(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Medalis „Tarnaukite Lietuvai“ – šiauliečiui mokytojui

2017 m. vasario 15 d.

Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės at­mi­ni­mo me­da­lio „Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai“ kan­di­da­tų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Sta­sio Ka­šaus­ko, iš­rin­ko 2017 me­tų Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės at­mi­ni­mo me­da­lio „Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai“ lau­rea­tus.

Už sa­va­no­rys­tės kul­tū­ros sklai­dą Lie­tu­vo­je me­da­liu įver­tin­tas Ser­ge­jus Sta­pon­kus, Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jas ir skau­tų va­do­vas.

„Sa­va­no­riau­ju įvai­rio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se jau apie dvi­de­šimt me­tų, pra­dė­jau nuo 16 me­tų. Ne tik skau­tų, bet ir sa­ma­rie­čių, „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jo­se, vys­ku­pi­jos jau­ni­mo cent­re“, – „Šiau­lių kraš­tui“ yra sa­kęs S. Sta­pon­kus.

2012 me­tais S. Sta­pon­kus bu­vo iš­rink­tas Šiau­lių me­tų mo­ky­to­ju sa­va­no­riu, Šiau­lių uni­ver­si­te­to me­tų stu­den­tu sa­va­no­riu. Pas­ta­ruo­ju me­tu ak­ty­viai bend­rau­ja su uk­rai­nie­čiais – or­ga­ni­zuo­ja ir pa­ra­mos ak­ci­jas, ir kul­tū­ri­nius mai­nus.

Sa­va­no­rys­tės sklai­dos no­mi­na­ci­jo­je taip pat pa­gerb­ti vi­suo­me­ni­nin­kė Ona Bur­nei­kie­nė, A. Ba­ra­naus­ko ir A. Vie­nuo­lio-Žu­kaus­ko me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kas Rai­mon­das Guo­bis, vi­suo­me­ni­nin­kas Ge­di­mi­nas Ka­lui­na.

Už par­la­men­ta­riz­mo tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą, pi­lie­tiš­ku­mo ir de­mok­ra­ti­jos ska­ti­ni­mą ap­do­va­no­ti ra­šy­to­jas Ma­rius Ivaš­ke­vi­čius, aso­cia­ci­jos „Tal­ka tė­viš­kei“ pir­mi­nin­kas ­Si­gi­tas Mar­čiu­kai­tis, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kė Ais­tė Pet­raus­kie­nė, Jur­bar­ko kul­tū­ros cent­ro teat­ro va­do­vė Da­nu­tė Sa­mie­nė.

Už fi­lant­ro­pi­nę veik­lą, ypač jau­nų žmo­nių sa­vi­raiš­kos ska­ti­ni­mą ir rė­mi­mą įver­tin­ti kul­tū­ros me­ce­na­tas, fo­tog­ra­fas Jo­nas Do­vy­dė­nas, VšĮ „Ra­šy­to­jų klu­bas“ di­rek­to­rė Ja­ni­na Rut­kaus­kie­nė, Kras­no­jars­ko geo­lo­gi­jos eks­pe­di­ci­jos Cent­ri­nės la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­jas Sau­lius Si­da­ras, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė Vik­to­ri­ja Skrups­ke­ly­tė.

Už vi­suo­me­niš­kai ak­tua­lią pub­li­cis­ti­ką, ug­dan­čią tau­tiš­ku­mą ir dva­si­nes ver­ty­bes, ap­do­va­no­ti Puns­ko „Auš­ros“ lei­dyk­los di­rek­to­rius, poe­tas, pub­li­cis­tas, žur­na­lis­tas, fo­tog­ra­fas, ak­ty­vus Len­ki­jos lie­tu­vių vi­suo­me­nės vei­kė­jas Si­gi­tas Bir­ge­lis, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Dai­lė­ty­ros ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jas, žur­na­lis­tas, fo­tog­ra­fas, kraš­to­ty­ri­nin­kas Vid­man­tas Jan­kaus­kas, Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras, pub­li­cis­tas Vla­das Ter­lec­kas, Ra­my­ga­los gim­na­zi­jos mu­zie­ji­nin­kė Ire­na Zu­baus­kie­nė.

Ko­mi­si­jai svars­ty­ti iš vi­so bu­vo pa­teik­tos 54 kan­di­da­tū­ros.

Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės at­mi­ni­mo me­da­liai „Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai“ bus įteik­ti ko­vo 30 die­ną iš­kil­min­ga­me ren­gi­ny­je Pa­ne­vė­žy­je.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ser­ge­jui Sta­pon­kui, Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jui ir skau­tų va­do­vui, Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės at­mi­ni­mo me­da­lis „Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai“ skir­tas už sa­va­no­rys­tės kul­tū­ros sklai­dą Lie­tu­vo­je.

lrs.lt nuo­tr.

Me­da­lis „Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai“ ski­ria­mas sie­kiant ska­tin­ti Lie­tu­vos vi­suo­me­nę ir už­sie­nio lie­tu­vių bend­ruo­me­nę neat­ly­gin­ti­nai dirb­ti vals­ty­bės la­bui ir jos ge­ro­vei, reikš­ti ir įgy­ven­din­ti po­zi­ty­vias idė­jas, bran­di­nan­čias vi­suo­me­nės pi­lie­tiš­ku­mą, tau­ti­nę sa­vi­mo­nę ir kul­tū­ri­nį są­mo­nin­gu­mą.

Dienos populiariausi

Lageris atskyrė pusseseres (96)

2013 m. spalio 12 d.
lankomiausias

Nuo emigracijos iki korupcijos (361)

2016 m. sausio 26 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas