(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Trys vilkai „sumedžiojo“ šunį

2017 m. sausio 11 d.
Jo­niš­kio ra­jo­ne, Ty­re­lio me­džio­to­jų bū­re­lio plo­tuo­se, vy­ku­sio­je šer­nų me­džiok­lė­je trys vil­kai už­klu­pę pa­pjo­vė šu­nį. Įvy­kis pa­sė­jo ne­ri­mą. Me­džio­to­jų bū­re­lio va­do­vas An­ta­nas Jo­nai­tis sa­ko, kad vil­kų po­pu­lia­ci­ja spar­čiai au­ga, jie iš­pjo­vė daug stir­nų. Mi­kai­čių gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kė Eg­lė Gin­ku­vie­nė ramina: per 24-erius dar­bo me­tus vil­kus ma­čiu­si tik du kar­tus – per au­to­mo­bi­lio lan­gą.
Šeš­ta­die­nio me­džiok­lė Ty­re­lio miš­ke bai­gė­si tra­giš­kai. Vil­kai, ne­pai­sy­da­mi ne­to­lie­se...

Pau­lius Nor­man­tas išė­jo visam

2017 m. sausio 11 d.
Iš Ak­me­nės ra­jo­no Kal­niš­kių kai­mo ne­to­li Pa­pi­lės ki­lęs pa­sau­li­nio gar­so ke­liau­to­jas ir fo­tog­ra­fas 68 – erių Pau­lius Nor­man­tas po sun­kios li­gos mi­rė šeš­ta­die­nio nak­tį Veng­ri­jo­je. Išė­jo iš­skir­ti­nė Lie­tu­vos ir Veng­ri­jos as­me­ny­bė, Ak­me­nės kraš­to žmo­gus.Kiek­vie­nus me­tus Pau­lius Nor­man­tas da­ly­da­vo po pus­me­tį eks­pe­di­ci­joms po Hi­ma­la­jų kraš­tus, pas fi­noug­rų tau­tas, li­ku­sį lai­ką gy­ve­no Veng­ri­jo­je, ku­rio­je bu­vo jo šei­ma, ir Lie­tu­vo­je.
Pa­čiu gra­žiau­siu me­tu – vi­dur­va­sa­rį...

Ieškinys Savivaldybei – „ledinės gatvės“

2017 m. sausio 10 d.
Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių – ji kvie­čia at­si­liep­ti žmo­nes, ku­rie nu­ken­tė­jo. Gru­pės ieš­ki­nys bū­tų tei­kia­mas ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Pi­lie­ti­nę ini­cia­ty­vą pa­de­monst­ra­vu­si ad­vo­ka­tė D. Ru­sa­kie­nė pa­žy­mi, kad ieš­ki­niu sie­kia­ma ne pra­tur­tė­ti, o pri­vers­ti Sa­vi­val­dy­bę dirb­ti.„Ko Šiau­liams pa­vy­di ki­ti mies­tai? Šiau­liuo­se gat­vės – le­di­nės“ – praė­ju­sią sa­vai­tę "Facebook'e" sklan­dė...

Į po­li­ti­ką jau įtrau­ktos ir švie­ti­mo įstai­gos

2017 m. sausio 10 d.
Va­kar į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sią tra­di­ci­nę spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­gir­ti me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko ir jo dar­bų atė­jo iš mies­to biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mų švie­ti­mo ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai ir na­riai.Ar iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų fi­nan­suo­ja­mos įstai­gos ir klu­bai ėmė žais­ti „val­do­mą de­mok­ra­ti­ją“?Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tę Vi­dą Po­ciu­vie­nę at­ly­dė­jo Ge­no­vai­tė Če­ka­taus­kie­nė (Šiau­lių šir­di­nin­kų klu­bas)...

Koalicija žlunga: mero glėbyje – dvi „darbietės“

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vėl pa­svi­ro val­džios svo­rio cent­ras – žlun­ga il­gai ir sun­kiai „gim­dy­ta“ nau­jo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Dar­bo par­ti­ja ei­na „dirb­ti“ į me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko dar­žą. Pri­zas – vi­ce­me­rės po­stas „dar­bie­tei“ Dan­guo­lei Mar­tin­kie­nei? Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­dės aist­ros ne­ma­žė­ja: nau­jo­ji dau­gu­ma pa­siū­lė du kan­di­da­tus, va­kar Šiau­lių me­ras pri­sta­tė sa­vo kan­di­da­tą – Ar­ną Il­gaus­ką. Jis Sa­vi­val­dy­bės du­ris jau ati­da­ri­nė­ja bal­tu...

Žie­ma kandžiojasi

2017 m. sausio 6 d.
Žie­ma nu­spren­dė pa­ro­dy­ti sa­vo tik­rą­jį vei­dą. Nors tre­čia­die­nio va­ka­rą pra­si­dė­jęs gau­sus sny­gis va­kar ir ap­ri­mo, de­šim­tį ir dau­giau laips­nių die­ną sie­kęs šal­tis neats­lū­go ir jau gra­si­na ne tik šal­čiais, bet ir vė­jais.Di­džiau­sia įtam­pa pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis tvy­ro ke­liuo­se ir gat­vė­se.Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖKe­lio­nės į na­mus tre­čia­die­nio va­ka­rą dau­ge­liui eis­mo da­ly­vių ta­po tik­ru iš­ban­dy­mu.
Apie 18 va­lan­dą Šiau­lių mies­to gat­vė­se su­si­da­rė au­to­mo­bi­lių spūs­tys. Ypač su­dė­tin­ga ta­po įva­žiuo­ti į...

Žiema nepagailėjo sniego ir šalčio apskrityje

2017 m. sausio 6 d.
Ne­to­li Al­kiš­kių iš Nau­jo­sios Ak­me­nės į va­žia­vu­sį sunk­ve­ži­mį MAN tren­kė­si į prieš­prie­šinio eis­mo juos­tą įsu­kęs „Opel Vect­ra“.
Po smū­gio abi trans­por­to prie­mo­nės at­si­dū­rė ša­li­ke­lė­se. Vai­ruo­to­jai ne­su­ža­lo­ti. Leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio su­kne­žin­ta vi­sa prie­ki­nė da­lis, sunk­ve­ži­mio – de­ši­ny­sis spar­nas.
„Opel Vect­ra“ vai­ruo­to­jas pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę dėl ava­ri­jos, nes jo au­to­mo­bi­lis ta­po ne­be­val­do­mas, kai ėmė slys­ti.
Ava­ri­ja įvy­ko dėl ne­pa­si­rink­to sau­gaus grei­čio...

Kario uniformą noriai velkasi ir merginos

2017 m. sausio 6 d.
Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės va­das ma­jo­ras Man­tas Juo­zai­tis džiau­gia­si, kad su­si­do­mė­ji­mas tar­ny­ba sa­va­no­rių pa­jė­go­se au­ga. Ant­ro­je sau­sio pu­sė­je bus ati­da­ry­ta kuo­pa Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je. Per­nai no­rą tar­nau­ti rink­ti­nė­je pa­reiš­kė ir 32 mer­gi­nos. Pa­sak va­do, šiuo­lai­ki­nėms mer­gi­noms ka­ri­niai iš­šū­kiai – ne kliū­tis.Ma­jo­ras M. Juo­zai­tis KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-ajai rink­ti­nei va­do­vau­ja nuo praė­ju­sių me­tų rugp­jū­čio. Į...

Ro­jus – Ame­ri­ko­je, obuo­liu­kai – Ža­ga­rė­je

2017 m. sausio 5 d.
Ge­nu­tė Vai­di­laus­kie­nė prieš tre­jus su pu­se me­tų, pa­kvies­ta duk­ros, iš­vy­ko gy­ven­ti į dau­ge­lio iš­sva­jo­tą ro­jų – Ame­ri­ką. Mo­te­rį su­ža­vė­jo to­li­mos ša­lies gam­ta, žmo­nių kul­tū­ra. Ji pri­žiū­rė­jo anū­ką, įsi­jun­gė į duk­ros vers­lą, tik nie­kaip ne­ga­lė­jo pa­mirš­ti Lie­tu­vos. Per­nai rugp­jū­tį mo­te­ris su­grį­žo gy­ven­ti į gim­tą­ją Ža­ga­rę, Jo­niš­kio ra­jo­ne. Čia – iš­brai­dy­tos Švė­tės pa­kran­tės ir par­ko ro­jaus obuo­liu­kai.
„Nuo pir­mos die­nos JAV il­gė­jau­si sa­vo ša­lies. Vis daž­niau pa­gal­vo­da­vau apie gim­tą­jį mies­tą Ža­ga­rę...

Valdžios ambicijos stabdo renovaciją

2017 m. sausio 5 d.
Šiau­lių mies­tas ne­te­ko 180 tūks­tan­čių eu­rų, ku­rie bu­vo skir­ti kon­cer­tų įstai­gos „Sau­lė“ pa­sta­to re­no­va­ci­jai. Pi­ni­gus te­ko grą­žin­ti vals­ty­bei. Tūks­tan­čių erų at­si­sa­kė pa­ti Sa­vi­val­dy­bė, nes per ma­žai skir­ta. Bet mies­to val­džia nie­ko ne­pa­da­rė, kad šie­met lė­šų gau­tų dau­giau. Ar „Sau­lės“ neiš­tiks Me­nų in­ku­ba­to­riaus li­ki­mas?
Mies­to Ta­ry­ba „Sau­lės“ re­no­va­ci­jos klau­si­mą pri­si­mi­nė pa­sku­ti­nia­me praė­ju­sių me­tų po­sė­dy­je paaiš­kė­jus, jog rei­kia grą­žin­ti vals­ty­bei 180 tūks­tan­čių eu­rų, ne­pa­nau­do­tų „Sau­lės“...

Už pilietišką poelgį – sužalota sveikata

2017 m. sausio 4 d.
Pre­ky­bos cent­re pa­ste­bė­jęs du vy­rus, ban­dan­čius pa­vog­ti pre­kių, šiau­lie­tis apie tai pra­ne­šė ka­si­nin­kei. Ji ap­sau­gos ne­kvie­tė, o du sėb­rai vy­rą iš­va­di­no „skun­di­ku“ ir pa­si­ša­li­no. Pi­lie­tiš­kas poel­gis kai­na­vo bran­giau ne­gu keiks­ma­žo­džiai – de­mas­kuo­ti va­gys prie par­duo­tu­vės vyrą puo­lė iš pa­sa­lų ir su­mu­šė. Pa­gal­bos iš pre­ky­bos cent­ro ap­sau­gos dar­buo­to­jų ne­su­lau­kta.Gruo­džio 28-ąją šiau­lie­tis po dar­bo už­su­ko į Vil­niaus ir Ser­ben­tų gat­vės kam­pe esan­tį „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos cent­rą...

Savivaldybės sukilo prieš dvinarę rinkliavą

2017 m. sausio 4 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­sku­ti­nia­me po­sė­dy­je prieš Nau­juo­sius me­tus ne­bes­vars­tė klau­si­mo dėl di­des­nės rink­lia­vos už at­lie­kas. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos tu­rė­jo bū­ti įves­ta dvi­na­rė rink­lia­va. Tam ne­pak­lu­so vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bai Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tei­kė siū­ly­mą nuo šių me­tų sau­sio gy­ven­to­jams rink­lia­vą di­din­ti 1 eu­ru – nuo 16 eu­rų iki 17 eu­rų per me­tus kiek­vie­nam. Ju­ri­di­niams as­me­ni­mis – nuo 54 eu­rų iki...

Šiukš­lių vers­le – mafijos pa­mo­kos

2017 m. sausio 3 d.
Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs. Kas pa­siims iš šio vers­lo gar­džiau­sią kąs­nį, ar įsi­kiš In­ter­po­las? Si­ci­li­jos ma­fi­jos tra­di­ci­jos atei­na ir į Lie­tu­vą?Apie at­lie­kų vers­lo pa­vo­jus ir po­ky­čius „Šiau­lių kraš­tas“ kal­bė­jo­si su bu­vu­siu ap­lin­kos mi­nist­ru, Eu­ro­pos Par­la­men­to Ap­lin­kos, vi­suo­me­nės svei­ka­tos ir mais­to sau­gos ko­mi­te­to na­riu Va­len­ti­nu MA­ZU­RO­NIU.– Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo...

Tvenkiniui gyvybę atidavė dar vienas vyras

2017 m. sausio 3 d.
Penk­ta­die­nį Kel­mė­je, Vil­bė­no tven­ki­ny­je, na­rai ap­ti­ko nuo pir­ma­die­nio po­li­ci­jos ir ar­ti­mų­jų ieš­ko­to 51 me­tų kel­miš­kio au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen Pas­sat“ ir prie vai­ro sė­din­tį ne­gy­vą au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ką.„Šiau­lių kraš­te“ ra­šy­ta, kad praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­skelb­ta vyro paieš­ka. Ar­ti­mie­ji pra­ne­šė po­li­ci­jai, jog vy­ras iš na­mų iš­va­žia­vo ir ne­grį­žo ant­rą­ją Ka­lė­dų die­ną, gruo­džio 26-ąją. Ar­ti­mie­siems jis tvir­ti­no, jog va­žiuo­ja ap­lan­ky­ti sū­nė­no.
Ta­čiau iki vė­ly­vo pir­ma­die­nio va­ka­ro...

Įsigyti ugninį gaidį pakuždėjo nuojauta

2016 m. gruodžio 31 d.
Ar­tė­jant 2017-ie­siems, pa­gal ki­nų ka­len­do­rių – Gai­džio me­tams, tik­ro gai­džio paieš­kos at­ve­dė į šiau­lie­čių Si­da­ra­vi­čių na­mus.„Ma­no gai­dys ug­ni­nis, ug­nin­ges­nio ne­ra­sit“, – ne­šda­ma paukš­tį ant ran­kų šyp­so­si Al­vy­ra Si­da­ra­vi­čie­nė. Nors įsi­vaiz­duo­ja­ma, kad gai­džiai peš­tu­kai, ta­čiau šiau­lie­tės au­gin­ti­niai – tai­kūs ir ra­mūs. Pa­sak po­nios Al­vy­ros, gai­džiai ag­re­si­ją ro­do tik ki­lus pa­vo­jui.
Jau­nas iš­di­dus paukš­tis ne­rims­ta šei­mi­nin­kės ran­ko­se ir no­ri kuo pa­to­giau įsi­tai­sy­ti...

Ant slenksčio – nerimas ir viltis

2016 m. gruodžio 31 d.
Pa­ty­rę „Bre­xit“ šal­tą du­šą, Do­nal­do Tram­po šuo­lį į JAV pre­zi­den­tus, Sei­mo rin­ki­mus ir net ka­la­fio­ro skan­da­lą, žen­gia­me į 2017-uosius. Ko ti­kė­tis pa­bė­gė­lių kri­zės ir ka­ri­nių konf­lik­tų aki­vaiz­do­je? Ar pa­pil­nės lie­tu­vių pi­ni­gi­nės, ar to­liau pil­dy­si­me krep­šius Len­ki­jos pre­ky­bos cent­ruo­se?Va­ka­rų pa­sau­lis to­liau by­rėsApie Lie­tu­vos, Eu­ro­pos Są­jun­gos ir pa­sau­lio gy­ve­ni­mo ir įvy­kių nuo­jau­tas – Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ti­jos fa­kul­te­to...

Gabus vaikas pirmoku buvo dvi dienas

2016 m. gruodžio 30 d.
„Mū­sų vun­der­kin­das“ – taip kel­miš­kį Pet­rą Bak­šį api­bū­di­na mo­ky­to­jai. Sep­ty­ne­rių me­tų ber­niu­kas lan­ko tre­čią­ kla­sę. Dve­jų me­tu­kų mo­kė­jo vi­są abė­cė­lę ir at­min­ti­nai at­kar­to­da­vo tė­vų skai­to­mas vai­kiš­kas kny­ge­les. Tre­jų me­tų pra­dė­jo skai­ty­ti ir lan­ky­ti Me­no mo­kyk­lą, ži­no­jo vi­sų pa­sau­lio vals­ty­bių sos­ti­nes ir pa­ži­no jų vė­lia­vas.Ire­nos Bak­šie­nės pro­fe­si­ja – me­di­ci­nos fel­če­rė, Rai­mon­do Bak­šio – ag­ro­no­mas. Šei­ma tu­ri sa­vo vers­lą. Nu­pir­ko bu­vu­sią koo­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vę vie­na­me Kel­mės mik­ro­ra­jo­nų, ją...

Kvorumas „pabėgo“, meras prisiminė sielas

2016 m. gruodžio 30 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bo­je va­kar ne­li­ko kvo­ru­mo, kai rei­kė­jo spręs­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų li­ki­mus. Spren­di­mas dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Eduar­do Bi­vai­nio at­lei­di­mo nuo sau­sio 2 die­nos li­ko ga­lio­ti. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pri­vers­tas dirb­ti su lai­ki­ną­ja di­rek­to­re.
Ta­ry­bos po­sė­dis vy­ko sklan­džiai, kol ne­priei­ta iki per­so­na­li­nių klau­si­mų, nu­kel­tų į po­sė­džio pa­bai­gą.
A. Vi­soc­kas tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą dėl Sa­vi­val­dy­bės...

Aikštės pro­jek­tas svyla

2016 m. gruodžio 29 d.
Šiau­liuo­se strin­ga pir­mas di­de­lis pa­sta­rų­jų me­tų pro­jek­tas – po Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nio pro­jek­to eks­per­ti­zės paaiš­kė­jo, jog jį rei­kia tai­sy­ti iš es­mės. Pa­si­ro­do, blo­gai ap­skai­čiuo­ti dar­bų ir me­džia­gų kie­kiai. Są­ma­ta vir­ši­ja­ma 2 mi­li­jo­nais eu­rų.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je daug prie­kaiš­tų iš­sa­ky­ta tech­ni­nio pro­jek­to ren­gė­jui ar­chi­tek­tui Vy­te­niui Ru­do­kui. Jis pa­ts pri­pa­ži­no, jog „si­tua­ci­ja nė­ra...

Naujųjų metų stalą keičia į koncertą

2016 m. gruodžio 29 d.
Į nau­ja­me­tį kon­cer­tą Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re bi­lie­tai bu­vo iš­šluo­ti jau prieš mė­ne­sį. No­riai per­ka­mi ir bi­lie­tai į Džor­da­nos kon­cer­tą are­no­je, an­samb­lio „Ars Vi­vo“ pa­si­ro­dy­mą Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je. Sa­vo klau­sy­to­ją tu­ri ir cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“, tra­di­ciš­kai Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se kon­cer­tuo­jan­tis Šiau­lių ka­ted­ro­je. Žmo­nės ne­be­no­ri vien vai­šių sta­lo.Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro sa­lė Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se bus pil­na – čia kon­cer­tuos te­no­ras Ed­mun­das...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas