(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Įvykiai, aktualijos

Šiaulių apskrities ūkininkai rūpinasi aplinkosauga

2017 m. balandžio 21 d.
Že­mės ūkio ga­my­bos in­ten­sy­vu­mas ir bea­to­dai­riš­kas nau­jų tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mas ar­do nu­si­sto­vė­ju­sią pu­siaus­vy­rą gam­to­je, ter­šia­mas dir­vo­že­mis, gam­ti­niai van­de­nys, nyks­ta bio­lo­gi­nė įvai­ro­vė, vyks­ta kraš­to­vaiz­džio deg­ra­da­ci­ja. Eu­ro­pos Są­jun­ga (to­liau – ES) ska­ti­na žem­dir­bius už­siim­ti ap­lin­kai drau­giš­ku ūki­nin­ka­vi­mu ir re­mia tam tik­ras veik­las, su­si­ju­sias su ag­ra­ri­ne ap­lin­ko­sau­ga.Moks­li­nin­kai jau pra­dė­jo skam­bin­ti pa­vo­jaus var­pais, kad dir­ba­muo­se...

Anemijai stop: ką gali feritino tyrimas

2017 m. balandžio 21 d.
Dar daž­nai už­si­mer­kia­ma prieš ane­mi­jos (ma­žak­rau­jys­tės) ženk­lus, kol bend­ra­sis krau­jo ty­ri­mas ne­pa­ro­do kri­tu­sio erit­ro­ci­tų ar he­mog­lo­bi­no kie­kio. Ta­čiau da­bar ga­li­te ap­lenk­ti šią vi­są or­ga­niz­mą du­si­nan­čią li­gą.Vis tik daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čią ge­le­žies sto­kos ane­mi­ją ga­li­ma ap­lenk­ti, jei lai­ku paė­mus krau­jo at­lie­ka­mas fe­ri­ti­no ty­ri­mas. Jis lei­džia lai­ku įver­tin­ti or­ga­niz­mo ge­le­žies at­sar­gas. Jei­gu jos ma­žė­ja, įta­ria­ma pra­si­de­dan­ti li­ga –...

Šiaulių universiteto konferencija vyko Seime

2017 m. balandžio 21 d.
Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo Sei­mo na­rių, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė Jur­gi­ta Pet­raus­kie­nė.
ŠU at­sto­vai par­la­men­ta­rams pri­sta­tė veik­los kryp­tis. Stu­di­jų, moks­li­nių ty­ri­mų ir ino­va­ci­jų są­vei­ką dar­niai re­gio­no rai­dai ak­cen­ta­vo rek­to­rius Do­na­tas Jur­gai­tis.
Šiau­lie­tis Sei­mo na­rys pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas skai­tė pra­ne­ši­mą „Aukš­to­jo moks­lo re­for­ma: re­gio­ni­nio uni­ver­si­te­to (iš)li­ki­mas.“
Vie­nas iš kon­fe­ren­ci­jos mo­de­ra­to­rių Alf­re­das Jo­nuš­ka, Šiau­lių...

Kario žūties minėjime – Ukrainos skauduliai (12)

2017 m. balandžio 21 d.
Va­kar Šiau­lių Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­lo­je pa­mi­nė­tos vy­res­nio­jo lei­te­nan­to Nor­mun­do Val­te­rio 21-osios žū­ties me­ti­nės. Ren­gi­ny­je di­de­lis dė­me­sys skir­tas Uk­rai­nai: ati­da­ry­ta pa­ro­da „Ke­lias į lais­vę“, ak­tua­li­jo­mis da­li­jo­si sa­vait­ga­lį iš Uk­rai­nos grį­žęs tarp­tau­ti­nio lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Pa­gal­bos spar­nas“ stei­gė­jas Al­gis Ši­mo­niū­tis.N. Val­te­ris žu­vo 1996 me­tų ba­lan­džio 17 die­ną tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je, kai...

Vaikų velykėlės bus švenčiamos ir miesto centre

2017 m. balandžio 20 d.
Šven­ti­niai ren­gi­niai pra­si­dės 11 va­lan­dą šven­to­mis mi­šio­mis vai­kams ir jau­ni­mui Šven­tų apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je. Po mi­šių, 12 va­lan­dą, skve­re pra­si­dės kon­cer­tas ir ki­tos at­rak­ci­jos.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro auk­lė­ti­niai pa­kvies pa­ra­gau­ti ska­niau­sių kiau­ši­nių. Ma­žie­ji šven­tės da­ly­viai, at­si­ne­šę iš na­mų mar­gu­čių, drau­ge su Ve­ly­ke žais įvai­rius žai­di­mus: ri­dens, rung­ty­niaus ne­šda­mi šaukš­tu, ban­dys už­riš­to­mis aki­mis nu­muš­ti pa­dė­tą ant kel­mo kiau­ši­nį, žais „mar­gu­čių krep­ši­nį“...

Muziejus rado gelbėjimo ratą Menų inkubatoriui (6)

2017 m. balandžio 20 d.
Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius Rai­mun­das Bal­za siū­lo mies­to val­džiai išei­tį, kaip baig­ti Me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bą ir pa­sta­tą pri­tai­ky­ti Tech­ni­kos mu­zie­jui. Va­kar idė­ja ap­tar­ta Sa­vi­val­dy­bė­je. „Rei­kia tik at­si­rai­to­ti ran­ko­ves ir dirb­ti“, – tei­gia R. Bal­za.
Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me, ku­rį su­kvie­tė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Gied­rė Men­do­za Her­re­ra, da­ly­va­vo ir R. Bal­za.
„Pa­siū­lė­me me­rui tą idė­ją, nes tu­ri­me...

Fotografijos muziejuje – apie fotografijos paveldą

2017 m. balandžio 20 d.
Kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – ak­tua­li­zuo­ti fo­tog­ra­fi­jos pa­vel­dą, sau­go­mą Lie­tu­vos mu­zie­juo­se ir pri­va­čio­se ko­lek­ci­jo­se. Da­ly­vaus 23 pra­ne­šė­jai iš įvai­rių Lie­tu­vos mu­zie­jų, moks­lo ir kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų.
Fo­tog­ra­fi­jas kau­pia, sau­go, ty­ri­nė­ja ir rep­re­zen­tuo­ja ko­ne kiek­vie­nas Lie­tu­vos mu­zie­jus, to­dėl pra­ne­ši­mų te­ma­ti­ka la­bai įvai­ri: fo­tog­ra­fi­jos is­to­ri­ja ir at­min­tis, rin­ki­nių kau­pi­mo stra­te­gi­jos ir sklai­dos įvai­ro­vė, in­terp­re­ta­ci­jų me­nas ir...

Pakeitus autobusų grafiką – pėstute 12 kilometrų (7)

2017 m. balandžio 19 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Šiau­lių ra­jo­no Bu­bių se­niū­ni­jos Bi­tė­nų kai­mo gy­ven­to­jas. Pu­sam­žis vy­ras pa­sa­ko­jo, kad nuo ba­lan­džio 1 die­nos ra­jo­ne įsi­ga­lio­jus nau­jiems au­to­bu­sų marš­ru­tams bei gra­fi­kams, jam su­dė­tin­ga nu­vyk­ti į dar­bą Šiau­liuo­se. Skai­ty­to­jas skai­čia­vo, kad nuo Bi­tė­nų kai­mo iki Šiau­lių – apie 22 ki­lo­met­rus, iki Kur­šė­nų – apie 12, o iki Ku­žių – apie 15 ki­lo­met­rų.
Anks­čiau į dar­bą jis vyk­da­vo au­to­bu­su, o da­bar iš­vy­ki­mas va­lan­dą pa­vė­lin­tas, to­dėl va­žiuo­da­mas au­to­bu­su ne­bes­pė­tų lai­ku...

Jubiliejinis „Resurrexit“ festivalis tęsis iki Atvelykio

2017 m. balandžio 19 d.
„Yra dar­bas ir yra pa­si­ten­ki­ni­mas sa­vo dar­bu – grą­ža iš žiū­ro­vo“, – va­kar džiau­gė­si kon­cer­ti­nės įstai­gos Šiau­lių vals­ty­bi­nio ka­me­ri­nio cho­ro „Po­li­fo­ni­ja“ va­do­vė Ni­jo­lė Sai­mi­nin­kie­nė.
Kon­cer­te skam­bė­jo E. Ešen­valds „Pas­sion and Re­sur­rec­tion“, A. Vi­val­di „Glo­ria“, G. F. Han­del „Hel­le­lu­jah“ iš ora­to­ri­jos „Mes­siah“. Kū­ri­nius at­li­ko vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“, ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Da­gi­lė­lis“, pir­mą kar­tą su­bur­tas mė­gė­jų cho­ras hu­mo­ris­ti­niu...

Į miesto vicemerus eina J. Sartauskas (32)

2017 m. balandžio 15 d.
Ba­lan­džio 20 die­nos Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kė­je apie tai yra pa­skelb­ta. J. Sar­taus­ko kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja, tei­kia Ta­ry­bai me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.
„Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, iš ki­tų frak­ci­jų dar Dar­bo frak­ci­ja tei­kė ofi­cia­lų siū­ly­mą vi­ce­me­re skir­ti frak­ci­jos ly­de­rę Dan­guo­lę Mar­tin­kie­nę. Bet jos kan­di­da­tū­ra nė­ra tei­kia­ma Ta­ry­bai svars­ty­ti.
„Mū­sų frak­ci­ja tei­ki­mą me­rui tei­kė tre­čia­die­nį, pa­sku­ti­nę die­ną, kai dar bu­vo ga­li­ma jį teik­ti ir įtrauk­ti į...

Žydų pavasario šventė – su nerauginta duona

2017 m. balandžio 15 d.
Šie­met su­si­lie­ja tri­jų re­li­gi­jų kla­jo­jan­čios pa­va­sa­rio šven­tės, dėl įvai­rių skai­čia­vi­mo sis­te­mų įpras­tai šven­čia­mos skir­tin­go­mis da­to­mis. Sekma­die­nį Ve­ly­kas kar­tu švęs ka­ta­li­kai ir sta­čia­ti­kiai, tuo pat me­tu žy­dai šven­čia gi­lias is­to­ri­nes šak­nis tu­rin­čią Pe­sach. Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės at­sto­vai pa­sa­ko­ja, kuo ypa­tin­ga jų šven­tė, ku­rio­je taip pat val­go­mi kiau­ši­niai.Pir­ma­die­nį nu­si­lei­dus sau­lei žy­dai vi­sa­me pa­sau­ly­je pra­dė­jo švęs­ti jiems vie­ną svar­biau­sių šven­čių Pe­sach...

„Kelių greičių“ Europa nėra blogas sumanymas“ (8)

2017 m. balandžio 15 d.
„Mes ne­ga­li­me to­liau tryp­čio­ti vie­to­je, tik keis­da­mi spren­di­mų priė­mi­mo me­cha­niz­mus, nes to­kia ES pri­me­na mil­ži­ną mo­li­nė­mis ko­jo­mis“, – tei­gia Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Lai­ma Liu­ci­ja And­ri­kie­nė. Eu­ro­par­la­men­ta­rės nuo­mo­ne, di­džiau­sias pa­vo­jus ES ky­la ne tik iš po­pu­lis­tų bei na­cio­na­lis­tų, bet ir iš to, kiek ES su­ge­bės per­si­tvar­ky­ti, tap­ti efek­ty­vi bei ati­tik­ti žmo­nių lū­kes­čius. L. And­ri­kie­nės in­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“ – apie ES ak­tua­li­jas.– Eu­ro­pos...

JAV ambasadorė lankėsi Šiauliuose

2017 m. balandžio 14 d.
Sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, jog su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­va­vo ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ro „Da­gi­lė­lis“ me­no va­do­vas Re­mi­gi­jus Ado­mai­tis, Šiau­lių „Ro­ta­ry“ klu­bo va­do­vas Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka.
„Da­gi­lė­lis“ ko­vo mė­ne­sį JAV bu­vo su­ren­gęs kon­cer­ti­nį tu­rą. Am­ba­sa­do­rei bu­vo pri­sta­ty­ta po šio tu­ro Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lės Kliv­lan­de Ing­ri­dos Bub­lys iš­kel­ta idė­ja, mi­nint Lie­tu­vos 100-me­tį, su­reng­ti cho­ro „Da­gi­lė­lis“ kon­cer­tą Va­šing­to­no rep­re­zen­ta­ci­nė­je sa­lė­je...

Ūkio ministras: pavojingos atliekos deginamos saugiai

2017 m. balandžio 14 d.
Šiau­lių ra­jo­ne, Jur­ge­liš­kių kai­me, vei­kian­čia­me įmo­nės „Tok­si­ka“ Šiau­lių fi­lia­le tre­čia­die­nį lan­kė­si ūkio mi­nist­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius. Su pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo, pra­de­dant nuo at­lie­kų at­ve­ži­mo į įmo­nę iki su­de­gin­tų šla­kų san­dė­lia­vi­mo, pro­ce­su bei mo­ni­to­rin­gu su­si­pa­ži­nęs mi­nist­ras sa­kė esan­tis ma­lo­niai nu­ste­bin­tas tvar­kin­go įmo­nės dar­bo.M. Sin­ke­vi­čius įsi­ti­ki­no, kad pa­vo­jin­gos at­lie­kos „Tok­si­ko­je“ de­gi­na­mos mak­si­ma­liai sau­giai ir ne­ter­šiant ap­lin­kos.Per sa­vo...

Kuršėnai pasipuošė pintu margučiu (3)

2017 m. balandžio 14 d.
Iš vy­te­lių pin­to kiau­ši­nio vi­du­je pri­ka­bin­ta dirb­ti­nių paukš­te­lių. Kur­šė­nų švie­ti­mo įstai­gų pa­ga­min­to­mis gė­lė­mis pa­puoš­ta ir ap­lin­ka. Ta­ry­tum mels­vo­mis ži­bu­tė­mis pra­žy­du­sio­je pie­vo­je „su­tū­pė“ ir paukš­te­liai.
Prie kiau­ši­nio ga­my­bos pri­si­dė­jo Kur­šė­nų kū­ry­bos na­mų ko­lek­ty­vas, Me­no, Po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los.
Anks­tes­niais me­tais Kur­šė­nuo­se prieš Ve­ly­kas bū­da­vo puo­šia­mas ber­žas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Romų moteris: šeimininkės prijuostę keičia knyga (2)

2017 m. balandžio 14 d.
Šei­mą su­kur­ti vos ke­tu­rio­li­kos ar pen­kio­li­kos me­tų. Lie­tu­viams gal­būt neįp­ras­ta, bet ro­mams net la­bai priim­ti­na – tai vie­nas se­niau­sių jų pa­pro­čių. Nors mer­gai­tės iš­te­ka vis vy­res­nės, jų vaid­muo šei­mo­je kei­čia­si, bet lie­ka tra­di­ciš­kas. Kaip gy­ve­na anks­ti iš­te­kė­ju­si ro­mų mo­te­ris? Jų pa­tir­tys, kaip ir lie­tu­vių to­le­ran­ci­ja bei vals­ty­bės pa­stan­gos pa­dė­ti pri­tap­ti – itin skir­tin­gos.Ro­mė Ade­lė (var­das pa­keis­tas) nuo pat gi­mi­mo gy­ve­na Vil­niaus či­go­nų ta­bo­re, Kir­ti­muo­se. Ji už...

Skambės jubiliejinis „Resurrexit“ festivalis

2017 m. balandžio 14 d.
Šiau­liuo­se šv. Ve­ly­kų ant­rą­ją die­ną, pir­ma­die­nį, pra­si­dės di­džio­ji ve­ly­ki­nė mu­zi­kos šven­tė – tarp­tau­ti­nis XXXV „Re­sur­re­xit“ fes­ti­va­lis. Maest­ro Si­gi­to Vai­čiu­lio­nio įkvėp­tą fes­ti­va­lį ket­vir­tą de­šimt­me­tį ren­gia vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“. Fes­ti­va­lio kon­cer­tai skam­bės vi­są sa­vai­tę, pub­li­kos lau­kia staig­me­nos.
„Ju­bi­lie­ji­nio fes­ti­va­lio pro­gra­ma įdo­mi ir ypa­tin­ga, su­da­ry­ta at­skleis­ti įvai­ria­pu­sę mu­zi­ką, ji skam­bės ir Šiau­lių ka­ted­ro­je, ir Dai­lės...

Turizmo forume – Šiaulių sėkmės recepto paieškos

2017 m. balandžio 14 d.
Fo­ru­me dis­ku­tuo­ta apie re­gio­nui ke­lia­mus tu­riz­mo iš­šū­kius, ap­tar­tas Šiau­lių re­gio­no da­ly­ki­nio tu­riz­mo po­ten­cia­las. Vy­ko ak­ty­vios dis­ku­si­jos, sa­vo pa­sie­ki­mais, pla­nais bei įžval­go­mis da­li­no­si tu­riz­mo sek­to­riaus, Lie­tu­vos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­jos at­sto­vai, vers­li­nin­kai.
Pir­mą kar­tą di­de­lis dė­me­sys skir­tas kon­fe­ren­ci­nio tu­riz­mo (se­mi­na­rų, mo­ky­mų, kon­fe­ren­ci­jų) ga­li­my­bėms Šiau­lių re­gio­ne, iš­leis­tas jį pri­sta­tan­tis spe­cia­lus...

Jaunieji policijos rėmėjai prašė aukoti maistą (12)

2017 m. balandžio 14 d.
Vai­kų ir jau­ni­mo klu­bas prie Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos yra su­da­ręs su­tar­tį su Pa­ne­vė­žio „Mais­to ban­ku“, to­dėl jau­nų­jų po­li­ci­jos rė­mė­jų veik­la kiek­vie­nais me­tais pa­si­pil­do šia kil­nia ak­ci­ja.
Šį­kart sa­va­no­riš­ko­je veik­lo­je da­ly­va­vo 11 po­li­ci­jos rė­mė­jų bei Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­res­nio­ji ty­rė­ja Li­na Šniu­kie­nė. Į par­duo­tu­vę ap­si­pirk­ti už­su­kę 155 as­me­nys per vie­ną die­ną paau­ko­jo 366 vie­ne­tus mais­to pro­duk­tų.
Ka­dan­gi...

Nuo baleto iki hiphopo

2017 m. balandžio 14 d.
Ba­lan­džio 8–9 die­no­mis Es­ti­jos sos­ti­nė­je Ta­li­ne vy­ko WADF (World ar­tis­tic dan­ce fe­de­ra­tion) Šiau­rės Eu­ro­pos čem­pio­na­tas, su­kvie­tęs ke­lis šim­tus šo­kė­jų ko­ne iš vi­sos Eu­ro­pos. Lie­tu­vai čem­pio­na­te at­sto­va­vo trys šo­kių klu­bai, tarp jų ir Šiau­lių šo­kių klu­bas „Fla­min­gas“. Klu­bo šo­kė­jai pel­nė net 14 pri­zi­nių vie­tų.
Tre­čia­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je šo­kė­jos, jų ma­mos ir šo­kių va­do­vė Dai­na Svirs­ky­tė-Švam­ba­rie­nė da­li­jo­si įspū­džiais iš tarp­tau­ti­nio čem­pio­na­to, ku­ria­me da­ly­va­vo pir­mą kar­tą...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />