(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų

2017 m. rugsėjo 12 d.

Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je vy­ku­sios pa­ro­dos ir dai­lės al­bu­mo pri­sta­ty­mo me­tu, dar ne­pa­si­bai­gus ren­gi­niui, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir pa­vel­do­sau­gos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas ir ak­ty­vus Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko rė­mė­jas ar­chi­tek­tas gu­lė­jo ant grin­dų.

Ša­lia sto­vė­ję žmo­nės svarstė, gal jis „pa­dau­gi­no“? Kai ku­rie priė­jo pa­klaus­ti, kas nu­ti­ko. Va­kar vyr. specialistas „Šiau­lių kraš­tui“ neat­sa­kė, ar bu­vęs blai­vus, bet ti­ki­no sie­kęs fo­tog­ra­fų dė­me­sio ir at­li­kęs so­cia­li­nį ty­ri­mą.

– Ko­dėl gu­lė­jo­te ant grin­dų ren­gi­nio me­tu?

– Ne­ga­li­ma gu­lė­ti?

– Ren­gi­nys vie­šas, dar ne­pa­si­bai­gęs, o jūs gu­li­te. Ko­dėl?

– Ten bu­vo la­bai daug fo­tog­ra­fų.

– Ar bu­vo­te blai­vus, kai taip el­gė­tės?

– Ką reiš­kia blai­vus?

– Ar bu­vo­te blai­vus, kai taip el­gė­tės?

– (At­si­dūs­ta – red.pa­st.) Ko­kiu klau­si­mu to klau­sia­te?

– Esa­te Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas.

– Da­bar esu Sa­vi­val­dy­bė­je, šeš­ta­die­nį lais­vu lai­ku bu­vau.

– Vis dėl to, ko­dėl ten gu­lė­jo­te?

– La­bai no­rė­jau fo­tog­ra­fų dė­me­sio, no­rė­jau, kad nu­fo­tog­ra­fuo­tų. Gal­vo­jau, gal kas nors prieis, pa­si­tei­raus, gal žmo­gui blo­gai, gal kaž­ką skau­da, gal dar kaž­ką. Bet nie­kam šiais lai­kais so­cia­li­niai rei­ka­lai nė­ra įdo­mūs.

Kai šyp­sau­si ir mai­vau­si, ta­da vis­kas ge­rai, fo­tog­ra­fuo­ja. Bet iš so­cia­li­nės pu­sės, mies­te yra tiek žmo­nių, ku­riems blo­gai. Ne­se­niai bu­vo par­kri­tęs žmo­gus, o nie­kas ne­krei­pia dė­me­sio į tai. Kas per vi­suo­me­nė, kur mes ei­nam?

Ren­ku me­džia­gą ir jau daug me­tų. La­bai už­sii­mu so­cia­li­nė­mis pro­ble­mo­mis. Kiek ma­no ren­gi­nių ir pa­ro­dų apie tai pa­da­ry­ta. Ku­rį lai­ką bu­vau ap­sto­jęs, bet, pa­gal­vo­jau, vėl rei­kia prie to grįž­ti.

– Ko­dėl eks­pe­ri­men­tui pa­si­rin­ko­te bū­tent šią pa­ro­dą? At­ro­do ne­pa­gar­bu.

– Pa­ban­dy­ki­te ana­li­zuo­ti ki­tus ra­kur­sus šio rei­ka­lo. Pa­bė­ki­te nuo sa­vo ste­reo­ti­pų. Gai­la, neį­ra­ši­nė­ju mū­sų po­kal­bio, gal jūs įra­šą duo­tu­mėt? Pa­nau­do­čiau me­ni­nei ak­ci­jai. Skam­bi­na žur­na­lis­tas ir pir­mas klau­si­mas apie blai­vu­mą, o ne sa­vi­jau­tą žmo­gaus.

Al­ko­ho­lis – skau­di vi­suo­me­nės pro­ble­ma, ar jūs ne­ma­no­te, kad tai yra nor­ma­lu? Aiš­ku, vi­so­kie kar­baus­kiai ban­do da­bar drau­di­mais iš­spręs­ti, bet rei­kė­tų į tai rea­guo­ti per žmo­giš­ką­jį fak­to­rių.

– Ar šiuo me­tu esa­te blai­vus?

– Atei­kit, pa­tik­rin­kit.

Kal­bė­jo­si Dau­man­tė BA­RA­NAUS­KAI­TĖ

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu, sa­lės kam­pe, gu­lė­jo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas.

Dienos populiariausi

Lageris atskyrė pusseseres (96)

2013 m. spalio 12 d.
lankomiausias

Nuo emigracijos iki korupcijos (469)

2016 m. sausio 26 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (43)

i save, 2017-09-17 13:55
PRISIRINKITE AKMENU ir pradekite nuo saves, KATRAS BE NUODEMES?... as irgi pasirinksiu. Na paslydo zmogus, negerai aisku, bet KITA JUODINDAMAS PATS SVARESNIS NETAPSI, taip kad einam plautis visi :)

..............., 2017-09-15 07:48
cia tokia ekspozicijos detale buvo,negi nesuprantat jus menininkai

Kokios problemos?, 2017-09-14 17:11
Rėmėjas su raudonom kelnėm nuėjo pas sąjungininkus socdemus. Nusmigo po to. Viskas ok.

gėda ir tiek visockiniams, 2017-09-14 16:30
su šituo žmogumi žemiau plintuso krito savivaldybės "dizainerio" pareigybės statusas. Neblaiviai ir tiesiogiai ant grindinio veidu žemyn.

Kada?, 2017-09-14 10:18
Kada baigsis spektakliai? Gaila, kad įsijungė konservatoriai į spektaklių vaidmenį, kažin kodėl? Nejaugi, dėl darbo vietų? Kada išrinktieji viską darys pagal sąžinę ir įstatymus? Vaidinti, reklamuotis sugeba kiekvienas, bet kada pradės dirbti miestui, be vaidybos?

to jezusmarija, 2017-09-13 22:42
pasakyk man, kas tavo draugai - ir aš pasakysiu, kas esi tu

Jezusmarija, 2017-09-13 22:15
Kas pas jus per krastas? Man i batus katins prisiko- meras kaltas.Jonas vede Maryte- meras kaltas.Pats prisikau i batus ir meras kaltas.:)))

neperspauskit, 2017-09-13 21:54
ar meras yra atsakingas už poilsio dieną nusigėrusį darbuotoją? performanso autorių? kol kaltė neįrodyta, teisiamasis nekaltas.

Jo, 2017-09-13 20:28
Aišku, kad dirbs, juk meras draugas, o ir merui tokios nesamonės patinka....

sto pudovai, 2017-09-13 19:08
aišku paliks

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 43

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 43
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas