(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Į po­li­ti­ką jau įtrau­ktos ir švie­ti­mo įstai­gos

2017 m. sausio 10 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Va­kar į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sią tra­di­ci­nę spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­gir­ti me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko ir jo dar­bų atė­jo iš mies­to biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mų švie­ti­mo ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai ir na­riai.

Ar iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų fi­nan­suo­ja­mos įstai­gos ir klu­bai ėmė žais­ti „val­do­mą de­mok­ra­ti­ją“?

rita@skrastas.lt

Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų pa­lai­ky­mas ir 26,5 tūks­tan­čio eu­rų

Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tę Vi­dą Po­ciu­vie­nę at­ly­dė­jo Ge­no­vai­tė Če­ka­taus­kie­nė (Šiau­lių šir­di­nin­kų klu­bas), Ire­na Bal­čiū­nie­nė (Šiau­lių ve­te­ra­nų spor­to klu­bas), Lai­mu­tė Kan­čaus­kie­nė (Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­ja), Ele­na Ei­du­kie­nė (Šiau­lių mo­ky­to­jų pen­si­nin­kų klu­bas „Švie­sa").

Kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tė žur­na­lis­tams skai­tė iš po­pie­riaus la­po: „Ati­džiai ir kri­tiš­kai ste­bė­jo­me jo vyk­do­mus dar­bus“, „po­ky­čiai mies­to ta­ry­bo­je ir nau­jos val­dan­čio­sios dau­gu­mo su­for­ma­vi­mas opo­zi­ci­niu prin­ci­pu mus nu­ste­bi­no“, „rin­ko­me mies­to Ta­ry­bą ne tam, kad ji pa­li­ki­nė­tų po­sė­džių sa­lę, tar­si mo­ki­nu­kai iš­si­gan­dę kont­ro­li­nio“, „li­ko tik vie­nas me­ras, ku­rį vi­so­mis pa­stan­go­mis sten­gia­ma­si ap­kal­tin­ti mies­te su­si­klos­čiu­sia si­tua­ci­ja“, „juos iš­si­rin­ko­me ne tam, kad psi­cho­lo­gi­niu ir sa­vo po­li­ti­niu svo­riu vers­tų šiau­lie­čių tie­sio­giai iš­rink­tą me­rą Ar­tū­rą Vi­soc­ką“, „rei­kia (...) leis­ti me­rui (...) teik­ti Ta­ry­bai sa­vo pa­si­rink­tą kan­di­da­tą mies­to Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­goms užim­ti“ ir taip to­liau.

Dar raš­te pa­žy­mė­ta: „(...) mū­sų Šiau­lių tei­gia­mi po­ky­čiai džiu­gi­na mus, kaip mies­tie­čius ir kaip rin­kė­jus, ne­suk­ly­du­sius ati­duo­dant sa­vo bal­sus at­sa­kin­gam mies­to šei­mi­nin­kui“.

Į klau­si­mą, ar ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai po­li­ti­kuo­ja me­ro pa­kvies­ti, V. Po­ciu­vie­nė at­sa­kė: „Gink Die­ve, ne“. Esą „vi­suo­me­ni­nin­kai pa­tys ma­to, kad mies­tas žlun­ga, dar­bai ne­vyk­do­mi, nie­kas ne­da­ro­ma, o vie­nas mies­to me­ras ne­ga­li at­lik­ti dar­bų už vi­sus“.

Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, Sa­vi­val­dy­bė 2016 me­tais nevyriausybinių organizacijų pro­jek­tams bu­vo sky­ru­si 25 tūks­tan­čius eu­rų. 2017 me­tų biu­dže­to pro­jek­te ei­lu­tė­je „Ska­tin­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą ir už­tik­rin­ti jų plėt­rą“ jau pla­nuo­ja­ma skir­ti 26,5 tūks­tan­čio eu­rų.

Švie­ti­mo įstai­gų „džiaugs­mai“ tu­ri sa­vo kai­ną?

Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Sil­vi­ja Ba­ra­naus­kie­nė kal­bė­jo ne tik sa­vo, bet ir Lie­tu­vos mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­jos Šiau­lių sky­riaus var­du, nes yra sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja.

„No­rė­čiau pa­si­džiaug­ti, kad 2016 me­tais Šiau­lių mo­kyk­los la­bai gra­žiai at­lie­ka sa­vo švie­ti­mie­tiš­ką ir kul­tū­ri­nę mi­si­ją. 2016 me­tais mies­to mo­kyk­los ga­li di­džiuo­tis pui­kiais mo­ki­nių ug­dy­mo re­zul­ta­tais“, – sa­kė mo­kyk­los va­do­vė ir mi­nė­jo ki­tus „mo­kyk­lų pa­sie­ki­mus ir džiaugs­mus“, sa­vo pa­si­sa­ky­mą bai­gu­si žo­džiais „per daug gra­žiai pa­si­sa­kiau“.

Iki­mo­kyk­li­nių ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų aso­cia­ci­jai at­sto­vau­jan­ti Si­gi­ta Sa­viš­če­vie­nė, lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ di­rek­to­rė, pa­reiš­kė: „Tie­siog džiau­gia­mės sa­vi­val­dy­bės po­žiū­riu 2015– 2016 me­tais į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas, kad ge­bė­jo­me drau­ge spręs­ti klau­si­mus, ge­ri­nant ug­dy­mo ap­lin­kas iki­mo­kyk­li­nė­se įstai­go­se, at­si­ra­do tvo­ros – nors ne vi­suo­se dar­že­liuo­se“. Iš­var­di­ju­si vi­sus „džiaugs­mus“, „Žio­ge­lio“ di­rek­to­rė S. Sa­viš­če­vie­nė sa­kė, kad tai – „Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų nuo­pel­nas“.

Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ire­na Šliu­že­lie­nė pri­pa­ži­no: „Ka­dan­gi esa­me pa­kvies­ti į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ne­tu­ri­me pa­sa­ky­ti nė vie­no blo­go žo­džio. Esa­me ma­to­mi, ver­ti­na­mi,... pa­gal kiek­vie­no vai­ko gal­vy­tę gau­na­me fi­nan­sa­vi­mą įstai­gai“ Ir pa­ra­gi­no: „Tru­pu­čiu­ką džiu­ge­sio pa­ra­šy­kit!“

Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ro di­rek­to­rius Gin­ta­ras Oliš­ke­vi­čius taip pat džiau­gė­si: trak­to­riu­mi, ap­šil­tin­to­mis du­ri­mis ir ki­tais „džiaugs­mais“.

Kas pa­kvie­tė švie­ti­mo ir vai­kų ug­dy­mo įstai­gų va­do­vus da­ly­tis „džiaugs­mais“?

I. Šliu­že­lie­nė ne­ži­no­jo, „nuo ko čia vis­kas pra­si­dė­jo“. Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė S. Ba­ra­naus­kie­nė at­sa­kė: „Kvie­ti­mas, kiek ži­nau, bu­vo iš me­ro“.

Ar me­ras taip ne­da­ro spau­di­mo švie­ti­mie­čiams, įtrauk­da­mas juos į po­li­ti­ka­vi­mą? Re­dak­ci­jos ži­no­mis, Sa­vi­val­dy­bės 2017 me­tų biu­dže­to pro­jek­te Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tui re­mon­tuoti šie­met nu­ma­to­ma skir­ti 130 tūks­tan­čių eu­rų, plius mo­kyk­lai pla­nuo­ja­ma su­ma iš „Švie­ti­mo priei­na­mu­mo ir ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo pro­gra­mos“ – vie­na di­džiau­sių su­mų tarp vi­sų mies­to pro­gim­na­zi­jų – be­veik 1,2 mi­li­jo­no eu­rų.

Lop­še­lis-dar­že­lis „Žio­ge­lis“ – vie­nas iš ly­de­rių pa­gal biu­dže­to at­riek­tą rie­kę „Švie­ti­mo priei­na­mu­mo ir ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo pro­gra­mo­je": su­pla­nuo­ta skir­ti 621 tūks­tan­tį eu­rų.

Pla­nuo­ja­mi Jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ro „džiaugs­mai“ 2017 me­tais – 327 tūks­tan­čiai eu­rų, o Dai­lės mo­kyk­los – 328 tūks­tan­čiai eu­rų.

Ar me­ras tu­ri rau­me­nis?

Šiau­lių mies­to ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai ir švie­ti­mo įstai­gų bei ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai bu­vo pa­kvies­ti neei­li­nio Ta­ry­bos po­sė­džio, ku­ris vyks ry­toj, iš­va­ka­rė­se.

Me­rui A. Vi­soc­kui po­sė­dy­je teks pa­si­tik­rin­ti „po­li­ti­nius rau­me­nis“. Ja­me bus bal­suo­ja­ma dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų at­lei­di­mo ir lai­ki­no­jo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus sky­ri­mo, bet svar­biau­sia – kaip Ta­ry­bo­je iš­si­dės­tys po­li­ti­nės jė­gos ir ku­ri val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ims vir­šų.

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.

Gir­ti val­džios dar­bų ir pa­si­da­ly­ti „džiaugs­mais“ į Sa­vi­val­dy­bę va­kar atė­jo iš biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mi mies­to įstai­gų va­do­vai ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Dienos populiariausi

Lageris atskyrė pusseseres (96)

2013 m. spalio 12 d.
lankomiausias

Nuo emigracijos iki korupcijos (348)

2016 m. sausio 26 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas