(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
„2017 me­tus pra­dė­jau nau­jo­mis min­ti­mis, nau­jais sie­kiais ir iš­šū­kiais. Pa­siė­miau vi­siš­kai nau­ją štan­gos gri­fą, ap­si­kli­ja­vau jį Lie­tu­vos tris­pal­vės juos­te­le, už­si­dė­jau svo­rius ir ki­bau į dar­bą. Man ne­bu­vo ak­tua­lus Nau­jų­jų me­tų šven­ti­mas, ka­dan­gi da­bar gy­ve­ni­me – svar­biau­sia spor­tas“, – sa­ko ge­riau­sias 2016 me­tų Lie­tu­vos spor­ti­nin­kas sun­kiaat­le­tis Au­ri­mas Didž­ba­lis.„Va­ka­rų eksp­re­sas“
At­kak­liai ir už­si­spy­ru­siai sa­vo tiks­lų sie­kian­tis 25-erių rau­me­nin­gas...

A. Juknevičiaus ir D. Vaičiulio ekipažas ketvirtajame etape užėmė 29-ąją vietą

2017 m. sausio 7 d.
Eta­pą lai­mė­jo pran­cū­zas Si­ri­las Dep­rė (Cy­ril Desp­res, „Peu­geot"). Jis 416 km grei­čio ruo­žą įvei­kė per 4 val. 22 min. 55 sek. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė suo­mis Mi­kas Hir­vo­ne­nas (Mik­ko Hir­vo­nen, „Mi­ni“, +10 min. 51 sek.), tre­čią­ją – is­pa­nas Na­nis Ro­ma (Na­ni Ro­ma, „Toyo­ta“, +12.51).
A. Juk­ne­vi­čiaus ir D. Vai­čiu­lio eki­pa­žas nu­ga­lė­to­jui pra­lai­mė­jo 2 val. 21 min. 4 sek.
Iš vi­so da­ly­viams ket­vir­ta­die­nį rei­kė­jo nu­va­žiuo­ti 521 km nuo San Sal­va­do­ro de Chu­chu­jo iki Tu­pi­zos...

J. Valančiūno indėlis –18 taškų ir 13 atkovotų kamuolių

2017 m. sausio 7 d.
Star­to pen­ke­te su­si­ti­ki­mą pra­dė­jęs J. Va­lan­čiū­nas per 31 min. pel­nė 18 taš­kų (dvi­taš­kiai 7/11, bau­dos 4/4), at­ko­vo­jo 13 ka­muo­lių ir 3 kar­tus pra­si­žen­gė.
„Rap­tors“ (24 pergalės/11 pra­lai­mė­ji­mų) ko­man­do­je 33 taš­kus su­rin­ko Kai­las Lau­ris, 23 – De­ma­ras De­rou­ze­nas, 12 – Te­ren­sas Ro­sas.
„Jazz“ (22/15) eki­pai Šel­vi­nas Me­kas pel­nė 17 taš­kų, Gor­do­nas Hei­vor­das – 16, Ru­dis Go­be­ras (16 atk. kam.) pri­dė­jo 15 taš­kų.
„Rap­tors“ Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je uži­ma ant­rą­ją vie­tą, o...

Lenktynininko B. Vanago komanda baigė pasirodymą Dakaro ralyje

2017 m. sausio 6 d.
„Pir­ma min­tis, ku­rią pri­si­mi­niau, kai priė­mė­me šį spren­di­mą, bu­vo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro Li­no Lin­ke­vi­čiaus per BBC lai­dą „Hard Talk“ pa­sa­ky­ta fra­zė: „It's not pro­fes­sio­nal to be di­sap­poin­ted“ ("Nep­ro­fe­sio­na­lu bū­ti nu­si­vy­lu­siam"). Kad tre­čia die­na bus įdo­mi, ži­no­jo­me iš anks­to, ta­čiau ne to­kia, ko­kią pa­ty­rė­me mes“, – ket­vir­ta­die­nį B. Va­na­gas ra­šė sa­vo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“.
B. Va­na­go ir štur­ma­no iš Len­ki­jos Se­bas­tia­no Roz­va­dovs­kio eki­pa­žas...

105 metų prancūzas per valandą dviračiu įveikė 23 km

2017 m. sausio 6 d.
„Aš ga­lė­jau bū­ti dar grei­tes­nis, – pri­dū­rė pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ne­sto­ko­jan­tis pran­cū­zas, gi­męs 1911 me­tų lapk­ri­čio 26 die­ną. – Aš ne­pa­ma­čiau už­ra­šo, kad man li­ko tik 10 mi­nu­čių. Prie­šin­gu at­ve­ju bū­čiau va­žia­vęs kiek grei­čiau.“
Jo pa­sie­ki­mą – 22,547 km per 60 mi­nu­čių – dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Tarp­tau­ti­nė dvi­ra­čių są­jun­ga (UCI). Be to, nu­ma­ty­tas do­pin­go tes­tas. R. Mar­ša­nui ne­rei­kė­jo ge­rin­ti jau esa­mo re­kor­do: am­žiaus ka­te­go­ri­ja nuo 105 me­tų bu­vo su­kur­ta spe­cia­liai jam.
Jau...

Nauja dviračių komanda

2017 m. sausio 6 d.
Be­veik vi­si nau­jo­sios ko­man­dos na­riai pa­sta­ruo­sius du se­zo­nus at­sto­va­vo Klai­pė­dos spor­to klu­bui „Vėt­run­gė“. Atei­nan­tį se­zo­ną „Klai­pė­dos“ marš­ki­nė­lius vil­kės 19-me­čiai Jus­tas Be­niu­šis ir Os­val­das Ša­ki­nis, 18-me­čiai Ro­jus Ado­mai­tis, Ar­vy­das Bi­re­nis, Sva­jū­nas Strak­šys ir Ka­zi­mie­ras Ra­mo­nas bei 17-me­čiai Zig­mas Der­kin­tis, De­nas Ma­siu­lis ir Ro­mas Zub­ric­kas. „Klai­pė­dos“ ko­man­do­je yra ir vie­na mer­gi­na – 17-me­tė Gab­rie­lė Ju­ce­vi­čiū­tė.
Vi­si ko­man­dos na­riai –...

Naudingiausia žaidėja tapo L. Svarytė

2017 m. sausio 6 d.
24-erių me­tų 190 cm ūgio krep­ši­nin­kė pa­dė­jo sa­vo ko­man­dai lai­mė­ti vi­sas ket­ve­rias žais­tas rung­ty­nes bei įsi­tvir­tin­ti pir­mo­jo­je tur­ny­ro len­te­lės vie­to­je.
Gruo­dį L. Sva­ry­tė aikš­tė­je pra­leis­da­vo vi­du­ti­niš­kai po 29 min., pel­ny­da­vo po 13,8 taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 9,8 ka­muo­lio ir rink­da­vo po 20,2 nau­din­gu­mo ba­lo. Krep­ši­nin­kė dvi­taš­kius me­tė net 67,8 pro­c. taik­lu­mu.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Lietuvos biatlonininkai sprinte liko už 60-uko ribų

2017 m. sausio 6 d.
Lenk­ty­nes lai­mė­jo kar­tą šau­dyk­lo­je su­kly­dęs aust­ras Ju­lia­nas Eber­har­das – 27 min. 26,8 sek. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė če­kas Mi­cha­las Šle­sing­ras (+10,8 sek.; 1 bau­dos ra­tas), tre­čią­ją – Ita­li­jos biat­lo­ni­nin­kas Do­mi­ni­kas Vin­di­šas (Do­mi­nik Win­disch, +40,3 sek.; 1).
Pa­sau­lio tau­rės var­žy­bų ly­de­ris pran­cū­zas Mar­te­nas Fur­ka­das šau­dyk­lo­je su­kly­do tris kar­tus ir li­ko aš­tun­tas (+51,3 sek.).
Iš Lie­tu­vos at­sto­vų ge­riau­siai se­kė­si 24-erių me­tų Vy­tau­tui Stro­liai. Du bau­dos ra­tus...

Geriausia 2016 metų Lietuvos krepšininkė – šiaulietė Kamilė Nacickaitė

2017 m. sausio 5 d.
Rin­ki­muo­se 205 cm ūgio M. Kuz­mins­kas ga­vo 27 pro­c. bal­sų.
Praė­ju­sį se­zo­ną Eu­ro­ly­go­je Ma­la­gos „Uni­ca­ja“ (Is­pan­ija) eki­pai M. Kuz­mins­kas vi­du­ti­niš­kai pel­nė po 12 taš­kų, at­ko­vo­jo po 3,4 ka­muo­lio ir rin­ko po 11,6 nau­din­gu­mo ba­lo. Per­si­kė­lęs į Šiau­rės Ame­ri­kos na­cio­na­li­nę krep­ši­nio aso­cia­ci­ją (NBA), puo­lė­jas vis dar pra­ti­na­si prie nau­jo krep­ši­nio sti­liaus ir „Knicks“ eki­po­je pel­no po 4,4 taš­ko ir su­grie­bia po 1,3 at­šo­ku­sio ka­muo­lio. Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nė­se...

Kalnuose lietuvių temperamentas nuveda prie skaudžių pasekmių

2017 m. sausio 5 d.
Drau­di­mo bend­ro­vės BTA as­mens drau­di­mo spe­cia­lis­to And­riaus Ži­lė­no tei­gi­mu, prieš vyks­tant į kal­nus rei­kė­tų įver­tin­ti, jog ato­sto­gos ant sli­džių ge­ro­kai ski­ria­si nuo ato­sto­gų ant jū­ros kran­to. Sli­di­nė­jant išau­ga ne tik as­me­ni­nių trau­mų ri­zi­ka – už­kliu­dy­ti ša­lia tra­so­je esan­tį sli­di­nin­ką ar su­ga­din­ti jo in­ven­to­rių taip pat yra di­de­lė ti­ki­my­bė.
„Kla­si­ki­nės sli­di­nė­ji­mo ša­lys, ku­rias daž­niau­siai ren­ka­si Lie­tu­vos tu­ris­tai – Aust­ri­ja, Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, Slo­va­ki­ja...

„Rap­tors“ su J. Va­lan­čiū­nu pra­lai­mė­jo San An­to­ni­ju­je

2017 m. sausio 5 d.
Star­to pen­ke­te su­si­ti­ki­mą pra­dė­jęs J. Va­lan­čiū­nas per 22 min. pel­nė 2 taš­kus (dvi­taš­kiai 1/5), at­ko­vo­jo 6 ka­muo­lius, su­kly­do 1 ir pra­si­žen­gė 2 kar­tus.
„Rap­tors“ (23 pergalės/11 pra­lai­mė­ji­mų) ko­man­do­je 26 taš­kus su­rin­ko De­ma­ras De­rou­ze­nas, 17 – Te­ren­sas Ro­sas, 11 – Ko­ris Džo­ze­fas, 10 – De­ma­ras Ke­ro­las.
„Spurs“ (28/7) eki­pai Ke­va­jus Leo­nar­das pel­nė 25 taš­kus, La­mar­ku­sas Old­ri­džas – 23, To­nis Par­ke­ris – 15.
Ki­ti ant­ra­die­nio rung­ty­nių re­zul­ta­tai...

D. Mo­tie­jū­nas pa­si­ra­šė su­tar­tį su „Pe­li­cans“ klu­bu

2017 m. sausio 5 d.
Su­tar­ties de­ta­lės nė­ra skel­bia­mos.
D. Mo­tie­jū­nas 2012–2016 me­tais žai­dė „Hous­ton Roc­kets“ ko­man­do­je ir per 214 rung­ty­nių vi­du­ti­niš­kai pel­nė po 7,8 taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 4 ka­muo­lius ir at­lik­da­vo po 1,1 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo.
Lie­tu­vis „Pe­li­cans“ eki­po­je vil­kės 12 nu­me­riu pa­žy­mė­tus marš­ki­nė­lius.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Apdovanotas už džentelmeniškumą Juozas Petkevičius išlieka kuklus

2017 m. sausio 4 d.
Prieš pat Nau­juo­sius me­tus J. Pet­ke­vi­čiui bu­vo įteik­tas bend­ro­vės „Vol­fas En­gel­man“ ir Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos įsteig­tas ap­do­va­no­ji­mas „Už džen­tel­me­niš­ku­mą spor­te ir gy­ve­ni­me“. At­sii­mant ap­do­va­no­ji­mą Vil­niu­je, „Lie­tu­vos ry­to“ are­no­je su­si­rin­kę žiū­ro­vai su­ti­ko J. Pet­ke­vi­čių di­džiu­lė­mis ova­ci­jo­mis ir pa­ki­lę nuo sa­vo kė­džių. Bet Juo­zu­kas li­ko iš­ti­ki­mas sau – įver­ti­ni­mą pa­si­ti­ko kuk­lus.
LKL. lt pa­si­kal­bė­jo su J. Pet­ke­vi­čiu­mi apie tai, kaip jis jau­čia­si...

V. Ivanauskas išrinktas geriausiu Kipro čempionato treneriu

2017 m. sausio 4 d.
Ach­nos „Et­hi­kos“ klu­bą tre­ni­ruo­jan­tis fut­bo­lo spe­cia­lis­tas rin­ki­muo­se, ku­riuo­se bal­sa­vo fut­bo­lo sir­ga­liai, su­rin­ko net 55,72 pro­c. bal­sų ir ar­ti­miau­sią kon­ku­ren­tą – Li­ma­so­lio AEL ir Kip­ro rink­ti­nės stra­te­gą Pam­bą Kris­to­du­lu – ap­len­kė dau­giau nei 36 pro­centais.
„Et­hi­kos“ eki­pa po 16 rung­ty­nių tu­ri 18 taš­kų ir tarp 14 ko­man­dų uži­ma de­vin­tą­ją vie­tą. V. Iva­naus­kas ko­man­dos vai­rą pe­rė­mė spa­lio mė­ne­sį.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

NBA čempionate – D. Sabonio ir M. Kuzminsko komandų nesėkmės

2017 m. sausio 4 d.
Star­to pen­ke­te rung­ty­nes pra­dė­jęs lie­tu­vis per 25 min. pra­me­tė vie­nin­te­lį mes­tą tri­taš­kį, at­ko­vo­jo 2 ir pe­rė­mė 1 ka­muo­lį, at­li­ko 1 re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, su­kly­do 1 ir pra­si­žen­gė 2 kar­tus.
„Thun­der“ (21 pergalė/14 pra­lai­mė­ji­mų) eki­pai Ra­se­las Vestb­ru­kas pel­nė 30 taš­kų, Sti­ve­nas Adam­sas – 20, Vik­to­ras Ola­di­pas – 18, Se­ma­džas Kris­to­nas – 11.
„Bucks“ (17/16) ko­man­do­je 26 taš­kus su­rin­ko Ja­nis An­de­to­kunm­bas (10 atk. kam.), 19 – Dža­ba­ris Par­ke­ris, 15 –...

„BaltRex-Šiauliai“ metus baigė šventiškai

2017 m. sausio 3 d.
Šie­met per­ga­lių krai­tis įspū­din­gas: „Balt­Rex-Šiau­liai“ vy­rų reg­bio ko­man­da tre­čius me­tus iš ei­lės virš gal­vos kė­lė Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos tau­rę, trium­fa­vo Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos reg­bio-7 čem­pio­na­tuo­se, nu­ga­lė­jo Lie­tu­vos at­vi­ra­me R-15 čem­pio­na­te, TOP4 ly­go­je.
Čem­pio­nų tre­ne­ris Ed­mun­das Šča­vins­kas sa­kė, kad su­stip­rė­jo klu­bas, su­stip­rė­jo ko­man­dos val­dy­mo apa­ra­tas, pa­siek­ta įspū­din­gų per­ga­lių ir Lie­tu­vo­je, ir už­sie­ny­je.
Vi­sų am­žiaus gru­pių at­sto­vai nuo­lat uži­ma...

Paskirstytos lėšos neįgaliųjų sportininkų klubams

2017 m. sausio 3 d.
Šiau­lių mies­to neį­ga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos per kū­no kul­tū­rą ir spor­tą pro­jek­tams fi­nan­suo­ti šiems me­tams iš vi­so skir­ta 44 848 eu­rai.
Lė­šos pa­skirs­ty­tos pen­kiems pa­raiš­kas pa­tei­ku­siems Šiau­lių neį­ga­lių­jų klu­bams: kur­čių­jų klu­bui „Ai­das“ (12 848 Eur), ak­lų­jų ir silp­na­re­gių spor­to klu­bui „Per­kū­nas“ (11 200 Eur), žmo­nių su fi­zi­ne ne­ga­lia spor­to klu­bui „En­tu­zias­tas“ (11 100 Eur), neį­ga­lių­jų spor­to klu­bui „Šiau­lie­tis“ (6 700 Eur) ir per­nai įsi­kū­ru­siai žmo­nių su Dau­no sind­ro­mu ir jų glo­bė­jų...

Šiaulietis tobulėti vyks į Portugaliją

2017 m. sausio 3 d.
Iš Ita­li­jos į Lie­tu­vą su­grį­žęs D. Ko­ni­kas prie „Stumb­ro“ pri­si­jun­gė tik ant­ro­je 2016 me­tų se­zo­no pu­sė­je. Per pen­kis ma­čus (aikš­tė­je iš vi­so pra­lei­do 161 mi­nu­tę) puo­lė­jas A ly­go­je įmu­šė du įvar­čius ir at­li­ko vie­ną re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą.
18-me­tis Meu­ka­nent As­res praė­ju­sia­me se­zo­ne nuo­lat žai­dė ant­ro­je ko­man­do­je, ta­čiau se­zo­no pa­bai­go­je su­lau­kė sa­vo­jo šan­so pra­ver­ti ir pa­grin­di­nės „Stumb­ro“ ko­man­dos du­ris. A ly­go­je su­žai­dė du ma­čus, abu kar­tus aikš­tė­je pa­si­ro­dy­da­mas...

Pergalė ištvermės jojimo varžybose JAV

2017 m. sausio 3 d.
80 km var­žy­bo­se A. Za­bavs­ka su žir­gu Dje­wel CS fi­ni­ša­vo per 5 val. 6 min.
Iš vi­so var­žy­bo­se star­ta­vo 23 rai­te­liai, o fi­ni­šą pa­sie­kė 18.
Ne vie­ną tarp­tau­ti­nį ap­do­va­no­ji­mą pel­niu­sios A. Za­bavs­kos ne­to­li­mos atei­ties pla­nuo­se – da­ly­va­vi­mas 2018 me­tais vyk­sian­čio­se pa­sau­lio žir­gi­nio spor­to žai­dy­nė­se (World Equest­rian Ga­mes).

J. Valančiūnas prie pergalės prisidėjo dvigubu dubliu

2017 m. sausio 3 d.
Star­to pen­ke­te su­si­ti­ki­mą pra­dė­jęs J. Va­lan­čiū­nas per 30 min. pel­nė 14 taš­kų (dvi­taš­kiai 6/7, bau­dos 2/2), at­ko­vo­jo 10 ir pe­rė­mė 2 ka­muo­lius, po 3 kar­tus su­kly­do ir pra­si­žen­gė.
„Rap­tors“ (23 pergalės/10 pra­lai­mė­ji­mų) ko­man­do­je ne­su­lai­ko­mai žai­dė Kai­las Lau­ris. Jo są­skai­to­je – 41 taš­kas ir 9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai. 31 taš­ką pri­dė­jo De­ma­ras De­rou­ze­nas, 11 – Te­ren­sas Ro­sas.
„La­kers“ (12/25) eki­pai 28 taš­kus pel­nė Di'An­dže­las Ra­se­las, 26 – Ni­kas Jan­gas, 15 –...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas