(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Pirmas puslapis

Vy­rai sprendžia, mo­te­rys – dir­ba

2017 m. vasario 17 d.
Nors Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je do­mi­nuo­ja mo­te­rys, vi­sa po­li­ti­nė val­džia su­telk­ta vy­rų ran­ko­se. Vy­rai ne­si­ver­žia į Sa­vi­val­dy­bę dar­bų dirb­ti, o mo­te­rų bal­sas prii­mant spren­di­mus yra silp­nas.Ly­gių ga­li­my­bių ty­rė­jai tei­gia, jog ly­čių dis­ba­lan­są ne tik sa­vi­val­do­je le­mia mąs­ty­mo ste­reo­ti­pai ir ne­ma­žė­jan­tis skir­tu­mas tarp vy­rų ir mo­te­rų at­ly­gi­ni­mų.
Mies­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­ba per 250 dar­buo­to­jų. Tarp jų – 207 mo­te­rys ir tik 44 vy­rai...

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus

2017 m. vasario 17 d.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas per teis­mą su­ge­bė­jo grą­žin­ti į vi­ce­me­ro po­stą Ta­ry­bos at­sta­ty­din­tą Do­mą Griš­ke­vi­čių. Su­da­rė su juo tai­kos su­tar­tį. Ar tai­kos su­tar­ti­mi grįš ir at­sta­ty­din­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis?
Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas tre­čia­die­nį, va­sa­rio 15 die­ną, pa­tvir­ti­no gin­čo ša­lių su­da­ry­tą tai­kos su­tar­tį ir nu­trau­kė ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą dėl D. Griš­ke­vi­čiaus skun­do.
D. Griš­ke­vi­čius skun­dė teis­mui Šiau­lių mies­to ta­ry­bą...

Geležinės valios karė (1)

2017 m. vasario 15 d.
32 me­tų gran­di­nė Jū­ra­tė Gai­liu­tė, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės šta­bo S1 sky­riaus per­so­na­lo spe­cia­lis­tė, iš­rink­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Ge­le­ži­nės va­lios ka­re. Kai prieš ke­le­tą me­tų Jū­ra­tė pa­te­ko į ava­ri­ją, gy­dy­to­jai pro­gno­za­vo, kad spor­tas liks praei­ty­je. Da­bar ka­rė re­zul­ta­tais len­kia vy­rus.Su J. Gai­liu­te su­si­tin­ka­me tar­ny­bos vie­to­je Šiau­liuo­se. Pa­si­tem­pu­si ka­rė tvir­tai spau­džia ran­ką. Va­lia – ge­le­ži­nė, o...

Savivaldybės laivas taps „kvailių laivu“?

2017 m. vasario 15 d.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­gar­si­no po­li­ti­nio lai­vo nau­jie­nas. „Lai­vą“ pa­lie­ka jo pa­ta­rė­jas Eduar­das Bi­vai­nis. Ta­ry­bos dau­gu­mai ne­be­rei­kia sek­re­to­ria­to. Ant ban­gos – nau­jas kan­di­da­tas į vi­ce­me­rus. Plius – rei­kia gel­bė­ti skęs­tan­tį „Ži­bu­rio“ kny­gy­ną.
Pir­mo­ji nau­jie­na – apie nau­ją kan­di­da­tą į vi­ce­me­rus – li­be­ra­lą Ar­tū­rą Ku­li­kaus­ką. Jis pa­ts to nė ne­ži­no, bet A. Vi­soc­kas jo kan­di­da­tū­rą nu­si­tei­kęs teik­ti Ta­ry­bai...

Pridengti bendrapartiečio seniūno nepavyko

2017 m. vasario 14 d.
Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jos (Rad­vi­liš­kio r.) se­niū­nas Vid­man­tas Blu­žas, ku­riam per­nai dar­bo vie­to­je bu­vo nu­sta­ty­tas 0,43 pro­mi­lės gir­tu­mas, bū­tų iš ba­los iš­li­pęs sau­sas – be jo­kios nuo­bau­dos.Įver­tin­ti bend­ra­par­tie­čio poel­gį Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­si­zgri­bo tik po to, kai ją at­lik­ti tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą du kar­tus įpa­rei­go­jo Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas. Se­niū­nas V. Blu­žas, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ir Sa­vi­val­dy­bės...

„L. A. B. A. S“ iš Ai­ri­jos

2017 m. vasario 14 d.
Jau aš­tuo­ne­ri me­tai Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­ti kel­miš­kė Eri­ka Aks­ti­nai­tė sa­vo bu­vi­mą to­li nuo Tė­vy­nės įpras­mi­na Lie­tu­vos gar­si­ni­mu už­sie­ny­je. Drau­ge su ki­tais lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riais jau­na mo­te­ris su­bū­rė Tarp­tau­ti­nį lie­tu­vių he­ral­di­kos fon­dą, lie­tu­vių as­me­nų ir bend­ruo­me­nių są­jun­gą L.A.B.A.S., ren­gia lie­tu­vių šven­tes, glo­bo­ja į Ai­ri­ją at­vy­ku­sius me­no ko­lek­ty­vus. O prieš praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­mus su­ren­gė de­ba­tus.Vyk­dy­da­ma pro­jek­tą „Aš di­džiuo­juo­si“ lie­tu­vių bend­ruo­me­nė...

Žmogus, kuris pakeitė Šiaulius (1)

2017 m. vasario 11 d.
Ra­šy­ti apie Vi­lių Pu­ro­ną – žmo­gų ša­ko­tą, žmo­gų vul­ka­ną, tik­rai ne an­ge­lą, ra­šy­ti jo 70-me­čio pro­ga – už­duo­tis la­bai sun­ki. Kaip šal­ti­niai ir upokš­niai su­te­ka į pla­tes­nę va­gą, taip ir Vi­liaus pro­fe­si­nė veik­la, po­mė­giai, ini­cia­ty­vos, kū­ry­ba, ko­vos su rea­lio­mis ar įsi­vaiz­duo­ja­mo­mis šmėk­lo­mis šio žmo­gaus po­rtre­tui su­tei­kia įvai­riau­sių spal­vų ir at­spal­vių, ku­riuos iš­ta­py­ti pa­jėg­tų tik ta­len­tin­gas dai­li­nin­kas. Šiau­liuo­se V.Pu­ro­nas gy­ve­na ir dir­ba dau­giau kaip ke­tu­ris de­šimt­me­čius. Ta­po ir mies­to...

Socialinis darbuotojas – ne darbas, o pašaukimas (1)

2017 m. vasario 10 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės glo­bos na­mų die­nos cent­ro „Go­da“ so­cia­li­nis dar­buo­to­jas Ar­vy­das Si­da­ras už pa­gal­bą neį­ga­lie­siems ap­do­va­no­tas So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos aukš­čiau­siu ap­do­va­no­ji­mu „Ge­ru­mo žvaigž­de“. So­cia­li­nis dar­buo­to­jas sa­ko, kad bū­da­mas kar­tu su neį­ga­liai­siais jų ne­ga­lių ne­pas­te­bi – ma­to ga­lias ir ge­bė­ji­mus.
– Kas lė­mė ta­vo pa­si­rin­ki­mą tap­ti so­cia­li­niu dar­buo­to­ju?– Tur­būt vie­no at­sa­ky­mo nė­ra. Ne­ga­liu sa­ky­ti, kad į...

Seimo narys prabilo apie Artūrą Visocką

2017 m. vasario 9 d.
Ką reiškia Sei­mo na­rio Va­le­ri­jaus Si­mu­lik vieši pasisakymai apie Šiau­lių me­rą Ar­tū­rą Vi­soc­ką? Pa­sak sei­mū­no, mies­to va­do­vo veik­la pa­na­ši į vien­val­diš­ką dik­ta­to­riš­ką val­dy­mą, pa­grįs­tą KGB me­to­dais.V. Si­mu­lik da­ro prie­lai­dą, kad Šiau­lių me­ras yra spe­cia­lių­jų tar­ny­bų in­for­ma­to­rius. „Net­gi da­rau prie­lai­dą, kad me­ras su tų tar­ny­bų pa­rei­gū­nu ar pa­rei­gū­nais yra glau­džiai su­si­jęs ir gal net yra jų in­for­ma­to­rius“, – ži­niask­lai­do­je tei­gė V. Si­mu­lik. Nors po šių Sei­mo na­rio, vie­no iš Sei­mo ko­mi­te­tų...

Konservatorių parama – už du postus ir daugumą

2017 m. vasario 9 d.
Spau­dos kon­fe­ren­ci­jų ma­ra­to­ną dėl iš­ti­ku­sios po­li­ti­nės kri­zės va­kar Šiau­liuo­se pra­tę­sė kon­ser­va­to­riai. Jų par­ti­ja me­rą Ar­tū­rą Vi­soc­ką pa­lai­ko, bet su są­ly­ga – tu­rįs ne vė­liau kaip iki ko­vo 2 die­nos su­for­muo­ti Ta­ry­bo­je „tin­ka­mą dau­gu­mą“. Be to, su me­ru su­si­tar­ta, jog kon­ser­va­to­riams pri­klau­sys vi­ce­me­ro ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo po­zi­ci­jos.
„Par­ti­jo­je priim­tas spren­di­mas dirb­ti su me­ru“, – pa­gar­si­no To­mas Pet­rei­kis, mies­to...

Šokis su kardais prasidėjo

2017 m. vasario 8 d.
Va­kar Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­vie­ši­no krei­pę­sis į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT). Prie­žas­tis – bal­so įra­šas, ku­ria­me, me­ro tei­gi­mu, gir­dė­ti tri­jų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­mos ly­de­rių – Jus­ti­no Sar­taus­ko, Alf­re­do Lan­kaus­ko ir De­nio Mi­cha­len­ko – po­kal­bis apie ga­li­mai nu­si­kals­ta­mą Šiau­lių uni­ver­si­te­tui skir­tų lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mą. Ta­ry­bos na­riai tai va­di­na „pra­ma­nais“, „vi­siš­ka ne­są­mo­ne“ ir ža­da kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą dėl šmeiž­to.„De­ja...

Aukštasis mokslas: darbo rinkai ar Darbo biržai?

2017 m. vasario 7 d.
Pas­kel­bus Lie­tu­vo­je aukš­to­jo moks­lo per­tvar­ką, dau­ge­lio akys nu­kry­po į Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Ver­ti­ni­mo žirk­lės di­džiu­lės: nuo mer­dė­ji­mo iki Šiau­lių re­gio­no gel­bė­to­jo. O rea­ly­bė ba­lan­suo­ja tarp dar­bo rin­kos ir Dar­bo bir­žos.Apie Šiau­lių aukš­to­jo moks­lo si­tua­ci­ją po­kal­bis su ki­tos Šiau­lių aukš­to­sios mo­kyk­los – Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos – di­rek­to­re Na­ta­li­ja ŠE­DŽIU­VIE­NE.– Kai Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pa­skel­bė aukš­to­jo moks­lo per­tvar­kos star­tą, dau­ge­lio akys...

Rezervato etiketė limpa greitai

2017 m. vasario 4 d.
„Dau­ge­lis re­gio­nų la­bai grei­tai taps mies­tais vai­duok­liais“, – apo­ka­lip­ti­nė ži­no­mo eko­no­mis­to pro­gno­zė per­se­kio­ja ne vie­ną mies­te­lį. Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne esan­tys Ty­ru­liai prieš ke­lis de­šimt­me­čius kles­tė­jo. Dur­pių ga­vy­bos įmo­nės pa­sta­ty­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se kū­rė­si jau­nos šei­mos, kle­gė­jo vai­kai. Da­bar tie pa­tys dau­gia­bu­čiai žio­jė­ja iš­dau­žy­tais lan­gais, nors mies­te­lis kaip įma­ny­da­mas pur­to­si lip­do­mos re­zer­va­to eti­ke­tės.Ty­ru­liai spren­džia ne­men­ką di­le­mą: su­nyks ar...

Ar­gen­ti­nie­tis perkan­do lie­tu­vių rie­šu­tė­lį

2017 m. vasario 4 d.
Iš Ar­gen­ti­nos – į Lie­tu­vą, Pum­pė­nų mies­te­lį Pas­va­lio ra­jo­ne. Prieš try­li­ka me­tų toks iš­šū­kis te­ko ar­gen­ti­nie­čiui vie­nuo­liui ku­ni­gui Do­min­go Avel­la­ne­da Ca­ba­nil­las. Jam rei­kė­jo įveik­ti kal­bos bar­je­rą, iš­mok­ti val­gy­ti iki tol bur­no­je sker­sai stri­gu­sius ce­pe­li­nus. Bend­ruo­me­nę jis pri­si­jau­ki­no nuo­šir­du­mu ir fut­bo­lu. Mi­si­jos pra­smę vie­nuo­lis ma­to iki šiol.Šiau­liuo­se pir­mą kar­tą vy­ko Stu­den­tų atei­ti­nin­kų žie­mos aka­de­mi­ja, ku­rio­je da­ly­va­vo apie 60 stu­den­tų, aka­de­mi­nio...

Me­ras ir jo pa­ta­rė­jas

2017 m. vasario 4 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė, kad at­leis­ta­sis Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis tam­pa me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko pa­ta­rė­ju.Me­ras „nu­si­spjo­vė“ į tai, kad E. Bi­vai­nis pa­da­vė Sa­vi­val­dy­bę ir Ta­ry­bą į teis­mą, rei­ka­lau­ja grą­žin­ti į dar­bą ir iš­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­ją iš mies­tie­čių ki­še­nės. Me­ras šio­je by­lo­je tam­pa Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vu teis­mo by­lo­je. Ar spjū­vis mies­tie­čiams į vei­dą – nau­jas me­ro stan­dar­tas?Sau­sio 19 die­na
Pa­reiš­kė­jas Eduar­das Bi­vai­nis...

Bus atlygis – bus ir globėjų

2017 m. vasario 3 d.
Ar tik­rai rei­kia nai­kin­ti vai­kų glo­bos įstai­gas, kai so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų tik dau­gė­ja, o no­rin­čių­jų glo­bo­ti vai­kus – vie­ne­tai?Eg­lė Jur­ku­tė, pe­rė­ji­mo nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie glo­bos šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je pro­jek­to eks­per­tė Šiau­lių re­gio­ne, sa­ko, kad pra­džia vi­sa­da bū­na sun­ki. Žings­nis ženg­tas. Nuo vi­sų są­mo­nin­gu­mo pri­klau­sys, ar re­for­ma bus sėk­min­ga.
– Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vai­kų glo­bos na­mai 2015 me­tais per­si­kė­lė į nau­jus ko­te­džus, ku­riuo­se gy­ve­na...

Politinis cirkas ar paralyžius?

2017 m. vasario 3 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to ta­ry­ba įvei­kė tik tris dar­bot­var­kės klau­si­mus iš 45-ių, pa­svei­ki­no nau­ją Ta­ry­bos na­rę ir pa­tvir­ti­no nau­ją val­dan­čią­ją dau­gu­mą. Po to – iš­si­skirs­tė. Po­li­ti­nia­me cir­ke nau­ja­jai dau­gu­mai pri­trū­ko vie­no bal­so, me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko ko­man­dai – kvo­ru­mo. Spren­di­mai mies­tui ne­priim­ti, o dest­ruk­ci­jos są­ly­go­mis Ta­ry­bo­je tę­sia­si „me­ro dik­ta­tū­ra“, o pa­ti Ta­ry­ba – tik „me­ro prie­dė­lis“.Po­sė­dį pra­dė­jo Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tis Vir­gi­li­jus No­rei­ka – jis...

Šiauliai atsisveikina su miesto epocha ir legenda

2017 m. vasario 2 d.
Va­kar am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vo Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tė Graž­by­lė Venc­laus­kai­tė. Praė­ju­sių me­tų ge­gu­žės 31 die­ną jai su­ka­ko 104 me­tai. G. Venc­laus­kai­tė bu­vo ta­pu­si Šiau­lių mies­to sim­bo­liu, op­ti­miz­mo, ašt­raus pro­to pa­vyz­džiu, tik­rą­ja mies­to le­gen­da. Šian­dien Šiau­lių mies­to ta­ry­ba spręs, ar G. Venc­laus­kai­tė am­ži­no­jo poil­sio ga­lės at­gul­ti ša­lia sa­vo tė­vo – pir­mo­jo Šiau­lių mies­to bur­mist­ro Ka­zi­mie­ro Venc­laus­kio.„Di­de­lė ne­tek­tis. Ji bu­vo mū­sų di­džiu­lė glo­bė­ja, me­ce­na­tė. Jos pa­lai­ky­mas...

Į postus nori grįžti per teismą

2017 m. vasario 2 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bos spren­di­mus dėl at­lei­di­mo iš pa­rei­gų teis­mui ap­skun­dė bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis ir bu­vęs vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius. Jie pra­šo­si grą­ži­na­mi į po­stus. Abu bu­vo at­sta­ty­din­ti, kaip pra­ra­dę Ta­ry­bos pa­si­ti­kė­ji­mą. Kie­no in­te­re­sus teis­me gins mies­to me­ras?
Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas E. Bi­vai­nio skun­dą jau priė­mė nag­ri­nė­ti.
Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Ste­pon­kie­nė „Šiau­lių...

Smur­tas ir skurdas – vi­sos Eu­ro­pos pro­ble­ma

2017 m. vasario 1 d.
Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė sa­ko, kad vie­na iš svar­biau­sių mo­te­rų pro­ble­mų iš­lie­ka smur­tas ir skur­das, o tai glau­džiai su­si­ję su vai­kais. Pa­sak eu­ro­par­la­men­ta­rės, Lie­tu­vo­je dvi­ra­čio iš­ra­di­nė­ti ne­rei­kia: tu­ri bū­ti aiš­kūs įsta­ty­mai su aiš­kia at­sa­ko­my­be. Iš Lin­ku­vos (Pak­ruo­jo r.) ki­lu­si eu­ro­par­la­men­ta­rė ta­po pir­mą­ja Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos at­sto­ve, pir­mi­nin­kau­jan­čia EP ko­mi­te­tui.EP Mo­te­rų tei­sių ir...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />