(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Operacinėje dirigavo prancūzas

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je at­lik­ta pe­ties są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­ja nau­jos rū­šies ana­to­mi­niu en­dop­ro­te­zu.Pe­ties są­na­rio pro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jas Šiau­lių chi­rur­gai skai­čiuo­ja de­šim­ti­mis, ta­čiau ši ope­ra­ci­ja pir­ma tuo, kad pa­cien­tei įsta­ty­tas en­dop­ro­te­zas yra tiks­liau­sias žmo­gaus są­na­rio ati­tik­muo.Me­di­kai sa­ko, kad toks ana­to­mi­nis są­na­rio imp­lan­tas pa­cien­tams su­teiks ga­li­my­bę gy­ven­ti visa­ver­tį gy­ve­ni­mą.Pro­te­za­vi­mo nau­jos...

Saulius Šaltenis: „Žmogus–Dievo kibirkštis, gimęs laisvei ir meilei!“

2017 m. gegužės 20 d.
Ant­ra­die­nį ra­šy­to­jui, dra­ma­tur­gui, Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­rui Sau­liui ŠAL­TE­NIUI Jo­niš­ky­je įteik­ta Jo­no Avy­žiaus pre­mi­ja už tris per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus iš­leis­tus ro­ma­nus: „De­mo­nų am­žius“, „Ba­sas ir lai­min­gas“, „Žy­dų ka­ra­lai­tės die­no­raš­tis“.Ra­šy­to­jas in­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad tik lai­kas pa­ro­do, ar kny­ga tu­ri ver­tę, nes daug len­ty­no­se kny­gų su au­tog­ra­fais, ku­rių au­to­riai gy­vi, bet jų kū­ri­niai jau mi­rę. Ra­šy­to­jas su ne­ri­mu kal­bė­jo...

Žemdirbys ir jo klajoklio gyvenimas

2017 m. gegužės 19 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Žad­vai­nių kai­me, gy­ve­nan­tis Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čius daž­ną ry­tą pa­sva­jo­ja apie atei­tį, kai į kai­mą ateis ge­res­ni lai­kai, ir ke­lias­de­šimt hek­ta­rų tu­rin­tis žem­dir­bys ga­lės iš­gy­ven­ti iš sa­vo ūke­lio.32 hek­ta­rus že­mės tu­rin­tis 55 me­tų vy­ras dir­ba to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­ju – pri­vers­tas gy­ven­ti sunk­ve­ži­my­je, tran­ky­tis po pa­sau­lį.Pie­no ūkį tu­rė­ję Dan­guo­lė ir Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čiai per­nai par­da­vė kar­ves, nes dras­tiš­kai su­ma­žė­jus pie­no kai­noms jos ta­po nuo­sto­lin­gos.Po­pie­tė...

Kaip apginti vaikus nuo vaikų

2017 m. gegužės 19 d.
Paaug­liai su­mu­šė ke­lis ne­pil­na­me­čius. Vie­nam su­krės­tos gal­vos sme­ge­nys, pa­gul­dy­tas į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę. Net­ru­kus tie pa­tys chu­li­ga­nai, su­ži­no­ję, jog nu­ken­tė­ju­sio ber­niu­ko tė­vai krei­pė­si į po­li­ci­ją, ap­tal­žė dar vie­ną vai­ką. Ki­tos mo­kyk­los pra­di­nu­kas ir­gi ta­po ag­re­sy­vių paaug­lių tai­ki­niu – jis nuo­la­t te­ro­ri­zuo­ja­mas, jam gra­si­na­ma, kar­tą na­mo grį­žo su mė­ly­ne paa­ky­je. Vai­kas įbau­gin­tas.Kas tai? Nau­jos nu­si­kal­tė­lių kar­tos „ap­ši­li­mas“? Po­li­ci­ja ži­no...

Auk­cio­no plaktuką su­stab­dė tau­ti­nin­kai

2017 m. gegužės 18 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei be­si­ren­giant par­da­vi­nė­ti prieš­ka­riu sta­ty­tą iš­vaiz­dų pa­sta­tą is­to­ri­nė­je Šiau­lių vie­to­je ir jau skai­čiuo­jant bū­si­mą nau­dą – te­ko su­sto­ti. At­kur­tos Tau­ti­nin­kų są­jun­gos na­riai pa­sku­ti­nę mi­nu­tę su­ži­no­ję, kad pa­sta­to lau­kia auk­cio­no plak­tu­kas, pa­reiš­kė, jog pa­sta­tas tu­ri bū­ti su­grą­žin­tas šiai po­li­ti­nei or­ga­ni­za­ci­jai, nes jis bu­vo pa­sta­ty­tas už Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­gos lė­šas.Ant­ra­die­nį Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu po­li­ti­kai tu­rė­jo bal­suo­ti, ar...

E. Bivainis laimėjo bylą ir keliolika tūkstančių eurų

2017 m. gegužės 18 d.
Bu­vu­sio Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Eduar­do Bi­vai­nio at­lei­di­mą iš pa­rei­gų teis­mas pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu. Ta­ry­bai teis­muo­se at­sto­vau­jan­tis me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas su E. Bi­vai­nio ieš­ki­nio ar­gu­men­tais vi­siš­kai su­ti­ko. Pra­loš­ta by­la Sa­vi­val­dy­bei kai­nuos ma­žiau­siai 15 tūks­tan­čių eu­rų.
Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas spren­di­mą dėl E. Bi­vai­nio, ku­ris skun­dė jį at­lei­du­sią mies­to Ta­ry­bą, priė­mė ge­gu­žės 16 die­ną.
Teis­mas skun­dą...

Tarp „rūpintojėlių“ ir baltojo šokolado

2017 m. gegužės 17 d.
Ant­ra­die­nį į Šiau­lius at­va­žia­vęs Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis ap­si­lan­kė ir „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je. Jį ly­dė­jo Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė ir Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­le­ri­jus Si­mu­lik. Sve­čiai po­kal­by­je apie re­gio­no ir vals­ty­bės atei­tį ak­cen­ta­vo, kad po­ky­čiai vals­ty­bė­je yra neiš­ven­gia­mi. Juos dik­tuo­ja ir vals­ty­bę ap­li­pu­sios „rū­pin­to­jė­lių“ gru­pės.
Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis sa­vęs ne­pris­ky­rė prie tų...

Ar jau laikas uždaryti oro uostą?

2017 m. gegužės 17 d.
Šiau­lių oro uos­to įmo­nės va­do­vas pra­šo mies­to po­li­ti­kų ap­si­spręs­ti dėl oro uos­to atei­ties. De­šimt­me­čius tem­pia­mą jo pro­ble­mą siū­lo spręs­ti vals­ty­bės ly­giu. Bet tam di­rek­to­riaus ant­pe­čiai per ma­ži, o Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos nė­ra.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rius And­rius Dau­jo­tas raš­tu krei­pė­si į mies­to me­rą ir Ta­ry­bą, pra­šy­da­mas Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos dėl oro uos­to to­les­nio li­ki­mo.
Pir­ma­die­nį Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se A. Dau­jo­tas in­for­ma­vo, jog raš­tą su­ra­šė po...

Brangsta net šiukšlės

2017 m. gegužės 16 d.
Šian­dien Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­ba bal­suos, ar įves­ti dvi­na­rę ap­mo­kė­ji­mo už at­lie­kas me­to­di­ką, ku­ri reiš­kia išau­gu­sius mo­kes­čius. Ypač – in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams ir vers­lui. Kuo pa­grįs­tos kai­nos ir ko­dėl rū­šia­vi­mas pa­slau­gos ne­pi­gi­na? Ko­dėl pa­sta­čius me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius, at­lie­kų tvar­ky­mas pa­bran­go dau­giau ne­gu dvi­gu­bai?Šiau­lių ra­jo­no Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Tat­ja­na Plu­kie­nė paaiš­ki­no, kad kai­ną su­da­rys pa­sto­vio­ji ir...

Seimo Pirmininkas: „Lietuva yra ir bus“

2017 m. gegužės 16 d.
Va­kar „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je lan­kė­si iš šio kraš­to ki­lęs ty­tu­vė­niš­kis Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis su sa­vo pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­ne ir šiau­lie­čiu Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Va­le­ri­ju­mi Si­mu­lik.
Sve­čiai su­si­pa­ži­no su laik­raš­čio re­dak­ci­ja, jos veik­la, do­mė­jo­si laik­raš­čio au­di­to­ri­ja, iš­sa­kė komp­li­men­tą dėl etiš­kos žur­na­lis­ti­kos, nors Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir pa­juo­ka­vo: „Šiau­liuo­se yra bul­va­ras, o nė­ra bul­va­ri­nės žur­na­lis­ti­kos...

Šiaulių rajonas kraustosi į Kuršėnus

2017 m. gegužės 13 d.
Iš Šiau­lių į Kur­šė­nus šiuo me­tu per­ke­lia­ma da­lis Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų. Kur­šė­nuo­se, ku­rie nuo Šiau­lių nu­to­lę apie 22 km, ati­da­ro­mas ra­jo­no me­ro prii­ma­ma­sis. Pus­die­nį per sa­vai­tę ja­me dirbs me­ras. Ar taip ku­ria­ma Kur­šė­nų sa­vi­val­dy­bė, da­ro­ma re­gio­ni­nė po­li­ti­ka, o gal bė­ga­ma nuo ra­jo­no ir mies­to sa­vi­val­dy­bių jun­gi­mo?Apie tai kal­ba­mės su Šiau­lių ra­jo­no me­ru An­ta­nu BE­ZA­RU.Ri­ta ŽA­DEI­KY­TĖ

– Ant­ra­die­nį ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je yra tei­kia­mas...

Cirko dramblys sukėlė ne musės dydžio triukšmą

2017 m. gegužės 12 d.
Šiau­liuo­se vie­šin­čio če­kų cir­ko „Fran­ces­ko Pra­ga“ dramb­lys Ba­by ta­po gar­se­ny­be ne dėl sa­vo pa­si­ro­dy­mų. Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­tik­ri­no dramb­lio gy­ve­ni­mo są­ly­gas ir at­ra­do ko­ne dvi­gu­bai per ma­žą pa­tal­pą. Sei­me ki­lo pa­siū­ly­mai už­draus­ti cir­ką su lau­ki­niais gy­vū­nais. Va­kar va­ka­re už dramb­lio ge­ro­vę prie cir­ko pro­tes­ta­vo gy­vū­nų my­lė­to­jai, o die­ną dramb­liui mais­to ve­žė Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro moks­lei­viai.Ant­rą sa­vai­tę vie­šai ap­ta­ri­nė­ja­mas į Šiau­lius...

Valdžios dovanėlė daugiabučių „turtuoliams“

2017 m. gegužės 12 d.
Sei­mas ne­pra­tę­sė 9 pro­cen­tų PVM leng­va­tos šil­dy­mui ir nuo bir­že­lio 1 die­nos ji nai­ki­na­ma. Ti­ki­na­ma, kad leng­va­ta bu­vo so­cia­liai ne­tei­sin­ga, nes ja nau­do­jo­si ir dau­gia­bu­čių tur­tuo­liai. Grei­tai paaiš­kės, kiek tūks­tan­čių tų „tur­tuo­lių“, dar su­ge­bė­ju­sių mo­kė­ti už ši­lu­mą, iš­ties ran­ką į kom­pen­sa­ci­jas.
Sei­me ant­ra­die­nį ne­pri­tar­ta siū­ly­mui pra­tęs­ti 9 pro­cen­tų PVM šil­dy­mo leng­va­tą. To­dėl nuo šių me­tų bir­že­lio 1 die­nos ši­lu­mos kai­nai bus tai­ko­mas 21 pro­cen­to PVM. Vien dėl to ši­lu­ma...

Kauno „Žalgiris“ – Kelmėje

2017 m. gegužės 12 d.
Tre­čia­die­nį po vi­du­die­nio Kel­mė­je, Ic­cho­ko Me­ro aikš­tė­je prie­šais Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­ją, bū­ria­vo­si neįp­ras­tai gau­sus jau­ni­mo ir krep­ši­niui nea­be­jin­gų mies­tie­čių bū­rys. Kel­miš­kiai lau­kė ir su­lau­kė at­vyks­tan­čių Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nio ko­man­dos.
Ga­li­my­bė su­lauk­ti žal­gi­rie­čių krep­ši­nin­kų Kel­mė­je at­si­ra­do po Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­jos da­ly­va­vi­mo de­vin­tus me­tus iš ei­lės Kau­no „Žal­gi­rio“ jau­nie­siems krep­ši­nio ger­bė­jams ren­gia­mo­je ak­ci­jo­je „Žal­gi­ris – ta­vo...

Pavasario­ chaosas

2017 m. gegužės 11 d.
„Kaip per­žie­mo­ti ge­gu­žę?“ – va­kar šmaikš­ta­vo ašt­ria­lie­žu­viai. Ge­gu­žės 9-ąją iš­kri­tęs snie­gas len­kė žie­dus, su­ža­lia­vu­sių me­džių ša­kas. Ne­nus­pė­ja­mas pa­va­sa­ris ir gam­tos iš­dai­gos ke­lia rū­pes­čių ir pa­vo­jų. Ūki­nin­kai ne­pra­ran­da op­ti­miz­mo: gal bus gra­žus ru­duo? Or­ni­to­lo­gai per­spė­ja – kai ku­rie paukš­čiai tu­rės pe­rė­ti dar kar­tą.Lie­tu­vos jau­nų­jų ūki­nin­kų ir jau­ni­mo są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­kas, ši­lauo­gių ūkio pro­jek­tų va­do­vas Vy­tau­tas Bui­vy­das nuo­lat ste­bi orų pro­gno­zes.
„Ant­ra­die­nį ke­ly­je...

Skurdo lubas „pramuša“ vienas euras

2017 m. gegužės 10 d.
Pen­kiais eu­rais ga­vęs di­des­nes pa­ja­mas ga­li ne­tek­ti so­cia­li­nio būs­to. Taip vos neat­si­ti­ko vie­nai Šiau­lių pen­si­nin­kei, bu­vu­siai mo­ky­to­jai. Tik žur­na­lis­tams pa­si­do­mė­jus jos li­ki­mu, so­cia­li­nis jaut­ru­mas su­grį­žo.Ar tik­rai vie­nas eu­ras ga­li „pra­muš­ti“ skur­do lu­bas? Ko­dėl bu­vę mo­ky­to­jai pa­si­vaikš­čio­ti išei­na tik tems­tant?Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si il­ga­me­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­ja pa­pa­sa­ko­jo skau­džią sa­vo ar­ti­mos gi­mi­nai­tės pa­tir­tį. Vie­ni­ša se­ny­vo am­žiaus...

Politinėje mėsmalėje – direktoriaus pavaduotojai

2017 m. gegužės 10 d.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas siū­lo Ta­ry­bai at­leis­ti ne­va jos pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­du­sį Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją kon­ser­va­to­rių Mar­ty­ną Šiur­kų. Po­li­ti­nius žai­di­mus pra­dė­jo žais­ti ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis. Ki­ta jo pa­va­duo­to­ja liberalė Gied­rė Men­do­za Her­re­ra va­kar pa­ti ap­si­spren­dė išei­ti.
M. Šiur­kus nuo ko­vo 29 die­nos ser­ga, gy­do­si pa­tir­tą ko­jos trau­mą. Ne­pai­sant to, ar­tė­jan­čio Ta­ry­bos po­sė­džio, ku­ris vyks...

Mero žemėje aptikti vokiečių kapai

2017 m. gegužės 9 d.
Vil­kiš­kės kai­mo (Šiau­lių r.) lau­kuo­se at­kas­ta Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro vo­kie­čių ka­rių ka­pa­vie­tė. Va­kar ar­cheo­lo­gas Si­mo­nas Sprin­dys in­for­ma­vo, kad ati­deng­tos 25 ka­pa­vie­tės, dar­bai vyks­ta to­liau. Ras­ti pa­lai­kai yra Šiau­lių ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro že­mė­je.Sod­rios ža­lu­mos lau­ke burz­gia eks­ka­va­to­rius, vers­da­mas į šo­ną že­mes. Duo­bė­je vyks­ta dar­bai – vie­nas po ki­to at­ka­sa­mi ka­rių ka­pai.
Lau­ke pa­si­ti­kęs VšĮ „Kul­tū­ros ver­ty­bių glo­bos tar­ny­ba“ ar­cheo­lo­gas S...

Kai mama toli

2017 m. gegužės 6 d.
Ma­ma! Kiek daug šis žo­dis reiš­kia kiek­vie­nam iš mū­sų. Šir­dį glos­tan­tis bal­sas, švel­nus pri­si­lie­ti­mas, pa­guo­da ir pa­tys ska­niau­si bly­nai. Ir vi­sa tai at­min­ty­je iš­ky­la daug stip­riau, ašt­riau, skaus­min­giau, kai ma­mos nė­ra ša­lia. Kai ji to­li. Kai ne­ži­nai, ar dar ka­da su­si­tik­si­te.
Sau­lė­ta, šil­ta ge­gu­žės die­na. Jau­kio­je vai­kų na­mų žai­di­mų aikš­te­lė­je ka­muo­lį į krep­šį mė­to ber­niu­kai. Skam­ba juo­kas ir gy­vas čiauš­kė­ji­mas. Tik ne ma­mų šir­dys džiau­gia­si gir­dint vai­kų kle­ge­sį, o auk­lė­to­jų, so­cia­li­nių...

Mohikanas gali griūti

2017 m. gegužės 5 d.
Šiau­lių mies­to so­cial­de­mok­ra­tų ko­vo­se sky­riaus ly­de­riui Ed­var­dui Ža­ka­riui iš­ki­lo grės­mė ne­tek­ti par­ti­nio bi­lie­to. Par­ti­nės eti­kos sar­gai nu­ta­rė, jog E. Ža­ka­ris nu­si­pel­nė pa­ša­li­ni­mo. Tai spręs par­ti­jos ta­ry­ba, ku­ri ren­ka­si ry­toj prieš įvyk­sian­tį Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (LSDP) su­va­žia­vi­mą.
LSDP Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ba­lan­džio 21 die­ną nu­ta­rė re­ko­men­duo­ti LSDP ta­ry­bai pri­pa­žin­ti Šiau­lių mies­to sky­riaus kon­fe­ren­ci­jo­je vy­ku­sius sky­riaus...

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas