(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Pirmas puslapis

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­rys, pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas su­si­ti­ki­me su jo­niš­kie­čiais iš­dės­tė švie­ti­mo sis­te­mos lau­kian­čias per­mai­nas, ku­rios tu­rė­tų bū­ti pa­lan­kios mo­ki­niams ir jų ne­ri­mau­jan­tiems tė­vams: ža­da­ma iš­sau­go­ti pra­di­nes mo­kyk­las kai­muo­se, pa­keis­ti psi­cho­lo­gi­nę įtam­pą ke­lian­čius vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, įves­ti pa­pil­do­mą mo­ky­mo pa­ko­pą po vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ku­ri tik­tų sie­kian­tiems la­biau kva­li­fi­kuo­to pro­fe­si­nio...

Operos solistas tapo fabrikantu

2017 m. kovo 21 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­la bu­vo ta­pu­si fil­ma­vi­mo aikš­te­le: čia fil­muo­ta vie­na iš at­ku­ria­mo­sios do­ku­men­ti­kos fil­mų cik­lo „Žmo­nės, ku­rie su­kū­rė Lie­tu­vą“ da­lis, skir­ta žy­miau­siam Šiau­lių fab­ri­kan­tui, vie­nam svar­biau­sių Lie­tu­vos pra­mo­nės kū­rė­jų – Chai­mui Fren­ke­liui (1857–1920).Fab­ri­kan­tą įkū­ni­ja ži­no­mas ope­ros so­lis­tas Ra­fai­las Kar­pis, jo žmo­nos po­rtre­tą ku­ria šiau­lie­tė ak­to­rė Jū­ra­tė Bud­riū­nai­tė.XIX am­žių me­nan­ti fab­ri­kan­to žmo­nos po­nios Do­ros su­kne­lė, Ch...

Salto virš kasdienybės

2017 m. kovo 18 d.
20-me­tis Šiau­lių uni­ver­si­te­to ant­ra­kur­sis Juo­zas Eig­mi­nas – ne tik ge­ras stu­den­tas, bet ir leng­vaat­le­tis, sie­kian­tis pa­tek­ti į To­ki­jo pa­ro­lim­pi­nes žai­dy­nes. Re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­čio spor­ti­nin­ko aist­ra – par­kū­ras. „Ne­ga­lia nė­ra pa­si­tei­si­ni­mas kaž­ko ne­da­ry­ti“, – sa­ko bū­si­ma­sis kū­no kul­tū­ros spe­cia­lis­tas.Šiau­lių uni­ver­si­te­to ant­ra­kur­sis Juo­zas Eig­mi­nas ta­po šių me­tų Šiau­lių mo­te­rų „Lions“ klu­bo 1 000 eu­rų ver­tės Har­man­nus Hul­sin­ga var­do sti­pen­di­jos lau­rea­tu...

Atvira tuberkuliozė aukų nesirenka

2017 m. kovo 18 d.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­ko­je gy­do­mi še­ši vie­nos šei­mos na­riai iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Šiau­lė­nų. Mo­ti­na ser­ga at­vi­ra tu­ber­ku­lio­ze, o pen­ki iš še­šių šei­mos vai­kų ir dar du kai­my­nų vai­kai į li­go­ni­nę pa­gul­dy­ti nu­sta­čius tu­ber­ku­lio­zės už­kra­tą. Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne tai jau ne­be pir­mas šios li­gos pro­trū­kis.;
36 me­tų mo­te­ris ir vai­kai į li­go­ni­nę at­vež­ti dar ko­vo pra­džio­je.
Vai­kų tė­vas pa­sa­ko­jo, kad žmo­na dar prieš me­tus pa­si­ju­to pra­stai, vaikš­čio­jo...

Me­ro tei­sės Ta­ry­ba neį­kan­da

2017 m. kovo 17 d.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, per teis­mą tai­kos su­tar­ti­mi su­grą­žin­da­mas į pa­rei­gas vi­ce­me­rą Do­mą Griš­ke­vi­čių, su­ti­ko nai­kin­ti Ta­ry­bos spren­di­mą, pa­gal ku­rį jis bu­vo at­leis­tas. Bet spren­di­mas ir to­liau skel­bia­mas ga­lio­jan­čiu Sa­vi­val­dy­bės tei­sės ak­tų sis­te­mo­je. Vi­ce­me­ras dir­ba jau vi­są mė­ne­sį ir al­ga jam skai­čiuo­ja­ma, tik jos dar ne­gaus.
Ra­šė­me, kad per­nai gruo­džio 19 die­ną iš vi­ce­me­ro pa­rei­gų, kaip pra­ra­dęs pa­si­ti­kė­ji­mą, at­leis­tas D. Griš­ke­vi­čius skun­dė teis­mui Ta­ry­bą...

Mokyklos direktorė suėmimą aplaistė ašaromis

2017 m. kovo 17 d.
Va­kar Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas lei­do de­šim­čiai pa­rų suim­ti ko­rup­ci­niu nu­si­kal­ti­mu įta­ria­mą Šiau­lių „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rę 38 me­tų Aud­ro­nę Is­pi­ryan. Už gro­tų at­si­dū­rė ir tos pa­čios mo­ky­mo įstai­gos vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Ri­ma And­ri­jaus­kie­nė.Dar ke­li įta­ria­mie­ji, STT pa­rei­gū­nams su­spė­jus at­lik­ti vi­sus pro­ce­si­nius veiks­mus, po ap­klau­sų pa­leis­ti. De­be­sys kau­pia­si ir virš šiuo me­tu ne­ga­luo­jan­čios Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rės gal­vos.At­ves­din­ta į teis­mą įta­ria­mą­ja...

„Pabėgę“ direktoriai paliko skolų mįslę

2017 m. kovo 16 d.
Iš pa­rei­gų pa­si­trau­kus il­ga­me­čiam Kur­šė­nų li­go­ni­nės di­rek­to­riui Ar­vy­dui Kri­liui, ne­tru­kus pa­rei­gas pa­li­ko ir Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro il­ga­me­tis va­do­vas Aloy­zas Rap­še­vi­čius. Be­veik vie­nu me­tu pa­si­trau­kę va­do­vai už­mi­nė mįs­lę, ku­ri ki­lo su­skai­čia­vus įstai­gų pi­ni­gus. Abie­jo­se įstai­go­se žio­jė­ja po ke­lis šim­tus tūks­tan­čių eu­rų sko­los. Kur din­go pi­ni­gai?Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai nu­ste­bo, kai vie­nas po ki­to per­nai ru­de­nį pa­si­trau­kė abie­jų ra­jo­no...

Su Pau­liu­mi Nor­man­tu at­si­svei­kin­ta gim­tinėje

2017 m. kovo 16 d.
Ant­ra­die­nį su pa­sau­li­nio gar­so ke­liau­to­ju ir fo­to­me­ni­nin­ku Pau­liu­mi Nor­man­tu at­si­svei­kin­ta jo gim­ta­ja­me kraš­te Pa­pi­lė­je, pe­le­nai ur­no­je at­gu­lė į ka­pą ša­lia tė­vų pa­lai­kų.P. Nor­man­tas gi­mė ne­to­li Pa­pi­lės esan­čia­me Kal­niš­kių kai­me 1948-ųjų bir­že­lio 8 die­ną. Nuo 1983 me­tų ap­si­gy­ve­no Veng­ri­jo­je. Ten ir už­ge­so šie­met sau­sio 7-ąją Ny­red­ha­za mies­te, li­go­ni­nė­je bu­vo gy­do­mas ke­lis mė­ne­sius.
Šia­me mies­te jis nuo­lat gy­ve­no, kai grįž­da­vo po mė­ne­sius tru­ku­sių...

Politikai degina pinigus

2017 m. kovo 15 d.
Šiau­lių mies­to po­li­ti­kai iš­mo­kas, gau­na­mas Ta­ry­bos na­rio veik­lai, dos­niai sei­kė­ja de­ga­lams. Net me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, tu­rin­tis tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, neat­si­sa­ko pa­si­deng­ti šių iš­lai­dų. Re­kor­di­nę su­mą – 2 273 eu­rus – de­ga­lams per­nai iš­lei­do kon­ser­va­to­rius To­mas Pet­rei­kis.
Mies­to Ta­ry­bos na­riams iš­mo­kos mo­ka­mos deng­ti iš­lai­doms, su­si­ju­sioms su Ta­ry­bos na­rio veik­la. Lei­džia­ma pi­ni­gus nau­do­ti de­ga­lams, trans­por­to prie­mo­nių drau­di­mui ir re­mon­tui...

Eko­no­mi­ką vei­kia po­li­ti­nė ri­zi­ka

2017 m. kovo 15 d.
DNB ana­li­ti­kas Po­vi­las Stan­ke­vi­čius sa­ko, kad pa­sau­lio eko­no­mi­ka au­ga lė­tai, bet už­tik­rin­tai. Bal­ti­jos ša­lių eko­no­mi­nės pro­gno­zės šiems me­tams yra spar­tes­nės nei per­nai. Prog­no­zuo­ja­ma, kad ir 2018 me­tais at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas Lie­tu­vo­je iš­liks gy­vy­bin­gas. Ky­lan­tys at­ly­gi­ni­mai ska­ti­na eko­no­mi­ką, bet kar­tu ke­lia kai­nas.P. Stan­ke­vi­čius va­kar sa­vo įžval­gas te­ma „Lie­tu­vos ir pa­sau­lio eko­no­mi­nė ir po­li­ti­nė rea­ly­bė: ko ti­kė­tis vers­lui“ dės­tė Šiau­lių pre­ky­bos...

Grei­tu­kių de­ga­lai – di­rek­to­rei

2017 m. kovo 14 d.
Į Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­rės Vio­le­tos Gri­ciu­vie­nės nuo­sa­vą leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį ne kar­tą pil­ta ku­ro, iš­pum­puo­to iš grei­tu­kių.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dau­giau de­ta­lių ža­da at­skleis­ti, kai bus at­lik­tas au­di­tas.Pra­ne­šė spe­cia­lio­sioms tar­ny­bomsApie de­ga­lų pils­ty­mą į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jai pra­ne­šė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT) ir Vals­ty­bi­nei...

Politiką pasivijo „atsipalaidavimas“ partijos sąskrydyje

2017 m. kovo 14 d.
So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­si­ro­dė fil­muo­ta me­džia­ga, ku­rio­je įam­žin­tas ant suo­le­lio mie­gan­tis Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis. Ant sta­lo ma­ty­ti ne tik mi­ne­ra­li­nio van­dens, bet ir deg­ti­nės, vis­kio bu­te­liai, alaus skar­di­nė. G. Lu­ko­šai­tis sa­ko, kad vaiz­das iš par­ti­jos są­skry­džio yra pen­ke­rių me­tų se­nu­mo. O są­skry­džiuo­se esą kas ant­ras Sei­mo na­rys vaikš­to „šnap­so iš­gė­ręs“.Va­kar „Šiau­lių kraš­tui“ G. Lu­ko­šai­tis sa­kė įra­šo ne­ma­tęs, tik ži­no iš...

Širdyje – Lietuva, už lango – Anglija (1)

2017 m. kovo 10 d.
Bu­vu­sios Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rės Ra­suo­lės Lau­ri­nai­ty­tės emig­ra­ci­jos is­to­ri­ja at­spin­di du de­šimt­me­čius po­ky­čių Ang­li­jo­je ir Lie­tu­vo­je. Ma­ny­da­ma, kad emig­ruo­ja trum­pam – už­si­dirb­ti, mo­te­ris įsi­tvir­ti­no Ang­li­jo­je su at­ža­lo­mis, iš­si­ve­žė ir sa­vo tė­vus.„Da­bar Lie­tu­vo­je li­ko tik­ri pa­trio­tai“, – sa­ko R. Lau­ri­nai­ty­tė, bet sva­jo­ja, ka­da vėl ga­lės čia su­grįž­ti.Su R. Lau­ri­nai­ty­te su­si­ti­ko­me Šiau­liuo­se – per trum­pas ato­sto­gas. Bu­vu­si ak­to­rė čia...

Žmonių gerumas prikėlė sudegusį gyvenimą

2017 m. kovo 10 d.
Sau­sio 27-ąją su­de­gė Kel­mės ra­jo­ne, Mai­ro­nių kai­me, gy­ve­nan­čių Ra­sos ir Sva­jū­no Va­si­liaus­kų na­mai. Glaus­tis pas gi­mi­nes pa­de­gė­liams te­ko tik kiek dau­giau kaip sa­vai­tę. Kai­my­nų ir gi­mi­nių pa­de­da­ma šei­ma iš­va­lė gais­ra­vie­tę. Mai­ro­nių ir kai­my­ni­nių kai­mų gy­ven­to­jai suau­ko­jo pi­ni­gų. Pa­de­gė­liai prie au­kų pri­si­dū­rė par­duo­da­mi ga­ba­lą že­mės ir nu­si­pir­ko mo­bi­lų­jį na­me­lį su bal­dais, bui­ti­ne tech­ni­ka ir vis­kuo, ką su­nai­ki­no ug­nis.Sva­jū­ną Va­si­liaus­ką ran­da­me nau­juo­se jo na­muo­se, pail­ga­me...

Politinis cementas suteikė išskirtinį statusą

2017 m. kovo 9 d.
Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba nu­spren­dė pri­pa­žin­ti dvie­jų pri­va­čių įmo­nių ce­men­to kro­vos ter­mi­na­lą re­gio­ni­nės svar­bos pro­jek­tu. Dėl to pa­si­sten­gė Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, į po­sė­dį už al­kū­nės par­ve­dęs trūks­ta­mą na­rį ir taip iš­gel­bė­jęs kvo­ru­mą.Nors vie­šai dek­la­ruo­ja­ma, kad re­gio­ni­nė svar­ba tik dėl 46 arų vals­ty­bi­nės že­mės, at­si­ra­do abe­jo­jan­čių, ko­dėl stai­ga im­ta rem­ti pri­va­tų vers­lą? Ko­dėl re­mia­mas bal­ta­ru­siš­kas, o ne re­gio­ne ga­mi­na­mas ce­men­tas?Ant­ra­die­nį Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos...

Iki pergalės ėjo 10 metų

2017 m. kovo 8 d.
Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (AT) va­sa­rio 22 die­nos nu­tar­ti­mi pa­tvir­ti­no, kad Jo­niš­kio ra­jo­no ūki­nin­ko Pet­ro Šon­tos pre­ten­zi­jos, nau­do­jan­tis jo že­me, ap­tar­nau­jant elekt­ros stul­pus bend­ro­vei „Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO), yra tei­sė­tos ir tu­ri bū­ti pri­teis­ta at­ly­gin­ti nuo­sto­lius, at­si­ra­du­sius dėl ser­vi­tu­to nu­sta­ty­mo. Iki šios per­ga­lės vy­ras ėjo de­šimt me­tų ir sa­ko, jei rei­kė­tų, tą pa­tį žy­gį pa­kar­to­tų. Pra­dė­jus ko­vą su ESO ūki­nin­kui bu­vo išjung­ta elekt­ra.
63-ejų me­tų...

Ukrainoje sukrėtė abejingumas

2017 m. kovo 8 d.
Šiau­lių Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­los di­rek­to­rius Ne­ri­jus Kund­ro­tas de­šimt die­nų ke­lia­vo po Uk­rai­ną, nak­vo­jo fron­to li­ni­jo­je. Ap­šau­dy­mai mi­si­jo­se Bal­ka­nuo­se da­ly­va­vu­siam šiau­lie­čiui bai­mės ne­kė­lė. La­biau su­krė­tė Uk­rai­no­je te­be­li­kę šū­kiai ar gat­vių pa­va­di­ni­mai, gar­bi­nan­tys Sta­li­ną ir Le­ni­ną.„Čia yra ske­veld­ros. „Gra­do“. Bu­vo dar šil­tos, nes ap­šau­dy­mas ne­to­li Do­nec­ko oro uos­to, kai at­vy­ko­me, bu­vo bai­gę­sis prieš pu­sę va­lan­dos“, – par­si­vež­tus „su­ve­ny­rus“...

Smurto epidemija nesibaigia

2017 m. kovo 7 d.
Po pa­sta­rų­jų skau­džių įvy­kių, ku­rių au­ko­mis ta­po vai­kai, vi­suo­me­nė vis aky­les­nė, dau­gė­ja pra­ne­ši­mų apie skriau­džia­mus, ne­pri­žiū­ri­mus vai­kus. Spe­cia­lis­tai sa­ko, kad pra­ne­ši­mai pa­si­tei­si­na 90 pro­cen­tų. Li­go­ni­nė­se dau­gė­ja at­ve­ža­mų vai­kų, ku­rių būk­lę ti­ria me­di­kai, o psi­cho­lo­gai ir psi­chiat­rai ne­tu­ri nė lais­vos mi­nu­tės. Vai­kų na­mai – per­pil­dy­ti.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Vai­kų ir paaug­lių psi­chiat­ri­jos cent­ro ve­dė­ja, psi­chiat­rė Sil­vi­ja Gau­rons­ky­tė sa­ko, kad skriau­džia­mų vai­kų pro­ble­ma...

Vilija Blinkevičiūtė: pavojų yra, bet griūties neturėtų būti

2017 m. kovo 7 d.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) Pir­mi­nin­kas Ža­nas Klo­das Jun­ke­ris pri­sta­tė pla­ną dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) atei­ties. „EK va­do­vas pa­brė­žė, kad da­bar­ti­niai iš­šū­kiai nė­ra neį­vei­kia­mi ir ES tu­ri jais pa­si­nau­do­ti, pa­vers­da­ma ga­li­my­bė­mis. Pri­ta­riu Ž. K. Jun­ke­riui, kad tu­ri­me bū­ti drą­sūs ir ryž­tin­gi, nes ma­nau, kad dau­gu­ma eu­ro­pie­čių ti­ki ES pro­jek­tu“, – tei­gia eu­ro­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė.Ž. K. Jun­ke­ris va­di­na­mą­ją Bal­tą­ją kny­gą (Whi­te Pa­per, 32 pus­la­pių do­ku­men­tą)...

Motina palaidojo ne savo sūnų

2017 m. kovo 4 d.
Va­sa­rio 24-ąją, penk­ta­die­nį, Kel­mės ra­jo­ne esan­čio­je Ly­du­vė­nų kai­mo da­ly­je įvy­ko ava­ri­ja, nu­si­ne­šu­si dvie­jų vy­rų ir še­šia­me­čio vai­ko gy­vy­bes. Praė­jus sa­vai­tei po įvy­kio, paaiš­kė­jo, jog vie­no iš vy­rų ma­ma kre­ma­vo ir pa­lai­do­jo ne sa­vo sū­nų.Kad gau­tų lei­di­mą pa­lai­do­ti sa­vo sū­nų, praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį mo­te­ris Kau­ne, pro­ku­ra­tū­ro­je, tu­rė­jo įro­di­nė­ti, jog pa­lai­do­jo sve­ti­mą žmo­gų, nes for­ma­liai jos sū­nus jau bu­vo pa­lai­do­tas.Vy­rai gy­ve­no Lio­lių se­niū­ni­jo­je, Ski­ru­čių kai­me esan­čio­je so­dy­bo­je...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />