(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Sportas

Rėkyvos pelkėje greičiausi buvo bėgikai

2017 m. kovo 21 d.
Sek­ma­die­nį Šiau­liuo­se aš­tun­tą kar­tą vy­ko nuo­ty­kių lenk­ty­nės „Ap­link Rė­ky­vos eže­rą“. Apie 350 da­ly­vių – bė­gi­kų, dvi­ra­ti­nin­kų ir žy­gei­vių – tu­rė­jo įveik­ti 14,5 km tra­są Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­te ar­ba rink­tis dvi­ra­čiu iš­va­žiuo­ja­mus ta­kus maž­daug 35 km tra­sa. Tra­sos ne­bu­vo žy­mė­tos, to­dėl kiek­vie­nam te­ko ras­ti sa­vo ke­lią iki fi­ni­šo.Prieš var­žy­bas da­ly­viai ren­gė­si pel­kės iš­šū­kiui: vie­ni vy­nio­jo ko­jas po­lie­ti­le­no mai­še­liais, ki­ti mo­vė­si van­de­niui ne­pra­lai­džias ko­ji­nes, dar ki­ti ko­jas...

„Šiauliai“ neatsilaikė prieš „Neptūną“

2017 m. kovo 21 d.
Po il­go­kos per­trau­kos „Šiau­liai“ žai­dė vėl sa­vo na­mų are­no­je ir su­lau­kė di­de­lio žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mo – tri­bū­nos bu­vo be­veik pil­nos.
Pas­ta­rą­sias ke­le­rias rung­ty­nes šiau­lie­čiai žai­dė pa­ki­liai. Daž­niau­siai int­ri­ga iš­nyk­da­vo ant­ro­jo­je pu­sė­je, kai „Šiau­lių“ žai­dė­jai pa­varg­da­vo. Ta­čiau šio­se rung­ty­nė­se klai­pė­die­čiai iš kar­to ati­trū­ko 13:0 (5 min.). Sve­čiai ne­lei­do at­si­to­kė­ti ir kė­li­nį lai­mė­jo net 32:12.
Po šio smū­gio „Šiau­liai“ ne­beat­si­tie­sė. Pir­mo­jo­je ma­čo pu­sė­je di­džiau­sia pro­ble­ma...

Stipruoliai sužibėjo Europos čempionate

2017 m. kovo 21 d.
Kur­šė­nų „Kris­ta­lo“ spor­to klu­bo at­le­tai, at­sto­va­vę Lie­tu­vos rink­ti­nei, pui­kiai pa­si­ro­dė Da­ni­jo­je, This­ted mies­te, vy­ku­sia­me Eu­ro­pos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te.Egi­di­jus Val­čiu­kas, Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­vis, iki šiol rung­ty­nia­vęs jau­nių gru­pė­je, šia­me čem­pio­na­te pir­mą kar­tą var­žė­si su jau­ni­mu.
Iki 53 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je jis, pri­tū­pęs su 191 ki­log­ra­mą sve­rian­čia štan­ga, pa­ge­ri­no jam pa­čiam pri­klau­siu­sį...

Aštuntfinalio etapas dar nesibaigė

2017 m. kovo 21 d.
Rad­vi­liš­kio „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“ – Lie­tu­vos kur­čių­jų spor­to klu­bas – 73:65 (24:18, 21:17, 15:21, 13:9). Lu­kas Pi­pi­ras – 25 (7 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), Ry­tis Rauk­tys – 19 taš­kų. Ant­ro­sios rung­ty­nės – 78:70 (25:18, 17:25, 23:14, 13:13). Min­dau­gas Ri­ti­kis – 21, L. Pi­pi­ras – 19 (7 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), R. Rauk­tys – 15, Vy­tau­tas Ja­nu­šo­nis – 13 tšk.
Kel­mės „Kel­mė“ per­mai­nin­go­se rung­ty­nė­se sa­vo­jo­je aikš­tė­je įvei­kė Ši­la­lės „Lū­šį“ – 78:76 (27:22, 10:31, 19:9, 22:14). Ai­va­ras...

Vienas geriausių konkūrų raitelių D. Gutkauskas nežada sustoti

2017 m. kovo 17 d.
„Kaip ir bet ko­kia­me ki­ta­me spor­te, no­rint pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų, la­bai daug reiš­kia nuo­sek­lus ir kryp­tin­gas ko­man­di­nis dar­bas. Šia­me spor­te esu be­veik vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą, to­dėl šio ti­tu­lo per­ne­lyg ne­su­reikš­mi­nu ir ma­tau, kur dar ga­liu kel­ti sau rei­ka­la­vi­mų kar­te­lę, to­bu­lė­ti“, – sa­kė am­bi­ci­jų ne­sto­ko­jan­tis rai­te­lis.
D. Gut­kaus­kas pa­sa­ko­jo, kad mei­lė žir­gams gi­mė dar vai­kys­tė­je, kuo­met kar­tu su tė­čiu va­žiuo­da­vo į ša­lia Šiau­lių įsi­kū­ru­sį žir­gy­ną jo­di­nė­ti, o nuo 10...

„Lietuvos rytas“ išties pagalbos ranką sunkiai sergančiam Ukrainos milžinui

2017 m. kovo 17 d.
Krep­ši­nin­ko svei­ka­ta šlu­buo­ja jau ke­le­tą mė­ne­sių, jį už­puo­lė on­ko­lo­gi­nė li­ga. Jam jau at­lik­tos trys ope­ra­ci­jos, o pa­sku­ti­nės me­tu pa­ša­lin­tas aug­lys. A. Okuns­kio gy­dy­mui ir prie­žiū­rai rei­ka­lin­gos mil­ži­niš­kos lė­šos. Li­ga neat­pa­žįs­ta­mai pa­kei­tė mil­ži­no iš­vaiz­dą – jis nu­me­tė dau­gy­bę svo­rio. A. Okuns­kis į „Lie­tu­vos ry­tą“ pir­mą kar­tą at­vy­ko 1999 me­tų ru­de­nį ir 2000 me­tų pa­va­sa­rį pa­dė­jo Vil­niaus ko­man­dai iš­ko­vo­ti pir­muo­sius jos is­to­ri­jo­je Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­nų žie­dus...

LTOK daugiausiai lėšų skyrė regbio federacijai

2017 m. kovo 17 d.
Pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, kri­te­ri­jai nu­sta­ty­ti at­si­žvel­giant į spor­to ša­kų meist­riš­ku­mą ir ma­siš­ku­mą, o 5 pro­cen­tai lė­šų skir­ta so­li­da­ru­mui (ma­žiau­siai lė­šų gau­nan­čioms spor­to ša­koms).
Di­džiau­sia su­ma – 82 488 eu­rai – skir­ta Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jai. Lie­tu­vos tink­li­nio fe­de­ra­ci­jai skir­ta 66 704 eu­rai, Lie­tu­vos beis­bo­lo aso­cia­ci­jai – 44 015 eu­rų, Lie­tu­vos žo­lės rie­du­lio aso­cia­ci­jai – 43 776 eu­rai, aso­cia­ci­jai „Lie­tu­vos le­do ri­tu­lys“ – 40 501 eu­ras...

Iš dziudo turnyro – su 11 apdovanojimų (1)

2017 m. kovo 16 d.
Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 52 ki­log­ra­mų nu­ga­lė­to­ja ta­po Šiau­lių ra­jo­no spor­ti­nin­kė Sil­vi­ja Alū­zai­tė. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 ki­log­ra­mų nu­ga­lė­jo šiau­lie­tė Ra­min­ta Vrub­liaus­kai­tė.
Si­dab­ro me­da­lį svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 66 ki­log­ra­mų iš­ko­vo­jo šiau­lie­tis Ry­tis Lau­rins­kis.
Bron­zos me­da­liai ati­te­ko Šiau­lių ra­jo­no spor­ti­nin­kėms Li­nai Pet­raus­kai­tei (iki 36 kg), Mo­ni­kai Kviet­kaus­kai­tei ir Sa­man­tai Sau­dar­gy­tei (abi – iki 44 kg), šiau­lie­čiams Aud­riui...

Čempione tapo Tautinių komanda

2017 m. kovo 16 d.
Fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je tarp Tau­ti­nių kai­mo ir per­nykš­čių čem­pio­nų „Sta­ty­bos“ ko­man­dų aist­ros kun­ku­lia­vo nuo pat pir­mų­jų mi­nu­čių, bet jas pui­kiai ra­mi­no ge­rai dir­bę tei­sė­jai. Tik tre­čia­ja­me kė­li­ny­je Tau­ti­nių eki­pai pa­vy­ko pe­rim­ti ini­cia­ty­vą bei lai­mė­ti čem­pio­nų tau­rę.
Nu­ga­lė­to­jų ko­man­do­je žai­dė Graž­vy­das Pet­raus­kis, Ri­mas Pet­raus­kis, Min­dau­gas Le­šins­kas, Er­nes­tas Tau­jans­kas, Al­gis Voz­gir­das, Au­ri­mas Imb­ro­zai­tis, Do­mi­ny­kas Paš­ke­vi­čius, Ne­das Pa­lu­bins­kas, Jus­tas...

Šokėjai dalyvavo Lietuvos čempionate

2017 m. kovo 16 d.
Do­mi­ny­kas Slons­kis ir Ur­tė Ra­ma­naus­kai­tė pa­te­ko į fi­na­lą ir lai­mė­jo penk­tą­ją vie­tą Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių pro­gra­mo­je bei šeš­tą­ją vie­tą stan­dar­ti­nių šo­kių pro­gra­mo­je jau­nių I gru­pė­je, E6 kla­sė­je.
Gab­rie­lius Goš­tau­tas ir Ug­nė Da­mans­ky­tė jau­ni­mo B+A kla­sė­je stan­dar­ti­nių šo­kių pro­gra­mo­je fi­na­le lai­mė­jo penk­tą­ją vie­tą. Taip pat į fi­na­lą pa­te­ko ir šeš­tą­ją vie­tą lai­mė­jo Dei­man­tas Mu­raus­kas ir Rai­mon­da Šniu­kai­tė jau­ni­mo gru­pė­je, C kla­sė­je, Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių pro­gra­mo­je.
Sen­jo­rų gru­pė­je Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių...

Šventė su krepšinio kamuoliu

2017 m. kovo 16 d.
Ren­gi­nys pra­si­dė­jo šven­ti­ne ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja, ku­rio­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nį him­ną ir spe­cia­liai šiai pro­gai skir­tą dai­ną „Lais­vė“ at­li­ko Šiau­lių uni­ver­si­te­to mu­zi­kos ka­ted­ros stu­den­tė Si­gu­tė Vai­čiu­ly­tė.
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais prieš svar­biau­sias pus­fi­na­lių ir fi­na­lų ko­vas bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi bau­dų, tri­taš­kio bei to­li­mo­jo me­ti­mo kon­kur­sai.
Bau­dų me­ti­mo kon­kur­se trium­fa­vo „Stin­ger“ ko­man­dos at­sto­vas Ai­ri­das Daug­ša, ku­ris iš ei­lės...

Šventės proga – regbio turnyras

2017 m. kovo 16 d.
Dėl ma­žo­sios tau­rės ko­vo­jo „Šiau­liai-PRC“, Vil­niaus VRA, dėl di­džio­sios tau­rės – Šiau­lių „Balt­Rex-Šiau­liai“ ir Lat­vi­jos „Li­vo­nia“. Abi tau­res įti­ki­na­mais re­zul­ta­tais iš­ko­vo­jo Šiau­lių ko­man­dos.
„Balt­Rex-Šiau­lių“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ed­mun­das Šča­vins­kas sa­kė, kad lai­mė­ti ne­bu­vo leng­va: „Gal dėl to, kad į sta­dio­ną lei­do­me eks­pe­ri­men­ti­nės su­dė­ties ko­man­dą. Bet svar­bu ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas. Tai – ne pir­ma­sis kar­tas, kuo­met reg­bio bend­ruo­me­nė pa­ger­bia Lie­tu­vos...

Ketvirtfinalį šiaulietės pradėjo nesėkme

2017 m. kovo 16 d.
Ant­ra­sis, ir gal­būt le­mia­mas, ket­virt­fi­na­lio se­ri­jos su­si­ti­ki­mas penk­ta­die­nį vyks Šiau­liuo­se.
Nuo rung­ty­nių pra­džios į prie­kį bė­go „Hopt­rans-Si­re­nos“ (8:4), ta­čiau šiau­lie­čių to­li­mas me­ti­mas su­ma­ži­no at­si­li­ki­mą iki mi­ni­mu­mo ir pri­ver­tė Li­ną Šal­kų pra­šy­ti mi­nu­tės per­trau­kė­lės – 8:7. Gar­lia­viš­kės at­sa­kė dviem tri­taš­kiais ir vėl pa­bė­go į prie­kį – 14:8. Ta­čiau „Šiau­liai-Uni­ver­si­te­tas“ pa­de­monst­ra­vo sėk­min­gą puo­li­mą ir lai­mė­ju­sios at­kar­pą 10:6 priar­tė­jo – 18:20. Kė­li­nį me­ti­mu...

Šachmatų turnyre – šiaulietės pergalė

2017 m. kovo 16 d.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiaulius jau garsina ir vyrų žolės riedulys

2017 m. kovo 15 d.
2017 me­tų Lie­tu­vos už­da­rų­jų pa­tal­pų žo­lės rie­du­lio vy­rų ir mo­te­rų čem­pio­na­tus lai­mė­jo Šiau­lių klu­bai. Mo­te­rų ko­man­dai „Gint­ra-Strek­tė-Uni­ver­si­te­tas“ tai jau try­lik­ta per­ga­lė, o vy­rų tur­ny­re „Kle­vas-Šiau­liai“ trium­fa­vo pir­mą kar­tą.
„Kle­vo-Šiau­lių“ tre­ne­rė Do­na­ta Gri­gie­nė pa­sa­ko­jo, kad vy­rų tur­ny­ras bu­vo ypač įtemp­tas. Vi­sos ko­man­dos ly­de­rės lai­mė­jo po tiek pat per­ga­lių, pa­ty­rė tiek pat pra­lai­mė­ji­mų ir po tiek pat su­žai­dė ly­gio­sio­mis, tad pri­zi­nes vie­tas lė­mė įmuš­ti ir pra­leis­ti įvar­čiai...

Jaunimas varžėsi lenkdamas rankas

2017 m. kovo 15 d.
Spor­ti­nin­kų iki 18 me­tų gru­pė­je Ro­kas Pet­kus iki 80 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je nu­ga­lė­jo ir de­ši­nią­ja, ir kai­rią­ja ran­ka. Lu­kas Pet­kus (per 80 kg) de­ši­nią­ja lai­mė­jo pir­mą­ją, kai­rią­ja – tre­čią­ją, Da­vi­das Gruo­dis (iki 70 kg) de­ši­nią­ja – ant­rą­ją, kai­rią­ja – tre­čią­ją, Man­tas Bu­be­lis (per 80 kg) ir de­ši­nią­ja, ir kai­rią­ja – ant­rą­sias, Ai­das But­no­rius (iki 70 kg) kai­rią­ja – ant­rą­ją vie­tą.
Tarp spor­ti­nin­kių iki 21 me­tų Gab­rie­lė Bu­tau­tai­tė (iki 65 kg) de­ši­nią­ja ran­ka ta­po nu­ga­lė­to­ja, o kai­rią­ja li­ko...

Regbio turnyrą Šiauliuose laimėjo „Vairas-Kalvis“

2017 m. kovo 14 d.
Tur­ny­ro pus­fi­na­ly­je šiau­lie­čiai po at­kak­lios ko­vos 15:10 (10:0) nu­ga­lė­jo Ke­ka­vos „Mies­nie­ki“ (Lat­vi­ja) ko­man­dą. Po 5 taš­kus nu­ga­lė­to­jams pel­nė Man­tau­tas Vi­li­ma­vi­čius, Vy­tau­tas Šuls­kis ir Eval­das Šti­ti­lis.
Ki­ta­me pus­fi­na­ly­je Kau­no „Žal­gi­rio“ reg­bi­nin­kai 20:0 (10:0) pra­no­ko Jo­na­vos „Tau­ro-Skor­pio­no-Brum Brum“ eki­pą. Žal­gi­rie­čiams 10 taš­kų pel­nė Kas­pa­ras Kra­saus­kas, po 5 – Siya­bu­le­la Mla­land­le bei To­mas Vai­lio­nis.
Tur­ny­ro fi­na­le „Vai­ras...

Šiauliuose vyko įnirtinga rankinio kova

2017 m. kovo 14 d.
Pir­mą­ją dvi­ko­vą Va­rė­no­je lai­mė­jo Šiau­lių klu­bas re­zul­ta­tu 28:27.
Pir­mo­ji rung­ty­nių pu­sė lei­do ti­kė­tis dzū­kų per­ga­lės – jie rung­ty­nia­vo už­tik­rin­čiau ir grei­tai iš­si­ver­žė į prie­kį 5:1. Tik ant­ro­je kė­li­nio pu­sė­je aikš­te­lės šei­mi­nin­kams pa­vy­ko priar­tė­ti – 10:9, 14:12. Ta­čiau ke­li re­zul­ta­ty­vūs me­ti­mai ir taik­lus va­rė­niš­kio Lau­ry­no Pet­ru­šio rea­li­zuo­tas 7 met­rų bau­di­nys „Ūlą“ iš­ve­dė į prie­kį tri­mis įvar­čiais – 17:13.
Ant­ra­sis kė­li­nys vėl pra­si­dė­jo Va­rė­nos ran­ki­nin­kų spur­tu, ta­čiau ko­ją pa­ki­šo du...

„Šiauliai“ kovėsi pavyzdingai, bet pralaimėjo

2017 m. kovo 14 d.
Šiau­lie­čiai pui­kiai pra­dė­jo rung­ty­nes – po Vla­dys­la­vo Ko­re­niu­ko dvi­taš­kio ir Pau­lo Hil­lo tri­taš­kio pir­ma­vo 5:3. Ta­čiau pa­sva­lie­čiai ne­tru­kus pe­rė­mė ini­cia­ty­vą ir iki di­džio­sios per­trau­kos su­ge­bė­jo su­si­krau­ti dvi­ženk­lę per­sva­rą – 50:34.
Ant­ro­jo­je ma­čo da­ly­je šiau­lie­čiai ko­vė­si pa­vyz­din­gai ir ėmė pa­ma­žu tip­dy­ti skir­tu­mą. 29 mi­nu­tę ko­man­das jau be­sky­rė tik 4 taš­kai (58:62). Int­ri­ga neiš­ny­ko ir pa­sku­ti­nia­me ket­vir­ty­je. Vis dėl­to pa­sku­ti­nė­mis mi­nu­tė­mis jė­gos...

Geriausiųjų penketuke – akmeniškės tenisininkės

2017 m. kovo 14 d.
Penk­tą­ją vie­tą lai­mė­jo Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vės Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va, Gab­rie­lė Stro­doms­ky­tė, Ka­ro­li­na Gri­gai­tė, Jo­gai­lė Put­riū­tė.
Jų ko­man­da po­gru­pio var­žy­bo­se 3:1 įvei­kė Jo­na­vos ir 3:0 Šal­či­nin­kų ra­jo­nų ko­man­das, 0:3 pra­lai­mė­jo Vil­niaus komandai. Le­mia­mą su­si­ti­ki­mą dėl tei­sės pa­tek­ti į fi­na­li­nį ket­ver­tu­ką ak­me­niš­kės po at­kak­lios ko­vos 1:3 pra­lai­mė­jo Šiau­lių mies­to at­sto­vėms. Jos pel­nė bron­zą, nu­si­lei­du­sios var­žo­vėms iš Vil­niaus ir Kau­no ir įvei­ku­sios Pa­ne­vė­žio spor­ti­nin­kes...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />