(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Silpnas vėjas – buriuotojams proga pademonstruoti meistriškumą

2017 m. liepos 18 d.
Šį kar­tą re­ga­to­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos bu­riuo­to­jai iš Elekt­rė­nų, Plun­gės, Ma­ri­jam­po­lės ir Šiau­lių. Iš pla­nuo­tų še­šių plau­ki­mų įvy­ko pen­ki: du šeš­ta­die­nį ir trys sek­ma­die­nį.
Pa­sak ren­gi­nio vie­nos iš or­ga­ni­za­to­rių, bu­ria­vi­mo tre­ne­rės Iru­tės Žič­ku­vie­nės, pir­mą­ją var­žy­bų die­ną pū­tė ga­na silp­nas ne­pas­to­vios kryp­ties vė­jas, kiek stip­res­nis pū­tė sek­ma­die­nį, to­dėl ir vi­si su­pla­nuo­ti plau­ki­mai įvy­ko.
„Pu­čiant silp­nam vė­jui pa­si­reiš­kia bu­riuo­to­jų pro­fe­sio­na­lu­mas. Tai ga­li­my­bė pa­de­monst­ruo­ti...

NATO kariai ietis surėmė stadione

2017 m. liepos 18 d.
Pra­ty­bo­se „Tob­ruq le­ga­cy 2017“ da­ly­vau­jan­tys NA­TO ša­lių ka­riai šeš­ta­die­nį ko­vo­jo Rad­vi­liš­kio Lie­tu­vos Są­jū­džio sta­dio­ne. Čia ka­riš­kiai var­žė­si drau­giš­ko­se var­žy­bo­se.Pert­rau­ką pra­ty­bo­se tu­rė­ję NA­TO ša­lių ka­riai šeš­ta­die­nį iš pat ry­to su­va­žia­vo į Rad­vi­liš­kį. Čia jie ga­lė­jo iš­mė­gin­ti jė­gas žais­da­mi krep­ši­nį, fut­bo­lą ir soft­bo­lą.
Sta­dio­ne var­žė­si Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos pa­da­li­nių ka­riai. Soft­bo­lo var­žy­bo­se jiems iš­šū­kį me­tė...

Kovos menas – nuo mažų dienų

2017 m. liepos 14 d.
Stu­di­ja­vęs ke­lias pro­fe­si­jas – ar­chi­tek­tū­rą, so­cia­li­nę pe­da­go­gi­ką, teo­lo­gi­ją – jis ap­si­spren­dė sa­vo gy­ve­ni­mą pir­miau­sia skir­ti ko­vos me­nams. Šian­dien jis sa­vo ži­nias per­duo­da pa­tiems ma­žiau­siems – mies­to dar­že­li­nu­kams. „Dau­ge­lis ma­no su­tik­tų ko­vos me­nų meist­rų tre­ni­ra­vo­si jau nuo ket­ve­rių me­tų, – sa­ko Ais­tis, – to­dėl man at­ro­do svar­bu pra­dė­ti kuo anks­čiau“.
Dar­že­liuo­se į bū­re­lį atei­da­vo ir drą­ses­ni, jud­res­ni tri­me­čiai, bet nuo ket­ve­rių me­tų jau ga­li tre­ni­ruo­tis...

„Baltijos Štormas“ nugalėjo Velso regbio komandą

2017 m. liepos 13 d.
„Bal­ti­jos Štor­mo“ ko­man­da su­bur­ta iš Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „Kle­vas“ ir Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos, Vil­niaus, Ry­gos (Lat­vi­ja), Ka­za­nės, Li­pec­ko, Ta­gan­ro­go ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties (Ru­si­ja) reg­bio mo­kyk­lų auk­lė­ti­nių.
Ma­čo pra­džio­je Vel­so reg­bi­nin­kai pri­spau­dė ka­muo­lį įskai­ti­nia­me plo­te ir pir­ma­vo 5:0. „Bal­ti­jos Štor­mo“ ko­man­da su­ge­bė­jo iš­ly­gin­ti re­zul­ta­tą. Po dar vie­nos sėk­min­gos ata­kos ir rea­li­za­ci­jos smū­gio Vel­so aka­de­mi­jos rink­ti­nė pir­ma­vo 12:5...

Kelią į pergales skinasi ir neįgalus kanojininkas

2017 m. liepos 13 d.
Šiau­lie­čiai vai­kai, jau­nu­čiai ir jau­niai trium­fa­vo net pen­kio­se rung­ty­se.
Jau­nių gru­pė­je irk­luo­da­mas vien­vie­tę ka­no­ją 200 met­rų nu­ga­lė­jo Vy­tas Po­vi­lai­tis, o ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Po­vi­las Ra­mo­nas. Rung­ty­je var­žė­si 19 da­ly­vių.
Jau­nu­čių gru­pė­je vien­vie­čių ka­no­jų 200 m rung­ty­je (17 da­ly­vių) ne­pra­len­kia­mas bu­vo Ig­nas Se­ra­fi­nas, o tarp vai­kų to­je pa­čio­je rung­ty­je (18 da­ly­vių) – Sau­lius Dik­šas.
Pui­kiai pa­si­ro­dė ir mer­gi­nos ka­no­ji­nin­kės. Šiau­lie­tės užė­mė vi­są...

Neįgalieji išlydėti į pasaulio čempionatą

2017 m. liepos 13 d.
Lon­do­ne Lie­tu­vos gar­bę gins klai­pė­die­tė Ra­mu­nė Ado­mai­tie­nė (šuo­liai į to­lį), M. Bi­lius (dis­ko me­ti­mas ir ru­tu­lio stū­mi­mas), aly­tiš­kis Do­na­tas Dun­dzys (dis­ko me­ti­mas ir ru­tu­lio stū­mi­mas), šiau­lie­čiai Jo­nas Spu­dis (ie­ties me­ti­mas), Juo­zas Eig­mi­nas (šuo­liai į to­lį), And­rius Sku­ja (ru­tu­lio stū­mi­mas ir ie­ties me­ti­mas), Aud­rius Alz­ber­gas (šuo­liai į to­lį), Ra­mū­nas Ver­ba­vi­čius (ru­tu­lio stū­mi­mas ir ie­ties me­ti­mas), kau­nie­tis Kęs­tu­tis Sku­čas (dis­ko me­ti­mas) ir plun­giš­kis Mo­des­tas...

Baltijos jūros šalių jaunių žaidynėse – šiauliečių sėkmė

2017 m. liepos 12 d.
Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų rink­ti­nei at­sto­va­vo Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis bai­da­ri­nin­kas Ar­man­das Žum­bys ir Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai ka­no­ji­nin­kai Er­nes­tas Bu­cius ir Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė (tre­ne­riai T. Či­žas ir P. Kai­rys).
A. Žum­bys pel­nė auk­są plauk­da­mas vien­vie­te bai­da­re 200 met­rų ir ant­rą­ją vie­tą – plauk­da­mas tą pa­tį at­stu­mą dvi­vie­te bai­da­re kar­tu su Jo­nu Vei­tu.
Dviem si­dab­ro me­da­liais pa­si­puo­šė G. Če­re­po­kai­tė –...

J. Baikštys tapo čempionu tarptautinėse varžybose Vokietijoje

2017 m. liepos 12 d.
J. Baikš­čio se­suo Ur­tė šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je tarp mo­te­rų (10 da­ly­vių) bu­vo ket­vir­ta. Šiau­lie­tė per­šo­ko 179 cen­ti­met­rus.
110 m bar­je­ri­nio bė­gi­mo rung­ty­je, ku­rio­je var­žė­si 18 da­ly­vių, tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ro­kas Ic­kys. Nuo­to­lį spor­ti­nin­kas įvei­kė per 13,6 se­kun­dės.
Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Ju­ze­fa Baikš­tie­nė.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Lietuvos plaukimo čempionatas pamalonino šiauliečius

2017 m. liepos 12 d.
Emos Vie­la­vi­čiū­tės tre­ni­ruo­ja­mas Val­das Aba­likš­ta vy­rų gru­pė­je 200 m plau­ki­mo krū­ti­ne rung­ty­je ta­po nu­ga­lė­to­ju. Iš 23 spor­ti­nin­kų at­stu­mą jis įvei­kė per 2 min. ir 17,37 sek.
Du­kart trum­pes­nę dis­tan­ci­ją tuo pa­čiu sti­liu­mi jis nu­plau­kė per 1 min. ir 2,96 sek. ir pel­nė si­dab­ro me­da­lį. Rung­ty­je dėl ap­do­va­no­ji­mų ko­vo­jo 32 spor­ti­nin­kai.
Ant tre­čios vie­tos pa­ky­los šiau­lie­tis li­po po 50 m plau­ki­mo krū­ti­ne rung­ties. Šį at­stu­mą jis įvei­kė per 28,99 sek. Rung­ty­je var­žė­si 34 plau­ki­kai...

Paplūdimio imtynėse laimėjo sidabrą ir bronzą

2017 m. liepos 12 d.
Lie­pos 6 die­ną Anykš­čių ra­jo­ne Bur­biš­kio dva­re su­reng­ta­me Lie­tu­vos pa­plū­di­mio im­ty­nių čem­pio­na­te Jo­niš­kio spor­to cent­ro ir im­ty­nių spor­to klu­bo „Ko­va“ im­ty­ni­nin­kai iš­ko­vo­jo po vie­ną si­dab­ro ir bron­zos me­da­lius.Pa­gal pa­plū­di­mio im­ty­nių tai­syk­les dėl Lie­tu­vos čem­pio­no var­do ko­vo­jo lais­vų­jų, graikų–romėnų ir dziu­do im­ty­nių at­sto­vai. Vy­rai var­žė­si ke­tu­rio­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se. Jo­niš­kie­čiai at­li­ko daug gra­žių me­ti­mų ir nu­ga­lė­jo ne vie­ną ti­tu­luo­tą im­ty­ni­nin­ką. Be­nas Ker­šys (svo­rio...

A. Lankas ir E. Ramanauskas persėdo į keturvietę

2017 m. liepos 12 d.
Praė­ju­sio­je olim­pia­do­je A. Lan­kas ir E. Ra­ma­naus­kas iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lius irk­luo­da­mi dvi­vie­tę bai­da­rę 200 met­rų rung­ty­je.
Pa­sak Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus ir tre­ne­rio Ro­mo Pet­ru­ka­ne­co, ke­tur­vie­tė bai­da­rė vis dar komp­lek­tuo­ja­ma. Ka­dan­gi tai nau­ja dis­tan­ci­ja, sun­ku pro­gno­zuo­ti, kaip sek­sis nau­jai su­for­muo­tai įgu­lai.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vyriausias šaulys laimėjo du aukso medalius

2017 m. liepos 12 d.
Jis var­žė­si vy­res­nių kaip 65 me­tų am­žiaus kul­ki­nio šau­dy­mo en­tu­zias­tų gru­pė­je ir tarp de­vy­nių var­žo­vų bu­vo vy­riau­sias – 74 me­tų.
A. Vai­te­kū­nas nu­ga­lė­jo šau­dy­mo pis­to­le­tu rung­ty­je iš 25 met­rų at­stu­mo. Į tai­ki­nį iš­šo­vęs 20 kar­tų su­rin­ko 179 taš­kus.
Ak­me­niš­kis bu­vo neap­len­kia­mas ir šau­dant pis­to­le­tu 3 se­ri­jas po 10 šū­vių iš 10 met­rų at­stu­mo, su­rin­ko 264 taš­kus.
A. Vai­te­kū­nas yra lai­mė­jęs anks­tes­nė­se Pa­sau­lio lie­tu­vių spor­to žai­dy­nė­se tarp sen­jo­rų.
Kul­ki­nio šau­dy­mo spor­to meist­ras A...

Daugiadienėse kalnų dviračių lenktynėse pergalę lėmė kelios sekundės

2017 m. liepos 11 d.
Tris die­nas spor­ti­nin­kai ir mė­gė­jai Šiau­lių apy­lin­kė­se ko­vo­jo dėl čem­pio­no ti­tu­lo: pir­mą­ją die­ną – XC kro­so tra­so­je Bu­biuo­se, ant­rą­ją – 33 ir 66 km, tre­čią­ją – 31 ir 50 km lenk­ty­nė­se, ku­rios star­ta­vo prie Ge­lu­vos eže­ro.
Čem­pio­no ti­tu­lą ap­gy­nė pa­ne­vė­žie­tis Do­mas Ma­ni­kas iš ko­man­dos „My­Bi­ke“. Jo bend­ras re­zul­ta­tas po tri­jų die­nų – 4 val. 14 min. 5,4 sek. Vi­ce­čem­pio­nu ta­po Ša­rū­nas Pa­ce­vi­čius ("My­Bi­ke“, Kau­nas), at­si­li­kęs vos po­rą se­kun­džių – 4 val. 14 min. 7,9 sek., tre­čias li­ko...

Du šiauliečiai – Pasaulio vaikų žaidynių čempionai

2017 m. liepos 11 d.
Žai­dy­nių auk­są bu­ria­vi­me, Op­ti­mist kla­sė­je, iš­ko­vo­jo 14 me­tų bu­riuo­to­jas Rim­vy­das Ma­žu­na­vi­čius, Šiau­lių mies­to spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­nis.
Šuo­ly­je į aukš­tį auk­so me­da­lį lai­mė­jo leng­vaat­le­tė 14 me­tų Ame­li­ta Tau­jans­kai­tė, mies­to Leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro ug­dy­ti­nė.
„Ame­li­ta vie­nin­te­lė iš Lie­tu­vos leng­vaat­le­čių žai­dy­nė­se lai­mė­jo auk­so me­da­lį“, – pa­brė­žė mies­to Sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas...

Baltijos galiūnų kovas apsunkino lietus

2017 m. liepos 8 d.
Rad­vi­liš­kio mies­to 450-ojo ju­bi­lie­jaus šven­tė­je vy­ku­sios Bal­ti­jos ga­liū­nų čem­pio­na­to fi­na­li­nės ko­vos ta­po tik­ru iš­ban­dy­mu sep­ty­niems stip­ruo­liams, ku­riems te­ko ga­ly­nė­tis ir su lie­tu­mi. Šį­syk sėk­mė ly­dė­jo nu­ga­lė­to­ju ta­pu­sį Lat­vi­jos stip­ruo­lį Ja­nį Šlec­kų. Fa­vo­ri­tu lai­ky­tas tris­kart čem­pio­nas birš­to­nie­tis Vi­das Ble­kai­tis tu­rė­jo ten­kin­tis vi­ce­čem­pio­no ti­tu­lu.Rad­vi­liš­kio dan­gus ėmė niauk­tis ir pra­kiu­ro lie­tu­mi vos pra­si­dė­jus pir­mo­sioms rung­tims. Tai ypač...

Šiaulietė tapo pasaulio čempione

2017 m. liepos 8 d.
Spor­ti­nin­kai var­žė­si ke­tu­rio­se am­žiaus gru­pė­se: ke­tu­rio­lik­me­čių – M14, V14 ir še­šio­lik­me­čių – M16, V16, tri­jo­se rung­ty­se.
Lie­tu­vai at­sto­va­vo ke­tu­rios Šiau­lių Jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro mo­ki­nės: Aus­tė­ja Mi­ce­vi­čiū­tė ir Vil­tė Mic­ky­tė – jos var­žė­si M14 gru­pė­je, Mig­lė Šar­pi­lo ir Gab­rie­lė Pak­ny­tė – M16 gru­pė­je.
Ge­riau­siai pa­si­ro­dė Mig­lė Šar­pi­lo, ku­ri tarp 30 sa­vo am­žiaus gru­pės da­ly­vių 144 me­ga­her­cų ra­di­jo ban­gų daž­nio kla­si­kos rung­ty­je iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį ir ta­po šios...

Šiandien paaiškės „MTB Šiauliai-2017“ čempionas

2017 m. liepos 8 d.
Ket­vir­ta­die­nį dvi­ra­ti­nin­kai lenk­ty­nia­vo su­dė­tin­giau­sio­je MTB XCO tra­so­je Bu­biuo­se. Stai­gūs ir sta­tūs šlai­tai, nuo lie­taus sli­džios įkal­nės, pel­kė­tos at­kar­pos, ak­me­ny­nas – emo­ci­jų ne­trū­ko ne tik dvi­ra­ti­nin­kams, bet ir jų sir­ga­liams. Šio­je kro­so tra­so­je grei­čiau­si bu­vo Sil­vi­ja La­to­žai­tė (SM „Ga­ja"- My­Bi­ke, Vil­nius), 3 km įvei­ku­si per 13 min. 8.7 sek. ir Ša­rū­nas Pa­ce­vi­čius ("My­Bi­ke, Kau­nas") – 5 km ra­tą nu­my­nęs per 15 min. 6.5 sek. Ar­ti­miau­sias jo var­žo­vas Do­mas...

Iš Pasaulio lietuvių žaidynių grįžo su medaliais

2017 m. liepos 7 d.
„Tur­tin­giau­sias“ iš žai­dy­nių su­grį­žo ve­te­ra­nas Via­čes­la­vas Cha­ki­mo­vas, žai­dęs 70–74 me­tų am­žiaus gru­pė­je ir iš­ko­vo­jęs vi­sus tris ga­li­mus me­da­lius. Vy­rų vie­ne­tų var­žy­bo­se pel­nė bron­zą, vy­rų dve­je­te su vil­nie­čiu Jo­nu Ky­bar­tu taip pat iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. O miš­rių dve­je­tų rung­ty­je su Joa­na Juo­zai­ty­te iš sos­ti­nės lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lius.
Dar vie­ną si­dab­ro me­da­lį tarp 15-me­čių iš­ko­vo­jo di­džio­ji Jo­niš­kio vil­tis Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, ku­ri su vil­nie­te Mig­le Mor­tū­nai­te už­li­po ant...

Motociklininkai lenktyniavo karjere

2017 m. liepos 7 d.
Nuo mer­kian­čio lie­taus sli­džio­je tra­so­je lenk­ty­nia­vo vie­nuo­li­ka mo­to­cik­li­nin­kų. Pir­ma­ja­me va­žia­vi­me nuo pat star­to ly­de­ria­vo dau­gy­bės il­gų va­žia­vi­mų re­kor­dų au­to­rius Ai­das Bu­bi­nas iš Vil­niaus, ta­čiau jo mo­to­cik­las su­ge­do ant­ra­ja­me va­žia­vi­me ir tech­ni­nės tar­ny­bos dar­buo­to­jai iš­vil­ko jį iš tra­sos.
Pa­gal abie­jų va­žia­vi­mų re­zul­ta­tus nu­ga­lė­to­ju pa­skelb­tas ki­tas vil­nie­tis To­mas Šip­kaus­kas. Ant­ras li­ko Si­mo­nas Ra­ma­naus­kas, tre­čias – Pau­lius...

Taikliai šaudė Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse

2017 m. liepos 5 d.
Ge­rai pa­si­ro­dė ir ki­ti klu­bo „De­šim­tu­kas“ šau­liai: ant­rą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo V. Gut­ko­vas, šau­dęs ma­žo ka­lib­ro pis­to­le­tu, ir A. Ka­si­liaus­kas, šau­dęs ma­žo ka­lib­ro šau­tu­vu. Tre­čią­sias vie­tas iš­ko­vo­jo E. Stumb­rys ir V. Gut­ko­vas, šau­dę pneu­ma­ti­niais pis­to­le­tais, bei A. Ka­si­liaus­kas, šau­dęs pneu­ma­ti­niu šau­tu­vu. Klu­bo na­riai R. Adei­kis ir A. Šim­kus li­ko ket­vir­ti.
Šią va­sa­rą klu­bas „De­šim­tu­kas“ šven­čia 10 me­tų ju­bi­lie­jų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas