(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Pirmas puslapis

Operacinėje dirigavo prancūzas

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je at­lik­ta pe­ties są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­ja nau­jos rū­šies ana­to­mi­niu en­dop­ro­te­zu.Pe­ties są­na­rio pro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jas Šiau­lių chi­rur­gai skai­čiuo­ja de­šim­ti­mis, ta­čiau ši ope­ra­ci­ja pir­ma tuo, kad pa­cien­tei įsta­ty­tas en­dop­ro­te­zas yra tiks­liau­sias žmo­gaus są­na­rio ati­tik­muo.Me­di­kai sa­ko, kad toks ana­to­mi­nis są­na­rio imp­lan­tas pa­cien­tams su­teiks ga­li­my­bę gy­ven­ti visa­ver­tį gy­ve­ni­mą.Pro­te­za­vi­mo nau­jos...

Saulius Šaltenis: „Žmogus–Dievo kibirkštis, gimęs laisvei ir meilei!“ (1)

2017 m. gegužės 20 d.
Ant­ra­die­nį ra­šy­to­jui, dra­ma­tur­gui, Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­rui Sau­liui ŠAL­TE­NIUI Jo­niš­ky­je įteik­ta Jo­no Avy­žiaus pre­mi­ja už tris per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus iš­leis­tus ro­ma­nus: „De­mo­nų am­žius“, „Ba­sas ir lai­min­gas“, „Žy­dų ka­ra­lai­tės die­no­raš­tis“.Ra­šy­to­jas in­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad tik lai­kas pa­ro­do, ar kny­ga tu­ri ver­tę, nes daug len­ty­no­se kny­gų su au­tog­ra­fais, ku­rių au­to­riai gy­vi, bet jų kū­ri­niai jau mi­rę. Ra­šy­to­jas su ne­ri­mu kal­bė­jo...

Žemdirbys ir jo klajoklio gyvenimas (6)

2017 m. gegužės 19 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Žad­vai­nių kai­me, gy­ve­nan­tis Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čius daž­ną ry­tą pa­sva­jo­ja apie atei­tį, kai į kai­mą ateis ge­res­ni lai­kai, ir ke­lias­de­šimt hek­ta­rų tu­rin­tis žem­dir­bys ga­lės iš­gy­ven­ti iš sa­vo ūke­lio.32 hek­ta­rus že­mės tu­rin­tis 55 me­tų vy­ras dir­ba to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­ju – pri­vers­tas gy­ven­ti sunk­ve­ži­my­je, tran­ky­tis po pa­sau­lį.Pie­no ūkį tu­rė­ję Dan­guo­lė ir Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čiai per­nai par­da­vė kar­ves, nes dras­tiš­kai su­ma­žė­jus pie­no kai­noms jos ta­po nuo­sto­lin­gos.Po­pie­tė...

Kaip apginti vaikus nuo vaikų (15)

2017 m. gegužės 19 d.
Paaug­liai su­mu­šė ke­lis ne­pil­na­me­čius. Vie­nam su­krės­tos gal­vos sme­ge­nys, pa­gul­dy­tas į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę. Net­ru­kus tie pa­tys chu­li­ga­nai, su­ži­no­ję, jog nu­ken­tė­ju­sio ber­niu­ko tė­vai krei­pė­si į po­li­ci­ją, ap­tal­žė dar vie­ną vai­ką. Ki­tos mo­kyk­los pra­di­nu­kas ir­gi ta­po ag­re­sy­vių paaug­lių tai­ki­niu – jis nuo­la­t te­ro­ri­zuo­ja­mas, jam gra­si­na­ma, kar­tą na­mo grį­žo su mė­ly­ne paa­ky­je. Vai­kas įbau­gin­tas.Kas tai? Nau­jos nu­si­kal­tė­lių kar­tos „ap­ši­li­mas“? Po­li­ci­ja ži­no...

Auk­cio­no plaktuką su­stab­dė tau­ti­nin­kai (8)

2017 m. gegužės 18 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei be­si­ren­giant par­da­vi­nė­ti prieš­ka­riu sta­ty­tą iš­vaiz­dų pa­sta­tą is­to­ri­nė­je Šiau­lių vie­to­je ir jau skai­čiuo­jant bū­si­mą nau­dą – te­ko su­sto­ti. At­kur­tos Tau­ti­nin­kų są­jun­gos na­riai pa­sku­ti­nę mi­nu­tę su­ži­no­ję, kad pa­sta­to lau­kia auk­cio­no plak­tu­kas, pa­reiš­kė, jog pa­sta­tas tu­ri bū­ti su­grą­žin­tas šiai po­li­ti­nei or­ga­ni­za­ci­jai, nes jis bu­vo pa­sta­ty­tas už Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­gos lė­šas.Ant­ra­die­nį Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu po­li­ti­kai tu­rė­jo bal­suo­ti, ar...

E. Bivainis laimėjo bylą ir keliolika tūkstančių eurų (52)

2017 m. gegužės 18 d.
Bu­vu­sio Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Eduar­do Bi­vai­nio at­lei­di­mą iš pa­rei­gų teis­mas pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu. Ta­ry­bai teis­muo­se at­sto­vau­jan­tis me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas su E. Bi­vai­nio ieš­ki­nio ar­gu­men­tais vi­siš­kai su­ti­ko. Pra­loš­ta by­la Sa­vi­val­dy­bei kai­nuos ma­žiau­siai 15 tūks­tan­čių eu­rų.
Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas spren­di­mą dėl E. Bi­vai­nio, ku­ris skun­dė jį at­lei­du­sią mies­to Ta­ry­bą, priė­mė ge­gu­žės 16 die­ną.
Teis­mas skun­dą...

Tarp „rūpintojėlių“ ir baltojo šokolado (9)

2017 m. gegužės 17 d.
Ant­ra­die­nį į Šiau­lius at­va­žia­vęs Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis ap­si­lan­kė ir „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je. Jį ly­dė­jo Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė ir Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­le­ri­jus Si­mu­lik. Sve­čiai po­kal­by­je apie re­gio­no ir vals­ty­bės atei­tį ak­cen­ta­vo, kad po­ky­čiai vals­ty­bė­je yra neiš­ven­gia­mi. Juos dik­tuo­ja ir vals­ty­bę ap­li­pu­sios „rū­pin­to­jė­lių“ gru­pės.
Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis sa­vęs ne­pris­ky­rė prie tų...

Ar jau laikas uždaryti oro uostą? (17)

2017 m. gegužės 17 d.
Šiau­lių oro uos­to įmo­nės va­do­vas pra­šo mies­to po­li­ti­kų ap­si­spręs­ti dėl oro uos­to atei­ties. De­šimt­me­čius tem­pia­mą jo pro­ble­mą siū­lo spręs­ti vals­ty­bės ly­giu. Bet tam di­rek­to­riaus ant­pe­čiai per ma­ži, o Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos nė­ra.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rius And­rius Dau­jo­tas raš­tu krei­pė­si į mies­to me­rą ir Ta­ry­bą, pra­šy­da­mas Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos dėl oro uos­to to­les­nio li­ki­mo.
Pir­ma­die­nį Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se A. Dau­jo­tas in­for­ma­vo, jog raš­tą su­ra­šė po...

Brangsta net šiukšlės (11)

2017 m. gegužės 16 d.
Šian­dien Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­ba bal­suos, ar įves­ti dvi­na­rę ap­mo­kė­ji­mo už at­lie­kas me­to­di­ką, ku­ri reiš­kia išau­gu­sius mo­kes­čius. Ypač – in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams ir vers­lui. Kuo pa­grįs­tos kai­nos ir ko­dėl rū­šia­vi­mas pa­slau­gos ne­pi­gi­na? Ko­dėl pa­sta­čius me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius, at­lie­kų tvar­ky­mas pa­bran­go dau­giau ne­gu dvi­gu­bai?Šiau­lių ra­jo­no Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Tat­ja­na Plu­kie­nė paaiš­ki­no, kad kai­ną su­da­rys pa­sto­vio­ji ir...

Seimo Pirmininkas: „Lietuva yra ir bus“ (18)

2017 m. gegužės 16 d.
Va­kar „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je lan­kė­si iš šio kraš­to ki­lęs ty­tu­vė­niš­kis Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis su sa­vo pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­ne ir šiau­lie­čiu Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Va­le­ri­ju­mi Si­mu­lik.
Sve­čiai su­si­pa­ži­no su laik­raš­čio re­dak­ci­ja, jos veik­la, do­mė­jo­si laik­raš­čio au­di­to­ri­ja, iš­sa­kė komp­li­men­tą dėl etiš­kos žur­na­lis­ti­kos, nors Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir pa­juo­ka­vo: „Šiau­liuo­se yra bul­va­ras, o nė­ra bul­va­ri­nės žur­na­lis­ti­kos...

Šiaulių rajonas kraustosi į Kuršėnus (12)

2017 m. gegužės 13 d.
Iš Šiau­lių į Kur­šė­nus šiuo me­tu per­ke­lia­ma da­lis Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų. Kur­šė­nuo­se, ku­rie nuo Šiau­lių nu­to­lę apie 22 km, ati­da­ro­mas ra­jo­no me­ro prii­ma­ma­sis. Pus­die­nį per sa­vai­tę ja­me dirbs me­ras. Ar taip ku­ria­ma Kur­šė­nų sa­vi­val­dy­bė, da­ro­ma re­gio­ni­nė po­li­ti­ka, o gal bė­ga­ma nuo ra­jo­no ir mies­to sa­vi­val­dy­bių jun­gi­mo?Apie tai kal­ba­mės su Šiau­lių ra­jo­no me­ru An­ta­nu BE­ZA­RU.Ri­ta ŽA­DEI­KY­TĖ

– Ant­ra­die­nį ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je yra tei­kia­mas...

Cirko dramblys sukėlė ne musės dydžio triukšmą (2)

2017 m. gegužės 12 d.
Šiau­liuo­se vie­šin­čio če­kų cir­ko „Fran­ces­ko Pra­ga“ dramb­lys Ba­by ta­po gar­se­ny­be ne dėl sa­vo pa­si­ro­dy­mų. Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­tik­ri­no dramb­lio gy­ve­ni­mo są­ly­gas ir at­ra­do ko­ne dvi­gu­bai per ma­žą pa­tal­pą. Sei­me ki­lo pa­siū­ly­mai už­draus­ti cir­ką su lau­ki­niais gy­vū­nais. Va­kar va­ka­re už dramb­lio ge­ro­vę prie cir­ko pro­tes­ta­vo gy­vū­nų my­lė­to­jai, o die­ną dramb­liui mais­to ve­žė Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro moks­lei­viai.Ant­rą sa­vai­tę vie­šai ap­ta­ri­nė­ja­mas į Šiau­lius...

Valdžios dovanėlė daugiabučių „turtuoliams“ (17)

2017 m. gegužės 12 d.
Sei­mas ne­pra­tę­sė 9 pro­cen­tų PVM leng­va­tos šil­dy­mui ir nuo bir­že­lio 1 die­nos ji nai­ki­na­ma. Ti­ki­na­ma, kad leng­va­ta bu­vo so­cia­liai ne­tei­sin­ga, nes ja nau­do­jo­si ir dau­gia­bu­čių tur­tuo­liai. Grei­tai paaiš­kės, kiek tūks­tan­čių tų „tur­tuo­lių“, dar su­ge­bė­ju­sių mo­kė­ti už ši­lu­mą, iš­ties ran­ką į kom­pen­sa­ci­jas.
Sei­me ant­ra­die­nį ne­pri­tar­ta siū­ly­mui pra­tęs­ti 9 pro­cen­tų PVM šil­dy­mo leng­va­tą. To­dėl nuo šių me­tų bir­že­lio 1 die­nos ši­lu­mos kai­nai bus tai­ko­mas 21 pro­cen­to PVM. Vien dėl to ši­lu­ma...

Kauno „Žalgiris“ – Kelmėje (3)

2017 m. gegužės 12 d.
Tre­čia­die­nį po vi­du­die­nio Kel­mė­je, Ic­cho­ko Me­ro aikš­tė­je prie­šais Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­ją, bū­ria­vo­si neįp­ras­tai gau­sus jau­ni­mo ir krep­ši­niui nea­be­jin­gų mies­tie­čių bū­rys. Kel­miš­kiai lau­kė ir su­lau­kė at­vyks­tan­čių Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nio ko­man­dos.
Ga­li­my­bė su­lauk­ti žal­gi­rie­čių krep­ši­nin­kų Kel­mė­je at­si­ra­do po Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­jos da­ly­va­vi­mo de­vin­tus me­tus iš ei­lės Kau­no „Žal­gi­rio“ jau­nie­siems krep­ši­nio ger­bė­jams ren­gia­mo­je ak­ci­jo­je „Žal­gi­ris – ta­vo...

Pavasario­ chaosas (4)

2017 m. gegužės 11 d.
„Kaip per­žie­mo­ti ge­gu­žę?“ – va­kar šmaikš­ta­vo ašt­ria­lie­žu­viai. Ge­gu­žės 9-ąją iš­kri­tęs snie­gas len­kė žie­dus, su­ža­lia­vu­sių me­džių ša­kas. Ne­nus­pė­ja­mas pa­va­sa­ris ir gam­tos iš­dai­gos ke­lia rū­pes­čių ir pa­vo­jų. Ūki­nin­kai ne­pra­ran­da op­ti­miz­mo: gal bus gra­žus ru­duo? Or­ni­to­lo­gai per­spė­ja – kai ku­rie paukš­čiai tu­rės pe­rė­ti dar kar­tą.Lie­tu­vos jau­nų­jų ūki­nin­kų ir jau­ni­mo są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­kas, ši­lauo­gių ūkio pro­jek­tų va­do­vas Vy­tau­tas Bui­vy­das nuo­lat ste­bi orų pro­gno­zes.
„Ant­ra­die­nį ke­ly­je...

Skurdo lubas „pramuša“ vienas euras (26)

2017 m. gegužės 10 d.
Pen­kiais eu­rais ga­vęs di­des­nes pa­ja­mas ga­li ne­tek­ti so­cia­li­nio būs­to. Taip vos neat­si­ti­ko vie­nai Šiau­lių pen­si­nin­kei, bu­vu­siai mo­ky­to­jai. Tik žur­na­lis­tams pa­si­do­mė­jus jos li­ki­mu, so­cia­li­nis jaut­ru­mas su­grį­žo.Ar tik­rai vie­nas eu­ras ga­li „pra­muš­ti“ skur­do lu­bas? Ko­dėl bu­vę mo­ky­to­jai pa­si­vaikš­čio­ti išei­na tik tems­tant?Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si il­ga­me­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­ja pa­pa­sa­ko­jo skau­džią sa­vo ar­ti­mos gi­mi­nai­tės pa­tir­tį. Vie­ni­ša se­ny­vo am­žiaus...

Politinėje mėsmalėje – direktoriaus pavaduotojai (88)

2017 m. gegužės 10 d.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas siū­lo Ta­ry­bai at­leis­ti ne­va jos pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­du­sį Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją kon­ser­va­to­rių Mar­ty­ną Šiur­kų. Po­li­ti­nius žai­di­mus pra­dė­jo žais­ti ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis. Ki­ta jo pa­va­duo­to­ja liberalė Gied­rė Men­do­za Her­re­ra va­kar pa­ti ap­si­spren­dė išei­ti.
M. Šiur­kus nuo ko­vo 29 die­nos ser­ga, gy­do­si pa­tir­tą ko­jos trau­mą. Ne­pai­sant to, ar­tė­jan­čio Ta­ry­bos po­sė­džio, ku­ris vyks...

Mero žemėje aptikti vokiečių kapai (27)

2017 m. gegužės 9 d.
Vil­kiš­kės kai­mo (Šiau­lių r.) lau­kuo­se at­kas­ta Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro vo­kie­čių ka­rių ka­pa­vie­tė. Va­kar ar­cheo­lo­gas Si­mo­nas Sprin­dys in­for­ma­vo, kad ati­deng­tos 25 ka­pa­vie­tės, dar­bai vyks­ta to­liau. Ras­ti pa­lai­kai yra Šiau­lių ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro že­mė­je.Sod­rios ža­lu­mos lau­ke burz­gia eks­ka­va­to­rius, vers­da­mas į šo­ną že­mes. Duo­bė­je vyks­ta dar­bai – vie­nas po ki­to at­ka­sa­mi ka­rių ka­pai.
Lau­ke pa­si­ti­kęs VšĮ „Kul­tū­ros ver­ty­bių glo­bos tar­ny­ba“ ar­cheo­lo­gas S...

Kai mama toli (8)

2017 m. gegužės 6 d.
Ma­ma! Kiek daug šis žo­dis reiš­kia kiek­vie­nam iš mū­sų. Šir­dį glos­tan­tis bal­sas, švel­nus pri­si­lie­ti­mas, pa­guo­da ir pa­tys ska­niau­si bly­nai. Ir vi­sa tai at­min­ty­je iš­ky­la daug stip­riau, ašt­riau, skaus­min­giau, kai ma­mos nė­ra ša­lia. Kai ji to­li. Kai ne­ži­nai, ar dar ka­da su­si­tik­si­te.
Sau­lė­ta, šil­ta ge­gu­žės die­na. Jau­kio­je vai­kų na­mų žai­di­mų aikš­te­lė­je ka­muo­lį į krep­šį mė­to ber­niu­kai. Skam­ba juo­kas ir gy­vas čiauš­kė­ji­mas. Tik ne ma­mų šir­dys džiau­gia­si gir­dint vai­kų kle­ge­sį, o auk­lė­to­jų, so­cia­li­nių...

Mohikanas gali griūti (40)

2017 m. gegužės 5 d.
Šiau­lių mies­to so­cial­de­mok­ra­tų ko­vo­se sky­riaus ly­de­riui Ed­var­dui Ža­ka­riui iš­ki­lo grės­mė ne­tek­ti par­ti­nio bi­lie­to. Par­ti­nės eti­kos sar­gai nu­ta­rė, jog E. Ža­ka­ris nu­si­pel­nė pa­ša­li­ni­mo. Tai spręs par­ti­jos ta­ry­ba, ku­ri ren­ka­si ry­toj prieš įvyk­sian­tį Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (LSDP) su­va­žia­vi­mą.
LSDP Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ba­lan­džio 21 die­ną nu­ta­rė re­ko­men­duo­ti LSDP ta­ry­bai pri­pa­žin­ti Šiau­lių mies­to sky­riaus kon­fe­ren­ci­jo­je vy­ku­sius sky­riaus...

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />