(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­rys, pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas su­si­ti­ki­me su jo­niš­kie­čiais iš­dės­tė švie­ti­mo sis­te­mos lau­kian­čias per­mai­nas, ku­rios tu­rė­tų bū­ti pa­lan­kios mo­ki­niams ir jų ne­ri­mau­jan­tiems tė­vams: ža­da­ma iš­sau­go­ti pra­di­nes mo­kyk­las kai­muo­se, pa­keis­ti psi­cho­lo­gi­nę įtam­pą ke­lian­čius vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, įves­ti pa­pil­do­mą mo­ky­mo pa­ko­pą po vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ku­ri tik­tų sie­kian­tiems la­biau kva­li­fi­kuo­to pro­fe­si­nio...

Operos solistas tapo fabrikantu

2017 m. kovo 21 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­la bu­vo ta­pu­si fil­ma­vi­mo aikš­te­le: čia fil­muo­ta vie­na iš at­ku­ria­mo­sios do­ku­men­ti­kos fil­mų cik­lo „Žmo­nės, ku­rie su­kū­rė Lie­tu­vą“ da­lis, skir­ta žy­miau­siam Šiau­lių fab­ri­kan­tui, vie­nam svar­biau­sių Lie­tu­vos pra­mo­nės kū­rė­jų – Chai­mui Fren­ke­liui (1857–1920).Fab­ri­kan­tą įkū­ni­ja ži­no­mas ope­ros so­lis­tas Ra­fai­las Kar­pis, jo žmo­nos po­rtre­tą ku­ria šiau­lie­tė ak­to­rė Jū­ra­tė Bud­riū­nai­tė.XIX am­žių me­nan­ti fab­ri­kan­to žmo­nos po­nios Do­ros su­kne­lė, Ch...

Salto virš kasdienybės

2017 m. kovo 18 d.
20-me­tis Šiau­lių uni­ver­si­te­to ant­ra­kur­sis Juo­zas Eig­mi­nas – ne tik ge­ras stu­den­tas, bet ir leng­vaat­le­tis, sie­kian­tis pa­tek­ti į To­ki­jo pa­ro­lim­pi­nes žai­dy­nes. Re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­čio spor­ti­nin­ko aist­ra – par­kū­ras. „Ne­ga­lia nė­ra pa­si­tei­si­ni­mas kaž­ko ne­da­ry­ti“, – sa­ko bū­si­ma­sis kū­no kul­tū­ros spe­cia­lis­tas.Šiau­lių uni­ver­si­te­to ant­ra­kur­sis Juo­zas Eig­mi­nas ta­po šių me­tų Šiau­lių mo­te­rų „Lions“ klu­bo 1 000 eu­rų ver­tės Har­man­nus Hul­sin­ga var­do sti­pen­di­jos lau­rea­tu...

Atvira tuberkuliozė aukų nesirenka

2017 m. kovo 18 d.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­ko­je gy­do­mi še­ši vie­nos šei­mos na­riai iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Šiau­lė­nų. Mo­ti­na ser­ga at­vi­ra tu­ber­ku­lio­ze, o pen­ki iš še­šių šei­mos vai­kų ir dar du kai­my­nų vai­kai į li­go­ni­nę pa­gul­dy­ti nu­sta­čius tu­ber­ku­lio­zės už­kra­tą. Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne tai jau ne­be pir­mas šios li­gos pro­trū­kis.;
36 me­tų mo­te­ris ir vai­kai į li­go­ni­nę at­vež­ti dar ko­vo pra­džio­je.
Vai­kų tė­vas pa­sa­ko­jo, kad žmo­na dar prieš me­tus pa­si­ju­to pra­stai, vaikš­čio­jo...

Me­ro tei­sės Ta­ry­ba neį­kan­da

2017 m. kovo 17 d.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, per teis­mą tai­kos su­tar­ti­mi su­grą­žin­da­mas į pa­rei­gas vi­ce­me­rą Do­mą Griš­ke­vi­čių, su­ti­ko nai­kin­ti Ta­ry­bos spren­di­mą, pa­gal ku­rį jis bu­vo at­leis­tas. Bet spren­di­mas ir to­liau skel­bia­mas ga­lio­jan­čiu Sa­vi­val­dy­bės tei­sės ak­tų sis­te­mo­je. Vi­ce­me­ras dir­ba jau vi­są mė­ne­sį ir al­ga jam skai­čiuo­ja­ma, tik jos dar ne­gaus.
Ra­šė­me, kad per­nai gruo­džio 19 die­ną iš vi­ce­me­ro pa­rei­gų, kaip pra­ra­dęs pa­si­ti­kė­ji­mą, at­leis­tas D. Griš­ke­vi­čius skun­dė teis­mui Ta­ry­bą...

Mokyklos direktorė suėmimą aplaistė ašaromis

2017 m. kovo 17 d.
Va­kar Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas lei­do de­šim­čiai pa­rų suim­ti ko­rup­ci­niu nu­si­kal­ti­mu įta­ria­mą Šiau­lių „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rę 38 me­tų Aud­ro­nę Is­pi­ryan. Už gro­tų at­si­dū­rė ir tos pa­čios mo­ky­mo įstai­gos vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Ri­ma And­ri­jaus­kie­nė.Dar ke­li įta­ria­mie­ji, STT pa­rei­gū­nams su­spė­jus at­lik­ti vi­sus pro­ce­si­nius veiks­mus, po ap­klau­sų pa­leis­ti. De­be­sys kau­pia­si ir virš šiuo me­tu ne­ga­luo­jan­čios Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rės gal­vos.At­ves­din­ta į teis­mą įta­ria­mą­ja...

„Pabėgę“ direktoriai paliko skolų mįslę

2017 m. kovo 16 d.
Iš pa­rei­gų pa­si­trau­kus il­ga­me­čiam Kur­šė­nų li­go­ni­nės di­rek­to­riui Ar­vy­dui Kri­liui, ne­tru­kus pa­rei­gas pa­li­ko ir Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro il­ga­me­tis va­do­vas Aloy­zas Rap­še­vi­čius. Be­veik vie­nu me­tu pa­si­trau­kę va­do­vai už­mi­nė mįs­lę, ku­ri ki­lo su­skai­čia­vus įstai­gų pi­ni­gus. Abie­jo­se įstai­go­se žio­jė­ja po ke­lis šim­tus tūks­tan­čių eu­rų sko­los. Kur din­go pi­ni­gai?Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai nu­ste­bo, kai vie­nas po ki­to per­nai ru­de­nį pa­si­trau­kė abie­jų ra­jo­no...

Su Pau­liu­mi Nor­man­tu at­si­svei­kin­ta gim­tinėje

2017 m. kovo 16 d.
Ant­ra­die­nį su pa­sau­li­nio gar­so ke­liau­to­ju ir fo­to­me­ni­nin­ku Pau­liu­mi Nor­man­tu at­si­svei­kin­ta jo gim­ta­ja­me kraš­te Pa­pi­lė­je, pe­le­nai ur­no­je at­gu­lė į ka­pą ša­lia tė­vų pa­lai­kų.P. Nor­man­tas gi­mė ne­to­li Pa­pi­lės esan­čia­me Kal­niš­kių kai­me 1948-ųjų bir­že­lio 8 die­ną. Nuo 1983 me­tų ap­si­gy­ve­no Veng­ri­jo­je. Ten ir už­ge­so šie­met sau­sio 7-ąją Ny­red­ha­za mies­te, li­go­ni­nė­je bu­vo gy­do­mas ke­lis mė­ne­sius.
Šia­me mies­te jis nuo­lat gy­ve­no, kai grįž­da­vo po mė­ne­sius tru­ku­sių...

Politikai degina pinigus

2017 m. kovo 15 d.
Šiau­lių mies­to po­li­ti­kai iš­mo­kas, gau­na­mas Ta­ry­bos na­rio veik­lai, dos­niai sei­kė­ja de­ga­lams. Net me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, tu­rin­tis tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, neat­si­sa­ko pa­si­deng­ti šių iš­lai­dų. Re­kor­di­nę su­mą – 2 273 eu­rus – de­ga­lams per­nai iš­lei­do kon­ser­va­to­rius To­mas Pet­rei­kis.
Mies­to Ta­ry­bos na­riams iš­mo­kos mo­ka­mos deng­ti iš­lai­doms, su­si­ju­sioms su Ta­ry­bos na­rio veik­la. Lei­džia­ma pi­ni­gus nau­do­ti de­ga­lams, trans­por­to prie­mo­nių drau­di­mui ir re­mon­tui...

Eko­no­mi­ką vei­kia po­li­ti­nė ri­zi­ka

2017 m. kovo 15 d.
DNB ana­li­ti­kas Po­vi­las Stan­ke­vi­čius sa­ko, kad pa­sau­lio eko­no­mi­ka au­ga lė­tai, bet už­tik­rin­tai. Bal­ti­jos ša­lių eko­no­mi­nės pro­gno­zės šiems me­tams yra spar­tes­nės nei per­nai. Prog­no­zuo­ja­ma, kad ir 2018 me­tais at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas Lie­tu­vo­je iš­liks gy­vy­bin­gas. Ky­lan­tys at­ly­gi­ni­mai ska­ti­na eko­no­mi­ką, bet kar­tu ke­lia kai­nas.P. Stan­ke­vi­čius va­kar sa­vo įžval­gas te­ma „Lie­tu­vos ir pa­sau­lio eko­no­mi­nė ir po­li­ti­nė rea­ly­bė: ko ti­kė­tis vers­lui“ dės­tė Šiau­lių pre­ky­bos...

Grei­tu­kių de­ga­lai – di­rek­to­rei

2017 m. kovo 14 d.
Į Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro di­rek­to­rės Vio­le­tos Gri­ciu­vie­nės nuo­sa­vą leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį ne kar­tą pil­ta ku­ro, iš­pum­puo­to iš grei­tu­kių.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dau­giau de­ta­lių ža­da at­skleis­ti, kai bus at­lik­tas au­di­tas.Pra­ne­šė spe­cia­lio­sioms tar­ny­bomsApie de­ga­lų pils­ty­mą į di­rek­to­rės as­me­ni­nį au­to­mo­bi­lį Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jai pra­ne­šė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT) ir Vals­ty­bi­nei...

Politiką pasivijo „atsipalaidavimas“ partijos sąskrydyje

2017 m. kovo 14 d.
So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­si­ro­dė fil­muo­ta me­džia­ga, ku­rio­je įam­žin­tas ant suo­le­lio mie­gan­tis Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis. Ant sta­lo ma­ty­ti ne tik mi­ne­ra­li­nio van­dens, bet ir deg­ti­nės, vis­kio bu­te­liai, alaus skar­di­nė. G. Lu­ko­šai­tis sa­ko, kad vaiz­das iš par­ti­jos są­skry­džio yra pen­ke­rių me­tų se­nu­mo. O są­skry­džiuo­se esą kas ant­ras Sei­mo na­rys vaikš­to „šnap­so iš­gė­ręs“.Va­kar „Šiau­lių kraš­tui“ G. Lu­ko­šai­tis sa­kė įra­šo ne­ma­tęs, tik ži­no iš...

Širdyje – Lietuva, už lango – Anglija

2017 m. kovo 10 d.
Bu­vu­sios Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rės Ra­suo­lės Lau­ri­nai­ty­tės emig­ra­ci­jos is­to­ri­ja at­spin­di du de­šimt­me­čius po­ky­čių Ang­li­jo­je ir Lie­tu­vo­je. Ma­ny­da­ma, kad emig­ruo­ja trum­pam – už­si­dirb­ti, mo­te­ris įsi­tvir­ti­no Ang­li­jo­je su at­ža­lo­mis, iš­si­ve­žė ir sa­vo tė­vus.„Da­bar Lie­tu­vo­je li­ko tik­ri pa­trio­tai“, – sa­ko R. Lau­ri­nai­ty­tė, bet sva­jo­ja, ka­da vėl ga­lės čia su­grįž­ti.Su R. Lau­ri­nai­ty­te su­si­ti­ko­me Šiau­liuo­se – per trum­pas ato­sto­gas. Bu­vu­si ak­to­rė čia...

Žmonių gerumas prikėlė sudegusį gyvenimą

2017 m. kovo 10 d.
Sau­sio 27-ąją su­de­gė Kel­mės ra­jo­ne, Mai­ro­nių kai­me, gy­ve­nan­čių Ra­sos ir Sva­jū­no Va­si­liaus­kų na­mai. Glaus­tis pas gi­mi­nes pa­de­gė­liams te­ko tik kiek dau­giau kaip sa­vai­tę. Kai­my­nų ir gi­mi­nių pa­de­da­ma šei­ma iš­va­lė gais­ra­vie­tę. Mai­ro­nių ir kai­my­ni­nių kai­mų gy­ven­to­jai suau­ko­jo pi­ni­gų. Pa­de­gė­liai prie au­kų pri­si­dū­rė par­duo­da­mi ga­ba­lą že­mės ir nu­si­pir­ko mo­bi­lų­jį na­me­lį su bal­dais, bui­ti­ne tech­ni­ka ir vis­kuo, ką su­nai­ki­no ug­nis.Sva­jū­ną Va­si­liaus­ką ran­da­me nau­juo­se jo na­muo­se, pail­ga­me...

Politinis cementas suteikė išskirtinį statusą

2017 m. kovo 9 d.
Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba nu­spren­dė pri­pa­žin­ti dvie­jų pri­va­čių įmo­nių ce­men­to kro­vos ter­mi­na­lą re­gio­ni­nės svar­bos pro­jek­tu. Dėl to pa­si­sten­gė Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, į po­sė­dį už al­kū­nės par­ve­dęs trūks­ta­mą na­rį ir taip iš­gel­bė­jęs kvo­ru­mą.Nors vie­šai dek­la­ruo­ja­ma, kad re­gio­ni­nė svar­ba tik dėl 46 arų vals­ty­bi­nės že­mės, at­si­ra­do abe­jo­jan­čių, ko­dėl stai­ga im­ta rem­ti pri­va­tų vers­lą? Ko­dėl re­mia­mas bal­ta­ru­siš­kas, o ne re­gio­ne ga­mi­na­mas ce­men­tas?Ant­ra­die­nį Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos...

Iki pergalės ėjo 10 metų

2017 m. kovo 8 d.
Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (AT) va­sa­rio 22 die­nos nu­tar­ti­mi pa­tvir­ti­no, kad Jo­niš­kio ra­jo­no ūki­nin­ko Pet­ro Šon­tos pre­ten­zi­jos, nau­do­jan­tis jo že­me, ap­tar­nau­jant elekt­ros stul­pus bend­ro­vei „Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO), yra tei­sė­tos ir tu­ri bū­ti pri­teis­ta at­ly­gin­ti nuo­sto­lius, at­si­ra­du­sius dėl ser­vi­tu­to nu­sta­ty­mo. Iki šios per­ga­lės vy­ras ėjo de­šimt me­tų ir sa­ko, jei rei­kė­tų, tą pa­tį žy­gį pa­kar­to­tų. Pra­dė­jus ko­vą su ESO ūki­nin­kui bu­vo išjung­ta elekt­ra.
63-ejų me­tų...

Ukrainoje sukrėtė abejingumas

2017 m. kovo 8 d.
Šiau­lių Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­los di­rek­to­rius Ne­ri­jus Kund­ro­tas de­šimt die­nų ke­lia­vo po Uk­rai­ną, nak­vo­jo fron­to li­ni­jo­je. Ap­šau­dy­mai mi­si­jo­se Bal­ka­nuo­se da­ly­va­vu­siam šiau­lie­čiui bai­mės ne­kė­lė. La­biau su­krė­tė Uk­rai­no­je te­be­li­kę šū­kiai ar gat­vių pa­va­di­ni­mai, gar­bi­nan­tys Sta­li­ną ir Le­ni­ną.„Čia yra ske­veld­ros. „Gra­do“. Bu­vo dar šil­tos, nes ap­šau­dy­mas ne­to­li Do­nec­ko oro uos­to, kai at­vy­ko­me, bu­vo bai­gę­sis prieš pu­sę va­lan­dos“, – par­si­vež­tus „su­ve­ny­rus“...

Smurto epidemija nesibaigia

2017 m. kovo 7 d.
Po pa­sta­rų­jų skau­džių įvy­kių, ku­rių au­ko­mis ta­po vai­kai, vi­suo­me­nė vis aky­les­nė, dau­gė­ja pra­ne­ši­mų apie skriau­džia­mus, ne­pri­žiū­ri­mus vai­kus. Spe­cia­lis­tai sa­ko, kad pra­ne­ši­mai pa­si­tei­si­na 90 pro­cen­tų. Li­go­ni­nė­se dau­gė­ja at­ve­ža­mų vai­kų, ku­rių būk­lę ti­ria me­di­kai, o psi­cho­lo­gai ir psi­chiat­rai ne­tu­ri nė lais­vos mi­nu­tės. Vai­kų na­mai – per­pil­dy­ti.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Vai­kų ir paaug­lių psi­chiat­ri­jos cent­ro ve­dė­ja, psi­chiat­rė Sil­vi­ja Gau­rons­ky­tė sa­ko, kad skriau­džia­mų vai­kų pro­ble­ma...

Vilija Blinkevičiūtė: pavojų yra, bet griūties neturėtų būti

2017 m. kovo 7 d.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) Pir­mi­nin­kas Ža­nas Klo­das Jun­ke­ris pri­sta­tė pla­ną dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) atei­ties. „EK va­do­vas pa­brė­žė, kad da­bar­ti­niai iš­šū­kiai nė­ra neį­vei­kia­mi ir ES tu­ri jais pa­si­nau­do­ti, pa­vers­da­ma ga­li­my­bė­mis. Pri­ta­riu Ž. K. Jun­ke­riui, kad tu­ri­me bū­ti drą­sūs ir ryž­tin­gi, nes ma­nau, kad dau­gu­ma eu­ro­pie­čių ti­ki ES pro­jek­tu“, – tei­gia eu­ro­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė.Ž. K. Jun­ke­ris va­di­na­mą­ją Bal­tą­ją kny­gą (Whi­te Pa­per, 32 pus­la­pių do­ku­men­tą)...

Motina palaidojo ne savo sūnų

2017 m. kovo 4 d.
Va­sa­rio 24-ąją, penk­ta­die­nį, Kel­mės ra­jo­ne esan­čio­je Ly­du­vė­nų kai­mo da­ly­je įvy­ko ava­ri­ja, nu­si­ne­šu­si dvie­jų vy­rų ir še­šia­me­čio vai­ko gy­vy­bes. Praė­jus sa­vai­tei po įvy­kio, paaiš­kė­jo, jog vie­no iš vy­rų ma­ma kre­ma­vo ir pa­lai­do­jo ne sa­vo sū­nų.Kad gau­tų lei­di­mą pa­lai­do­ti sa­vo sū­nų, praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį mo­te­ris Kau­ne, pro­ku­ra­tū­ro­je, tu­rė­jo įro­di­nė­ti, jog pa­lai­do­jo sve­ti­mą žmo­gų, nes for­ma­liai jos sū­nus jau bu­vo pa­lai­do­tas.Vy­rai gy­ve­no Lio­lių se­niū­ni­jo­je, Ski­ru­čių kai­me esan­čio­je so­dy­bo­je...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas