(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

R. Paksas. Britai, nepaisant daromų kliūčių, kaip kažkada ir Lietuva, pasitrauks iš Sąjungos

2017 m. gegužės 20 d.
Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus, de­mok­ra­ti­ją, ga­li­mus ka­tak­liz­mus, ne­ty­lan­čias pra­na­šys­tes, kaip ku­riuo ke­liu ir ka­da pa­suks Eu­ro­pa.Tie­sa, mū­sų pa­dan­gė­je bent jau pa­sku­ti­niai da­ly­kai tau­tai ne to­kie įdo­mūs. Čia svar­bes­nę vie­tą uži­ma dis­ku­si­jos dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, dar – pi­ges­nių vais­tų, miš­kų urė­di­jų ar Jū­ros šven­tės su alu­mi ar be jo klau­si­mai.
O kuo šią sa­vai­tę gy­ve­no Eu­ro­pos Par­la­men­tas?...

Individuali šildymo apskaita – galimybė įsivertinti šilumos sąnaudas

2017 m. gegužės 20 d.
Šie­met šil­dy­mo se­zo­nas už­si­tę­sė kaip nie­kad, tad re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai iš­lo­šė dau­giau­siai – mo­kė­jo ma­žiau, o na­muo­se pa­lai­kė to­kią tem­pe­ra­tū­rą, ko­kios la­biau­siai no­rė­jo­si. Dau­ge­liui jų sek­ti su­var­to­ja­mos ši­lu­mos kie­kį ir re­gu­liuo­ti šil­dy­mo iš­lai­das pa­dė­jo spe­cia­lios re­no­va­ci­jos me­tu įdieg­tos prie­mo­nės.Būs­to su­var­to­tos ši­lu­mos ap­skai­tą ga­li­ma vyk­dy­ti dviem bū­dais: nau­do­jant ši­lu­mos skai­tik­lį šil­dy­mo įva­de į bu­tą, kai ši­lu­ma tie­kia­ma į kiek­vie­ną bu­tą at­ski­rai, ar­ba...

Smurtas mokykloje: kas auka?

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar ry­tą Lie­tu­vą ap­skrie­jo ži­nia iš vie­nos Kur­šė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los, nu­kon­ku­ra­vu­si al­ko­ho­lio ir orų nau­jie­nas – mo­ky­to­ją pa­stū­mė mo­ki­nė. So­cia­li­nia­me tink­le iš­pla­tin­ti pa­mo­kos vaiz­dai ta­po po­li­ci­jos dė­me­sio ob­jek­tu. Švie­ti­mo bend­ruo­me­nė pra­by­la apie bai­sių pro­ble­mų dras­ko­mą mo­kyk­lą, ku­rio­je nė­ra sau­gūs nei mo­ki­niai, nei mo­ky­to­jai. „Šį­kart pra­trū­ko pas mus. Ry­toj ga­li pra­trūk­ti ki­tur“, – sa­ko pe­da­go­gai.Vė­lų ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą so­cia­li­nia­me tink­le pa­skli­do įra­šas...

Pasveikinti metų geriausieji mokiniai

2017 m. gegužės 20 d.
Į šven­tę bu­vo pa­kvies­ti 42 mo­ki­niai, ta­pę ke­lių olim­pia­dų ar kon­kur­sų lai­mė­to­jais ar pri­zi­nin­kais.
Re­kor­di­nin­kė – Ūla Le­va­nai­ty­tė, „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jos aš­tun­to­kė, pel­niu­si še­šių olim­pia­dų lai­mė­ji­mus. Pir­mą­sias vie­tas ji lai­mė­jo geog­ra­fi­jos, lie­tu­vių kal­bos ir che­mi­jos olim­pia­do­se. Tre­čio­sios vie­tos pri­zi­nin­ke ta­po is­to­ri­jos, gam­tos moks­lų olim­pia­do­se bei Šiau­rės Lie­tu­vos in­teg­ruo­tų gam­tos moks­lų ir bio­lo­gi­jos olim­pia­do­je.
Ūlą olim­pia­doms ren­gė mo­ky­to­jai An­ge­lė...

Šventė Kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną

2017 m. gegužės 20 d.
Šven­tės me­tu vy­ko su­ka­rin­tos spor­ti­nės var­žy­bos Nor­mun­do Val­te­rio tau­rei lai­mė­ti, reg­bio-7 tur­ny­ras, kon­cer­tas, oro gy­ny­bos gink­luo­tės bei šau­lių gink­lų pri­sta­ty­mas, vei­kė rank­dar­bių mu­gė. Su­si­rin­ku­sie­ji bu­vo vai­ši­na­mi ka­rei­viš­ka ko­še ir ar­ba­ta.
Su­ka­rin­tų rung­čių var­žy­bo­se var­žė­si ko­man­dos iš Lie­po­rių ir „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­jų, Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos ir Nor­mun­do Val­te­rio mo­kyk­los. Nor­mun­do Val­te­rio tau­rę iš­ko­vo­jo Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos ko­man­da. Reg­bio-7...

Šv. Jokūbo keliu – po Šiaulius

2017 m. gegužės 20 d.
Žy­gei­viai ei­ti pra­dė­jo nuo Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čios. Čia juos pa­lai­mi­no Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis. Žy­gio da­ly­viai, ga­vę že­mė­la­pį, tu­rė­jo ap­lan­ky­ti „Pi­lig­ri­mo pa­se“ nu­ro­dy­tas vie­tas, at­lik­ti sim­bo­li­nes už­duo­tis. Marš­ru­te bu­vo mies­to baž­ny­čios, ku­ni­go Ig­na­co Šta­cho ka­pas Se­no­sio­se ka­pi­nė­se, ki­ti ob­jek­tai. Pas­ku­ti­nia­me taš­ke – Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re – marš­ru­tą įvei­kę žy­gei­viai ga­vo Šv. Jo­kū­bo ke­lio...

Pasiuvo džinsus ilgakojam milžinui

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar po­li­ci­ja Šiau­liuo­se trum­pam už­da­rė Vy­tau­to gat­vės at­kar­pą, kad ko­mi­si­ja iš­ma­tuo­tų re­kor­di­nius džin­sus, ku­riuos pa­siu­vo Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ko­lek­ty­vas. Iš­neš­ti džin­sus į lau­ką pa­dė­jo gais­ri­nin­kai.Iš­ma­ta­vus paaiš­kė­jo: il­gis – 70 met­rų 38 cen­ti­met­rai ir 1 mi­li­met­ras, lie­mens apim­tis – 2 met­rai 66 cen­ti­met­rai. Ban­dy­mas pa­sver­ti ne­pa­vy­ko: tu­rė­tos 150 ki­log­ra­mų svars­tyk­lės ne­ti­ko. Džin­sai, spė­ja­ma, sve­ria per...

Klausimas šiauliečiams: ar reikia europietiško viešojo transporto?

2017 m. gegužės 19 d.
Pi­giai, sau­giai ir tiks­liai pa­gal gra­fi­ką – to­kie pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai did­mies­čių vie­ša­jam trans­por­tui ke­lia­mi Eu­ro­po­je ir vi­so­se ki­to­se iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se. Šiuo me­tu ke­lei­vių ve­ži­mo Šiau­lių mies­te pa­slau­ga be­veik ten­ki­na šiuos kri­te­ri­jus, ta­čiau dar rei­kė­tų ke­le­to val­džios ir ve­žė­jų spren­di­mų ir gy­ven­to­jų ge­ra­no­riš­ku­mo.Ke­lio­nė mies­to au­to­bu­su šiau­lie­čiams yra pi­giau­sia ne tik tarp Lie­tu­vos did­mies­čių, bet ir ly­gi­nant su kai ku­riais Lat­vi­jos ir Es­ti­jos...

„Žiburio“ knygynas vėl sulauks naujo direktoriaus

2017 m. gegužės 19 d.
Į di­rek­to­rius pre­ten­duo­ja kon­kur­so lai­mė­to­jas, bet jo pa­var­dė dar ne­vie­ši­na­ma. Kon­kur­so ko­mi­si­jai va­do­va­vęs vi­ce­me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog bu­vo 10 as­me­nų, tei­ku­sių pa­raiš­kas, ta­čiau į kon­kur­są atė­jo tik pen­ki pre­ten­den­tai. Iš jų vie­nas at­si­sa­kė pre­ten­duo­ti – ne­ten­ki­no siū­lo­mas at­ly­gi­ni­mas.
Li­kę ke­tu­ri da­ly­viai su­ri­kiuo­ti į ei­lę pa­gal ko­mi­si­jos įver­ti­ni­mo ba­lus.
„Bend­ro­vės val­dy­ba su­si­pa­žins su kon­kur­so re­zul­ta­tais ir spręs...

Miesto pinigai vėl byrės dėl neteisėtų atleidimų

2017 m. gegužės 19 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė tai­kos su­tar­tis su tri­mis bu­vu­siais vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jais, ku­rie teis­mui skun­dė at­lei­di­mą iš pa­rei­gų. Bet sle­pia­ma, kiek pi­ni­gų teks pa­klo­ti, nors by­rės tūks­tan­čiai eu­rų mies­to pi­ni­gų.
„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog į teis­mą krei­pė­si per Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mą per­nai dar­bo ne­te­kę il­ga­me­čiai vy­riau­sie­ji spe­cia­lis­tai Aud­ro­nė Jau­ge­la­vi­čie­nė, Pet­ras Slonks­nis ir sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė.
Pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos...

Šeštadienį gatvėse skambės gyva muzika

2017 m. gegužės 18 d.
Šven­tės me­tu nuo 12 iki 13 va­lan­dos prie Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos vyks meist­riš­ku­mo pa­mo­ka įvai­raus am­žiaus pra­de­dan­tie­ms gi­ta­ris­tams, ją ves pro­fe­sio­na­lus mu­zi­kan­tas, kom­po­zi­to­rius, pro­diu­se­ris, dai­ni­nin­kas Ro­ber­tas Se­me­niu­kas – gru­pės „Žal­va­ri­nis“ įkū­rė­jas ir va­do­vas.
Nuo 15 va­lan­dos prie Kaš­to­nų alė­jos vi­si bus kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie ma­si­nio „flash­mob'o“ „Mu­zi­ka Sau­lės mies­te“. Mu­zi­kan­tai kar­tu su šiau­lie­čiais re­pe­tuos ir bend­rai at­liks Gat­vės...

Naktinėti muziejuose kvies Europos muziejų naktis

2017 m. gegužės 18 d.
Šiau­liuo­se į va­ka­ri­nius ne­mo­ka­mus ren­gi­nius kvies net 13 mu­zie­jų. „Bus­tu­ro“ au­to­bu­sai va­žiuos nak­ti­niais marš­ru­tais.
„Auš­ros“ mu­zie­jus va­ka­ri­nius ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ja 12-tą kar­tą. Prie ren­gi­nio pri­si­jun­gė Šiau­lių ge­le­žin­ke­lių, Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos is­to­ri­jos J. Kri­vic­ko, Šiau­lių ki­no, Van­dent­var­kos, V. Ka­va­liaus­kie­nės ka­ti­nų, Spor­to, Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo teis­mų is­to­ri­jos, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Gy­ny­bos ir ka­ry­bos edu­ka­ci­jos mu­zie­jai...

Stovykloms skirta 50 tūkstančių eurų

2017 m. gegužės 18 d.
Bir­že­lio – rugp­jū­čio mė­ne­siais bus įgy­ven­di­na­mos 24 vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mos, ku­rio­se da­ly­vaus apie 1,5 tūks­tan­čio 1-12 kla­sių mo­ki­nių.
Dau­giau­sia lė­šų – 9,5 tūks­tan­čio eu­rų – skir­ta Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos tu­ris­ti­nei pen­kių die­nų sto­vyk­lai „Moks­lo vi­ru­sas 3“, ku­rio­je da­ly­vaus da­ly­ki­nių olim­pia­dų ir kon­kur­sų pri­zi­nin­kai (I-III gim­na­zi­jos kla­sių mo­ki­niai). Šiau­lių moks­lei­vių na­mų die­ni­nei (tu­ris­ti­nei) pro­gra­mai „Kū­ry­biš­ku­mo sėk­mė 2“ skir­ta 5 tūks­tan­čiai eu­rų, VšĮ „Sau­lės spin­du­liai“ die­ni­nei...

VTEK pradėjo tyrimą dėl Valerijaus Belovo

2017 m. gegužės 18 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pra­ne­šė, jog, ei­da­mas di­rek­to­riaus pa­rei­gas, V.Be­lo­vas spren­dė klau­si­mus, su­si­ju­sius su Šiau­lių aso­cia­ci­ja „Vai­kų, jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų užim­tu­mo cent­ras“ (VJSUC). Esą, plau­ki­mo mo­kyk­los var­du 2015 me­tais jis bu­vo pa­si­ra­šęs su­tar­tis su VJSUC. Taip pat, esą, V.Be­lo­vo va­do­vau­ja­ma plau­ki­mo mo­kyk­la at­si­sa­kė da­ly­vau­ti Lie­tu­vos plau­ki­mo fe­de­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­to­je mo­ky­mo plauk­ti pro­gra­mo­je...

Mokiniai ir mokytojai bus pagerbti renginyje „2017 metų geriausieji“

2017 m. gegužės 18 d.
Mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja „2017 me­tų ge­riau­sie­ji“ vyks šian­dien 17 va­lan­dą Šiau­lių are­nos Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je.
2016-2017 moks­lo me­tais mies­to da­ly­ki­nių olim­pia­dų ir kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jais ta­po 225 mo­ki­niai. 42 Šiau­lių mies­to mo­ki­niai ap­do­va­no­ji­mus pel­nė ne vie­no­je, o ke­lio­se olim­pia­do­se ar kon­kur­suo­se.
Ga­biau­sius Šiau­lių mies­to mo­ki­nius pa­ren­gė 182 mo­ky­to­jai. Šven­tės me­tu taip pat ap­do­va­no­ja­mi 22 mo­ky­to­jai, ku­rių pa­reng­ti mo­ki­niai lai­mė­jo I...

Mikelio prizas įteiktas bibliotekininkei

2017 m. gegužės 17 d.
Pri­zas bib­lio­te­ki­nin­kei skir­tas už trem­ties te­mos įpras­mi­ni­mą kraš­to­ty­ros dar­buo­se, ge­ros nuo­tai­kos mu­zie­jaus – Ra­mu­ny­no – įkū­ri­mą. N. Kas­pa­ra­vi­čie­nė – 25-oji pre­mi­jos lau­rea­tė.
Pa­sak Šiau­lių kraš­to­ty­ros drau­gi­jos pir­mi­nin­kės, „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Vir­gi­ni­jos Šiukš­čie­nės, tai – ant­ras kar­tas, kai Mi­ke­lio pri­zas įtei­kia­mas bib­lio­te­ki­nin­kei-kraš­to­ty­ri­nin­kei. 1989 me­tais pir­masis Mi­ke­lis skir­tas bib­lio­te­ki­nin­kei Bi­ru­tei...

Šiaulių rajono gyventojai daugiau mokės už atliekas

2017 m. gegužės 17 d.
Dau­gia­bu­čio na­mo vie­nam gy­ven­to­jui at­lie­kos brangs­ta nuo 21 eu­ro iki 26,06 eu­ro per mė­ne­sį: 18,24 eu­ro – pa­sto­vus dy­dis, 7,82 eu­ro – kin­ta­mas dy­dis.
In­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams rink­lia­vos dy­dis pri­klau­sys ir nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus, ir nuo kon­tei­ne­rio dy­džio: 18,23 eu­ro per me­tus – pa­sto­vus dy­dis, kin­ta­mas dy­dis pri­klau­sys nuo ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rio tū­rio. Už vie­ną 120–140 lit­rų tū­rio kon­tei­ne­rį per me­tus vie­nam in­di­vi­dua­liam na­mui pri­si­dės 9...

Šalies ir regiono aktualijos – susitikime su verslininkais

2017 m. gegužės 16 d.
Va­kar Šiau­liuo­se lan­kę­sis Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis su­si­ti­ko su Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru An­ta­nu Be­za­ru, Šiau­lių re­gio­no vers­lo at­sto­vais, da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­je dėl pir­mi­nės ir ant­ri­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų, Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je su­si­ti­ko su re­gio­no bend­ruo­me­nių at­sto­vais.Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su re­gio­no vers­lo at­sto­vais da­ly­va­vo ir dau­gu­ma Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių gru­pės Sei­mo na­rių. Sa­lė­je...

Tulpių šventėje sulaukta 25 tūkstančių lankytojų

2017 m. gegužės 16 d.
Sa­vait­ga­lį į tra­di­ci­nę Tul­pių šven­tę Bur­biš­kio dva­re, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, va­žia­vo žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos. „Bra­liu­kai“ lat­viai taip pat trau­kė pa­si­džiaug­ti tul­pių žy­dė­ji­mu. Ren­gė­jai su­skai­čia­vo, jog per dvi die­nas šven­tė­je ap­si­lan­kė apie 25 tūks­tan­čiai žmo­nių.
Šeš­ta­die­nį vi­dur­die­nį Bur­biš­kio dva­ras jau bu­vo pil­nas lan­ky­to­jų. Jų srau­tas, ku­ria­me skam­bė­jo ir lat­vių kal­ba, ne­nut­rū­ko iki pat va­ka­ro ir at­si­nau­ji­no sek­ma­die­nį.
Šeš­ta­die­nį šven­tė­je ap­si­lan­kė Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras...

Stebės ir neįteisintus paplūdimius

2017 m. gegužės 16 d.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas