty­je Lau­ra Guo­kė į šią pa­ro­dą bu­vo at­rink­ta iš 2577 me­ni­nin­kų, ku­rian­čių 80 pa­sau­lio ša­lių.
Kon­kur­sui „BP Port­rait Award 2016“ ji pa­tei­kė sa­vo kū­ri­nį „Pet­ras“ (2016), ku­ris ta­po nu­ga­lė­to­ju „Tra­wel Award 2016“ ka­te­go­ri­jo­je. Kū­ri­nio au­to­rė L. Guo­kė pel­nė pri­zą – kū­ry­bi­nę ke­lio­nę į pa­bė­gė­lių sto­vyk­lą Grai­ki­jo­je. Jos me­tu ši jau­na...

Joniškio magdeburgija turėjo išskirtinių ypatumų

2016 m. liepos 8 d.
Komp­li­kuo­ta XVI–XVIII am­žiaus mag­de­bur­gi­nio Jo­niš­kio is­to­ri­ja iš da­lies ski­ria­si nuo ki­tų pa­na­šaus dy­džio Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių. Jo­niš­kie­čiai ak­ty­viai prie­ši­no­si val­do­vui ir iš­ko­vo­jo tei­sę pa­tys rink­ti vai­tą – pa­grin­di­nį mies­to pri­žiū­rė­to­ją, nors įgy­ven­din­ti rea­liai tai ne­bu­vo leng­va. Be to, Jo­niš­kis tu­rė­jo iš­skir­ti­nį bruo­žą – mies­te­lė­nų suei­gą, sim­bo­li­za­vu­sią de­mok­ra­ti­jos ap­raiš­kas, nes rei­ka­lus ga­lė­jo spręs­ti dau­gu­ma gy­ven­to­jų.
Val­do­vų rū­mų Eks­kur­si­jų ir edu­ka­ci­jos...

Aukštaitis Žemaitijoje populiarina klumpes

2016 m. liepos 1 d.
Meist­ras ne­di­de­lė­se stak­le­lė­se įsi­ver­žė dvi klum­pes ir ro­do, kaip jos da­ro­mos. Žiū­ro­vai – kur­šė­niš­kiai vai­kai, ku­riems klum­pės jei ir ži­no­mos, tai tik iš kny­ge­lių bei pa­sa­ko­ji­mų. Tai­gi, tau­to­dai­li­nin­kas jiems su­ren­gė dar vie­ną pa­mo­ką.
Ute­niš­kis tau­to­dai­li­nin­kas Vy­tau­tas Še­me­lis Kur­šė­nuo­se, Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re, sa­vo klau­sy­to­jus mo­kė: „Kai pirk­si­te klum­pes, bū­ki­te bud­rūs, kad jū­sų neap­mau­tų. Įki­ša­te į klum­pę ko­ją, o čia dar pirš­tą ki­ša­te – tu­ri tilp­ti. Ta­da klum­pės bus...

Muziejui dovanoti emigrantės kraštietės paveikslai

2016 m. liepos 1 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus su­lau­kė do­va­nos. Kraš­tie­tės, iš Skaist­gi­rio ki­lu­sios Liu­ci­jos Viliūnaitės-Tijūnėlienės iš gam­ti­nių me­džia­gų su­kur­tus pa­veiks­lus pa­do­va­no­jo Kau­ne gy­ve­nan­tis sū­nė­nas. Liau­dies me­ni­nin­kė Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­go­je su šei­ma emig­ra­vo į JAV, ten ir mi­rė, su­lau­ku­si 91-erių me­tų.
Jau­nys­tė­je Liu­ci­ja Viliūnaitė-Tijūnėlienė mė­go siu­vi­nė­ti, siū­ti, megz­ti. Pra­dė­ju­si nuo tau­ti­niais rū­bais ap­reng­tų lė­lių, kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo ir ka­lė­di­nių šiau­dų so­dų ga­mi­ni­mo, ji pa­su­ko link...

Žemaitės premija – už „Žemaitės paslaptį“

2016 m. birželio 4 d.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je įteik­ta 44-oji Že­mai­tės li­te­ra­tū­ri­nė pre­mi­ja. Šių­me­ti­nė pre­mi­jos lau­rea­tė – ra­šy­to­ja Al­do­na Ru­sec­kai­tė, įver­tin­ta už ro­ma­ną „Že­mai­tės pa­slap­tis“.
1448 eu­rų Že­mai­tės li­te­ra­tū­ri­nę pre­mi­ją ko­mi­si­jos tei­ki­mu ski­ria Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.
Al­do­na Ru­sec­kai­tė sa­kė, jog Že­mai­te do­mi­si dau­ge­lį me­tų. Dirb­da­ma Mai­ro­nio li­te­ra­tū­ros mu­zie­ju­je bu­vo pa­ruo­šu­si pa­skai­tą apie Že­mai­tės ir Po­vi­lo Vi­šins­kio gy­ve­ni­mą, kū­ry­bi­nius...

„Satelitai“ pasklido po Šiaulius

2016 m. birželio 4 d.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­liuo­se pra­si­dė­jo 55-oji Šiau­lių dai­li­nin­kų pa­ro­da. Šie­met pa­ro­da, pa­va­din­ta „Sa­te­li­tai“, iš­si­plė­tė: kū­ry­bą įvai­rio­se mies­to erd­vė­se pri­sta­to per 60 mies­to me­ni­nin­kų, ati­da­ry­mo ren­gi­niai vyks­ta tris die­nas.Idė­ja kas­me­ti­nę pa­ro­dą iš­plės­ti po vi­są mies­tą ki­lo Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kei Vai­vai Ko­vie­rai­tei. Me­ni­nin­kų kū­ry­ba pri­sta­to­ma dau­giau nei dvi­de­šim­ty­je mies­to erd­vių.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je...

„Žemygala“ pagerbia režisierę ir gvildena kolektyvizaciją

2016 m. gegužės 28 d.
Išė­jo nau­jas dvi­gu­bas Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus lei­džia­mo žur­na­lo „Že­my­ga­la“ nu­me­ris. Jo spaus­di­na­muo­se straips­niuo­se, at­si­mi­ni­muo­se, ver­ti­muo­se ap­rė­pia­ma is­to­ri­ja nuo mi­to­lo­gi­jos Ma­to Slan­čiaus­ko sak­mė­se, Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro įvy­kių Jo­niš­ky­je iki ko­lek­ty­vi­za­ci­jos ir pa­ga­liau – kul­tū­ros as­me­ny­bės – švie­saus at­mi­ni­mo Jo­niš­kio suau­gu­sių­jų teat­ro „Ži­bu­rys“ re­ži­sie­rės Van­dos Šal­kaus­kie­nės pa­lik­to neiš­dil­do­mo pėd­sa­ko.
Žur­na­lo...

ENTER’14 – prizai ir nominacijos

2016 m. gegužės 28 d.
54 pa­raiš­kos bu­vo pa­teik­tos Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos ENTER’14 Me­di­jų me­no fes­ti­va­lio kon­kur­si­nės pro­gra­mos ku­ra­to­riui, vi­deo­me­ni­nin­kui Vir­gi­ni­jui Mal­čiui. 17 fil­mų bu­vo at­rink­ti per­žiū­rėti, 8 no­mi­nuo­tie­ji ko­vo­jo dėl ver­tin­gų pri­zų (pir­mosios vie­tos pre­mi­ja – 500 eu­rų).
EN­TER fil­mų kon­kur­sas vyk­do­mas nuo 2002 me­tų. No­va­to­riš­ku­mas, me­di­jų tech­no­lo­gi­jos bei šiuo­lai­ki­nis po­žiū­ris į vaiz­do ar­chi­tek­tū­rą bu­vo ir yra šio fes­ti­va­lio es­mė. Tuo jis iš­si­ski­ria Lie­tu­vo­je ir yra...

„Lingvistika – irgi poezija“

2016 m. gegužės 25 d.
Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kel­mės ra­jo­nas) pri­sta­ty­ta kny­ga „Ling­vis­ti­ka – ir­gi poe­zi­ja“ apie iš šio kraš­to ki­lu­sio ir prieš še­še­tą me­tų mi­ru­sio gar­saus kal­bi­nin­ko bal­tis­to pro­fe­so­riaus Al­ber­to Ro­si­no gy­ve­ni­mą bei dar­bus.Kny­gą, ku­rią 200 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu iš­lei­do Vil­niaus uni­ver­si­te­to lei­dyk­la, pa­ren­gė kal­bi­nin­ko naš­lė Gra­ži­na Ro­si­nie­nė ir Re­gi­na Venc­ku­tė.
A. Ro­si­no naš­lė ir vie­na iš kny­gos su­da­ry­to­jų Gra­ži­na Ro­si­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog 2011-ai­siais, mi­nint...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Mokytojas Danijoje tapo statybininku (1)

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />