(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Vy­rai sprendžia, mo­te­rys – dir­ba

2017 m. vasario 17 d.
Nors Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je do­mi­nuo­ja mo­te­rys, vi­sa po­li­ti­nė val­džia su­telk­ta vy­rų ran­ko­se. Vy­rai ne­si­ver­žia į Sa­vi­val­dy­bę dar­bų dirb­ti, o mo­te­rų bal­sas prii­mant spren­di­mus yra silp­nas.Ly­gių ga­li­my­bių ty­rė­jai tei­gia, jog ly­čių dis­ba­lan­są ne tik sa­vi­val­do­je le­mia mąs­ty­mo ste­reo­ti­pai ir ne­ma­žė­jan­tis skir­tu­mas tarp vy­rų ir mo­te­rų at­ly­gi­ni­mų.
Mies­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­ba per 250 dar­buo­to­jų. Tarp jų – 207 mo­te­rys ir tik 44 vy­rai...

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus

2017 m. vasario 17 d.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas per teis­mą su­ge­bė­jo grą­žin­ti į vi­ce­me­ro po­stą Ta­ry­bos at­sta­ty­din­tą Do­mą Griš­ke­vi­čių. Su­da­rė su juo tai­kos su­tar­tį. Ar tai­kos su­tar­ti­mi grįš ir at­sta­ty­din­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis?
Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas tre­čia­die­nį, va­sa­rio 15 die­ną, pa­tvir­ti­no gin­čo ša­lių su­da­ry­tą tai­kos su­tar­tį ir nu­trau­kė ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą dėl D. Griš­ke­vi­čiaus skun­do.
D. Griš­ke­vi­čius skun­dė teis­mui Šiau­lių mies­to ta­ry­bą...

Geležinės valios karė

2017 m. vasario 15 d.
32 me­tų gran­di­nė Jū­ra­tė Gai­liu­tė, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės šta­bo S1 sky­riaus per­so­na­lo spe­cia­lis­tė, iš­rink­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Ge­le­ži­nės va­lios ka­re. Kai prieš ke­le­tą me­tų Jū­ra­tė pa­te­ko į ava­ri­ją, gy­dy­to­jai pro­gno­za­vo, kad spor­tas liks praei­ty­je. Da­bar ka­rė re­zul­ta­tais len­kia vy­rus.Su J. Gai­liu­te su­si­tin­ka­me tar­ny­bos vie­to­je Šiau­liuo­se. Pa­si­tem­pu­si ka­rė tvir­tai spau­džia ran­ką. Va­lia – ge­le­ži­nė, o...

Savivaldybės laivas taps „kvailių laivu“?

2017 m. vasario 15 d.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­gar­si­no po­li­ti­nio lai­vo nau­jie­nas. „Lai­vą“ pa­lie­ka jo pa­ta­rė­jas Eduar­das Bi­vai­nis. Ta­ry­bos dau­gu­mai ne­be­rei­kia sek­re­to­ria­to. Ant ban­gos – nau­jas kan­di­da­tas į vi­ce­me­rus. Plius – rei­kia gel­bė­ti skęs­tan­tį „Ži­bu­rio“ kny­gy­ną.
Pir­mo­ji nau­jie­na – apie nau­ją kan­di­da­tą į vi­ce­me­rus – li­be­ra­lą Ar­tū­rą Ku­li­kaus­ką. Jis pa­ts to nė ne­ži­no, bet A. Vi­soc­kas jo kan­di­da­tū­rą nu­si­tei­kęs teik­ti Ta­ry­bai...

Pridengti bendrapartiečio seniūno nepavyko

2017 m. vasario 14 d.
Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jos (Rad­vi­liš­kio r.) se­niū­nas Vid­man­tas Blu­žas, ku­riam per­nai dar­bo vie­to­je bu­vo nu­sta­ty­tas 0,43 pro­mi­lės gir­tu­mas, bū­tų iš ba­los iš­li­pęs sau­sas – be jo­kios nuo­bau­dos.Įver­tin­ti bend­ra­par­tie­čio poel­gį Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­si­zgri­bo tik po to, kai ją at­lik­ti tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą du kar­tus įpa­rei­go­jo Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas. Se­niū­nas V. Blu­žas, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ir Sa­vi­val­dy­bės...

„L. A. B. A. S“ iš Ai­ri­jos

2017 m. vasario 14 d.
Jau aš­tuo­ne­ri me­tai Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­ti kel­miš­kė Eri­ka Aks­ti­nai­tė sa­vo bu­vi­mą to­li nuo Tė­vy­nės įpras­mi­na Lie­tu­vos gar­si­ni­mu už­sie­ny­je. Drau­ge su ki­tais lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riais jau­na mo­te­ris su­bū­rė Tarp­tau­ti­nį lie­tu­vių he­ral­di­kos fon­dą, lie­tu­vių as­me­nų ir bend­ruo­me­nių są­jun­gą L.A.B.A.S., ren­gia lie­tu­vių šven­tes, glo­bo­ja į Ai­ri­ją at­vy­ku­sius me­no ko­lek­ty­vus. O prieš praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­mus su­ren­gė de­ba­tus.Vyk­dy­da­ma pro­jek­tą „Aš di­džiuo­juo­si“ lie­tu­vių bend­ruo­me­nė...

Žmogus, kuris pakeitė Šiaulius

2017 m. vasario 11 d.
Ra­šy­ti apie Vi­lių Pu­ro­ną – žmo­gų ša­ko­tą, žmo­gų vul­ka­ną, tik­rai ne an­ge­lą, ra­šy­ti jo 70-me­čio pro­ga – už­duo­tis la­bai sun­ki. Kaip šal­ti­niai ir upokš­niai su­te­ka į pla­tes­nę va­gą, taip ir Vi­liaus pro­fe­si­nė veik­la, po­mė­giai, ini­cia­ty­vos, kū­ry­ba, ko­vos su rea­lio­mis ar įsi­vaiz­duo­ja­mo­mis šmėk­lo­mis šio žmo­gaus po­rtre­tui su­tei­kia įvai­riau­sių spal­vų ir at­spal­vių, ku­riuos iš­ta­py­ti pa­jėg­tų tik ta­len­tin­gas dai­li­nin­kas. Šiau­liuo­se V.Pu­ro­nas gy­ve­na ir dir­ba dau­giau kaip ke­tu­ris de­šimt­me­čius. Ta­po ir mies­to...

Socialinis darbuotojas – ne darbas, o pašaukimas (1)

2017 m. vasario 10 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės glo­bos na­mų die­nos cent­ro „Go­da“ so­cia­li­nis dar­buo­to­jas Ar­vy­das Si­da­ras už pa­gal­bą neį­ga­lie­siems ap­do­va­no­tas So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos aukš­čiau­siu ap­do­va­no­ji­mu „Ge­ru­mo žvaigž­de“. So­cia­li­nis dar­buo­to­jas sa­ko, kad bū­da­mas kar­tu su neį­ga­liai­siais jų ne­ga­lių ne­pas­te­bi – ma­to ga­lias ir ge­bė­ji­mus.
– Kas lė­mė ta­vo pa­si­rin­ki­mą tap­ti so­cia­li­niu dar­buo­to­ju?– Tur­būt vie­no at­sa­ky­mo nė­ra. Ne­ga­liu sa­ky­ti, kad į...

Seimo narys prabilo apie Artūrą Visocką

2017 m. vasario 9 d.
Ką reiškia Sei­mo na­rio Va­le­ri­jaus Si­mu­lik vieši pasisakymai apie Šiau­lių me­rą Ar­tū­rą Vi­soc­ką? Pa­sak sei­mū­no, mies­to va­do­vo veik­la pa­na­ši į vien­val­diš­ką dik­ta­to­riš­ką val­dy­mą, pa­grįs­tą KGB me­to­dais.V. Si­mu­lik da­ro prie­lai­dą, kad Šiau­lių me­ras yra spe­cia­lių­jų tar­ny­bų in­for­ma­to­rius. „Net­gi da­rau prie­lai­dą, kad me­ras su tų tar­ny­bų pa­rei­gū­nu ar pa­rei­gū­nais yra glau­džiai su­si­jęs ir gal net yra jų in­for­ma­to­rius“, – ži­niask­lai­do­je tei­gė V. Si­mu­lik. Nors po šių Sei­mo na­rio, vie­no iš Sei­mo ko­mi­te­tų...

Konservatorių parama – už du postus ir daugumą

2017 m. vasario 9 d.
Spau­dos kon­fe­ren­ci­jų ma­ra­to­ną dėl iš­ti­ku­sios po­li­ti­nės kri­zės va­kar Šiau­liuo­se pra­tę­sė kon­ser­va­to­riai. Jų par­ti­ja me­rą Ar­tū­rą Vi­soc­ką pa­lai­ko, bet su są­ly­ga – tu­rįs ne vė­liau kaip iki ko­vo 2 die­nos su­for­muo­ti Ta­ry­bo­je „tin­ka­mą dau­gu­mą“. Be to, su me­ru su­si­tar­ta, jog kon­ser­va­to­riams pri­klau­sys vi­ce­me­ro ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo po­zi­ci­jos.
„Par­ti­jo­je priim­tas spren­di­mas dirb­ti su me­ru“, – pa­gar­si­no To­mas Pet­rei­kis, mies­to...

Šokis su kardais prasidėjo

2017 m. vasario 8 d.
Va­kar Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­vie­ši­no krei­pę­sis į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT). Prie­žas­tis – bal­so įra­šas, ku­ria­me, me­ro tei­gi­mu, gir­dė­ti tri­jų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­mos ly­de­rių – Jus­ti­no Sar­taus­ko, Alf­re­do Lan­kaus­ko ir De­nio Mi­cha­len­ko – po­kal­bis apie ga­li­mai nu­si­kals­ta­mą Šiau­lių uni­ver­si­te­tui skir­tų lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mą. Ta­ry­bos na­riai tai va­di­na „pra­ma­nais“, „vi­siš­ka ne­są­mo­ne“ ir ža­da kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą dėl šmeiž­to.„De­ja...

Aukštasis mokslas: darbo rinkai ar Darbo biržai?

2017 m. vasario 7 d.
Pas­kel­bus Lie­tu­vo­je aukš­to­jo moks­lo per­tvar­ką, dau­ge­lio akys nu­kry­po į Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Ver­ti­ni­mo žirk­lės di­džiu­lės: nuo mer­dė­ji­mo iki Šiau­lių re­gio­no gel­bė­to­jo. O rea­ly­bė ba­lan­suo­ja tarp dar­bo rin­kos ir Dar­bo bir­žos.Apie Šiau­lių aukš­to­jo moks­lo si­tua­ci­ją po­kal­bis su ki­tos Šiau­lių aukš­to­sios mo­kyk­los – Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos – di­rek­to­re Na­ta­li­ja ŠE­DŽIU­VIE­NE.– Kai Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pa­skel­bė aukš­to­jo moks­lo per­tvar­kos star­tą, dau­ge­lio akys...

Rezervato etiketė limpa greitai

2017 m. vasario 4 d.
„Dau­ge­lis re­gio­nų la­bai grei­tai taps mies­tais vai­duok­liais“, – apo­ka­lip­ti­nė ži­no­mo eko­no­mis­to pro­gno­zė per­se­kio­ja ne vie­ną mies­te­lį. Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne esan­tys Ty­ru­liai prieš ke­lis de­šimt­me­čius kles­tė­jo. Dur­pių ga­vy­bos įmo­nės pa­sta­ty­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se kū­rė­si jau­nos šei­mos, kle­gė­jo vai­kai. Da­bar tie pa­tys dau­gia­bu­čiai žio­jė­ja iš­dau­žy­tais lan­gais, nors mies­te­lis kaip įma­ny­da­mas pur­to­si lip­do­mos re­zer­va­to eti­ke­tės.Ty­ru­liai spren­džia ne­men­ką di­le­mą: su­nyks ar...

Ar­gen­ti­nie­tis perkan­do lie­tu­vių rie­šu­tė­lį

2017 m. vasario 4 d.
Iš Ar­gen­ti­nos – į Lie­tu­vą, Pum­pė­nų mies­te­lį Pas­va­lio ra­jo­ne. Prieš try­li­ka me­tų toks iš­šū­kis te­ko ar­gen­ti­nie­čiui vie­nuo­liui ku­ni­gui Do­min­go Avel­la­ne­da Ca­ba­nil­las. Jam rei­kė­jo įveik­ti kal­bos bar­je­rą, iš­mok­ti val­gy­ti iki tol bur­no­je sker­sai stri­gu­sius ce­pe­li­nus. Bend­ruo­me­nę jis pri­si­jau­ki­no nuo­šir­du­mu ir fut­bo­lu. Mi­si­jos pra­smę vie­nuo­lis ma­to iki šiol.Šiau­liuo­se pir­mą kar­tą vy­ko Stu­den­tų atei­ti­nin­kų žie­mos aka­de­mi­ja, ku­rio­je da­ly­va­vo apie 60 stu­den­tų, aka­de­mi­nio...

Me­ras ir jo pa­ta­rė­jas

2017 m. vasario 4 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė, kad at­leis­ta­sis Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis tam­pa me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko pa­ta­rė­ju.Me­ras „nu­si­spjo­vė“ į tai, kad E. Bi­vai­nis pa­da­vė Sa­vi­val­dy­bę ir Ta­ry­bą į teis­mą, rei­ka­lau­ja grą­žin­ti į dar­bą ir iš­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­ją iš mies­tie­čių ki­še­nės. Me­ras šio­je by­lo­je tam­pa Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vu teis­mo by­lo­je. Ar spjū­vis mies­tie­čiams į vei­dą – nau­jas me­ro stan­dar­tas?Sau­sio 19 die­na
Pa­reiš­kė­jas Eduar­das Bi­vai­nis...

Bus atlygis – bus ir globėjų

2017 m. vasario 3 d.
Ar tik­rai rei­kia nai­kin­ti vai­kų glo­bos įstai­gas, kai so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų tik dau­gė­ja, o no­rin­čių­jų glo­bo­ti vai­kus – vie­ne­tai?Eg­lė Jur­ku­tė, pe­rė­ji­mo nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie glo­bos šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je pro­jek­to eks­per­tė Šiau­lių re­gio­ne, sa­ko, kad pra­džia vi­sa­da bū­na sun­ki. Žings­nis ženg­tas. Nuo vi­sų są­mo­nin­gu­mo pri­klau­sys, ar re­for­ma bus sėk­min­ga.
– Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vai­kų glo­bos na­mai 2015 me­tais per­si­kė­lė į nau­jus ko­te­džus, ku­riuo­se gy­ve­na...

Politinis cirkas ar paralyžius?

2017 m. vasario 3 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to ta­ry­ba įvei­kė tik tris dar­bot­var­kės klau­si­mus iš 45-ių, pa­svei­ki­no nau­ją Ta­ry­bos na­rę ir pa­tvir­ti­no nau­ją val­dan­čią­ją dau­gu­mą. Po to – iš­si­skirs­tė. Po­li­ti­nia­me cir­ke nau­ja­jai dau­gu­mai pri­trū­ko vie­no bal­so, me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko ko­man­dai – kvo­ru­mo. Spren­di­mai mies­tui ne­priim­ti, o dest­ruk­ci­jos są­ly­go­mis Ta­ry­bo­je tę­sia­si „me­ro dik­ta­tū­ra“, o pa­ti Ta­ry­ba – tik „me­ro prie­dė­lis“.Po­sė­dį pra­dė­jo Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tis Vir­gi­li­jus No­rei­ka – jis...

Šiauliai atsisveikina su miesto epocha ir legenda

2017 m. vasario 2 d.
Va­kar am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vo Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tė Graž­by­lė Venc­laus­kai­tė. Praė­ju­sių me­tų ge­gu­žės 31 die­ną jai su­ka­ko 104 me­tai. G. Venc­laus­kai­tė bu­vo ta­pu­si Šiau­lių mies­to sim­bo­liu, op­ti­miz­mo, ašt­raus pro­to pa­vyz­džiu, tik­rą­ja mies­to le­gen­da. Šian­dien Šiau­lių mies­to ta­ry­ba spręs, ar G. Venc­laus­kai­tė am­ži­no­jo poil­sio ga­lės at­gul­ti ša­lia sa­vo tė­vo – pir­mo­jo Šiau­lių mies­to bur­mist­ro Ka­zi­mie­ro Venc­laus­kio.„Di­de­lė ne­tek­tis. Ji bu­vo mū­sų di­džiu­lė glo­bė­ja, me­ce­na­tė. Jos pa­lai­ky­mas...

Į postus nori grįžti per teismą

2017 m. vasario 2 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bos spren­di­mus dėl at­lei­di­mo iš pa­rei­gų teis­mui ap­skun­dė bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis ir bu­vęs vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius. Jie pra­šo­si grą­ži­na­mi į po­stus. Abu bu­vo at­sta­ty­din­ti, kaip pra­ra­dę Ta­ry­bos pa­si­ti­kė­ji­mą. Kie­no in­te­re­sus teis­me gins mies­to me­ras?
Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas E. Bi­vai­nio skun­dą jau priė­mė nag­ri­nė­ti.
Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Ste­pon­kie­nė „Šiau­lių...

Smur­tas ir skurdas – vi­sos Eu­ro­pos pro­ble­ma

2017 m. vasario 1 d.
Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė sa­ko, kad vie­na iš svar­biau­sių mo­te­rų pro­ble­mų iš­lie­ka smur­tas ir skur­das, o tai glau­džiai su­si­ję su vai­kais. Pa­sak eu­ro­par­la­men­ta­rės, Lie­tu­vo­je dvi­ra­čio iš­ra­di­nė­ti ne­rei­kia: tu­ri bū­ti aiš­kūs įsta­ty­mai su aiš­kia at­sa­ko­my­be. Iš Lin­ku­vos (Pak­ruo­jo r.) ki­lu­si eu­ro­par­la­men­ta­rė ta­po pir­mą­ja Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos at­sto­ve, pir­mi­nin­kau­jan­čia EP ko­mi­te­tui.EP Mo­te­rų tei­sių ir...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas