(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
Ša­lies čem­pio­nais ta­po Mo­des­tas Vrub­levs­kij (iki 38 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja), Ed­vi­nas Var­pu­čens­kis (iki 73 kg). Si­dab­ro me­da­liais pa­si­puo­šė Ei­man­tas And­riuš­ka (iki 32 kg), Ar­nas And­re­je­vas (iki 41 kg), To­mas Ma­ci­jaus­kas (iki 47 kg), Ta­das Mi­ka­laus­kas (iki 66 kg) ir Ig­nas Jag­mi­nas (iki 80 kg).
Bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo Au­ri­mas Trik­šys (iki 26 kg).
Spor­ti­nin­kus var­žy­boms pa­ren­gė Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los mo­ky­to­jai Al­vy­das Ti­le­nis, Val­das...

Bronzą parsivežė iš Utenos

2017 m. gegužės 18 d.
Ute­no­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me sta­lo te­ni­so tur­ny­re „Ute­na – 2017“ jo­niš­kie­tis Ma­ri­jus Ju­čins­kas iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.Jo­niš­kie­čių gar­bę gy­nęs Ma­ri­jus Ju­čins­kas žai­dė per­mai­nin­gai. Iš pra­džių jis tarp 28 var­žo­vų pra­lai­mė­jo pa­ne­vė­žie­čiui Džiu­gui Gar­baus­kui, o žais­da­mas dėl tre­čios vie­tos, at­ga­vęs spor­ti­nę for­mą, leng­vai įvei­kę tą pa­tį var­žo­vę, lai­mė­da­mas re­zul­ta­tu 3:1.
Neb­lo­gai šio­je gru­pė­je se­kė­si ir jo­niš­kie­čiui Dei­vy­dui Žvin­gi­lai, ku­ris užė­mė sep­tin­tą vie­tą.
Jo­niš­kie­tė...

Medalius iškovojo visi kelmiškiai imtynininkai

2017 m. gegužės 17 d.
Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ke­tu­ri Kel­mės im­ty­ni­nin­kai, ir vi­si iš­ko­vo­jo pri­zi­nes vie­tas. Jau­nu­čių gru­pė­je, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 47 ki­log­ra­mų Pau­lius Leš­čaus­kas pir­mo­je ko­vo­jo įvei­kė es­tą K. Su­ri­tį, pus­fi­na­ly­je už­tik­rin­tai nu­ga­lė­jo pa­grin­di­nį pa­sta­rų­jų ke­le­rių me­tų var­žo­vą vil­nie­tį Ro­nal­dą Ču­ži­no­vą. De­ja, fi­na­li­nė­je ko­vo­je Pau­lius ne­su­ge­bė­jo pa­si­prie­šin­ti ru­sui A. Je­go­ro­vui iš Ka­li­ning­ra­do. Kel­miš­kiui ati­te­ko si­dab­ro me­da­lis. Šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je...

Šauliai šaudė taikliai

2017 m. gegužės 17 d.
Vai­kų ko­man­di­nė­je įskai­to­je sėk­min­gai star­ta­vo V. Mi­ka­laus­kai­tė, iš­ko­vo­ju­si tre­čią­ją vie­tą.
As­me­ni­nė­je įskai­to­je čem­pio­niš­ką re­zul­ta­tą pa­sie­kė Lie­tu­vos jau­nių rink­ti­nės na­rė K. Rač­kaus­kai­tė. Tre­čią­ja vie­tą tarp ber­niu­kų iš­ko­vo­jo D. Deks­nys.
Šiuo me­tu ko­man­da in­ten­sy­viai ruo­šia­si Bal­ti­jos tau­rei bei jau­nių žai­dy­nėms, iš ku­rių tu­rė­tų taip pat grįž­ti ne tuš­čio­mis.
Man­tas Ba­kas, Šiau­lių „Ro­mu­vos“ pro­gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas, spor­to mo­kyk­los „Du­by­sa“ tre­ne­ris

Penkių šalių turnyre pelnė bronzą

2017 m. gegužės 17 d.
Ge­gu­žės 12–14 die­no­mis Jo­na­vo­je vy­ku­sia­me 16-aja­me tarp­tau­ti­nia­me sta­lo te­ni­so tur­ny­re bu­vu­siems tre­ne­riams Va­le­ri­jui Mos­kov­kai ir Vio­le­tai Ši­mans­kie­nei at­min­ti jo­niš­kie­tis Ma­ri­jus Ju­čins­kas iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.Ma­ri­jus Ju­čins­kas run­gė­si tarp 35 var­žo­vų. Sa­vo po­gru­py­je jis įvei­kė vi­sus še­šis prie­ši­nin­kus, o fi­na­li­nia­me 16-uke pus­fi­na­ly­je pra­lai­mė­jo tik bū­si­mam nu­ga­lė­to­jui Gy­čiui Kne­ziui iš Pa­ne­vė­žio. Pas­ku­ti­nį ma­čą dėl tre­čios vie­tos su Ar­tio­mu Ku­naš­ko iš...

"Saulės taurėje“ – kultūrizmas, fitnesas ir bikinis

2017 m. gegužės 16 d.
Tarp sve­čių, da­ly­va­vu­sių pri­zi­nin­kų ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­jo­je, bu­vo ir tris­kart „Sau­lės tau­rės“ ab­so­liu­tus lai­mė­to­jas, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­nas vil­nie­tis Ole­gas Žu­ras ir ana­lo­giš­kų tarp­tau­ti­nių ti­tu­lų sa­vi­nin­kė bei pro­fe­sio­na­lų „Olym­pia“ pri­zi­nin­kė klai­pė­die­tė Na­tal­ja Mur­ni­ko­vie­nė-Bar­ta­še­vi­čie­nė.
Pag­rin­di­nius ap­do­va­no­ji­mus su­si­žė­rė vos prieš sa­vai­tę Eu­ro­pos čem­pio­na­te Is­pa­ni­jo­je da­ly­va­vę tre­ne­rio Arū­no Van­džio auk­lė­ti­niai – ab­so­liu­čiu tur­ny­ro...

Žaidė futbolininkai

2017 m. gegužės 16 d.
Sužaidus du pir­me­ny­bių tu­rus pir­mau­ja „Ju­ven­ta-99“ (4 tšk.). Šešios ko­man­dos, tarp jų – „Šiaulių FA“ bei „Ak­me­nės ce­men­tas“ – su­rin­ko po 3 taškus.
Tre­čio­jo tu­ro rung­ty­nes „Ju­ven­ta-99“ žais gegžuės 17 die­ną na­mie su „At­lan­tu B“ (Klai­pė­da). Gegužės 19 die­ną „Šiaulių FA“ rung­ty­niaus Plun­gė­je. Biržuose gegužės 20 die­ną su „Širvėna“ žais „Ak­me­nės ce­men­tas“.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Broliai iškovojo auksą ir bronzą

2017 m. gegužės 16 d.
Tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio auk­lė­ti­nis Pau­lius Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 58 ki­log­ra­mų), leng­vai įvei­kęs vi­sus var­žo­vus, ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nu. Do­vy­das Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 54 ki­log­ra­mų), lai­mė­jęs tris im­tis ir pa­ty­ręs vie­ną pra­lai­mė­ji­mą bu­vo tre­čias ir ap­do­va­no­tas bron­zos me­da­liu.
Čem­pio­na­te Anykš­čiuo­se var­žė­si dau­giau kaip 150 jau­nų­jų im­ty­ni­nin­kų iš 15 Lie­tu­vos mies­tų ir ra­jo­nų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Meškuitiškiai moksleiviai – Lietuvos virvės traukimo čempionai

2017 m. gegužės 16 d.
Pog­ru­pio ko­vo­se įvei­kę Bir­žų ra­jo­no B. Sruo­gos, Pa­ne­vė­žio. „Min­ties“ ir Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių S.Nar­bu­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jų ko­man­das, meš­kui­tiš­kiai per­ga­lin­gai tę­sė sa­vo pa­si­ro­dy­mą ir fi­na­li­nia­me še­šio­lik­tu­ke.
Aš­tunt­fi­na­ly­je leng­vai nu­ga­lė­ta Kau­no ra­jo­no Gar­lia­vos Jo­nu­čių gim­na­zi­jos eki­pa, ket­virt­fi­na­ly­je įveik­tas praei­tų me­tų žai­dy­nių pri­zi­nin­kės, eki­pos iš Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų V. Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos pa­si­prie­ši­ni­mas. Pus­fi­na­ly­je nu­ga­lė­ta la­bai pa­jė­gi...

Stipruoliai varžėsi Ispanijoje

2017 m. gegužės 16 d.
Jau­nių gru­pė­je, iki 74 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je, nu­ga­lė­jo Lu­kas Ka­čins­kas. At­lik­da­mas pri­tū­pi­mo su štan­ga bei trau­kos veiks­mus, jis lai­mė­jo pir­mą­ją, o spau­di­mo – ant­rą­ją vie­tą.
Li­nas Aba­kas (iki 59 kg) tri­ko­vė­je lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį. Jis bu­vo ne­pra­len­kia­mas, at­lik­da­mas trau­kos veiks­mą, o at­lik­da­mas spau­di­mo bei pri­tūp­da­mas su štan­ga, pel­nė ma­žuo­sius si­dab­ro me­da­lius.
Ko­man­dų įskai­to­je nu­ga­lė­jo Ru­si­jos jau­niai. Uk­rai­nie­čiai – ant­ri, lie­tu­viai –...

„Šiauliai“ nepraranda vilties išlikti Lietuvos krepšinio lygoje

2017 m. gegužės 13 d.
Nors Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL) te­be­si­tę­sia ko­vos, „Šiau­liams“ jos jau bai­gė­si. Pir­mą kar­tą per vi­są sa­vo gy­va­vi­mo is­to­ri­ją „Šiau­lių“ ko­man­da li­ko pa­sku­ti­nė­je, de­šim­to­jo­je, vie­to­je. Vis­gi vil­ties iš­lik­ti LKL ne­pra­ran­da.
Ro­mual­das Bra­zaus­kas, LKL ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog pa­gal LKL nuo­sta­tus pa­sku­ti­nė ko­man­da tu­rė­tų iš­kris­ti į Na­cio­na­li­nę krep­ši­nio ly­gą (NKL), ta­čiau šių me­tų NKL čem­pio­nai Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­va-Man­tin­ga“ ne­tu­ri LKL...

Krepšininkai veteranai grįžo su aukso medaliais

2017 m. gegužės 12 d.
Ko­man­dai iš Šiau­lių kraš­to at­sto­va­vo Lais­vy­das Ze­deršt­re­mas, Ša­rū­nas Ime­na­vi­čius, Ma­rius Ruš­kys, Al­vy­das Paš­ke­vi­čius, Da­rius Rim­ša, Arū­nas Še­fe­ris, Ai­va­ras Mik­šys ir Aud­rius Va­lan­čius.
45+ gru­pė­je ko­vo­jo pen­kios ko­man­dos. Lie­tu­viai bu­vo vie­nin­te­liai Eu­ro­pos at­sto­vai, ki­ti – iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos ir Aust­ra­li­jos.
„Pak­ruo­jo par­ke­to-Top Sport“ 45+ ko­man­da ke­lią į čem­pio­nų ti­tu­lą sky­nė­si už­tik­rin­tai. Pir­ma­ja­me eta­pe 57:36 nu­ga­lė­jo Ok­lan­do „Wai­ta­ke­re“ ko­man­dą...

Išplėstiniame Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąraše – 31 žaidėjas

2017 m. gegužės 12 d.
Prieš tris mė­ne­sius nau­ją tre­ne­rių šta­bą su Min­dau­gu Bra­ziu, Be­nu Mat­ke­vi­čiu­mi ir Ra­mū­nu Šiš­kaus­ku su­for­ma­vęs D. Ado­mai­tis ne­ma­žai lai­ko sky­rė ir po­kal­biams su žai­dė­jais. Pa­dė­ti rink­ti­nei neat­si­sa­kė nė vie­nas lie­tu­vis.
„Bu­vo il­gas svars­ty­mas, kiek žai­dė­jų įtrauk­ti, bet ap­si­ri­bo­jo­me ties šiuo kie­kiu, nes su­pran­ta­me, kad si­tua­ci­ja nė­ra aiš­ki. Bu­vo kal­bė­ta su To­mu De­li­nin­kai­čiu ir Kšiš­to­fu Lav­ri­no­vi­čiu­mi. Jei­gu rei­kės jų pa­gal­bos, abu su­ti­ko pri­si­jung­ti ir pa­dė­ti“, –...

Šiaulių krašto futbolo komandos pradėjo sezoną

2017 m. gegužės 12 d.
Pir­mo­jo tu­ro rung­ty­nė­se Šiau­lių der­by­je pra­na­šes­nė bu­vo „Ju­ven­ta-99“, re­zul­ta­tu 3:2 nu­ga­lė­ju­si FA „Šiau­lius“.
Jau ant­rą rung­ty­nių mi­nu­tę į prie­kį iš­si­ver­žė „Šiau­lių“ fut­bo­li­nin­kai po taik­laus Man­to Štan­ke­lio smū­gio. 26 mi­nu­tę re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no Jus­tas Gul­bi­nas. 40 mi­nu­tę „Ju­ven­tą-99“ į prie­kį iš­ve­dė Ry­tis Riab­čins­kis. „Šiau­liai“ leng­vai pa­si­duo­ti ne­ke­ti­no ir po dvy­li­kos mi­nu­čių re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no Vy­tau­tas Mi­tu­zas. Rung­ty­nė­se taš­ką (64 min.) pa­dė­jo ant­rą kar­tą pa­si­žy­mė­jęs J...

Europos kultūristų forume – trys medaliai

2017 m. gegužės 11 d.
Se­no­jo že­my­no čem­pio­nu kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jo­je iki 80 ki­log­ra­mų ta­po 30-me­tis Vy­tau­tas Žy­lė, pra­no­kęs 18 var­žo­vų. Įdo­mu, kad Lie­tu­vos kul­tū­ris­tai pa­sku­ti­nį kar­tą Eu­ro­pos čem­pio­nais bu­vo ta­pę prieš 16 me­tų. Tą­kart nu­ga­lė­to­ju ta­po ma­žei­kiš­kis Ro­lan­das Po­cius.
Si­dab­ro me­da­lį svei­ka­tin­gu­mo ka­te­go­ri­jo­je pel­nė 27 me­tų Skir­man­tė Pu­zi­nai­tė. Antrąją vietą bi­ki­nio rung­ties ve­te­ra­nių ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo 36 me­tų Ra­sa Se­le­mo­na­vi­čiū­tė.
Sėk­min­gai da­ly­va­vo ir ki­ti klu­bo...

Tarptautiniame sprinto festivalyje šiaulietis pelnė apdovanojimą

2017 m. gegužės 11 d.
Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas“ plau­ki­kas Ai­nis Že­lio­nis, ku­rį var­žy­boms ruo­šė tre­ne­rė Do­vi­lė Po­cie­nė, var­žė­si 100 m plau­ki­mo pe­te­liš­ke rung­ty­je. Dis­tan­ci­ją jis įvei­kė per 57,18 se­kun­dės ir užė­mė ant­rą­ją vie­tą. A. Že­lio­nis da­ly­va­vo 16–17 me­tų vai­ki­nų gru­pė­je.
Šiau­liams at­sto­va­vo vie­nuo­li­ka spor­ti­nin­kų. Iš vi­so fes­ti­va­ly­je var­žė­si ko­ne 700 plau­ki­kų iš 45 ko­man­dų, at­sto­va­vu­sių pen­kioms ša­lims: Lie­tu­vai, Lat­vi­jai, Es­ti­jai, Bal­ta­ru­si­jai ir Len­ki­jai.
Plau­ki­mo...

Rajono čempionate – sportiška komanda iš Veršių

2017 m. gegužės 11 d.
Mi­nint Jo­niš­kio sta­lo te­ni­so 85-erių me­tų su­kak­tį su­reng­tas as­me­ni­nis ra­jo­no sta­lo te­ni­so čem­pio­na­tas, ku­ria­me itin ge­rai pa­si­ro­dė Ver­šių kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vai.Ab­so­liu­čiais čem­pio­nas, pel­nę po tris auk­so me­da­lius vie­ne­tų ir dve­je­tų var­žy­bo­se, ta­po ly­de­riai Jus­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė ir Ro­mual­das Franc­kai­tis.
Si­dab­ro me­da­liai miš­rių dve­je­tų var­žy­bo­se ati­te­ko Lau­rai Sa­mu­lio­ny­tei ir Dei­vi­dui Žvin­gi­lai, bron­zos – Si­mo­nai Rim­ke­vi­čiū­tei ir Ma­ri­jui...

Teniso entuziasto auklėtiniai jį pagerbė pergale

2017 m. gegužės 11 d.
Jo­je žai­dė vie­nin­te­liai tur­ny­re da­ly­va­vę A. Ja­na­vi­čiaus auk­lė­ti­niai Man­tas Lia­chaus­kas ir Eval­das Štein­ber­gas. Jų ir dar Eri­ko Na­ru­šai­čio su­da­ry­ta ko­man­da le­mia­mo­je ko­vo­je dėl nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lo re­zul­ta­tu 3:2 nu­ga­lė­jo Nau­jo­sios Ak­me­nės at­sto­vus Vla­di­mi­rą Go­li­ko­vą, An­ta­ną Bu­džių, Arū­ną Dyg­lį. Tre­čiąją vie­tą pel­nė sta­lo te­ni­so klu­bo „Ma­žo­ji ra­ke­tė“ at­sto­vai Jo­nas Dva­riš­kis, Graž­vy­das ir Do­man­tas Put­riai.
Iš vi­so var­žė­si še­šios ko­man­dos.
Tur­ny­rai pra­dė­ti reng­ti...

Radviliškietė veteranė – pasaulio čempionė

2017 m. gegužės 9 d.
Ok­lan­de (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja) vy­ku­sio­se IX pa­sau­lio spor­to meist­rų ve­te­ra­nų žai­dy­nė­se lie­tu­viai leng­vaat­le­čiai iš­ko­vo­jo ke­tu­ris me­da­lius. Ge­riau­siai iš jų pa­si­se­kė rau­dond­va­rie­tei (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) Ge­no­vai­tei Kaz­laus­kie­nei, ji ta­po čem­pio­ne ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je.Į žai­dy­nes su­va­žia­vo spor­ti­nin­kai iš 108 ša­lių, jie var­žė­si 28 spor­to ša­ko­se. Lie­tu­vių rink­ti­nės at­sto­vai ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los li­po ke­tu­ris kar­tus.
Leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se...

„Sako“ orientacininkai Baltijos šalių čempionate iškovojo ne vieną pergalę

2017 m. gegužės 9 d.
Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­na­tas tru­ko tris die­nas. Penk­ta­die­nį spor­ti­nin­kai var­žė­si sprin­to tra­so­je, ku­ri drie­kė­si Ka­ro­li­niš­kių mik­ro­ra­jo­ne, šeš­ta­die­nį spor­ti­nin­kai lenk­ty­nia­vo il­go­jo­je dis­tan­ci­jo­je Ši­lė­nų miš­ke, o sek­ma­die­nį rung­ty­nia­vo nau­jo­je rung­ty­je „Per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­se“ Gi­ru­lių miš­ke.
Pui­kiai pa­si­ro­dė Šiau­lių klu­bo „Sa­kas“ orien­ta­ci­nin­kai – vi­so­se pa­grin­di­nė­se gru­pė­se tu­rė­jo po čem­pio­ną.
„Per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­se“ stip­riau­sių vy­rų gru­pė­je pir­mą­ją...

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas