(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Sportas

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
„2017 me­tus pra­dė­jau nau­jo­mis min­ti­mis, nau­jais sie­kiais ir iš­šū­kiais. Pa­siė­miau vi­siš­kai nau­ją štan­gos gri­fą, ap­si­kli­ja­vau jį Lie­tu­vos tris­pal­vės juos­te­le, už­si­dė­jau svo­rius ir ki­bau į dar­bą. Man ne­bu­vo ak­tua­lus Nau­jų­jų me­tų šven­ti­mas, ka­dan­gi da­bar gy­ve­ni­me – svar­biau­sia spor­tas“, – sa­ko ge­riau­sias 2016 me­tų Lie­tu­vos spor­ti­nin­kas sun­kiaat­le­tis Au­ri­mas Didž­ba­lis.„Va­ka­rų eksp­re­sas“
At­kak­liai ir už­si­spy­ru­siai sa­vo tiks­lų sie­kian­tis 25-erių rau­me­nin­gas...

A. Juknevičiaus ir D. Vaičiulio ekipažas ketvirtajame etape užėmė 29-ąją vietą

2017 m. sausio 7 d.
Eta­pą lai­mė­jo pran­cū­zas Si­ri­las Dep­rė (Cy­ril Desp­res, „Peu­geot"). Jis 416 km grei­čio ruo­žą įvei­kė per 4 val. 22 min. 55 sek. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė suo­mis Mi­kas Hir­vo­ne­nas (Mik­ko Hir­vo­nen, „Mi­ni“, +10 min. 51 sek.), tre­čią­ją – is­pa­nas Na­nis Ro­ma (Na­ni Ro­ma, „Toyo­ta“, +12.51).
A. Juk­ne­vi­čiaus ir D. Vai­čiu­lio eki­pa­žas nu­ga­lė­to­jui pra­lai­mė­jo 2 val. 21 min. 4 sek.
Iš vi­so da­ly­viams ket­vir­ta­die­nį rei­kė­jo nu­va­žiuo­ti 521 km nuo San Sal­va­do­ro de Chu­chu­jo iki Tu­pi­zos...

J. Valančiūno indėlis –18 taškų ir 13 atkovotų kamuolių

2017 m. sausio 7 d.
Star­to pen­ke­te su­si­ti­ki­mą pra­dė­jęs J. Va­lan­čiū­nas per 31 min. pel­nė 18 taš­kų (dvi­taš­kiai 7/11, bau­dos 4/4), at­ko­vo­jo 13 ka­muo­lių ir 3 kar­tus pra­si­žen­gė.
„Rap­tors“ (24 pergalės/11 pra­lai­mė­ji­mų) ko­man­do­je 33 taš­kus su­rin­ko Kai­las Lau­ris, 23 – De­ma­ras De­rou­ze­nas, 12 – Te­ren­sas Ro­sas.
„Jazz“ (22/15) eki­pai Šel­vi­nas Me­kas pel­nė 17 taš­kų, Gor­do­nas Hei­vor­das – 16, Ru­dis Go­be­ras (16 atk. kam.) pri­dė­jo 15 taš­kų.
„Rap­tors“ Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je uži­ma ant­rą­ją vie­tą, o...

Lenktynininko B. Vanago komanda baigė pasirodymą Dakaro ralyje

2017 m. sausio 6 d.
„Pir­ma min­tis, ku­rią pri­si­mi­niau, kai priė­mė­me šį spren­di­mą, bu­vo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro Li­no Lin­ke­vi­čiaus per BBC lai­dą „Hard Talk“ pa­sa­ky­ta fra­zė: „It's not pro­fes­sio­nal to be di­sap­poin­ted“ ("Nep­ro­fe­sio­na­lu bū­ti nu­si­vy­lu­siam"). Kad tre­čia die­na bus įdo­mi, ži­no­jo­me iš anks­to, ta­čiau ne to­kia, ko­kią pa­ty­rė­me mes“, – ket­vir­ta­die­nį B. Va­na­gas ra­šė sa­vo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“.
B. Va­na­go ir štur­ma­no iš Len­ki­jos Se­bas­tia­no Roz­va­dovs­kio eki­pa­žas...

105 metų prancūzas per valandą dviračiu įveikė 23 km

2017 m. sausio 6 d.
„Aš ga­lė­jau bū­ti dar grei­tes­nis, – pri­dū­rė pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ne­sto­ko­jan­tis pran­cū­zas, gi­męs 1911 me­tų lapk­ri­čio 26 die­ną. – Aš ne­pa­ma­čiau už­ra­šo, kad man li­ko tik 10 mi­nu­čių. Prie­šin­gu at­ve­ju bū­čiau va­žia­vęs kiek grei­čiau.“
Jo pa­sie­ki­mą – 22,547 km per 60 mi­nu­čių – dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Tarp­tau­ti­nė dvi­ra­čių są­jun­ga (UCI). Be to, nu­ma­ty­tas do­pin­go tes­tas. R. Mar­ša­nui ne­rei­kė­jo ge­rin­ti jau esa­mo re­kor­do: am­žiaus ka­te­go­ri­ja nuo 105 me­tų bu­vo su­kur­ta spe­cia­liai jam.
Jau...

Nauja dviračių komanda

2017 m. sausio 6 d.
Be­veik vi­si nau­jo­sios ko­man­dos na­riai pa­sta­ruo­sius du se­zo­nus at­sto­va­vo Klai­pė­dos spor­to klu­bui „Vėt­run­gė“. Atei­nan­tį se­zo­ną „Klai­pė­dos“ marš­ki­nė­lius vil­kės 19-me­čiai Jus­tas Be­niu­šis ir Os­val­das Ša­ki­nis, 18-me­čiai Ro­jus Ado­mai­tis, Ar­vy­das Bi­re­nis, Sva­jū­nas Strak­šys ir Ka­zi­mie­ras Ra­mo­nas bei 17-me­čiai Zig­mas Der­kin­tis, De­nas Ma­siu­lis ir Ro­mas Zub­ric­kas. „Klai­pė­dos“ ko­man­do­je yra ir vie­na mer­gi­na – 17-me­tė Gab­rie­lė Ju­ce­vi­čiū­tė.
Vi­si ko­man­dos na­riai –...

Naudingiausia žaidėja tapo L. Svarytė

2017 m. sausio 6 d.
24-erių me­tų 190 cm ūgio krep­ši­nin­kė pa­dė­jo sa­vo ko­man­dai lai­mė­ti vi­sas ket­ve­rias žais­tas rung­ty­nes bei įsi­tvir­tin­ti pir­mo­jo­je tur­ny­ro len­te­lės vie­to­je.
Gruo­dį L. Sva­ry­tė aikš­tė­je pra­leis­da­vo vi­du­ti­niš­kai po 29 min., pel­ny­da­vo po 13,8 taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 9,8 ka­muo­lio ir rink­da­vo po 20,2 nau­din­gu­mo ba­lo. Krep­ši­nin­kė dvi­taš­kius me­tė net 67,8 pro­c. taik­lu­mu.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Lietuvos biatlonininkai sprinte liko už 60-uko ribų

2017 m. sausio 6 d.
Lenk­ty­nes lai­mė­jo kar­tą šau­dyk­lo­je su­kly­dęs aust­ras Ju­lia­nas Eber­har­das – 27 min. 26,8 sek. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė če­kas Mi­cha­las Šle­sing­ras (+10,8 sek.; 1 bau­dos ra­tas), tre­čią­ją – Ita­li­jos biat­lo­ni­nin­kas Do­mi­ni­kas Vin­di­šas (Do­mi­nik Win­disch, +40,3 sek.; 1).
Pa­sau­lio tau­rės var­žy­bų ly­de­ris pran­cū­zas Mar­te­nas Fur­ka­das šau­dyk­lo­je su­kly­do tris kar­tus ir li­ko aš­tun­tas (+51,3 sek.).
Iš Lie­tu­vos at­sto­vų ge­riau­siai se­kė­si 24-erių me­tų Vy­tau­tui Stro­liai. Du bau­dos ra­tus...

Geriausia 2016 metų Lietuvos krepšininkė – šiaulietė Kamilė Nacickaitė

2017 m. sausio 5 d.
Rin­ki­muo­se 205 cm ūgio M. Kuz­mins­kas ga­vo 27 pro­c. bal­sų.
Praė­ju­sį se­zo­ną Eu­ro­ly­go­je Ma­la­gos „Uni­ca­ja“ (Is­pan­ija) eki­pai M. Kuz­mins­kas vi­du­ti­niš­kai pel­nė po 12 taš­kų, at­ko­vo­jo po 3,4 ka­muo­lio ir rin­ko po 11,6 nau­din­gu­mo ba­lo. Per­si­kė­lęs į Šiau­rės Ame­ri­kos na­cio­na­li­nę krep­ši­nio aso­cia­ci­ją (NBA), puo­lė­jas vis dar pra­ti­na­si prie nau­jo krep­ši­nio sti­liaus ir „Knicks“ eki­po­je pel­no po 4,4 taš­ko ir su­grie­bia po 1,3 at­šo­ku­sio ka­muo­lio. Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nė­se...

Kalnuose lietuvių temperamentas nuveda prie skaudžių pasekmių

2017 m. sausio 5 d.
Drau­di­mo bend­ro­vės BTA as­mens drau­di­mo spe­cia­lis­to And­riaus Ži­lė­no tei­gi­mu, prieš vyks­tant į kal­nus rei­kė­tų įver­tin­ti, jog ato­sto­gos ant sli­džių ge­ro­kai ski­ria­si nuo ato­sto­gų ant jū­ros kran­to. Sli­di­nė­jant išau­ga ne tik as­me­ni­nių trau­mų ri­zi­ka – už­kliu­dy­ti ša­lia tra­so­je esan­tį sli­di­nin­ką ar su­ga­din­ti jo in­ven­to­rių taip pat yra di­de­lė ti­ki­my­bė.
„Kla­si­ki­nės sli­di­nė­ji­mo ša­lys, ku­rias daž­niau­siai ren­ka­si Lie­tu­vos tu­ris­tai – Aust­ri­ja, Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, Slo­va­ki­ja...

„Rap­tors“ su J. Va­lan­čiū­nu pra­lai­mė­jo San An­to­ni­ju­je

2017 m. sausio 5 d.
Star­to pen­ke­te su­si­ti­ki­mą pra­dė­jęs J. Va­lan­čiū­nas per 22 min. pel­nė 2 taš­kus (dvi­taš­kiai 1/5), at­ko­vo­jo 6 ka­muo­lius, su­kly­do 1 ir pra­si­žen­gė 2 kar­tus.
„Rap­tors“ (23 pergalės/11 pra­lai­mė­ji­mų) ko­man­do­je 26 taš­kus su­rin­ko De­ma­ras De­rou­ze­nas, 17 – Te­ren­sas Ro­sas, 11 – Ko­ris Džo­ze­fas, 10 – De­ma­ras Ke­ro­las.
„Spurs“ (28/7) eki­pai Ke­va­jus Leo­nar­das pel­nė 25 taš­kus, La­mar­ku­sas Old­ri­džas – 23, To­nis Par­ke­ris – 15.
Ki­ti ant­ra­die­nio rung­ty­nių re­zul­ta­tai...

D. Mo­tie­jū­nas pa­si­ra­šė su­tar­tį su „Pe­li­cans“ klu­bu

2017 m. sausio 5 d.
Su­tar­ties de­ta­lės nė­ra skel­bia­mos.
D. Mo­tie­jū­nas 2012–2016 me­tais žai­dė „Hous­ton Roc­kets“ ko­man­do­je ir per 214 rung­ty­nių vi­du­ti­niš­kai pel­nė po 7,8 taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 4 ka­muo­lius ir at­lik­da­vo po 1,1 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo.
Lie­tu­vis „Pe­li­cans“ eki­po­je vil­kės 12 nu­me­riu pa­žy­mė­tus marš­ki­nė­lius.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Apdovanotas už džentelmeniškumą Juozas Petkevičius išlieka kuklus

2017 m. sausio 4 d.
Prieš pat Nau­juo­sius me­tus J. Pet­ke­vi­čiui bu­vo įteik­tas bend­ro­vės „Vol­fas En­gel­man“ ir Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos įsteig­tas ap­do­va­no­ji­mas „Už džen­tel­me­niš­ku­mą spor­te ir gy­ve­ni­me“. At­sii­mant ap­do­va­no­ji­mą Vil­niu­je, „Lie­tu­vos ry­to“ are­no­je su­si­rin­kę žiū­ro­vai su­ti­ko J. Pet­ke­vi­čių di­džiu­lė­mis ova­ci­jo­mis ir pa­ki­lę nuo sa­vo kė­džių. Bet Juo­zu­kas li­ko iš­ti­ki­mas sau – įver­ti­ni­mą pa­si­ti­ko kuk­lus.
LKL. lt pa­si­kal­bė­jo su J. Pet­ke­vi­čiu­mi apie tai, kaip jis jau­čia­si...

V. Ivanauskas išrinktas geriausiu Kipro čempionato treneriu

2017 m. sausio 4 d.
Ach­nos „Et­hi­kos“ klu­bą tre­ni­ruo­jan­tis fut­bo­lo spe­cia­lis­tas rin­ki­muo­se, ku­riuo­se bal­sa­vo fut­bo­lo sir­ga­liai, su­rin­ko net 55,72 pro­c. bal­sų ir ar­ti­miau­sią kon­ku­ren­tą – Li­ma­so­lio AEL ir Kip­ro rink­ti­nės stra­te­gą Pam­bą Kris­to­du­lu – ap­len­kė dau­giau nei 36 pro­centais.
„Et­hi­kos“ eki­pa po 16 rung­ty­nių tu­ri 18 taš­kų ir tarp 14 ko­man­dų uži­ma de­vin­tą­ją vie­tą. V. Iva­naus­kas ko­man­dos vai­rą pe­rė­mė spa­lio mė­ne­sį.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

NBA čempionate – D. Sabonio ir M. Kuzminsko komandų nesėkmės

2017 m. sausio 4 d.
Star­to pen­ke­te rung­ty­nes pra­dė­jęs lie­tu­vis per 25 min. pra­me­tė vie­nin­te­lį mes­tą tri­taš­kį, at­ko­vo­jo 2 ir pe­rė­mė 1 ka­muo­lį, at­li­ko 1 re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, su­kly­do 1 ir pra­si­žen­gė 2 kar­tus.
„Thun­der“ (21 pergalė/14 pra­lai­mė­ji­mų) eki­pai Ra­se­las Vestb­ru­kas pel­nė 30 taš­kų, Sti­ve­nas Adam­sas – 20, Vik­to­ras Ola­di­pas – 18, Se­ma­džas Kris­to­nas – 11.
„Bucks“ (17/16) ko­man­do­je 26 taš­kus su­rin­ko Ja­nis An­de­to­kunm­bas (10 atk. kam.), 19 – Dža­ba­ris Par­ke­ris, 15 –...

„BaltRex-Šiauliai“ metus baigė šventiškai

2017 m. sausio 3 d.
Šie­met per­ga­lių krai­tis įspū­din­gas: „Balt­Rex-Šiau­liai“ vy­rų reg­bio ko­man­da tre­čius me­tus iš ei­lės virš gal­vos kė­lė Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos tau­rę, trium­fa­vo Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos reg­bio-7 čem­pio­na­tuo­se, nu­ga­lė­jo Lie­tu­vos at­vi­ra­me R-15 čem­pio­na­te, TOP4 ly­go­je.
Čem­pio­nų tre­ne­ris Ed­mun­das Šča­vins­kas sa­kė, kad su­stip­rė­jo klu­bas, su­stip­rė­jo ko­man­dos val­dy­mo apa­ra­tas, pa­siek­ta įspū­din­gų per­ga­lių ir Lie­tu­vo­je, ir už­sie­ny­je.
Vi­sų am­žiaus gru­pių at­sto­vai nuo­lat uži­ma...

Paskirstytos lėšos neįgaliųjų sportininkų klubams

2017 m. sausio 3 d.
Šiau­lių mies­to neį­ga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos per kū­no kul­tū­rą ir spor­tą pro­jek­tams fi­nan­suo­ti šiems me­tams iš vi­so skir­ta 44 848 eu­rai.
Lė­šos pa­skirs­ty­tos pen­kiems pa­raiš­kas pa­tei­ku­siems Šiau­lių neį­ga­lių­jų klu­bams: kur­čių­jų klu­bui „Ai­das“ (12 848 Eur), ak­lų­jų ir silp­na­re­gių spor­to klu­bui „Per­kū­nas“ (11 200 Eur), žmo­nių su fi­zi­ne ne­ga­lia spor­to klu­bui „En­tu­zias­tas“ (11 100 Eur), neį­ga­lių­jų spor­to klu­bui „Šiau­lie­tis“ (6 700 Eur) ir per­nai įsi­kū­ru­siai žmo­nių su Dau­no sind­ro­mu ir jų glo­bė­jų...

Šiaulietis tobulėti vyks į Portugaliją

2017 m. sausio 3 d.
Iš Ita­li­jos į Lie­tu­vą su­grį­žęs D. Ko­ni­kas prie „Stumb­ro“ pri­si­jun­gė tik ant­ro­je 2016 me­tų se­zo­no pu­sė­je. Per pen­kis ma­čus (aikš­tė­je iš vi­so pra­lei­do 161 mi­nu­tę) puo­lė­jas A ly­go­je įmu­šė du įvar­čius ir at­li­ko vie­ną re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą.
18-me­tis Meu­ka­nent As­res praė­ju­sia­me se­zo­ne nuo­lat žai­dė ant­ro­je ko­man­do­je, ta­čiau se­zo­no pa­bai­go­je su­lau­kė sa­vo­jo šan­so pra­ver­ti ir pa­grin­di­nės „Stumb­ro“ ko­man­dos du­ris. A ly­go­je su­žai­dė du ma­čus, abu kar­tus aikš­tė­je pa­si­ro­dy­da­mas...

Pergalė ištvermės jojimo varžybose JAV

2017 m. sausio 3 d.
80 km var­žy­bo­se A. Za­bavs­ka su žir­gu Dje­wel CS fi­ni­ša­vo per 5 val. 6 min.
Iš vi­so var­žy­bo­se star­ta­vo 23 rai­te­liai, o fi­ni­šą pa­sie­kė 18.
Ne vie­ną tarp­tau­ti­nį ap­do­va­no­ji­mą pel­niu­sios A. Za­bavs­kos ne­to­li­mos atei­ties pla­nuo­se – da­ly­va­vi­mas 2018 me­tais vyk­sian­čio­se pa­sau­lio žir­gi­nio spor­to žai­dy­nė­se (World Equest­rian Ga­mes).

J. Valančiūnas prie pergalės prisidėjo dvigubu dubliu

2017 m. sausio 3 d.
Star­to pen­ke­te su­si­ti­ki­mą pra­dė­jęs J. Va­lan­čiū­nas per 30 min. pel­nė 14 taš­kų (dvi­taš­kiai 6/7, bau­dos 2/2), at­ko­vo­jo 10 ir pe­rė­mė 2 ka­muo­lius, po 3 kar­tus su­kly­do ir pra­si­žen­gė.
„Rap­tors“ (23 pergalės/10 pra­lai­mė­ji­mų) ko­man­do­je ne­su­lai­ko­mai žai­dė Kai­las Lau­ris. Jo są­skai­to­je – 41 taš­kas ir 9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai. 31 taš­ką pri­dė­jo De­ma­ras De­rou­ze­nas, 11 – Te­ren­sas Ro­sas.
„La­kers“ (12/25) eki­pai 28 taš­kus pel­nė Di'An­dže­las Ra­se­las, 26 – Ni­kas Jan­gas, 15 –...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Mokytojas Danijoje tapo statybininku (1)

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />