(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Koalicija žlunga: mero glėbyje – dvi „darbietės“

2017 m. sausio 7 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vėl pa­svi­ro val­džios svo­rio cent­ras – žlun­ga il­gai ir sun­kiai „gim­dy­ta“ nau­jo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Dar­bo par­ti­ja ei­na „dirb­ti“ į me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko dar­žą. Pri­zas – vi­ce­me­rės po­stas „dar­bie­tei“ Dan­guo­lei Mar­tin­kie­nei? Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­dės aist­ros ne­ma­žė­ja: nau­jo­ji dau­gu­ma pa­siū­lė du kan­di­da­tus, va­kar Šiau­lių me­ras pri­sta­tė sa­vo kan­di­da­tą – Ar­ną Il­gaus­ką. Jis Sa­vi­val­dy­bės du­ris jau ati­da­ri­nė­ja bal­tu „rak­tu“.

rita@skrastas.lt

Au­ka dėl po­sto?

Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, sė­dė­da­ma me­rui A. Vi­soc­kui iš de­ši­nės, Dar­bo par­ti­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė pra­ne­šė, kad abi mies­to Ta­ry­bo­je dir­ban­čios Dar­bo par­ti­jos na­rės „lie­ka dirb­ti prie me­ro for­muo­ja­mos val­dan­čio­sios dau­gu­mos“.

Va­di­na­si, su­si­for­ma­vu­si nau­jo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma, ku­rią su­da­rė 5 so­cial­de­mok­ra­tai, 4 V. Si­mu­lik vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ na­riai, 2 „tvar­kie­čiai“, 2 „dar­bie­tės“, vie­nas ne­par­ti­nis ir 3 li­be­ra­lai, žlun­ga – ji lie­ka tik su 15 na­rių iš 31 Ta­ry­bos na­rio.

D. Mar­tin­kie­nė paaiš­ki­no, kad „nie­kaip ne­ga­lė­jo pri­pa­žin­ti, kad tai bu­vo val­dan­čio­ji dau­gu­ma“.

D. Mar­tin­kie­nės žo­džiais, Dar­bo par­ti­jos Šiau­lių sky­rius, drau­ge su sky­riaus gar­bės pir­mi­nin­ku Ai­du Ged­vi­lu, nu­ta­rė, kad „ne­ga­li leis­ti mies­tui ei­ti to­kia link­me – tu­riu ome­ny­je, int­ri­gas, pyk­čius“. O Dar­bo par­ti­jos na­rės Ta­ry­bo­je „ne­ga­li bū­ti tos po­li­ti­kės, ku­rios lei­džia tiems pro­ce­sams te­kė­ti to­kia link­me“.

Po rin­ki­mų for­muo­jant dau­gu­mą „dar­bie­tės“ bu­vo li­ku­sios už val­dan­čio­sios dau­gu­mos ri­bų. D. Mar­tin­kie­nės žo­džiais, „me­rui ta­da ne­pa­ka­ko su­ge­bė­ji­mų, ne­vy­ko dia­lo­gas“ ir pa­si­džiau­gė, kad da­bar toks „dia­lo­gas pra­si­de­da“. Me­ras A. Vi­soc­kas ant­ri­no, kad „da­bar ki­toks po­sū­kis“.

Į žur­na­lis­tų klau­si­mą, ar me­ras jau pa­siū­lė D. Mar­tin­kie­nei vi­ce­me­rės po­stą, at­sa­kė: „Ne­siū­liau. Ar siū­ly­siu – klau­si­mas at­vi­ras.“

D. Mar­tin­kie­nė po Sei­mo rin­ki­mų ne­be­dir­ba Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je, grį­žo į Šiau­lius, nes „čia – na­mai“.

Ar ei­tų dirb­ti vi­ce­me­re?

„Pir­miau­sia man rei­kė­tų sa­vo sky­riaus pa­si­ti­kė­ji­mo. Jei­gu toks pa­siū­ly­mas bus ir sky­rius tam pri­tars, tai aš jį svars­ty­siu“, – aiš­ki­no dar­bo ieš­kan­ti D. Mar­tin­kie­nė.

2011–2015 me­tų ka­den­ci­jos mies­to Ta­ry­bo­je „dar­bie­čių“ bal­sai taip pat ta­po auk­si­niai, for­muo­jant so­cial­de­mok­ra­ti­nę val­dan­čią­ją dau­gu­mą.

Ta­da dvi „dar­bie­tės“ iš tri­jų par­ti­jos na­rių, pa­te­ku­sių į Ta­ry­bą, bu­vo ga­vu­sios po­stus: An­ge­lė Ka­va­liaus­kie­nė – Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės po­stą, o D. Mar­tin­kie­nė – vi­ce­me­rės.

Me­ro kan­di­da­tas du­ris „at­si­ra­ki­na“ pa­­ts

Va­kar į me­ro su­reng­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ei­nan­čius žur­na­lis­tus kan­di­da­tas į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­stą A. Il­gaus­kas įlei­do at­ra­ki­nęs ant­ro­jo aukš­to du­ris Sa­vi­val­dy­bės bal­tu elekt­ro­ni­niu rak­tu.

Me­ras A. Vi­soc­kas, pa­klaus­tas, ar vi­si trys kan­di­da­tai į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius jau tu­ri elekt­ro­ni­nius rak­tus nuo Sa­vi­val­dy­bės, paaiš­ki­no, kad „kiek­vie­nas žmo­gus per Bend­rą­jį sky­rių ga­li gau­ti tą rak­tą“.

Kan­di­da­tas ti­ki­no as­me­ni­nio rak­to ne­tu­rįs, jį ga­vęs Bend­ra­ja­me sky­riu­je.

Me­ras A. Il­gaus­ką žur­na­lis­tams pri­sta­tė kaip po­ten­cia­lų Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių: „Ma­nau, kad di­džiau­sią ga­li­my­bę tu­ri tap­ti di­rek­to­riu­mi.“

Va­kar „Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, kad į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius yra trys pre­ten­den­tai.

Vie­ną jų – A. Il­gaus­ką tei­kia me­ras, o frak­ci­jos, ini­ci­ja­vu­sios po­ky­čius Sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė­je, siū­lo du kan­di­da­tus: bu­vu­sį Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­ką 59 me­tų Ro­mual­dą Mor­ke­vi­čių ir 40 me­tų šiau­lie­tę eko­no­mi­kos ma­gist­rę, va­dy­bos ir vers­lo ba­ka­lau­rę Vai­vą Ma­ci­jaus­kie­nę.

Su vi­sais tri­mis kan­di­da­tais or­ga­ni­zuo­ja­mas su­si­ti­ki­mas – sau­sio 12 die­ną 18 va­lan­dą Sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je.

„To­kios de­mok­ra­ti­jos rei­kė­jo lauk­ti la­bai il­gai. Bet – štai ji! Tie­siog – čia ir da­bar“, – ko­men­ta­vo me­ras.

Kan­di­da­to Die­vas – tei­­sė

Tei­si­nin­kas, ad­vo­ka­to pra­kti­ka už­sii­man­tis A. Il­gaus­kas paaiš­ki­no, kad jo su­ti­ki­mas kan­di­da­tuo­ti į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas bu­vo me­ro ini­cia­ty­va. Su me­ru jie as­me­niš­kai ne­pa­žįs­ta­mi.

A. Vi­soc­kui A. Il­gaus­ką esą re­ko­men­da­vo „bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras To­mas Ži­lins­kas ir vi­ce­mi­nist­ras Ar­tū­ras (Nor­ke­vi­čius – red. pa­st.). Vis­kas vyks­ta taip, kaip aš pa­sa­kiau – aš pra­šiau tų žmo­nių re­ko­men­da­ci­jų. To­mas Ži­lins­kas yra uni­ka­lus mi­nist­ras ir jo re­ko­men­da­ci­ja aš vi­siš­kai pa­si­ti­kiu.“

„Jei­gu jau me­ras pa­si­ti­ki ir ma­to ma­ny­je kan­di­da­tą, tai tur­būt ga­li­ma pa­dė­ti mies­tui“, – sa­kė A. Il­gaus­kas.

Kan­di­da­tas skai­čia­vo, kad tu­ri apie pen­ke­rius me­tus dar­bo pa­tir­ties vals­ty­bės tar­ny­bo­je, už­siė­mė vi­suo­me­ni­ne veik­la – dir­bo pa­rei­gū­nų pro­fe­si­nė­je są­jun­go­je. Yra va­do­va­vęs apie 20 žmo­nių ko­lek­ty­vui.

A. Il­gaus­kas pa­mi­nė­jo, kad „įtemp­tą po­li­ti­nę si­tua­ci­ją Sa­vi­val­dy­bė­je“ įver­ti­no, ne­ži­no, ar di­rek­to­riu­mi tek­tų dirb­ti du mė­ne­sius ar dve­jus me­tus iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, bet „ad­vo­ka­tu esu, vi­sa­da juo ir lik­siu“.

„Ma­tau, kad dirb­ti bus pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ga, esant to­kioms po­li­ti­nėms ap­lin­ky­bėms“, – pri­pa­ži­no A. Il­gaus­kas.

Pa­mi­nė­jęs, kad di­rek­to­riaus pa­rei­gas ma­to, kaip „ūki­nes – ad­mi­nist­ra­ci­nes“, o „po­li­ti­kai yra ta kel­ro­dė žvaigž­dė, ku­ri nu­brė­žia tiks­lus, api­brė­žia sie­kius“.

„Po­li­ti­nės dis­ku­si­jos yra ga­li­mos la­bai pla­čios, bet iki tų ri­bų, kiek tai sie­kia tei­sė­tu­mą. Ši­to­je vie­to­je komp­ro­mi­sų ne­bus ab­so­liu­čiai jo­kių. Aš tu­riu to­kį Die­vą, kaip įsta­ty­mas, aš jam mel­džiuo­si“, – tei­gė kan­di­da­tas.

Į klau­si­mą, ką pir­miau­sia da­ry­tų, jei­gu ma­ty­tų ne­va­ly­tas gat­ves, A. Il­gaus­kas paaiš­ki­no: „Esu tei­si­nin­kas, ži­nau pro­ce­dū­ras. Bū­tų ieš­ko­ma vi­sų tei­sė­tų bū­dų.“ Pri­mi­nus, kad įsta­ty­mų pa­rag­ra­fais gat­vių ne­nu­va­ly­si, kan­di­da­tas pa­ti­ki­no, kad ieš­ko­tų išei­čių, pa­si­telk­tų ga­lin­čius at­lik­ti dar­bą.

Ar lauk­ti pir­ma­lai­kių rin­ki­mų?

Nors kan­di­da­tai į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius „su­noks“ grei­čiau­siai tik iki sau­sio pa­bai­go­je vyks­tan­čio mies­to Ta­ry­bos po­sė­džio, me­ras įvar­di­jo, ko­dėl jam svar­bus neei­li­nis Ta­ry­bos po­sė­dis sau­sio 11 die­ną.

Tą­dien bus bal­suo­ja­ma dėl esa­mų Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų – Gied­rės Men­do­zos Her­re­ros ir Mar­ty­no Šiur­kaus – at­lei­di­mo. Jei­gu jų pra­šy­mai at­leis­ti bū­tų pa­ten­kin­ti, lai­ki­nuo­ju di­rek­to­riu­mi siū­lo­mas Gy­tis Skur­kis, Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­jas.

Me­rui A. Vi­soc­kui svar­bu pa­si­tik­rin­ti jė­gas. Nors for­ma­liai „dar­bie­tėms“ pe­rė­jus į me­ro sto­vyk­lą per­sva­ra yra me­ro pu­sė­je, ta­čiau Ta­ry­bo­je dėl tri­jų bal­sų iš­lie­ka klaus­tu­kas, nes du kon­ser­va­to­riai ir vie­nas li­be­ra­las ne­re­tai bal­suo­ja „in­di­vi­dua­liai“.

A. Vi­soc­kas ti­ki­si, kad „Ta­ry­bos na­riai ne­pa­liks sa­lės, nes sau­sio 11 die­na yra la­bai svar­bi no­rint iš­veng­ti prieš­lai­ki­nių rin­ki­mų“.

Dar me­ras paaiš­ki­no, kad iki ko­vo 1 die­nos ne­pat­vir­ti­nus nau­jo­jo mies­to biu­dže­to, „taip pat pa­si­lei­džia pir­ma­lai­kiai rin­ki­mai“.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Pa­sa­ky­ti, kad pa­lai­ko me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko (cent­re) sto­vyk­lą va­kar į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją atė­jo ir (iš kai­rės) „vals­tie­tis“ Au­ri­mas Žvi­nys, kon­ser­va­to­rius To­mas Pet­rei­kis, „dar­bie­tė“ Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė. Me­ro kai­rė­je – kan­di­da­tas į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ar­nas Il­gaus­kas.

„Dar­bie­tė“ Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė už po­li­ti­nę au­ką ga­li gau­ti vi­ce­me­rės po­stą.

Me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko kan­di­da­tas į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ar­nas Il­gaus­kas sa­kė tu­rįs vie­ną Die­vą – įsta­ty­mus.

Dienos populiariausi

Lageris atskyrė pusseseres (96)

2013 m. spalio 12 d.
lankomiausias

Nuo emigracijos iki korupcijos (346)

2016 m. sausio 26 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas