(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Vandens šventėje – šeimų pramogos

2017 m. liepos 18 d.
Or­ga­ni­za­to­riai ak­cen­ta­vo, kad šie­me­ti­nis ren­gi­nys skir­tas šei­moms. Ir jų prie eže­ro sau­lė­tą ir šil­tą die­ną tik­rai ne­trū­ko. Vie­ni įsi­kū­rė ar­čiau van­dens, kad vai­kai ga­lė­tų taš­ky­tis, ki­ti ieš­ko­jo pa­vė­sio ir rin­ko­si ar­čiau sce­nos, ku­rio­je kon­cer­ta­vo šiau­lie­tė Ga­bi­ja Pet­raus­kai­tė, kre­tin­giš­kė Gab­rie­lė Kal­niš­ky­tė su gru­pė­mis, na­cio­na­li­nės „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­kos šių me­tų da­ly­vis šiau­lie­tis Eval­das Vai­ka­sas ir gru­pė „Krei­zi“ taip pat iš Šiau­lių.
Šven­tės da­ly­vių dė­me­sį trau­kė jach­tų pa­ra­das ir...

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas

2017 m. liepos 18 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je va­kar pa­si­ra­šy­ta ran­gos su­tar­tis su kon­kur­są lai­mė­ju­sia UAB „Li­me­ga“ dėl sta­ti­nių sta­ty­bos reg­bio sta­dio­ne Gar­di­no gat­vė­je. Spor­to ba­zė įren­gi­nė­ja­ma ir jau­nie­siems reg­bi­nin­kams ug­dy­ti, ir reg­bio klu­bų ko­man­doms žais­ti.
Su­tar­tį pa­si­ra­šė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir UAB „Li­me­ga“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Vil­kas. Dar­bų ver­tė be­veik 860 tūks­tan­čių eu­rų (su PVM). Lė­šos ski­ria­mos iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to...

Į direktoriaus pavaduotojus – naujas „darbiečių“ kandidatas

2017 m. liepos 18 d.
M. Ve­lič­ka yra tei­si­nin­kas, už­sii­ma ad­vo­ka­to pra­kti­ka, gy­ve­na Kau­ne. Yra dir­bęs kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ru.
Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas va­kar ži­niask­lai­dą in­for­ma­vo apie Dar­bo par­ti­jos pa­siū­ly­mą. Pa­da­li­jo ir kan­di­da­to CV, ku­ria­me M. Ve­lič­ka ra­šo pa­gei­dau­jąs užim­ti di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, at­sa­kin­go už stra­te­gi­nės plėt­ros, eko­no­mi­kos, mies­to ūkio ir ur­ba­nis­ti­kos sri­tis, po­stą.
Dėl pre­ten­den­to tin­ka­mu­mo ei­ti Sa­vi­val­dy­bė­je pa­rei­gas yra...

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
Šiau­lių moks­lei­viai iš­lai­kė mies­to ly­gio fe­no­me­ną – dau­ge­lio šiau­lie­čių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai ir šie­met ge­ro­kai aukš­tes­ni už ša­lies vi­dur­kį. O Šiau­lių ra­jo­no moks­lei­viai eg­za­mi­nus iš­lai­kė šiek tiek pra­sčiau už ša­lies vi­dur­kį. Ra­jo­ne fik­suo­ja­mas pa­ra­dok­sas: dau­giau­siai neiš­lai­kiu­sių­jų lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no mo­kė­si be­ne pres­ti­žiš­kiau­sio­je ra­jo­no mo­kyk­lo­je – Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je.„Šiau­lių mo­kyk­lų abi­tu­rien­tai, pa­sta­rai­siais me­tais jau ta­po įpras­ta, vals­ty­bi­nius...

Folkloro festivalyje Moldovoje – ir jaunieji ansambliečiai, ir politikai

2017 m. liepos 15 d.
Į fes­ti­va­lį rajo­no de­le­ga­ci­ja vy­ko au­to­bu­su per Len­ki­ją, Slo­va­ki­ją, Veng­ri­ją, Ru­mu­ni­ją, kol pa­sie­kė Mol­do­vos pie­tuo­se įsi­kū­ru­sį Sa­vi­val­dy­bės par­tne­rį Ka­hu­lio mies­tą. Še­šio­li­ka an­samb­lie­čių, va­do­vės Jo­vi­ta Lu­bie­nė ir Vai­da Alek­na­vi­čie­nė bei ofi­cia­li ra­jo­no de­le­ga­ci­ja su­si­pa­ži­no su re­gio­no lan­ky­ti­nais ob­jek­tais, vie­tos tra­di­ci­jo­mis, ku­li­na­ri­niu pa­vel­du, folk­lo­ru, pa­ty­rė, ko­kia karš­ta ga­li bū­ti va­sa­ra – Ka­hu­ly­je ter­mo­met­rų stul­pe­lis ro­dė net 41,5...

Gyventojai prašo gelbėti nuo Sosnovskio barščių ir seniūno sklypą

2017 m. liepos 15 d.
Po to, kai su „Šiau­lių kraš­to“ pa­gal­ba ope­ra­ty­viai bu­vo nu­šie­nau­ta Kur­šė­nų au­to­bu­sų sto­tis, vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas prie Ven­tos, kur­šė­niš­kiai ir to­liau mi­na re­dak­ci­jos slenks­tį dėl ap­žė­lu­sių, ne­tvar­ko­mų mies­to vie­tų.Į „Šiau­lių kraš­to“ Kur­šė­nų re­dak­ci­ją užė­ju­si kur­šė­nie­tė Re­gi­na sa­kė pa­var­gu­si ko­vo­ti – pa­čia­me Kur­šė­nų mies­to cent­re, prie bu­vu­sio „Te­le­ko­mo“ pa­sta­to, iš­kirs­ti krū­mai su­krau­ti į kups­tą jau spė­jo su­džiū­ti, bet nie­kas neiš­ve­ža.
„Ža­ba­rų ir šiukš­lių kups­tas dar au­gi­na­mas – ant vir­šaus pri­pil­ta nu­pjau­tos...

Dėl paramos moksleiviams nuo šiol teks kreiptis į skyrių

2017 m. liepos 14 d.
Dėl ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo mo­ki­niui sky­ri­mo ir pa­ra­mos mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos šiau­lie­čiai tu­ri kreip­tis ne į mo­kyk­los so­cia­li­nį pe­da­go­gą, o į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­rių.
Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos Auš­ros Gai­liū­nie­nės, anks­čiau, kai mo­ki­nių tė­vai kreip­da­vo­si į mo­kyk­lų so­cia­li­nius pe­da­go­gus, pa­si­tai­ky­da­vo at­ve­jų, kai trūk­da­vo tai vie­nų, tai ki­tų do­ku­men­tų ar pa­žy­mų, bu­vo gaiš­ta­mas ir sky­riaus dar­buo­to­jų, ir so­cia­li­nių pe­da­go­gų, ir...

Daugiau kompensacijų – daugiau valdininkų

2017 m. liepos 14 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je dau­gi­na­ma eta­tų iki 252. Mo­ty­vas – trūks­ta dar­buo­to­jų ap­tar­nau­ti tuos mies­tie­čius, ku­rie pra­šo kom­pen­sa­ci­jų. Jų ant­plū­džio lau­kia­ma dėl nuo bir­že­lio pa­nai­kin­tos PVM leng­va­tos šil­dy­mui, karš­tam van­de­niui. Kom­pen­sa­ci­jų jau pa­pra­šė 700 šiau­lie­čių – 200 dau­giau nei per­nai bir­že­lį.
Bir­že­lio pa­bai­go­je mies­to Ta­ry­ba pa­di­di­no di­džiau­sią leis­ti­ną pa­rei­gy­bių skai­čių Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je. Eta­tų dau­gė­ja iki 252. Iki šiol bu­vo 247.
At­si­ran­da 5...

Aukcionas sustabdytas, proveržis atidėtas

2017 m. liepos 14 d.
Šiau­lių oro uos­te su­stab­dy­tas skly­pų nuo­mos auk­cio­nas, nors į jį atė­jo dvi vers­lo bend­ro­vės. Da­ly­viai ne­pa­tei­kė vi­sų rei­kia­mų do­ku­men­tų, neį­var­di­jo, nė ko­kia veik­la už­siims. Auk­cio­nas bus skel­bia­mas iš nau­jo.
„Ge­ras ži­nias ti­kė­jau­si pra­neš­ti, bet jų nė­ra“, – sa­kė va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­ją dėl skly­pų nuo­mos auk­cio­no su­ren­gęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.
Jis in­for­ma­vo, jog bu­vo su­lauk­ta dvie­jų da­ly­vių – į at­ski­rus skly­pus pre­ten­da­vo...

Ukrainiečiai atliko žvalgomąjį skrydį

2017 m. liepos 13 d.
Pa­si­rink­to re­gio­no ins­pek­ci­ją uk­rai­nie­čiai at­li­ko pa­gal Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) 2011 me­tais pa­reng­to Vie­nos do­ku­men­to rei­ka­la­vi­mus.
Bir­že­lį pa­si­rink­to ra­jo­no ins­pek­ci­ją Lie­tu­vo­je at­li­ko Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos gink­luo­tės kont­ro­lės ins­pek­to­riai. Lie­tu­vos at­sto­vai šie­met ins­pek­ta­vo Ru­si­jos ir Uk­rai­nos ka­ri­nius da­li­nius.
Žval­go­mie­ji skry­džiai vyk­do­mi vi­so­se ES­BO...

Neįgaliajam neįveikiami ir Savivaldybės slenksčiai

2017 m. liepos 13 d.
Va­kar Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas įtei­kė pa­dė­ką „Bus­tu­ro“ vai­ruo­to­jui Vi­dui Alek­sand­rai už pa­gal­bą neį­ga­lia­i mer­gi­nai. Ne tik į se­ną au­to­bu­są, bet į ir pa­dė­kos ce­re­mo­ni­ją Sa­vi­val­dy­bė­je mer­gi­na su vaikš­ty­ne be pa­gal­bos ne­bū­tų pa­te­ku­si. Sa­vi­val­dy­bė­je tik Prii­ma­mo­jo zo­na pri­tai­ky­ta neį­ga­lie­siems, bet ten ce­re­mo­ni­jos ne­ren­gia­mos.
„Šiau­lių kraš­tas“ va­kar ra­šė apie vai­ruo­to­jo Vi­do Alek­sand­ros poel­gį. Jis, pa­ma­tęs sto­te­lė­je neį­ga­lią mer­gi­ną su vaikš­ty­ne, su­sku­bo pa­dė­ti...

Talkšos ežere prisišvartavo pramoginis laivelis

2017 m. liepos 13 d.
Ro­kui ir Ro­ber­tai Za­pals­kiams me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pa­dė­ko­jo už ini­cia­ty­vą po­pu­lia­rin­ti van­dens tu­riz­mą Talk­šos eže­re. Lai­ve­lis yra skir­tas eks­kur­si­joms po eže­rą.
Jau­nie­ji vers­li­nin­kai pa­si­tel­kė mies­to is­to­ri­jos ir le­gen­dų ži­no­vą Vi­lių Pu­ro­ną, ku­rio įra­šy­tas pa­sa­ko­ji­mas ly­dės eks­kur­si­jų po eže­rą da­ly­vius.
R. Za­pals­kis pa­si­da­li­jo, jog idė­ja puo­se­lė­ta nuo 2013 me­tų. Šiau­liai pa­čia­me mies­to cent­re tu­ri eže­rą, o tai iš­skir­ti­nė ga­li­my­bė pra­mo­goms, mies­tie­čių...

Centralizuoti tinklai – indėlis į švarią aplinką

2017 m. liepos 13 d.
Šiau­liuo­se cent­ra­li­zuo­tai tei­kia­mos van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gos pa­sie­kia­mos net 99 pro­cen­tams mies­tie­čių. Gy­ven­to­jai pa­ten­kin­ti, tu­rė­da­mi ga­li­my­bę bui­ty­je nau­do­ti ko­ky­biš­ką van­de­nį ir ne­si­rū­pin­ti nuo­te­kų tvar­ky­mu. Vis dėlto da­lis žmo­nių del­sia pri­si­jung­ti prie cent­ra­li­zuo­tos sis­te­mos. To­kiems Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­rengu­si įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus.
Šiau­lių Kal­niu­ko mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jas Jo­nas cent­ra­li­zuo­tos nuo­te­kų sis­te­mos...

Žagarės regioninis parkas kasmet kviečia į festivalį, pažymėtą vyšnių ženklu

2017 m. liepos 13 d.
Sa­vo 25-me­tį šven­čian­tis Ža­ga­rės re­gio­ni­nis par­kas sa­vo lan­ky­to­jams nuo­lat pa­tei­kia, ką pa­ma­ty­ti ir ap­lan­ky­ti. Idė­jų ne­sto­ko­jan­ti par­ko di­rek­ci­jos ko­man­da ne­nus­tygs­ta ir vis or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius, edu­ka­ci­nius už­siė­mi­mus ir ki­tas veik­las. Vie­nas to­kių – jau tra­di­ci­niu ta­pęs Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lis, ku­ris vyks šį sa­vait­ga­lį, lie­pos 14-16 die­no­mis.
Iš ša­ly­je esan­čių 30-ies re­gio­ni­nių par­kų Ža­ga­rės re­gio­ni­nis par­kas yra vie­nas ma­žiau­sių, ta­čiau pil­nas nuo­sta­bių ir...

Socialdemokratas G. Sitnikas – naujas kandidatas į direktoriaus pavaduotojus

2017 m. liepos 13 d.
So­cial­de­mok­ra­tai, praė­ju­sį penk­ta­die­nį su­lau­kę me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko pa­siū­ly­mo teik­ti kan­di­da­tū­rą į di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus, il­gai ne­del­sė.
So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas miesto vicemeras Jus­ti­nas Sar­taus­kas „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, jog G. Sit­ni­ko kan­di­da­tū­rai pir­ma­die­nį pri­tar­ta sky­riaus ta­ry­bo­je.
G. Sit­ni­ko kan­di­da­tū­ra me­rui jau yra pa­teik­ta.
G. Sit­ni­ką per Sei­mo rin­ki­mus so­cial­de­mok­ra­tai bu­vo...

Stadionas atnaujinamas lengvaatlečiams

2017 m. liepos 12 d.
Iki rug­sė­jo nu­ma­to­ma at­nau­jin­ti šuo­lio į to­lį, šuo­lio į aukš­tį, ie­ties me­ti­mo, ru­tu­lio stū­mi­mo, kliū­ti­nio bė­gi­mo sek­to­rius. Bus tvar­ko­ma bė­gi­mo ta­kų dan­ga, ša­li­na­mi jos įtrū­ki­mai.
Bend­ra re­no­va­vi­mo dar­bų ver­tė – be­veik 41 tūks­tan­tis eu­rų. Iš jų 16,5 tūks­tan­čio eu­rų sky­rė ša­lies Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas, 24 458 eu­rų skir­ta iš Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vandens šventė prie Rėkyvos ežero – be alkoholio

2017 m. liepos 12 d.
Šven­tės pro­gra­mo­je – jach­tų pa­ra­das, Tarp­tau­ti­nė Ole­go Tru­cha­no bu­ria­vi­mo re­ga­ta, kon­cer­tas, spor­ti­niai už­siė­mi­mai, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės ir ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų van­dens at­rak­cio­nai, pir­ti­nin­kai, šei­mos pik­ni­kas gam­to­je.
Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas, ja­me ne­bus pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­liu.
Šven­tė­je ne­trūks už­siė­mi­mų ak­ty­ves­nio poil­sio ir jud­res­nių žai­di­mų en­tu­zias­tams, no­rin­čių­jų to­bu­lė­ti – pro­fe­sio­na­lų pa­mo­kos. Su­si­rin­kę žmo­nės ga­lės už­siim­ti van­dens ae­ro­bi­ka ar­ba...

Politologai įvardijo galimus kandidatus artėjantiems Prezidento rinkimams

2017 m. liepos 12 d.
Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius tei­gia, kad ar­tė­jan­tys Pre­zi­den­to rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nei anks­čiau.
„Į kiek­vie­ną aukš­tą po­stą no­rin­čių­jų yra ne per ma­žai, o per daug. Rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nes pa­si­rin­ki­mas bus pla­tes­nis, ma­nau, kad ir ta pra­sme, jog vi­sos par­ti­jos siū­lys sa­vo kan­di­da­tus, o ne kaip anks­čiau, kai kon­ser­va­to­riai pa­lai­ky­da­vo D. Gry­baus­kai­tę“, – kal­bė­jo K. Gir­nius.
Sa­vo ruož­tu po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jast­rams­kis pa­žy­mė­jo, kad bū­si­mas...

Šventės švęstos be incidentų

2017 m. liepos 11 d.
„Šven­tės praė­jo sau­giai“, – pa­brė­žė va­kar per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas ko­mi­sa­ras Ri­čar­das Šium­be­re­vi­čius.
Šven­ti­nių ren­gi­nių me­tu mies­te, skir­tin­gai nei Šiau­lių ra­jo­ne per Nai­sių va­sa­ros fes­ti­va­lį, ne­bu­vo drau­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­liu. Bet ne­blai­vių as­me­nų pa­rei­gū­nams ne­te­ko tram­dy­ti.
„Neb­lai­vių as­me­nų ne­tu­rė­jo­me, ne­bu­vo nei va­gys­čių, nei vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų, – in­for­ma­vo ko­mi­sa­ras. – Jo­kių in­ci­den­tų per...

Prasideda oro gynybos pratybos

2017 m. liepos 11 d.
Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je mo­ky­mai vyks iki lie­pos 22 die­nos, jų vie­ta – Šiau­lių ap­skri­tis.
Pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je da­ly­vaus apie 500 ka­rių ir apie 30 oro gy­ny­bos sis­te­mų iš Lie­tu­vos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Lat­vi­jos ir Len­ki­jos.
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) ka­riai su są­jun­gi­nin­kais tre­ni­ruo­sis vyk­dy­ti NA­TO oro gy­ny­bos pro­ce­dū­ras virš Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos pa­gal NA­TO su­tar­ties 5 straips­nį.
Lie­tu­vo­je...

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas