(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Savivaldybės laivas taps „kvailių laivu“?

2017 m. vasario 15 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­gar­si­no po­li­ti­nio lai­vo nau­jie­nas. „Lai­vą“ pa­lie­ka jo pa­ta­rė­jas Eduar­das Bi­vai­nis. Ta­ry­bos dau­gu­mai ne­be­rei­kia sek­re­to­ria­to. Ant ban­gos – nau­jas kan­di­da­tas į vi­ce­me­rus. Plius – rei­kia gel­bė­ti skęs­tan­tį „Ži­bu­rio“ kny­gy­ną.

ruta@skrastas.lt

Gel­bė­to­jos – „dar­bie­tės“

Pir­mo­ji nau­jie­na – apie nau­ją kan­di­da­tą į vi­ce­me­rus – li­be­ra­lą Ar­tū­rą Ku­li­kaus­ką. Jis pa­ts to nė ne­ži­no, bet A. Vi­soc­kas jo kan­di­da­tū­rą nu­si­tei­kęs teik­ti Ta­ry­bai. Šį nau­jo­sios dau­gu­mos at­sto­vą siū­lo ma­žu­mos at­sto­vės „dar­bie­tės“ Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė, bu­vu­si kan­di­da­tė į vi­ce­me­rus, ir An­ge­lė Ka­va­liaus­kie­nė.

Esą taip ga­li­ma bū­tų gel­bė­tis nuo po­li­ti­nių ne­su­ta­ri­mų ir prieš­lai­ki­nių rin­ki­mų bei mies­to rei­ka­lų pa­ra­ly­žiaus.

„Dar­bie­tės“ sako, jog dau­gu­mos ly­de­riai Alf­re­das Lan­kaus­kas, Jus­ti­nas Sar­taus­kas ar De­nis Mi­cha­len­ko, ku­riuos me­ras yra ap­skun­dęs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai, ne­ga­lė­tų tap­ti kan­di­da­tais į vi­ce­me­rus – „kol abe­jo­nių STT neišsk­lai­dys“.

„Siū­ly­mas ra­cio­na­lus, lo­giš­ka at­si­žvelg­ti, ki­to siū­ly­mo ne­tu­riu – teik­siu Ta­ry­bai, tu­riu to­kią tei­sę, ir pen­kio­lik­tu­ke (ma­žu­mos at­sto­vų suei­go­je – red. pa­st.) bu­vo pa­gar­sin­ta“, – in­for­ma­vo me­ras.

Ar „pen­kio­lik­tu­kas“ pri­ta­rė?

„Ką čia pri­tar­ti?“ – at­sa­kė kau­si­mu.

Ie­tys to­liau kry­žiuo­ja­mos

Ta­ry­bos dau­gu­ma va­kar ofi­cia­liai pa­tei­kė sa­vo at­sto­vų kan­di­da­tū­ras: į vi­ce­me­rus de­le­guo­ja J. Sar­taus­ką, į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – And­rių Ma­zu­ro­nį, bu­vu­sį Sei­mo na­rį.

Ta­čiau A. Vi­soc­kas iš anks­to pa­ti­ki­no, jog „di­de­lė ti­ki­my­bė“, kad Ta­ry­bai vėl teiks į di­rek­to­rius Ar­no Il­gaus­ko kan­di­da­tū­rą. Ga­lįs iš nau­jo ją teik­ti net du kar­tus.

Pra­mo­ni­nin­kų pa­siū­ly­tą An­ta­ną Bar­tu­lį, bu­vu­sį UAB „Do­lo­mi­tas“ va­do­vą, įvar­di­jo „rim­tu kan­di­da­tu": „Man pa­da­rė įspū­dį iš tos in­for­ma­ci­jos, ku­ri pa­sie­kė ma­no au­sis.“ Bet ne­ga­lįs jo kan­di­da­tū­ros teik­ti, nes apie jį dar nė­ra STT pa­žy­mos. A. Ma­zu­ro­nio si­tua­ci­ja – to­kia pat.

„Jei­gu Ar­no ne­pat­vir­tins, teik­siu An­ta­ną“, – su­ri­kia­vo A. Vi­soc­kas.

Ar jie yra ir me­ro kan­di­da­tai?

„Jie – sa­vo, jie – pa­tys sau. Man ga­li­te siū­ly­ti ir jūs – bet koks Lie­tu­vos žmo­gus. Tai ne­reiš­kia, kad tai ma­no kan­di­da­tas, aš tik pri­sta­tau“, – paaiš­ki­no me­ras.

Dar vie­nas žai­di­mas „pa­ra­ly­žiu­mi“

Dau­gu­mos ly­de­ris J. Sar­taus­kas siū­lo nai­kin­ti Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­tą. Ofi­cia­lus mo­ty­vas – bus tau­po­mos lė­šos. Neo­fi­cia­lus – dau­gu­mos at­sto­vai se­niai pik­ti­na­si, kad sek­re­to­ria­tas dir­ba ne Ta­ry­bai, o tik me­rui.

Per kri­zę A. Vi­soc­kas su­sku­bo vie­na­ša­liš­kai su­for­muo­ti pa­ta­rė­jų kor­pu­są. Tu­ri ke­tu­ris pa­ta­rė­jus, vie­ną pa­dė­jė­ją – tiek ne­tu­rė­jo nė vie­nas me­ras.

Ypač po­li­ti­kus šo­ki­ra­vo me­ro spren­di­mas pa­ta­rė­ju priim­ti at­sta­ty­din­tą Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių E. Bi­vai­nį, ku­ris teis­mui yra ap­skun­dęs Ta­ry­bą.

J. Sar­taus­kas „Šiau­lių kraš­tui“ aiš­ki­no, jog sa­vo siū­ly­mu no­rįs „pro­vo­kuo­ti“ me­rą – te­gu pra­de­da gal­vo­ti, kaip tu­ri dirb­ti sek­re­to­ria­tas.

„Me­ras vis ra­gi­na teik­ti al­ter­na­ty­vas – te­gu da­bar tei­kia“, – sa­kė J. Sar­taus­kas.

„Vi­są sek­re­to­ria­tą siū­lo at­leis­ti nuo va­sa­rio 28 die­nos – ir jo­kios al­ter­na­ty­vos, kas dirbs su Ta­ry­bos spren­di­mais? – pik­ti­no­si spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je A. Vi­soc­kas. – Aki­vaiz­du, jog tai – ne­tei­sė­ta.“

Jo­kios al­ter­na­ty­vos pa­ts Ta­ry­bai ne­teiks, o J. Sar­taus­ko pro­jek­to – taip pat.

Ci­ta­vo įsta­ty­mą, jog tik me­ras ga­li teik­ti siū­ly­mus dėl sek­re­to­ria­to su­da­ry­mo ar ne­su­da­ry­mo.

A. Vi­soc­kas įžvel­gęs, jog „žai­di­mai pra­si­dė­jo“ tik dėl E. Bi­vai­nio, ku­ris su­si­kir­tęs su „bu­vu­siais me­rais“.

„Eduar­das, kad ne­lik­tų ga­li­my­bės jo­kiems su­si­prie­ši­ni­mams, pa­dė­jo pa­reiš­ki­mą bū­ti at­leis­tas nuo va­sa­rio 15 die­nos. Tik pa­pra­šiau, kad dar dirb­tų 14 die­nų, – pa­gar­si­no „ato­maz­gą“ A. Vi­soc­kas.

„Jei­gu kaž­kam „skau­da“, tai ga­liu ir pa­si­trauk­ti“, – mo­ty­va­vo E. Bi­vai­nis, neig­da­mas, jog ga­lė­jo lem­ti tei­si­nė ko­li­zi­ja. Į teis­mą pra­ktiš­kai pa­da­vė sa­vo darb­da­vį – me­rą, nes jis teis­muo­se at­sto­vau­ja Ta­ry­bai.

E. Bi­vai­nio nuo­mo­ne, pa­siek­tas „vi­siš­ko ab­sur­do dug­nas“, rei­ka­lau­jant, jog me­ro pa­ta­rė­jais dirb­tų par­ti­jų de­le­guo­ti po­li­ti­kai.

„Klai­da bu­vo, kai pa­ta­rė­jais bu­vo Ed­mun­das Le­daus­kas ir Vai­das Ba­cys (šie po­li­ti­kai bu­vo de­le­guo­ti li­be­ra­lų – red.pa­st.) , – pa­reiš­kė ir A. Vi­soc­kas. – Jie ne­bu­vo jo­kiais pa­ta­rė­jais, man nu­si­bo­do, tie­siog gė­da sa­ky­ti – man bu­vo ne­nau­din­gi.“

Ar ne gė­da, kad Šiau­liai jau tam­pa tra­gi­ko­miš­ku mies­tu?

„Klaus­ki­te ne ma­nęs. Aš de­du vi­sas pa­stan­gas, kad mies­to įvaiz­dis bū­tų ge­ras, pui­kus, – aiš­ki­no A.Vi­soc­kas. – Atk­reip­ki­te dė­me­sį – su Iz­rae­lio am­ba­sa­do­riu­mi žai­džiu krep­ši­nį, su Kroa­ti­jos – ati­da­rau pa­ro­dą. Aš de­du pa­ska­tas, net jei­gu esu už­da­ry­tas mies­te ir pa­ra­ly­žiuo­tas.“

Pa­ra­ly­žius gre­sia ir kny­gy­nui

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je A. Vi­soc­kas sa­kė šo­ki­ruo­tas „nau­jie­nos“, jog Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė „Ži­bu­rio“ kny­gy­nas at­si­dū­rė ant bank­ro­to ri­bos.

Esą Sa­vi­val­dy­bei bu­vo tei­kia­mos ne­tei­sin­gos ata­skai­tos. Tik nau­jai di­rek­to­rei atė­jus paaiš­kė­ju­sios mil­ži­niš­kos sko­los.

„Vien už kny­gas sko­la su­da­ro 86 tūks­tan­čius eu­rų, – pik­ti­no­si me­ras. – Tie­kė­jai kny­gų ne­be­duo­da.“

2015 me­tais nuo­sto­liai su­da­rė 7 206 eu­rus, per­nai – 26 416 eu­rų. Sko­los jau žy­miai vir­ši­ja tur­tą.

Dėl to­kios si­tua­ci­jos A. Vi­soc­kas kal­ti­na Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, au­di­to tar­ny­bą. Bet ne E. Bi­vai­nį, ku­ris Ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vo 2015–2016 me­tais ir tvir­ti­no kny­gy­no fi­nan­si­nės veik­los ata­skai­tas.

Iš­dės­tė me­ras ir gel­bė­ji­mo sce­na­ri­jų – skir­ti kny­gy­nui 100 tūks­tan­čių eu­rų iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to sko­loms deng­ti ir apy­var­tos lė­šoms. Plius – įver­tin­ti kny­gy­no pa­sta­tą „rea­lia“ kai­na – gal teks par­duo­ti.

„Pas­ta­to ver­tė vos 11,4 tūks­tan­čio eu­rų, kai ga­li bū­ti 300 tūks­tan­čių eu­rų“, – skai­čia­vo A. Vi­soc­kas. Ne­men­kos kny­gy­no pa­tal­pos – mies­to cent­re, Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas jau­čia­si pa­ra­ly­žiuo­tas, o nau­jo­ji dau­gu­ma dar siū­lo nai­kin­ti Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­tą, nes be jo dalis sa­vi­val­dy­bių iš­si­ver­čia. „Nė sek­re­to­rės ša­lia ne­be­tu­rė­siu“, – sa­ko me­ras.

Eduar­das Bi­vai­nis au­ko­ja­si, kad dėl jo ne­bū­tų „paau­ko­tas“ vi­sas sek­re­to­ria­tas: „Jei­gu kaž­kam skau­da, ga­liu ir pa­si­trauk­ti.“

Dienos populiariausi

Lageris atskyrė pusseseres (96)

2013 m. spalio 12 d.
lankomiausias

Nuo emigracijos iki korupcijos (502)

2016 m. sausio 26 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas