(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Į Šiaulius grįžta fechtavimas

2017 m. sausio 11 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je su­reng­tas Lie­tu­vos jau­nių ir jau­nu­čių fech­ta­vi­mo čem­pio­na­tas. Po be­veik ket­vir­čio am­žiaus per­trau­kos fech­ta­vi­mo var­žy­bos Šiau­liuo­se su­reng­tos neat­si­tik­ti­nai – ru­de­nį mies­te du­ris at­vė­rė fech­ta­vi­mo klu­bas „Ge­le­ži­nė kau­kė“.
Į čem­pio­na­tą Šiau­liuo­se su­si­rin­ko be­veik 70 da­ly­vių iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir Šiau­lių. Mer­gai­tės ir ber­niu­kai var­žė­si dvie­jo­se am­žiaus gru­pė­se: jau­nių (2000 me­tų gi­mi­mo ir...

Geriausi žolės riedulininkai – R. Petrauskaitė ir V. Kringelis

2017 m. sausio 11 d.
Ge­riau­sių Lie­tu­vos rie­du­li­nin­kų ti­tu­lai ant­rus me­tus iš ei­lės ati­te­ko tiems pa­tiems šiau­lie­čiams – Ra­mū­nei Pet­raus­kai­tei (Šiau­lių „Gint­ra-Strek­tė-Uni­ver­si­te­tas") ir Vai­do­tui Krin­ge­liui (Šiau­lių „Kle­vas-Šiau­liai").
Ge­riau­sių žai­dė­jų iki 18 me­tų ti­tu­lai taip pat ati­te­ko dviem Sau­lės mies­to at­sto­vams – Sa­man­tai Ja­kov­le­vai­tei ir Ni­kui And­ra­šiū­nui.
Tuo me­tu 16-me­čių ka­te­go­ri­jo­je ge­riau­siais bu­vo iš­rink­ti šiau­lie­tė Vik­to­ri­ja Bog­da­no­va ir šir­vin­tiš­kis Lu­kas Ja­nu­kai­tis...

Šiauliuose vyksta tarptautinis keturiolikmečių tenisininkų turnyras

2017 m. sausio 11 d.
„Kol kas sun­ku pa­sa­ky­ti ar kas nors iš šių me­tų var­žy­bų da­ly­vių atei­ty­je pa­si­rinks pro­fe­sio­na­laus te­ni­si­nin­ko ke­lią, ta­čiau emo­ci­jos mo­kyk­lo­je ver­da nuo pat pir­mos at­ran­kos tur­ny­ro die­nos. Ki­ta ver­tus ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šia­me tur­ny­re kaž­ka­da yra žai­dę ir mū­sų Da­vi­so rink­ti­nės na­riai – Lu­kas Mu­ge­vi­čius, Ta­das Ba­be­lis“, – sa­kė Šiau­lių te­ni­so mo­kyk­los di­rek­to­rius Min­dau­gas Še­rep­ka.
Kal­bė­da­mas apie Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kų ga­li­my­bes šia­me tur­ny­re, M. Še­rep­ka...

Geriausias metų regbininkas – Jonas Mikalčius

2017 m. sausio 10 d.
Bal­sa­vi­me, ku­ria­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos reg­bio klu­bai, J. Mi­kal­čius su­rin­ko 17 taš­kų. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė Ig­nas Dar­kin­tis (Dar­ling­to­no „Mow­den Park“, Ang­li­ja, 14 tšk.), tre­čią­ją – Mant­vy­das Tve­ra­ga (Pja­čen­cos „Si­tav Rug­by Lions“, Ita­li­ja, 12 tšk.). Ket­vir­tas šiuo­se rin­ki­muo­se li­ko praė­ju­sių me­tų lau­rea­tas Ka­ro­lis Na­vic­kas ("Pro­ven­ce Pays d’Aix“, Pran­cū­zi­ja, 10 tšk.).
J. Mi­kal­čiui praė­ję me­tai bu­vo iš­skir­ti­niai. Ne­su­lai­ko­mai žais­da­mas Ang­li­jos „Na­tio­nal One“...

Varžėsi jaunieji futbolininkai

2017 m. sausio 10 d.
Tarp 2007 me­tais gi­mu­sių fut­bo­li­nin­kų nu­ga­lė­jo Pak­ruo­jo spor­to cent­ro ko­man­da.
2008 me­tais gi­mu­sių spor­ti­nin­kų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los at­sto­vai.
Tarp gi­mu­sių­jų 2006 me­tais trys ko­man­dos tur­ny­re su­rin­ko po vie­no­dai taš­kų. Te­ko skai­čiuo­ti tar­pu­sa­vio įvar­čių san­ty­kius. Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ja ta­po Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­jos tre­čio­ji ko­man­da.
Tur­ny­re, įvai­rio­se am­žiaus gru­pė­se, da­ly­va­vo Kur­šė­nų, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio ir Šiau­lių jau­nie­ji...

Pralaimėjo savaitgalio rungtynes

2017 m. sausio 10 d.
Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­no pir­me­ny­bė­se rung­ty­niau­jan­čios Šiau­lių ap­skri­ties ko­man­dos praė­ju­sį sa­vait­ga­lį žai­dė po dve­jas rung­ty­nes. Vi­sos jos joms su­si­klos­tė ne­sėk­min­gai.
Ak­me­nės SCKK „Ak­me­nės ce­men­tas“ sa­vo­jo­je aikš­tė­je priė­mė dviem tur­ny­ro len­te­lės laip­te­liais že­miau bu­vu­sį Klai­pė­dos „Nep­tū­ną-2“.
Pir­mą­jį kė­li­nį lai­mė­jo šei­mi­nin­kai. Ant­ro­jo kė­li­nio pa­bai­go­je klai­pė­diš­kiai ga­lu­ti­nai pe­rė­mė žai­di­mo ini­cia­ty­vą. Bai­gian­tis...

Pirmauja Tauragės krepšininkai

2017 m. sausio 10 d.
Pak­ruo­jo „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ – Kel­mės „Kel­mė“ – 65:54 (23:13, 14:17, 13:12, 15:12). Dai­va­ras Pa­kark­lis – 17, To­mas Du­ra – 15, Ne­ri­jus Ke­le­ras – 11/ Ai­va­ras Gal­kaus­kas – 20, Vai­das Pau­liu­kė­nas – 13 taš­kų.
Jur­bar­ko „Jur­bar­kas“ – „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ – 70:77 (23:22, 10:19, 15:11, 22:25). N. Ke­le­ras – 18 (taik­lūs vi­si 4 tri­taš­kiai) , Be­nius Ur­bo­na­vi­čius – 14, D. Pa­kark­lis – 12, Ir­man­tas Lianz­ber­gas – 11 taš­kų ir 8 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai.
Rad­vi­liš­kio „KK...

„Delikatesui“ padėjo namų sienos

2017 m. sausio 10 d.
Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (Me­zon-NKL) da­ly­vau­jan­čios Jo­niš­kio „De­li­ka­te­so“ ko­man­dos žai­di­mo sėk­min­gai pa­ko­re­guo­ti nau­jas tre­ne­ris Ar­vy­das Strau­pis dar ne­spė­jo. Šeš­ta­die­nį iš­vy­ko­je „De­li­ka­te­sas“ pra­lai­mė­jo Ra­sei­nių „Ra­sams“. Ta­čiau sek­ma­die­nį jo­niš­kie­čiams įveik­ti „Žalgirio–2“ ko­man­dą pa­dė­jo na­mų sie­nos.
Su­si­ti­ki­mas Ra­sei­nių „Kar­py­nės“ lais­va­lai­kio ir spor­to cent­re nuo pra­džių bu­vo ne­nus­pė­ja­mas. Pir­ma­ja­me ket­vir­ty­je Jo­niš­kio „De­li­ka­te­sui“ tik trum­pam...

Uždarų patalpų čempionatą šiaulietės pradėjo pergalingai

2017 m. sausio 10 d.
Daug­kar­ti­nės čem­pio­nės šiau­lie­tės 10:3 nu­ga­lė­jo ki­tą Šiau­lių ekipą „Kle­vas-Spor­to gim­na­zi­ja“ ir 12:2 – Kel­mės „Auš­rą“. Vil­nie­tės 4:2 įvei­kė „Kle­vą-Spor­to gim­na­zi­ją“ ir 5:0 – Šir­vin­tų SM.
Per ki­tas rung­ty­nes Kel­mės ko­man­da nu­ga­lė­jo šir­vin­tiš­kes 4:1.
Mo­te­rų čem­pio­na­te žai­džia pen­kios eki­pos. Tre­čio ir ket­vir­to tu­rų rung­ty­nės bus žai­džia­mos sau­sio 28 die­ną taip pat Vil­niu­je.
LŽRF inf.

„Šiauliams“ nesiseka pakilti iš dugno

2017 m. sausio 10 d.
Rung­ty­nių pra­džio­je šiau­lie­čiai šo­vė į prie­kį ir kė­li­nio vi­du­ry­je pir­ma­vo 10:6 (4 min.). Bai­gian­tis kė­li­niui šiau­lie­čiai po De­vi­no Pat­ter­so­no dvi­taš­kio su bau­dos me­ti­mu nu­to­lo 20:15 (8 min.), bet pa­sku­ti­nę at­kar­pą sėk­min­giau su­žai­dė Aly­taus eki­pa. Pas­ku­ti­nę aki­mir­ką iš po krep­šio pa­tai­kęs Ka­ro­lis Guš­či­kas per­svė­rė re­zul­ta­tą 22:21.
Ant­rą­jį kė­li­nį aly­tiš­kiai pra­dė­jo spur­tu 6:0, ir sve­čių tre­ne­riai bu­vo pri­vers­ti pra­šy­ti mi­nu­tės per­trau­kė­lės. Po jos tri­taš­kį švys­te­lė­jo Da­rius Gvez­daus­kas, o...

Be lyderės žaidusios šiaulietės pralaimėjo

2017 m. sausio 10 d.
Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je si­tua­ci­ją kont­ro­lia­vo „Vilk­mer­gės“ ko­man­da, ku­ri pra­bė­gus 7 mi­nu­tėms tu­rė­jo 7 taš­kų per­sva­rą – 13:6. Iki ket­vir­čio pa­bai­gos šiau­lie­tės su­ge­bė­jo su­ma­žin­ti de­fi­ci­tą – 15:17.
„Šiau­liai-Uni­ver­si­te­tas“ ant­ra­ja­me kė­li­ny­je spur­ta­vo 10:0 ir taip su­si­kro­vė pra­na­šu­mą – 28:19. Čia pat vieš­nios at­sa­kė ly­giai tuo pa­čiu ir vėl iš­si­ver­žė į prie­kį – 29:28. Vis dėl­to per li­ku­sį lai­ką pa­si­žy­mė­jo tik šei­mi­nin­kės – 30:29.
Po di­džio­sios per­trau­kos ini­cia­ty­va...

Po pirmų turų Šiaulių riedulininkai – antri

2017 m. sausio 10 d.
Ši eki­pa 6:1 su­triuš­ki­no Vil­niaus „Ar­dą-Ru­da­mi­ną“ ir 7:5 pa­lau­žė Šir­vin­tų SM.
Ant­ro­jo­je tur­ny­ro len­te­lės vie­to­je įsi­tvir­ti­no „Kle­vas-Šiau­liai“, per dve­jas itin at­kak­lias rung­ty­nes su­rin­kę 4 taš­kus. Šiau­lie­čiai su­žai­dė 3:3 su Šir­vin­tų SM ir 4:3 pa­lau­žė Vil­niaus „Žu­vėd­rą-Tau­rą“.
Per ma­čą su Šir­vin­tų ko­man­da „Kle­vas-Šiau­liai“ iš pra­džių pir­ma­vo 1:0, vė­liau at­si­li­ko 1:2, o rung­ty­nių pa­bai­go­je vėl bu­vo prie­ky­je – 3:2. Šir­vin­tų SM nuo pra­lai­mė­ji­mo 35 mi­nu­tę po ma­žo­jo kam­pi­nio iš­gel­bė­jo...

Mikalčius

2017 m. sausio 10 d.

Šiaulių arena vėl taps futbolo namais

2017 m. sausio 10 d.
Šiau­lių are­nos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ir Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Gin­ta­ras Ra­da­vi­čius džiau­gė­si, jog vai­kai ir suau­gu­sie­ji tu­rės ga­li­my­bę pa­si­var­žy­ti ant mo­der­nios fut­bo­lo dan­gos po už­da­ru sto­gu, nes deng­to fut­bo­lo ma­nie­žo Šiau­liuo­se nė­ra.
Fut­bo­lo šven­tė are­no­je star­tuos sau­sio 13 die­ną, o į vi­sas jo­je vyks­tan­čias var­žy­bas žiū­ro­vai ga­lės pa­tek­ti ne­mo­ka­mai. Tiks­lus tvar­ka­raš­tis su ko­man­dų pa­va­di­ni­mais bus pa­skelb­tas...

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
„2017 me­tus pra­dė­jau nau­jo­mis min­ti­mis, nau­jais sie­kiais ir iš­šū­kiais. Pa­siė­miau vi­siš­kai nau­ją štan­gos gri­fą, ap­si­kli­ja­vau jį Lie­tu­vos tris­pal­vės juos­te­le, už­si­dė­jau svo­rius ir ki­bau į dar­bą. Man ne­bu­vo ak­tua­lus Nau­jų­jų me­tų šven­ti­mas, ka­dan­gi da­bar gy­ve­ni­me – svar­biau­sia spor­tas“, – sa­ko ge­riau­sias 2016 me­tų Lie­tu­vos spor­ti­nin­kas sun­kiaat­le­tis Au­ri­mas Didž­ba­lis.„Va­ka­rų eksp­re­sas“
At­kak­liai ir už­si­spy­ru­siai sa­vo tiks­lų sie­kian­tis 25-erių rau­me­nin­gas...

A. Juknevičiaus ir D. Vaičiulio ekipažas ketvirtajame etape užėmė 29-ąją vietą

2017 m. sausio 7 d.
Eta­pą lai­mė­jo pran­cū­zas Si­ri­las Dep­rė (Cy­ril Desp­res, „Peu­geot"). Jis 416 km grei­čio ruo­žą įvei­kė per 4 val. 22 min. 55 sek. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė suo­mis Mi­kas Hir­vo­ne­nas (Mik­ko Hir­vo­nen, „Mi­ni“, +10 min. 51 sek.), tre­čią­ją – is­pa­nas Na­nis Ro­ma (Na­ni Ro­ma, „Toyo­ta“, +12.51).
A. Juk­ne­vi­čiaus ir D. Vai­čiu­lio eki­pa­žas nu­ga­lė­to­jui pra­lai­mė­jo 2 val. 21 min. 4 sek.
Iš vi­so da­ly­viams ket­vir­ta­die­nį rei­kė­jo nu­va­žiuo­ti 521 km nuo San Sal­va­do­ro de Chu­chu­jo iki Tu­pi­zos...

J. Valančiūno indėlis –18 taškų ir 13 atkovotų kamuolių

2017 m. sausio 7 d.
Star­to pen­ke­te su­si­ti­ki­mą pra­dė­jęs J. Va­lan­čiū­nas per 31 min. pel­nė 18 taš­kų (dvi­taš­kiai 7/11, bau­dos 4/4), at­ko­vo­jo 13 ka­muo­lių ir 3 kar­tus pra­si­žen­gė.
„Rap­tors“ (24 pergalės/11 pra­lai­mė­ji­mų) ko­man­do­je 33 taš­kus su­rin­ko Kai­las Lau­ris, 23 – De­ma­ras De­rou­ze­nas, 12 – Te­ren­sas Ro­sas.
„Jazz“ (22/15) eki­pai Šel­vi­nas Me­kas pel­nė 17 taš­kų, Gor­do­nas Hei­vor­das – 16, Ru­dis Go­be­ras (16 atk. kam.) pri­dė­jo 15 taš­kų.
„Rap­tors“ Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je uži­ma ant­rą­ją vie­tą, o...

Lenktynininko B. Vanago komanda baigė pasirodymą Dakaro ralyje

2017 m. sausio 6 d.
„Pir­ma min­tis, ku­rią pri­si­mi­niau, kai priė­mė­me šį spren­di­mą, bu­vo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro Li­no Lin­ke­vi­čiaus per BBC lai­dą „Hard Talk“ pa­sa­ky­ta fra­zė: „It's not pro­fes­sio­nal to be di­sap­poin­ted“ ("Nep­ro­fe­sio­na­lu bū­ti nu­si­vy­lu­siam"). Kad tre­čia die­na bus įdo­mi, ži­no­jo­me iš anks­to, ta­čiau ne to­kia, ko­kią pa­ty­rė­me mes“, – ket­vir­ta­die­nį B. Va­na­gas ra­šė sa­vo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“.
B. Va­na­go ir štur­ma­no iš Len­ki­jos Se­bas­tia­no Roz­va­dovs­kio eki­pa­žas...

105 metų prancūzas per valandą dviračiu įveikė 23 km

2017 m. sausio 6 d.
„Aš ga­lė­jau bū­ti dar grei­tes­nis, – pri­dū­rė pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ne­sto­ko­jan­tis pran­cū­zas, gi­męs 1911 me­tų lapk­ri­čio 26 die­ną. – Aš ne­pa­ma­čiau už­ra­šo, kad man li­ko tik 10 mi­nu­čių. Prie­šin­gu at­ve­ju bū­čiau va­žia­vęs kiek grei­čiau.“
Jo pa­sie­ki­mą – 22,547 km per 60 mi­nu­čių – dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Tarp­tau­ti­nė dvi­ra­čių są­jun­ga (UCI). Be to, nu­ma­ty­tas do­pin­go tes­tas. R. Mar­ša­nui ne­rei­kė­jo ge­rin­ti jau esa­mo re­kor­do: am­žiaus ka­te­go­ri­ja nuo 105 me­tų bu­vo su­kur­ta spe­cia­liai jam.
Jau...

Nauja dviračių komanda

2017 m. sausio 6 d.
Be­veik vi­si nau­jo­sios ko­man­dos na­riai pa­sta­ruo­sius du se­zo­nus at­sto­va­vo Klai­pė­dos spor­to klu­bui „Vėt­run­gė“. Atei­nan­tį se­zo­ną „Klai­pė­dos“ marš­ki­nė­lius vil­kės 19-me­čiai Jus­tas Be­niu­šis ir Os­val­das Ša­ki­nis, 18-me­čiai Ro­jus Ado­mai­tis, Ar­vy­das Bi­re­nis, Sva­jū­nas Strak­šys ir Ka­zi­mie­ras Ra­mo­nas bei 17-me­čiai Zig­mas Der­kin­tis, De­nas Ma­siu­lis ir Ro­mas Zub­ric­kas. „Klai­pė­dos“ ko­man­do­je yra ir vie­na mer­gi­na – 17-me­tė Gab­rie­lė Ju­ce­vi­čiū­tė.
Vi­si ko­man­dos na­riai –...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas