(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Gir­tas prie vai­ro – lyg vie­ti­nis te­ro­ris­tas

2017 m. liepos 18 d.
Sek­ma­die­nio va­ka­rą vi­siš­kai gir­tas vai­ruo­to­jas au­to­mo­bi­liu su­kė­lė tra­giš­kai ga­lė­ju­sią pa­si­baig­ti ava­ri­ją Šiau­liuo­se, Spin­du­lio gat­vė­je. Kas bū­tų, jei šio skry­džio aki­mir­ką per gat­vę bū­tų ėjęs nie­kuo dė­tas pės­čia­sis, dar blogiau – vai­kas?Me­tas grieb­tis už gal­vų: stik­liu­ko kil­no­to­jų prie vai­ro ne­su­val­dė ne­t bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė! Kas to­liau? Ar dar yra koks nors efek­ty­vus bū­das su­tram­dy­ti vie­ti­nius te­ro­ris­tus – gir­tuok­lius prie vai­ro?Be­sib­laš­kan­tį po ke­lią ir į prie­šin­gą eis­mo...

Žmonių gerumas stipresnis už ugnį

2017 m. liepos 15 d.
Kiek dau­giau nei prieš mė­ne­sį šiau­lie­čiai Eg­lė ir Ar­tū­ras Gruo­džiai bei trys jų duk­re­lės su­grį­žo na­mo – į tą pa­čią Šiau­lių „Vai­vo­rykš­tės“ so­dų bend­ri­ją, tą pa­čią gat­ve­lę ir ne­tgi tą pa­tį skly­pą. Vis­kas taip pat. Tik gy­ve­na­ma­sis šei­mos na­mas da­bar nau­jas.Se­ną­jį na­mą per­nai rugp­jū­čio 26-ąją nuo že­mės pa­vir­šiaus nu­šla­vė ug­nis.Po­nia Eg­lė ap­ro­do da­žais te­bek­ve­pian­tį na­mą: štai sep­tyn­me­tės ir vie­nuo­li­ka­me­tės duk­rų kam­ba­rys, čia – vy­riau­sio­s, de­ši­niau – vo­nios kam­ba­rys, su­tuok­ti­nių mie­ga­ma­sis.
Mo­der­niai įreng­tas...

Atestatas rankose, kur toliau?

2017 m. liepos 14 d.
Šią sa­vai­tę abi­tu­rien­tai šven­čia bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mą. Va­kar slėp­da­mie­si po skė­čiais ir šo­ki­nė­da­mi per ba­las į Šiau­lių kon­cer­tų sa­lę „Sau­lė“ sku­bė­jo Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai, mo­ky­to­jai, moks­lei­vių ar­ti­mie­ji, drau­gai. Bai­gian­tie­ji gim­na­zi­ją – ku­pi­ni vil­čių: vie­ni ti­ki­si sėk­min­gai įsto­ti į no­ri­mas spe­cia­ly­bes čia, Lie­tu­vo­je, ki­ti lai­mę ban­dys už­sie­ny­je.
Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­ją šie­met bai­gė 175 abi­tu­rien­tai. De­vy­ni iš jų ga­vo ates­ta­tus su...

Universitete dingo paveikslas: grąžinkite, jei rasite „pamestą“

2017 m. liepos 14 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­ra­tui kraus­tan­tis į bu­vu­sio Hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to pa­tal­pas, din­go gar­bios me­ce­na­tės a. a. Eleo­no­ros Eg­lės Prės­kie­nie­nės do­va­no­tas vie­no ži­no­miau­sių Šiau­lių ta­py­to­jų – Bo­na­ven­tū­ro Šal­čio pa­veiks­las. Va­gys­tė? Ko­dėl ne­si­kreip­ta į po­li­ci­ją? Dro­bė pa­vog­ta, o pa­veiks­lo rė­mai at­si­ran­da už­ra­kin­ta­me fa­kul­te­to rū­sy­je. Ką sle­pia ši aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės ir pa­veiks­lo din­gi­mo is­to­ri­ja?Ku­rį lai­ką ant Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių...

Kiaulių maras pakeliui

2017 m. liepos 13 d.
Šiau­lių vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pra­ne­ši­mas apie Šiau­lių ra­jo­no ūki­nin­ko ūky­je nu­sta­ty­tą af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ži­di­nį, va­kar ant ko­jų su­kė­lė ope­ra­ty­vią­sias tar­ny­bas, ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tus, ke­li­nin­kus.Šis at­ve­jis – su­mo­de­liuo­ta si­tua­ci­ja ir ci­vi­li­nės sau­gos komp­lek­si­nės pra­ty­bos. Da­ly­vių žo­džiais, pra­kti­kuo­tis pa­ts me­tas – ypač už­kre­čia­ma kiau­lių li­ga jau nu­sta­ty­ta kai­my­ni­niuo­se Šiau­lių ap­skri­ties ra­jo­nuo­se. To­kios pra­ty­bos Šiau­lių...

Vairuotojas žmogiškumo stotelės nepravažiavo

2017 m. liepos 12 d.
Il­ga­me­tis UAB „Bus­tu­ras“ au­to­bu­so vai­ruo­to­jas Vi­das Alek­sand­ra šian­dien tu­rė­jo su­si­keis­ti su ko­le­ga pa­mai­no­mis, kad ga­lė­tų su­tar­tu lai­ku bū­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Mies­to me­ras pa­dė­kos jam už pa­gal­bą neį­ga­liai mer­gi­nai, ku­rią vai­ruo­to­jas ant ran­kų įne­šė į au­to­bu­są. Ki­taip ji bū­tų li­ku­si sto­vė­ti gat­vė­je.Ga­ri­ne pir­ti­mi virs­tan­čia­me 23 me­tų se­nu­mo au­to­bu­se su vai­ruo­to­ju Vi­du kal­bė­jo­mės apie žmo­giš­ką at­jau­tą, gel­to­nų da­žų kai­ną ir tai, ką reiš­kia au­to­bu­sui 10...

Regionams – kauliukai ir kirvio demokratija (1)

2017 m. liepos 11 d.
Pas­ku­ti­ny­sis Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dis vy­ko net ne Šiau­liuo­se, kaip įpras­ta, o – Ak­me­nės ra­jo­ne. Į Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį šiek tiek pa­vė­la­vęs, nes ne­spė­jo grįž­ti iš Ak­me­nės, Ta­ry­bos na­rys, Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Alf­re­das JO­NUŠ­KA aki­no ko­le­gas rim­čiau su­si­rū­pin­ti re­gio­ni­ne po­li­ti­ka, nes vyks­ta la­bai rim­ti pro­ce­sai.In­ter­viu su A. Jo­nuš­ka – apie „spe­cia­li­zuo­tus“ re­gio­nus, „kau­liu­kų“ mė­ty­mą ir „dis­ku­si­ją“ kir­vio...

Blaivus festivalis neišvengė politinio prieskonio

2017 m. liepos 11 d.
„Al­ko­ho­lio par­da­vi­mas ir var­to­ji­mas fes­ti­va­lio te­ri­to­ri­jo­je yra griež­tai drau­džia­mas!“ – šis įspė­ji­mas pa­si­ti­ko sa­vait­ga­lį vy­ku­sio aš­tun­to­jo fes­ti­va­lio vi­sai šei­mai „Nai­sių va­sa­ra“ da­ly­vius. Šių me­tų fes­ti­va­lio nau­jo­vė – ati­da­ry­ta triu­šių sa­la. Ša­lia jos pa­sta­ty­ta pa­la­pi­nė bu­vo skir­ta Gre­tos Kil­di­šie­nės kny­gai.„Įka­lam, ten ne­bus“, – iš­li­pę iš ma­ši­nos juo­kau­ja vai­ki­nai ir gurkš­te­li mi­ne­ra­li­nio van­dens.
Šie­met „Nai­sių va­sa­ros“ fes­ti­va­lis dė­me­sio su­lau­kė dar...

Veidu į gyvenimą, nugara – į butelį

2017 m. liepos 8 d.
Pak­laus­tas, kiek ski­ria­si deg­ti­nės kai­na Lon­do­ne ir Šiau­liuo­se, Žil­vi­nas Siau­ru­se­vi­čius nu­si­šyp­so: „Tik­rai ne­ži­nau...“ Dau­giau nei prieš de­šimt me­tų jis ži­no­jo ne tik kai­nas, bet ir deg­ti­nės „taš­kus“. Jo ke­lias nuo kon­tei­ne­rio Lie­tu­vo­je iki blai­vaus žmo­gaus Ang­li­jo­je bu­vo la­bai sun­kus, su dau­gy­be as­me­ni­nių nuo­sto­lių.
Į re­dak­ci­ją 51-erių Žil­vi­nas Siau­ru­se­vi­čius už­su­ko ne­ši­nas de­šim­ties me­tų se­nu­mo „Šiau­lių kraš­to“ nu­me­riu, ku­ria­me bu­vo jo nuo­trau­ka ir pub­li­ka­ci­ja...

Socialdemokratų „rožyne“ – masinis išėjimas

2017 m. liepos 8 d.
Be­veik 70 so­cial­de­mok­ra­tų Šiau­liuo­se priė­mė spren­di­mą trauk­tis iš Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (LSDP). Pa­si­ra­šy­ta­me pa­reiš­ki­me tei­gia­ma, kad par­ti­jos sky­riaus su­si­skal­dy­mas, na­rių su­prie­ši­ni­mas bei va­do­vy­bės ne­ge­bė­ji­mas adek­va­čiai ver­tin­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją juos ver­čia iš­sto­ti iš šios par­ti­jos.
Išė­ji­mo ved­liai – Do­mas Griš­ke­vi­čius, mies­to vi­ce­me­ras, ir Dei­vi­das Pet­ro­le­vi­čius, mies­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to...

Oro uos­tas taps bulvių lauku?

2017 m. liepos 7 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai džiū­gau­ja: oro uos­te at­si­ra­do vil­tis pra­dė­ti or­lai­vių ant­že­mi­nį ap­tar­na­vi­mą ir tech­ni­nę prie­žiū­rą. Ta­čiau aiš­kė­ja, kad šios in­ves­ti­ci­jos ga­li nu­sės­ti bet kur. Oro uos­to di­rek­to­rius And­rius Dau­jo­tas, ne­su­lau­kian­tis Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mų, at­vi­ras: „Aš pra­ran­du vi­sas vil­tis“. Nu­si­vy­lęs jis ir skly­pų nuo­mos kon­kur­su: „Pas­kel­bė­me auk­cio­ną že­mės nuo­mai, o ne in­ves­tuo­to­jui pri­trauk­ti“.Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos...

Gais­re už­ge­sęs ZIL'as priminė ugniagesių skurdą

2017 m. liepos 7 d.
Skau­dus įvy­kis Var­nio­nių kai­me (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) vėl į pa­vir­šių iš­kė­lė se­nus skau­du­lius. Ug­nis su­pleš­ki­no me­di­nį na­mą, kol jį ge­si­no trys gais­ri­niai au­to­mo­bi­liai. Vie­nas iš jų, se­nu­tė­lis ZIL'as, už­ge­so gais­ra­vie­tė­je. To­kių se­nie­nų ug­nia­ge­sių ga­ra­žuo­se – ne vie­na ir ne dvi. Kai ka­riuo­me­nei per­ka­mi „auk­si­niai šaukš­tai“, ug­nia­ge­siams ten­ka dirb­ti var­go są­ly­go­mis.Ke­tu­ris vai­kus au­gi­nan­ti jau­nų ūki­nin­kų šei­ma li­ko be na­mų, ku­riuo­se gy­ve­no dau­giau nei du de­šimt­me­čius. Li­ko kaip...

Valstybės diena – su karaliumi Mindaugu ir „Tautiška giesme“

2017 m. liepos 5 d.
Is­to­ri­kų tei­gi­mu, pir­ma­sis ir vie­nin­te­lis Lie­tu­vos ka­ra­lius bu­vo as­me­ny­bė, pra­no­ku­si sa­vo epo­chą po­li­ti­ne stra­te­gi­ja, men­ta­li­te­tu ir dva­si­ne jė­ga. Šal­ti­niuo­se jis va­di­na­mas Min­dau­gu Iš­min­tin­guo­ju, mat su­ge­bė­jo vyk­dy­ti to­kią po­li­ti­ką, ku­ri nie­kais pa­ver­tė Kry­žiuo­čių or­di­no pla­nus.
Ypač reikš­min­gas Min­dau­go po­li­ti­kos žings­nis bu­vo krikš­čio­nių ti­kė­ji­mo priė­mi­mas 1251 me­tais. Tų me­tų lie­pos 17 die­ną pa­skelb­ta po­pie­žiaus bu­le bu­vo pri­pa­žin­ta...

Lakūnė bandytoja Lietuvoje atrado savų

2017 m. liepos 5 d.
„La­ba die­na!“ – lie­tu­viš­kai pa­si­svei­ki­na ame­ri­kie­tė Sand­ra Mia­rec­ki, ties­da­ma ran­ką lin­ku­vei Ge­no­vai­tei Val­ta­ry­tei. Bu­vu­si JAV ka­riuo­me­nės la­kū­nė-ban­dy­to­ja, per žings­nį ne­ta­pu­si NA­SA ast­ro­nau­te, į Lin­ku­vą (Pak­ruo­jo r.) at­vy­ko ieš­ko­da­ma sa­vo šak­nų. Ir ra­do. S. Mia­rec­ki pro­se­ne­lė Do­mi­ce­lė – G. Val­ta­ry­tės tė­vo pus­se­se­rė.Su 52-ejų Sand­ra Mia­rec­ki ir ją ly­din­čiu ge­nea­lo­gi­jos spe­cia­lis­tu Vi­di­man­tu Ku­ču su­si­tin­ka­me Lin­ku­vo­je.
S. Mia­rec­ki iš ma­ši­nos...

Į mero šeimos verslą siunčiami pirmokai (1)

2017 m. liepos 5 d.
Šiau­liuo­se mo­kyk­lų di­rek­to­riai pir­mo­kus fo­tog­ra­fuo­tis siun­čia į mies­to me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko šei­mos fo­toa­tel­jė „Fo­to 202“. A. Vi­soc­kas neįž­vel­gia, jog biz­nis iš pir­mo­kų nuo­trau­kų ve­lia jį į vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą. Esą tai tie­siog „tęs­ti­nis da­ly­kas“, nes dar ne­bū­da­mas me­ru tei­kė „pi­giau­sią idė­jiš­ką kai­ną“.
„Šiau­lių kraš­tas“ ga­vo vie­no­je mo­kyk­lo­je vy­ku­sio su­si­rin­ki­mo su pir­mo­kų tė­vais įra­šą. Ja­me ga­li­mai skam­ba Jo­va­ro pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Ar­vy­do Ku­ka­nau­zos...

Tautų katilas: nuo Indijos iki Suomijos, nuo Brazilijos iki Turkijos

2017 m. liepos 4 d.
VII tarp­tau­ti­nio folk­lo­ro fes­ti­va­lio-kon­kur­so „Sau­lės žie­das“ ati­da­ry­mą šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se „pa­vo­gė“ lie­tus, bet jis neį­vei­kė šven­ti­nės nuo­tai­kos. Va­kar pra­si­dė­jo kon­kur­sas dėl fes­ti­va­lio pri­zų, gat­vė­se šė­lo ko­lek­ty­vai, įtrauk­da­mi ir mies­tie­čius. Spal­vin­gais pa­si­ro­dy­mais iki lie­pos 6-osios va­ka­ro džiu­gins 11 už­sie­nio ša­lių ko­lek­ty­vų ir Lie­tu­vos an­samb­liai.Lie­tin­gas šeš­ta­die­nis pri­ver­tė fes­ti­va­lio ren­gė­jus at­si­sa­ky­ti ati­da­ry­mo ei­se­nos Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų...

Latviai pastūmė konkurentus iš kelio

2017 m. liepos 4 d.
Šiau­lių ra­jo­ne nuo lie­pos 1 die­nos ke­lei­vius ve­žio­jan­ti Lat­vi­jos bend­ro­vė „Ri­gas mik­roau­to­bu­su sa­tiks­me“ (RMS) iš ra­jo­no rin­kos iš­stū­mė ne tik ma­žuo­sius ve­žė­jus, bet ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nę „Bus­tu­ras“. Lat­viai vie­ti­nius ve­žė­jus „nu­šla­vė“ ne tik va­žia­vi­mo sa­vi­kai­na, bet ir nau­jais au­to­bu­sais. Nuo rug­sė­jo 1 die­nos lat­vių įmo­nė taip pat pra­dės ap­tar­nau­ti da­lį Vil­niaus mies­to vie­šo­jo trans­por­to marš­ru­tų.Nuo šeš­ta­die­nio, lai­mė­ju­si Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skelb­tą vie­šą...

Optimistai kalnus verčia

2017 m. liepos 1 d.
Ža­ga­rės re­gio­ni­niam par­kui, ku­ris kar­tu su vi­so­mis ša­lies par­kų di­rek­ci­jo­mis šie­met mi­ni 25-erių me­tų įkū­ri­mo su­kak­tį, nuo 2005-ųjų va­do­vau­ja miš­ki­nin­kas Min­dau­gas Bal­čiū­nas. Per tą lai­ką pa­sie­nio mies­tą ir apy­lin­kes iš­gar­si­no Vyš­nių fes­ti­va­liai, Ža­ga­rės – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės ti­tu­las, il­giau­sias Lie­tu­vo­je me­di­nis len­tų ta­kas Mū­šos ty­re­lio pel­kė­je, res­tau­ruo­ti dva­ro rū­mai su di­džiau­sia lan­ky­to­jų eks­po­zi­ci­ja.M. Bal­čiū­nas lau­kia as­fal­tuo­to ke­lio iki Augst­kal­nės ir ža­da...

Unikalaus vienuolyno likimas – ant svarstyklių

2017 m. birželio 30 d.
Ava­ri­nės būk­lės kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas Lin­ku­vos (Pak­ruo­jo r.) kar­me­li­tų vie­nuo­ly­nas – ant de­ry­bų sta­lo. Vie­nuo­ly­no tvar­ky­mo dar­bai ga­li pa­ju­dė­ti, jei­gu Šiau­lių vys­ku­pi­jos ku­ri­ja, Lin­ku­vos pa­ra­pi­ja ir Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­si­tars. Sa­vi­val­dy­bė pri­sii­ma tvar­ky­mo at­sa­ko­my­bę ir ob­jek­to val­dy­mą no­ri pe­rim­ti 25 me­tams. Vie­nuo­ly­no pro­ble­ma svars­ty­ta Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­te, o vakar Šiau­lių vys­ku­pi­jo­je vi­sos trys ša­lys su­ta­rė dėl pir­mo­jo...

Išsipildęs noras prilygtų stebuklui

2017 m. birželio 29 d.
Šiau­lie­čio Jo­no Na­vic­ko sva­jo­nė ne­skrie­ja į už tūks­tan­čių ki­lo­met­rų esan­čias ša­lis, ji – ne apie mo­der­nų na­mą ir ne apie pra­ban­gų au­to­mo­bi­lį. 64 me­tų vy­ras sva­jo­ja apie įstik­lin­tą bal­ko­ną. Kad va­sa­ros die­no­mis sė­dė­da­mas prie lan­go ga­lė­tų gro­žė­tis gam­ta, o žie­mą pro ne­san­da­rias bal­ko­no du­ris vė­jas ne­pus­ty­tų snie­go.Vis­kas grei­čiau­siai bū­tų ki­taip, jei vie­ni­šas žmo­gus jau be­veik tris de­šim­tis me­tų ne­bū­tų pri­kaus­ty­tas prie neį­ga­lio­jo ve­ži­mė­lio.Apie J. Na­vic­ko no­rą pa­ge­rin­ti bui­ti­nes są­ly­gas...

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas