(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Sportas

Į Šiaulius grįžta fechtavimas

2017 m. sausio 11 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je su­reng­tas Lie­tu­vos jau­nių ir jau­nu­čių fech­ta­vi­mo čem­pio­na­tas. Po be­veik ket­vir­čio am­žiaus per­trau­kos fech­ta­vi­mo var­žy­bos Šiau­liuo­se su­reng­tos neat­si­tik­ti­nai – ru­de­nį mies­te du­ris at­vė­rė fech­ta­vi­mo klu­bas „Ge­le­ži­nė kau­kė“.
Į čem­pio­na­tą Šiau­liuo­se su­si­rin­ko be­veik 70 da­ly­vių iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir Šiau­lių. Mer­gai­tės ir ber­niu­kai var­žė­si dvie­jo­se am­žiaus gru­pė­se: jau­nių (2000 me­tų gi­mi­mo ir...

Geriausi žolės riedulininkai – R. Petrauskaitė ir V. Kringelis

2017 m. sausio 11 d.
Ge­riau­sių Lie­tu­vos rie­du­li­nin­kų ti­tu­lai ant­rus me­tus iš ei­lės ati­te­ko tiems pa­tiems šiau­lie­čiams – Ra­mū­nei Pet­raus­kai­tei (Šiau­lių „Gint­ra-Strek­tė-Uni­ver­si­te­tas") ir Vai­do­tui Krin­ge­liui (Šiau­lių „Kle­vas-Šiau­liai").
Ge­riau­sių žai­dė­jų iki 18 me­tų ti­tu­lai taip pat ati­te­ko dviem Sau­lės mies­to at­sto­vams – Sa­man­tai Ja­kov­le­vai­tei ir Ni­kui And­ra­šiū­nui.
Tuo me­tu 16-me­čių ka­te­go­ri­jo­je ge­riau­siais bu­vo iš­rink­ti šiau­lie­tė Vik­to­ri­ja Bog­da­no­va ir šir­vin­tiš­kis Lu­kas Ja­nu­kai­tis...

Šiauliuose vyksta tarptautinis keturiolikmečių tenisininkų turnyras

2017 m. sausio 11 d.
„Kol kas sun­ku pa­sa­ky­ti ar kas nors iš šių me­tų var­žy­bų da­ly­vių atei­ty­je pa­si­rinks pro­fe­sio­na­laus te­ni­si­nin­ko ke­lią, ta­čiau emo­ci­jos mo­kyk­lo­je ver­da nuo pat pir­mos at­ran­kos tur­ny­ro die­nos. Ki­ta ver­tus ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šia­me tur­ny­re kaž­ka­da yra žai­dę ir mū­sų Da­vi­so rink­ti­nės na­riai – Lu­kas Mu­ge­vi­čius, Ta­das Ba­be­lis“, – sa­kė Šiau­lių te­ni­so mo­kyk­los di­rek­to­rius Min­dau­gas Še­rep­ka.
Kal­bė­da­mas apie Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kų ga­li­my­bes šia­me tur­ny­re, M. Še­rep­ka...

Geriausias metų regbininkas – Jonas Mikalčius

2017 m. sausio 10 d.
Bal­sa­vi­me, ku­ria­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos reg­bio klu­bai, J. Mi­kal­čius su­rin­ko 17 taš­kų. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė Ig­nas Dar­kin­tis (Dar­ling­to­no „Mow­den Park“, Ang­li­ja, 14 tšk.), tre­čią­ją – Mant­vy­das Tve­ra­ga (Pja­čen­cos „Si­tav Rug­by Lions“, Ita­li­ja, 12 tšk.). Ket­vir­tas šiuo­se rin­ki­muo­se li­ko praė­ju­sių me­tų lau­rea­tas Ka­ro­lis Na­vic­kas ("Pro­ven­ce Pays d’Aix“, Pran­cū­zi­ja, 10 tšk.).
J. Mi­kal­čiui praė­ję me­tai bu­vo iš­skir­ti­niai. Ne­su­lai­ko­mai žais­da­mas Ang­li­jos „Na­tio­nal One“...

Varžėsi jaunieji futbolininkai

2017 m. sausio 10 d.
Tarp 2007 me­tais gi­mu­sių fut­bo­li­nin­kų nu­ga­lė­jo Pak­ruo­jo spor­to cent­ro ko­man­da.
2008 me­tais gi­mu­sių spor­ti­nin­kų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los at­sto­vai.
Tarp gi­mu­sių­jų 2006 me­tais trys ko­man­dos tur­ny­re su­rin­ko po vie­no­dai taš­kų. Te­ko skai­čiuo­ti tar­pu­sa­vio įvar­čių san­ty­kius. Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ja ta­po Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­jos tre­čio­ji ko­man­da.
Tur­ny­re, įvai­rio­se am­žiaus gru­pė­se, da­ly­va­vo Kur­šė­nų, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio ir Šiau­lių jau­nie­ji...

Pralaimėjo savaitgalio rungtynes

2017 m. sausio 10 d.
Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­no pir­me­ny­bė­se rung­ty­niau­jan­čios Šiau­lių ap­skri­ties ko­man­dos praė­ju­sį sa­vait­ga­lį žai­dė po dve­jas rung­ty­nes. Vi­sos jos joms su­si­klos­tė ne­sėk­min­gai.
Ak­me­nės SCKK „Ak­me­nės ce­men­tas“ sa­vo­jo­je aikš­tė­je priė­mė dviem tur­ny­ro len­te­lės laip­te­liais že­miau bu­vu­sį Klai­pė­dos „Nep­tū­ną-2“.
Pir­mą­jį kė­li­nį lai­mė­jo šei­mi­nin­kai. Ant­ro­jo kė­li­nio pa­bai­go­je klai­pė­diš­kiai ga­lu­ti­nai pe­rė­mė žai­di­mo ini­cia­ty­vą. Bai­gian­tis...

Pirmauja Tauragės krepšininkai

2017 m. sausio 10 d.
Pak­ruo­jo „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ – Kel­mės „Kel­mė“ – 65:54 (23:13, 14:17, 13:12, 15:12). Dai­va­ras Pa­kark­lis – 17, To­mas Du­ra – 15, Ne­ri­jus Ke­le­ras – 11/ Ai­va­ras Gal­kaus­kas – 20, Vai­das Pau­liu­kė­nas – 13 taš­kų.
Jur­bar­ko „Jur­bar­kas“ – „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ – 70:77 (23:22, 10:19, 15:11, 22:25). N. Ke­le­ras – 18 (taik­lūs vi­si 4 tri­taš­kiai) , Be­nius Ur­bo­na­vi­čius – 14, D. Pa­kark­lis – 12, Ir­man­tas Lianz­ber­gas – 11 taš­kų ir 8 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai.
Rad­vi­liš­kio „KK...

„Delikatesui“ padėjo namų sienos

2017 m. sausio 10 d.
Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (Me­zon-NKL) da­ly­vau­jan­čios Jo­niš­kio „De­li­ka­te­so“ ko­man­dos žai­di­mo sėk­min­gai pa­ko­re­guo­ti nau­jas tre­ne­ris Ar­vy­das Strau­pis dar ne­spė­jo. Šeš­ta­die­nį iš­vy­ko­je „De­li­ka­te­sas“ pra­lai­mė­jo Ra­sei­nių „Ra­sams“. Ta­čiau sek­ma­die­nį jo­niš­kie­čiams įveik­ti „Žalgirio–2“ ko­man­dą pa­dė­jo na­mų sie­nos.
Su­si­ti­ki­mas Ra­sei­nių „Kar­py­nės“ lais­va­lai­kio ir spor­to cent­re nuo pra­džių bu­vo ne­nus­pė­ja­mas. Pir­ma­ja­me ket­vir­ty­je Jo­niš­kio „De­li­ka­te­sui“ tik trum­pam...

Uždarų patalpų čempionatą šiaulietės pradėjo pergalingai

2017 m. sausio 10 d.
Daug­kar­ti­nės čem­pio­nės šiau­lie­tės 10:3 nu­ga­lė­jo ki­tą Šiau­lių ekipą „Kle­vas-Spor­to gim­na­zi­ja“ ir 12:2 – Kel­mės „Auš­rą“. Vil­nie­tės 4:2 įvei­kė „Kle­vą-Spor­to gim­na­zi­ją“ ir 5:0 – Šir­vin­tų SM.
Per ki­tas rung­ty­nes Kel­mės ko­man­da nu­ga­lė­jo šir­vin­tiš­kes 4:1.
Mo­te­rų čem­pio­na­te žai­džia pen­kios eki­pos. Tre­čio ir ket­vir­to tu­rų rung­ty­nės bus žai­džia­mos sau­sio 28 die­ną taip pat Vil­niu­je.
LŽRF inf.

„Šiauliams“ nesiseka pakilti iš dugno

2017 m. sausio 10 d.
Rung­ty­nių pra­džio­je šiau­lie­čiai šo­vė į prie­kį ir kė­li­nio vi­du­ry­je pir­ma­vo 10:6 (4 min.). Bai­gian­tis kė­li­niui šiau­lie­čiai po De­vi­no Pat­ter­so­no dvi­taš­kio su bau­dos me­ti­mu nu­to­lo 20:15 (8 min.), bet pa­sku­ti­nę at­kar­pą sėk­min­giau su­žai­dė Aly­taus eki­pa. Pas­ku­ti­nę aki­mir­ką iš po krep­šio pa­tai­kęs Ka­ro­lis Guš­či­kas per­svė­rė re­zul­ta­tą 22:21.
Ant­rą­jį kė­li­nį aly­tiš­kiai pra­dė­jo spur­tu 6:0, ir sve­čių tre­ne­riai bu­vo pri­vers­ti pra­šy­ti mi­nu­tės per­trau­kė­lės. Po jos tri­taš­kį švys­te­lė­jo Da­rius Gvez­daus­kas, o...

Be lyderės žaidusios šiaulietės pralaimėjo

2017 m. sausio 10 d.
Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je si­tua­ci­ją kont­ro­lia­vo „Vilk­mer­gės“ ko­man­da, ku­ri pra­bė­gus 7 mi­nu­tėms tu­rė­jo 7 taš­kų per­sva­rą – 13:6. Iki ket­vir­čio pa­bai­gos šiau­lie­tės su­ge­bė­jo su­ma­žin­ti de­fi­ci­tą – 15:17.
„Šiau­liai-Uni­ver­si­te­tas“ ant­ra­ja­me kė­li­ny­je spur­ta­vo 10:0 ir taip su­si­kro­vė pra­na­šu­mą – 28:19. Čia pat vieš­nios at­sa­kė ly­giai tuo pa­čiu ir vėl iš­si­ver­žė į prie­kį – 29:28. Vis dėl­to per li­ku­sį lai­ką pa­si­žy­mė­jo tik šei­mi­nin­kės – 30:29.
Po di­džio­sios per­trau­kos ini­cia­ty­va...

Po pirmų turų Šiaulių riedulininkai – antri

2017 m. sausio 10 d.
Ši eki­pa 6:1 su­triuš­ki­no Vil­niaus „Ar­dą-Ru­da­mi­ną“ ir 7:5 pa­lau­žė Šir­vin­tų SM.
Ant­ro­jo­je tur­ny­ro len­te­lės vie­to­je įsi­tvir­ti­no „Kle­vas-Šiau­liai“, per dve­jas itin at­kak­lias rung­ty­nes su­rin­kę 4 taš­kus. Šiau­lie­čiai su­žai­dė 3:3 su Šir­vin­tų SM ir 4:3 pa­lau­žė Vil­niaus „Žu­vėd­rą-Tau­rą“.
Per ma­čą su Šir­vin­tų ko­man­da „Kle­vas-Šiau­liai“ iš pra­džių pir­ma­vo 1:0, vė­liau at­si­li­ko 1:2, o rung­ty­nių pa­bai­go­je vėl bu­vo prie­ky­je – 3:2. Šir­vin­tų SM nuo pra­lai­mė­ji­mo 35 mi­nu­tę po ma­žo­jo kam­pi­nio iš­gel­bė­jo...

Mikalčius

2017 m. sausio 10 d.

Šiaulių arena vėl taps futbolo namais

2017 m. sausio 10 d.
Šiau­lių are­nos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ir Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Gin­ta­ras Ra­da­vi­čius džiau­gė­si, jog vai­kai ir suau­gu­sie­ji tu­rės ga­li­my­bę pa­si­var­žy­ti ant mo­der­nios fut­bo­lo dan­gos po už­da­ru sto­gu, nes deng­to fut­bo­lo ma­nie­žo Šiau­liuo­se nė­ra.
Fut­bo­lo šven­tė are­no­je star­tuos sau­sio 13 die­ną, o į vi­sas jo­je vyks­tan­čias var­žy­bas žiū­ro­vai ga­lės pa­tek­ti ne­mo­ka­mai. Tiks­lus tvar­ka­raš­tis su ko­man­dų pa­va­di­ni­mais bus pa­skelb­tas...

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
„2017 me­tus pra­dė­jau nau­jo­mis min­ti­mis, nau­jais sie­kiais ir iš­šū­kiais. Pa­siė­miau vi­siš­kai nau­ją štan­gos gri­fą, ap­si­kli­ja­vau jį Lie­tu­vos tris­pal­vės juos­te­le, už­si­dė­jau svo­rius ir ki­bau į dar­bą. Man ne­bu­vo ak­tua­lus Nau­jų­jų me­tų šven­ti­mas, ka­dan­gi da­bar gy­ve­ni­me – svar­biau­sia spor­tas“, – sa­ko ge­riau­sias 2016 me­tų Lie­tu­vos spor­ti­nin­kas sun­kiaat­le­tis Au­ri­mas Didž­ba­lis.„Va­ka­rų eksp­re­sas“
At­kak­liai ir už­si­spy­ru­siai sa­vo tiks­lų sie­kian­tis 25-erių rau­me­nin­gas...

A. Juknevičiaus ir D. Vaičiulio ekipažas ketvirtajame etape užėmė 29-ąją vietą

2017 m. sausio 7 d.
Eta­pą lai­mė­jo pran­cū­zas Si­ri­las Dep­rė (Cy­ril Desp­res, „Peu­geot"). Jis 416 km grei­čio ruo­žą įvei­kė per 4 val. 22 min. 55 sek. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė suo­mis Mi­kas Hir­vo­ne­nas (Mik­ko Hir­vo­nen, „Mi­ni“, +10 min. 51 sek.), tre­čią­ją – is­pa­nas Na­nis Ro­ma (Na­ni Ro­ma, „Toyo­ta“, +12.51).
A. Juk­ne­vi­čiaus ir D. Vai­čiu­lio eki­pa­žas nu­ga­lė­to­jui pra­lai­mė­jo 2 val. 21 min. 4 sek.
Iš vi­so da­ly­viams ket­vir­ta­die­nį rei­kė­jo nu­va­žiuo­ti 521 km nuo San Sal­va­do­ro de Chu­chu­jo iki Tu­pi­zos...

J. Valančiūno indėlis –18 taškų ir 13 atkovotų kamuolių

2017 m. sausio 7 d.
Star­to pen­ke­te su­si­ti­ki­mą pra­dė­jęs J. Va­lan­čiū­nas per 31 min. pel­nė 18 taš­kų (dvi­taš­kiai 7/11, bau­dos 4/4), at­ko­vo­jo 13 ka­muo­lių ir 3 kar­tus pra­si­žen­gė.
„Rap­tors“ (24 pergalės/11 pra­lai­mė­ji­mų) ko­man­do­je 33 taš­kus su­rin­ko Kai­las Lau­ris, 23 – De­ma­ras De­rou­ze­nas, 12 – Te­ren­sas Ro­sas.
„Jazz“ (22/15) eki­pai Šel­vi­nas Me­kas pel­nė 17 taš­kų, Gor­do­nas Hei­vor­das – 16, Ru­dis Go­be­ras (16 atk. kam.) pri­dė­jo 15 taš­kų.
„Rap­tors“ Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je uži­ma ant­rą­ją vie­tą, o...

Lenktynininko B. Vanago komanda baigė pasirodymą Dakaro ralyje

2017 m. sausio 6 d.
„Pir­ma min­tis, ku­rią pri­si­mi­niau, kai priė­mė­me šį spren­di­mą, bu­vo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro Li­no Lin­ke­vi­čiaus per BBC lai­dą „Hard Talk“ pa­sa­ky­ta fra­zė: „It's not pro­fes­sio­nal to be di­sap­poin­ted“ ("Nep­ro­fe­sio­na­lu bū­ti nu­si­vy­lu­siam"). Kad tre­čia die­na bus įdo­mi, ži­no­jo­me iš anks­to, ta­čiau ne to­kia, ko­kią pa­ty­rė­me mes“, – ket­vir­ta­die­nį B. Va­na­gas ra­šė sa­vo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“.
B. Va­na­go ir štur­ma­no iš Len­ki­jos Se­bas­tia­no Roz­va­dovs­kio eki­pa­žas...

105 metų prancūzas per valandą dviračiu įveikė 23 km

2017 m. sausio 6 d.
„Aš ga­lė­jau bū­ti dar grei­tes­nis, – pri­dū­rė pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ne­sto­ko­jan­tis pran­cū­zas, gi­męs 1911 me­tų lapk­ri­čio 26 die­ną. – Aš ne­pa­ma­čiau už­ra­šo, kad man li­ko tik 10 mi­nu­čių. Prie­šin­gu at­ve­ju bū­čiau va­žia­vęs kiek grei­čiau.“
Jo pa­sie­ki­mą – 22,547 km per 60 mi­nu­čių – dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Tarp­tau­ti­nė dvi­ra­čių są­jun­ga (UCI). Be to, nu­ma­ty­tas do­pin­go tes­tas. R. Mar­ša­nui ne­rei­kė­jo ge­rin­ti jau esa­mo re­kor­do: am­žiaus ka­te­go­ri­ja nuo 105 me­tų bu­vo su­kur­ta spe­cia­liai jam.
Jau...

Nauja dviračių komanda

2017 m. sausio 6 d.
Be­veik vi­si nau­jo­sios ko­man­dos na­riai pa­sta­ruo­sius du se­zo­nus at­sto­va­vo Klai­pė­dos spor­to klu­bui „Vėt­run­gė“. Atei­nan­tį se­zo­ną „Klai­pė­dos“ marš­ki­nė­lius vil­kės 19-me­čiai Jus­tas Be­niu­šis ir Os­val­das Ša­ki­nis, 18-me­čiai Ro­jus Ado­mai­tis, Ar­vy­das Bi­re­nis, Sva­jū­nas Strak­šys ir Ka­zi­mie­ras Ra­mo­nas bei 17-me­čiai Zig­mas Der­kin­tis, De­nas Ma­siu­lis ir Ro­mas Zub­ric­kas. „Klai­pė­dos“ ko­man­do­je yra ir vie­na mer­gi­na – 17-me­tė Gab­rie­lė Ju­ce­vi­čiū­tė.
Vi­si ko­man­dos na­riai –...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />