(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt

Pirmas puslapis

Koalicija žlunga: mero glėbyje – dvi „darbietės“

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vėl pa­svi­ro val­džios svo­rio cent­ras – žlun­ga il­gai ir sun­kiai „gim­dy­ta“ nau­jo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Dar­bo par­ti­ja ei­na „dirb­ti“ į me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko dar­žą. Pri­zas – vi­ce­me­rės po­stas „dar­bie­tei“ Dan­guo­lei Mar­tin­kie­nei? Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­dės aist­ros ne­ma­žė­ja: nau­jo­ji dau­gu­ma pa­siū­lė du kan­di­da­tus, va­kar Šiau­lių me­ras pri­sta­tė sa­vo kan­di­da­tą – Ar­ną Il­gaus­ką. Jis Sa­vi­val­dy­bės du­ris jau ati­da­ri­nė­ja bal­tu...

Žie­ma kandžiojasi

2017 m. sausio 6 d.
Žie­ma nu­spren­dė pa­ro­dy­ti sa­vo tik­rą­jį vei­dą. Nors tre­čia­die­nio va­ka­rą pra­si­dė­jęs gau­sus sny­gis va­kar ir ap­ri­mo, de­šim­tį ir dau­giau laips­nių die­ną sie­kęs šal­tis neats­lū­go ir jau gra­si­na ne tik šal­čiais, bet ir vė­jais.Di­džiau­sia įtam­pa pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis tvy­ro ke­liuo­se ir gat­vė­se.Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖKe­lio­nės į na­mus tre­čia­die­nio va­ka­rą dau­ge­liui eis­mo da­ly­vių ta­po tik­ru iš­ban­dy­mu.
Apie 18 va­lan­dą Šiau­lių mies­to gat­vė­se su­si­da­rė au­to­mo­bi­lių spūs­tys. Ypač su­dė­tin­ga ta­po įva­žiuo­ti į...

Žiema nepagailėjo sniego ir šalčio apskrityje

2017 m. sausio 6 d.
Ne­to­li Al­kiš­kių iš Nau­jo­sios Ak­me­nės į va­žia­vu­sį sunk­ve­ži­mį MAN tren­kė­si į prieš­prie­šinio eis­mo juos­tą įsu­kęs „Opel Vect­ra“.
Po smū­gio abi trans­por­to prie­mo­nės at­si­dū­rė ša­li­ke­lė­se. Vai­ruo­to­jai ne­su­ža­lo­ti. Leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio su­kne­žin­ta vi­sa prie­ki­nė da­lis, sunk­ve­ži­mio – de­ši­ny­sis spar­nas.
„Opel Vect­ra“ vai­ruo­to­jas pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę dėl ava­ri­jos, nes jo au­to­mo­bi­lis ta­po ne­be­val­do­mas, kai ėmė slys­ti.
Ava­ri­ja įvy­ko dėl ne­pa­si­rink­to sau­gaus grei­čio...

Kario uniformą noriai velkasi ir merginos

2017 m. sausio 6 d.
Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės va­das ma­jo­ras Man­tas Juo­zai­tis džiau­gia­si, kad su­si­do­mė­ji­mas tar­ny­ba sa­va­no­rių pa­jė­go­se au­ga. Ant­ro­je sau­sio pu­sė­je bus ati­da­ry­ta kuo­pa Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je. Per­nai no­rą tar­nau­ti rink­ti­nė­je pa­reiš­kė ir 32 mer­gi­nos. Pa­sak va­do, šiuo­lai­ki­nėms mer­gi­noms ka­ri­niai iš­šū­kiai – ne kliū­tis.Ma­jo­ras M. Juo­zai­tis KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-ajai rink­ti­nei va­do­vau­ja nuo praė­ju­sių me­tų rugp­jū­čio. Į...

Ro­jus – Ame­ri­ko­je, obuo­liu­kai – Ža­ga­rė­je

2017 m. sausio 5 d.
Ge­nu­tė Vai­di­laus­kie­nė prieš tre­jus su pu­se me­tų, pa­kvies­ta duk­ros, iš­vy­ko gy­ven­ti į dau­ge­lio iš­sva­jo­tą ro­jų – Ame­ri­ką. Mo­te­rį su­ža­vė­jo to­li­mos ša­lies gam­ta, žmo­nių kul­tū­ra. Ji pri­žiū­rė­jo anū­ką, įsi­jun­gė į duk­ros vers­lą, tik nie­kaip ne­ga­lė­jo pa­mirš­ti Lie­tu­vos. Per­nai rugp­jū­tį mo­te­ris su­grį­žo gy­ven­ti į gim­tą­ją Ža­ga­rę, Jo­niš­kio ra­jo­ne. Čia – iš­brai­dy­tos Švė­tės pa­kran­tės ir par­ko ro­jaus obuo­liu­kai.
„Nuo pir­mos die­nos JAV il­gė­jau­si sa­vo ša­lies. Vis daž­niau pa­gal­vo­da­vau apie gim­tą­jį mies­tą Ža­ga­rę...

Valdžios ambicijos stabdo renovaciją

2017 m. sausio 5 d.
Šiau­lių mies­tas ne­te­ko 180 tūks­tan­čių eu­rų, ku­rie bu­vo skir­ti kon­cer­tų įstai­gos „Sau­lė“ pa­sta­to re­no­va­ci­jai. Pi­ni­gus te­ko grą­žin­ti vals­ty­bei. Tūks­tan­čių erų at­si­sa­kė pa­ti Sa­vi­val­dy­bė, nes per ma­žai skir­ta. Bet mies­to val­džia nie­ko ne­pa­da­rė, kad šie­met lė­šų gau­tų dau­giau. Ar „Sau­lės“ neiš­tiks Me­nų in­ku­ba­to­riaus li­ki­mas?
Mies­to Ta­ry­ba „Sau­lės“ re­no­va­ci­jos klau­si­mą pri­si­mi­nė pa­sku­ti­nia­me praė­ju­sių me­tų po­sė­dy­je paaiš­kė­jus, jog rei­kia grą­žin­ti vals­ty­bei 180 tūks­tan­čių eu­rų, ne­pa­nau­do­tų „Sau­lės“...

Už pilietišką poelgį – sužalota sveikata

2017 m. sausio 4 d.
Pre­ky­bos cent­re pa­ste­bė­jęs du vy­rus, ban­dan­čius pa­vog­ti pre­kių, šiau­lie­tis apie tai pra­ne­šė ka­si­nin­kei. Ji ap­sau­gos ne­kvie­tė, o du sėb­rai vy­rą iš­va­di­no „skun­di­ku“ ir pa­si­ša­li­no. Pi­lie­tiš­kas poel­gis kai­na­vo bran­giau ne­gu keiks­ma­žo­džiai – de­mas­kuo­ti va­gys prie par­duo­tu­vės vyrą puo­lė iš pa­sa­lų ir su­mu­šė. Pa­gal­bos iš pre­ky­bos cent­ro ap­sau­gos dar­buo­to­jų ne­su­lau­kta.Gruo­džio 28-ąją šiau­lie­tis po dar­bo už­su­ko į Vil­niaus ir Ser­ben­tų gat­vės kam­pe esan­tį „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos cent­rą...

Savivaldybės sukilo prieš dvinarę rinkliavą

2017 m. sausio 4 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­sku­ti­nia­me po­sė­dy­je prieš Nau­juo­sius me­tus ne­bes­vars­tė klau­si­mo dėl di­des­nės rink­lia­vos už at­lie­kas. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos tu­rė­jo bū­ti įves­ta dvi­na­rė rink­lia­va. Tam ne­pak­lu­so vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bai Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tei­kė siū­ly­mą nuo šių me­tų sau­sio gy­ven­to­jams rink­lia­vą di­din­ti 1 eu­ru – nuo 16 eu­rų iki 17 eu­rų per me­tus kiek­vie­nam. Ju­ri­di­niams as­me­ni­mis – nuo 54 eu­rų iki...

Šiukš­lių vers­le – mafijos pa­mo­kos (5)

2017 m. sausio 3 d.
Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs. Kas pa­siims iš šio vers­lo gar­džiau­sią kąs­nį, ar įsi­kiš In­ter­po­las? Si­ci­li­jos ma­fi­jos tra­di­ci­jos atei­na ir į Lie­tu­vą?Apie at­lie­kų vers­lo pa­vo­jus ir po­ky­čius „Šiau­lių kraš­tas“ kal­bė­jo­si su bu­vu­siu ap­lin­kos mi­nist­ru, Eu­ro­pos Par­la­men­to Ap­lin­kos, vi­suo­me­nės svei­ka­tos ir mais­to sau­gos ko­mi­te­to na­riu Va­len­ti­nu MA­ZU­RO­NIU.– Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo...

Tvenkiniui gyvybę atidavė dar vienas vyras

2017 m. sausio 3 d.
Penk­ta­die­nį Kel­mė­je, Vil­bė­no tven­ki­ny­je, na­rai ap­ti­ko nuo pir­ma­die­nio po­li­ci­jos ir ar­ti­mų­jų ieš­ko­to 51 me­tų kel­miš­kio au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen Pas­sat“ ir prie vai­ro sė­din­tį ne­gy­vą au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ką.„Šiau­lių kraš­te“ ra­šy­ta, kad praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­skelb­ta vyro paieš­ka. Ar­ti­mie­ji pra­ne­šė po­li­ci­jai, jog vy­ras iš na­mų iš­va­žia­vo ir ne­grį­žo ant­rą­ją Ka­lė­dų die­ną, gruo­džio 26-ąją. Ar­ti­mie­siems jis tvir­ti­no, jog va­žiuo­ja ap­lan­ky­ti sū­nė­no.
Ta­čiau iki vė­ly­vo pir­ma­die­nio va­ka­ro...

Įsigyti ugninį gaidį pakuždėjo nuojauta

2016 m. gruodžio 31 d.
Ar­tė­jant 2017-ie­siems, pa­gal ki­nų ka­len­do­rių – Gai­džio me­tams, tik­ro gai­džio paieš­kos at­ve­dė į šiau­lie­čių Si­da­ra­vi­čių na­mus.„Ma­no gai­dys ug­ni­nis, ug­nin­ges­nio ne­ra­sit“, – ne­šda­ma paukš­tį ant ran­kų šyp­so­si Al­vy­ra Si­da­ra­vi­čie­nė. Nors įsi­vaiz­duo­ja­ma, kad gai­džiai peš­tu­kai, ta­čiau šiau­lie­tės au­gin­ti­niai – tai­kūs ir ra­mūs. Pa­sak po­nios Al­vy­ros, gai­džiai ag­re­si­ją ro­do tik ki­lus pa­vo­jui.
Jau­nas iš­di­dus paukš­tis ne­rims­ta šei­mi­nin­kės ran­ko­se ir no­ri kuo pa­to­giau įsi­tai­sy­ti...

Ant slenksčio – nerimas ir viltis

2016 m. gruodžio 31 d.
Pa­ty­rę „Bre­xit“ šal­tą du­šą, Do­nal­do Tram­po šuo­lį į JAV pre­zi­den­tus, Sei­mo rin­ki­mus ir net ka­la­fio­ro skan­da­lą, žen­gia­me į 2017-uosius. Ko ti­kė­tis pa­bė­gė­lių kri­zės ir ka­ri­nių konf­lik­tų aki­vaiz­do­je? Ar pa­pil­nės lie­tu­vių pi­ni­gi­nės, ar to­liau pil­dy­si­me krep­šius Len­ki­jos pre­ky­bos cent­ruo­se?Va­ka­rų pa­sau­lis to­liau by­rėsApie Lie­tu­vos, Eu­ro­pos Są­jun­gos ir pa­sau­lio gy­ve­ni­mo ir įvy­kių nuo­jau­tas – Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ti­jos fa­kul­te­to...

Gabus vaikas pirmoku buvo dvi dienas

2016 m. gruodžio 30 d.
„Mū­sų vun­der­kin­das“ – taip kel­miš­kį Pet­rą Bak­šį api­bū­di­na mo­ky­to­jai. Sep­ty­ne­rių me­tų ber­niu­kas lan­ko tre­čią­ kla­sę. Dve­jų me­tu­kų mo­kė­jo vi­są abė­cė­lę ir at­min­ti­nai at­kar­to­da­vo tė­vų skai­to­mas vai­kiš­kas kny­ge­les. Tre­jų me­tų pra­dė­jo skai­ty­ti ir lan­ky­ti Me­no mo­kyk­lą, ži­no­jo vi­sų pa­sau­lio vals­ty­bių sos­ti­nes ir pa­ži­no jų vė­lia­vas.Ire­nos Bak­šie­nės pro­fe­si­ja – me­di­ci­nos fel­če­rė, Rai­mon­do Bak­šio – ag­ro­no­mas. Šei­ma tu­ri sa­vo vers­lą. Nu­pir­ko bu­vu­sią koo­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vę vie­na­me Kel­mės mik­ro­ra­jo­nų, ją...

Kvorumas „pabėgo“, meras prisiminė sielas

2016 m. gruodžio 30 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bo­je va­kar ne­li­ko kvo­ru­mo, kai rei­kė­jo spręs­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų li­ki­mus. Spren­di­mas dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Eduar­do Bi­vai­nio at­lei­di­mo nuo sau­sio 2 die­nos li­ko ga­lio­ti. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pri­vers­tas dirb­ti su lai­ki­ną­ja di­rek­to­re.
Ta­ry­bos po­sė­dis vy­ko sklan­džiai, kol ne­priei­ta iki per­so­na­li­nių klau­si­mų, nu­kel­tų į po­sė­džio pa­bai­gą.
A. Vi­soc­kas tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą dėl Sa­vi­val­dy­bės...

Aikštės pro­jek­tas svyla

2016 m. gruodžio 29 d.
Šiau­liuo­se strin­ga pir­mas di­de­lis pa­sta­rų­jų me­tų pro­jek­tas – po Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nio pro­jek­to eks­per­ti­zės paaiš­kė­jo, jog jį rei­kia tai­sy­ti iš es­mės. Pa­si­ro­do, blo­gai ap­skai­čiuo­ti dar­bų ir me­džia­gų kie­kiai. Są­ma­ta vir­ši­ja­ma 2 mi­li­jo­nais eu­rų.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je daug prie­kaiš­tų iš­sa­ky­ta tech­ni­nio pro­jek­to ren­gė­jui ar­chi­tek­tui Vy­te­niui Ru­do­kui. Jis pa­ts pri­pa­ži­no, jog „si­tua­ci­ja nė­ra...

Naujųjų metų stalą keičia į koncertą

2016 m. gruodžio 29 d.
Į nau­ja­me­tį kon­cer­tą Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re bi­lie­tai bu­vo iš­šluo­ti jau prieš mė­ne­sį. No­riai per­ka­mi ir bi­lie­tai į Džor­da­nos kon­cer­tą are­no­je, an­samb­lio „Ars Vi­vo“ pa­si­ro­dy­mą Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je. Sa­vo klau­sy­to­ją tu­ri ir cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“, tra­di­ciš­kai Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se kon­cer­tuo­jan­tis Šiau­lių ka­ted­ro­je. Žmo­nės ne­be­no­ri vien vai­šių sta­lo.Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro sa­lė Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se bus pil­na – čia kon­cer­tuos te­no­ras Ed­mun­das...

Sąvartyne atrado Ameriką

2016 m. gruodžio 28 d.
Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras siū­lo di­din­ti rink­lia­vą už at­lie­kas. Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, nu­va­žia­vę į są­var­ty­ną Aukšt­ra­kiuo­se, bu­vo nu­ste­bę: „Po­nai, čia Ame­ri­ka!“ Su­vers­tos krū­vos per­dirb­ti tin­ka­mos ža­lia­vos – plas­ti­ko, po­pie­riaus, me­die­nos. Pi­ni­gai „už­ka­sa­mi“ šiukš­ly­ne? Po­li­ti­kams ki­lo įta­ri­mų: gal iš tos ža­lia­vos kaž­kas vis dėl­to pel­no­si?Praėjusio ket­vir­ta­die­nio ry­tas. Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos na­riai sė­do į tar­ny­bi­nį mik­roau­to­bu­są ir iš­vy­ko į eks­kur­si­ją po...

Valdininkų šventinės premijos – po 250 ir 160 eurų

2016 m. gruodžio 28 d.
Šiau­lių mies­to ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se val­di­nin­kai dos­niai ap­da­ly­ti ka­lė­di­nė­mis pre­mi­jo­mis. Mies­te pre­mi­jo­mis „nu­plau­tas“ Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mos stre­sas, di­džiau­sios pre­mi­jos čia sie­kė po 250 eu­rų. Šaiu­lių ra­jo­ne at­sei­kė­ta vie­no­dai – po 160 eu­rų.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je prieš Ka­lė­das 235 dar­buo­to­jams iš­mo­kė­tos vien­kar­ti­nės šven­ti­nės iš­mo­kos.
Sa­vi­val­dy­bė mo­ty­vuo­ja, jog pre­mi­jų val­di­nin­kai nu­si­pel­nė už šie­met at­lik­tus reikš­min­gus dar­bus. Esą dėl to...

Kalėdos – tarsi pasakoje

2016 m. gruodžio 23 d.
Šiau­lie­čio Ar­vy­do Ra­čo kie­me – blyk­sin­čios lem­pu­tės, kren­tan­čios švie­se­lės, spin­din­čios žvaigž­dės, sma­gi mu­zi­ka, tik­ri ir ne­tik­ri Ka­lė­dų se­ne­liai pa­ki­lia nuo­tai­ka už­bu­ria ir be snie­go. Jau­kūs, spal­vin­gi na­mai pri­me­na vai­kys­tės pa­sa­ką ir už­tik­ri­na – šven­tės jau čia!Į tė­vų na­mus šven­tėms su­grįž­ta vai­kai, su­si­tin­ka ar­ti­mie­ji. Ka­lė­di­nės pa­sa­kos ap­sup­ta sa­vo vai­kų lau­kia ir šiau­lie­tė Re­gi­na Si­ru­tie­nė.Ma­žas ste­buk­las įvyks­ta: gi­lų ru­de­nį, o ne ar­tė­jan­čias šv. Ka­lė­das pri­me­nan­tį va­ka­rą...

Spalvų orkestras svajoja apie skrydį

2016 m. gruodžio 22 d.
Užg­ro­jus Spal­vų mu­zi­kos or­kest­rui Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės glo­bos na­mų pa­da­li­nio „Go­da“ mu­zi­kos stu­di­ja pri­si­pil­do ne tik gar­sų, bet ir ge­ros nuo­tai­kos. Du de­šimt­me­čius gro­jan­tis or­kest­ras kar­tu yra ir sa­va­ran­kiš­ku­mo mo­kyk­la. Ka­lė­di­niu lai­ko­tar­piu or­kest­ro gra­fi­kas įtemp­tas – kiek­vie­ną sa­vai­tę lau­kia du kon­cer­tai, o gruo­džio 28 die­ną – di­dy­sis ka­lė­di­nis pa­si­ro­dy­mas „Atos­to­gos Al­pė­se“. Ar­tė­jant ste­buk­lų me­tui, or­kest­ras pa­si­da­li­ja sva­jo­ne – no­rė­tų...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Mokytojas Danijoje tapo statybininku (1)

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />