(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Planuojama įrengti automobilių aikštelę netoli Talkšos

2017 m. kovo 21 d.
Pro­jek­tas api­ma 2 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją. Pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti 335 met­rus Žu­vi­nin­kų gat­vės, apie 150 met­rų – Meš­ke­rių gat­vės bei įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Da­bar, vyks­tant ren­gi­niams prie Talk­šos, šiau­lie­čiai ir mies­to sve­čiai au­to­mo­bi­lius sta­to siau­ro­se Žu­vi­nin­kų ir ap­lin­ki­nė­se gat­vė­se. Tai ne tik trik­do eis­mą, bet ir ne­sau­gu pės­tie­siems bei dvi­ra­ti­nin­kams.
Kiek šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kės pro­gra­mos „Ur­ban“ lė­šų, paaiš­kės pa­ren­gus tech­ni­nį pro­jek­tą.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Renovuos mokyklas ir darželius

2017 m. kovo 21 d.
Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jai skir­ta 389 tūks­tan­čiai eu­rų. Pa­sak Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio, šių lė­šų tu­rė­tų pa­kak­ti gim­na­zi­jos re­no­va­ci­jai už­baig­ti.
Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jai ir Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jai skir­ta po 300 tūks­tan­čių eu­rų. Už šias lė­šas bus ap­šil­tin­ti mo­kyk­lų pa­sta­tai, at­lik­ti ki­ti dar­bai.
80 tūks­tan­čių eu­rų su­lauks ir Jo­va­ro pro­gim­na­zi­ja. Už šias lė­šas bus tę­sia­mas mo­kyk­los spor­to aikš­ty­no įren­gi­mas. Per­nai bu­vo įreng­tas fut­bo­lo...

Savivaldybė nepajėgia kontroliuoti išorinės reklamos

2017 m. kovo 21 d.
„Mū­sų pa­jė­gu­mai kont­ro­liuo­ti išo­ri­nės rek­la­mos tei­sė­tu­mą, tvar­ką ir rink­lia­vos su­rin­ki­mą tik­rai ne­bu­vo di­de­li. Ne­bu­vo skir­ta tiek žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių. Net rek­la­mos duo­me­nų ba­zė yra ne­baig­ta. Lei­di­mai yra iš­duo­ti, bet duo­me­nys nė­ra su­ves­ti į elekt­ro­ni­nę erd­vę. Tai la­bai pa­leng­vin­tų dar­bą kont­ro­liuo­jan­čiam pa­rei­gū­nui. Ei­da­mas per mies­tą, jis plan­še­tė­je ma­ty­tų vi­są in­for­ma­ci­ją apie vie­ną ar ki­tą rek­la­mą“, – va­kar sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.
Šią sa­vai­tę...

„Saulės žiedui“ skirta rekordinė suma

2017 m. kovo 21 d.
To­kia di­de­lė su­ma fes­ti­va­liui skir­ta pir­mą kar­tą (prieš dve­jus me­tus skir­ta apie 40 tūks­tan­čių eu­rų).
Pa­sak Dai­nos Kin­či­nai­tie­nės, Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jos, or­ga­ni­za­to­riai įsi­pa­rei­go­jo pri­sta­ty­ti ne ma­žiau kaip dvy­li­kos ša­lių at­sto­vų pa­si­ro­dy­mus. Be to, va­sa­rą Šiau­liuo­se vyks­ta pa­ly­gin­ti ne­daug kul­tū­ri­nių ren­gi­nių, tad no­ri­ma su­reng­ti tik­rą šven­tę šiau­lie­čiams ir mies­to sve­čiams, pri­trauk­ti į mies­tą kuo dau­giau tu­ris­tų.
Fes­ti­va­lis vyks lie­pos 1–6 die­no­mis.
„Šiau­lių...

Elektroniniai važtaraščiai privalomi ne visiems

2017 m. kovo 21 d.
Nuo praė­ju­sių me­tų ba­lan­džio įsi­ga­lio­jo įsa­ky­mas, pa­gal ku­rį Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI) eko­no­mi­nę veik­lą vyk­dan­tys ju­ri­di­niai ir fi­zi­niai as­me­nys tu­ri teik­ti elekt­ro­ni­nius kro­vi­nių ga­be­ni­mo važ­ta­raš­čius. Jo­niš­ky­je va­sa­riio pa­bai­go­je su­si­rin­kę Šiau­rės Lie­tu­vos ūki­nin­kai tei­gė, kad ky­la neaiš­ku­mų, ar jiems ši prie­vo­lė taip pat tai­ko­ma, jei taip – ko­kiais at­ve­jais. „Na­mų dar­bą“ už­si­ra­šęs Sei­mo na­rys Vi­ta­li­jus Gai­lius iš Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ga­vo išaiš­ki­ni­mą, ku­ris...

Išlaikysime jaunimą – išlaikysime ir Šiaulius

2017 m. kovo 18 d.
Pas­ta­rai­siais me­tais Šiau­liuo­se vis dau­giau dė­me­sio sten­gia­ma­si skir­ti jau­na­jai kar­tai. Mies­to sa­vi­val­da nuo­la­tos in­ves­tuo­ja į ap­lin­ką, ku­rio­je au­ga ir ug­do­si vai­kai, dos­niau fi­nan­suo­ja ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mas, rū­pi­na­si jau­ni­mo vers­lu­mo ug­dy­mu, įtrau­kia jau­ni­mą į spren­di­mų priė­mi­mo pro­ce­sus. Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad Šiau­lių jau­ni­mas tik­rai ak­ty­vus, grei­tai at­si­lie­pia į jiems tei­kia­mas ini­cia­ty­vas, pa­tys siū­lo prie­mo­nes, di­di­nan­čias...

Parodoje – latvių menininkų „Nerimas“

2017 m. kovo 18 d.
Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi ke­lio­li­kos skir­tin­gų kar­tų, įvai­raus sti­liaus au­to­rių dar­bai. Į pa­ro­dos pri­sta­ty­mą iš li­tog­ra­fi­jos cent­ro Ry­go­je at­vy­ko da­lis kū­rė­jų.
Pa­ro­dos ku­ra­to­rei Evai Rot­čen­ko­vai bu­vo rim­tas iš­šū­kis dar­bus ap­jung­ti į vie­ną pa­ro­dą. Jos tei­gi­mu, „Ne­ri­mas“ at­spin­di ir ka­rų, konf­lik­tų įkai­tin­tą nū­die­ną, ir ne­ri­mą, ku­ris jau­di­na kū­rė­ją, ska­ti­na kur­ti, ieš­ko­ti, ne­nu­rim­ti.
Li­tog­ra­fi­jos cent­ras Ry­go­je įkur­tas prieš du de­šimt­me­čius. Šio cent­ro...

Skelbia konkursą, o laimėtojas jau aiškus?

2017 m. kovo 18 d.
Į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją krei­pė­si vie­nos Šiau­lių įmo­nės, da­ly­va­vu­sios pa­tal­pų Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo reik­mėms nuo­mos kon­kur­se, at­sto­vas. Kon­kur­sas bu­vo nu­trauk­tas. Da­ly­viams pra­neš­ta, kad bus tiks­li­na­mos kon­kur­so są­ly­gos ir kon­kur­sas bus pa­skelb­tas iš nau­jo. Ar są­ly­gos pa­ko­re­guo­tos pa­gal konk­re­tų kan­di­da­tą lai­mė­to­ją, ke­lia klau­si­mą vie­nas iš kon­kur­so da­ly­vių.
2013 me­tais su­jun­gus Šiau­lių mies­to ir Šiau­lių ra­jo­no apy­lin­kių teis­mus, tei­sė­jai ir ad­mi­nist­ra­ci­ja iki šiol dir­ba...

Kultūros projektams padalyta pinigų

2017 m. kovo 18 d.
Šie­met į pa­ra­mą pre­ten­da­vo iš vi­so 104 pro­jek­tai, ku­riuos ba­lais ver­ti­no eks­per­tų ko­mi­si­ja.
Di­džiau­sias ga­li­mas skir­ti su­mas – po 4 000 eu­rų – at­sei­kė­ta 6 tra­di­ci­niams kul­tū­ros ren­gi­niams iš da­lies fi­nan­suo­ti. Tai – „Auš­ros"mu­zie­jaus Ch. Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­liui, Dai­lės ga­le­ri­jos me­di­jų me­no fes­ti­va­liui „En­ter“, Laip­tų ga­le­ri­jos „Šiau­lių Mon­mart­ro res­pub­li­kai“, ka­me­ri­nio cho­ro „Po­li­fo­ni­ja“ ju­bi­lie­ji­niam fes­ti­va­liui „Re­sur­re­xit“...

Šiaulių konservatoriams vadovaus Jonas Bartkus

2017 m. kovo 17 d.
Rin­ki­mai tre­čia­die­nį vy­ko vi­suo­ti­nia­me sky­riaus su­si­rin­ki­me. Pir­mi­nin­kas slap­tu bal­sa­vi­mu iš­rink­tas iš tri­jų kan­di­da­tų. Į pir­mi­nin­kus dar kan­di­da­ta­vo Da­lia Ru­dy­tė, Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tė.
Už J. Bart­kų bal­sa­vo 74 par­ti­jos na­riai, už T. Pet­rei­kį – 48, už D. Ru­dy­tę – 11 par­ti­jos na­rių.
Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais iš­rink­ti T. Pet­rei­kis, Mar­ty­nas Šiur­kus, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, ir To­mas Če­pon­kus, vers­lo įmo­nės...

Įstatymas – sau, vaikai – į kūdikių namus

2017 m. kovo 17 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos na­cio­na­li­nės so­cia­li­nio sau­gu­mo kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me vi­sų Šiau­lių re­gio­no sa­vi­val­dy­bių, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai bei Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos ap­ta­rė vai­kų glo­bos ir įvai­ki­ni­mo pro­ble­mas.
Šiau­lių re­gio­nas yra pir­ma­sis, ku­rį lan­ko Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos eko­no­mi­kos ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos klau­si­mais Li­na...

Prasidėjo pajamų deklaravimas

2017 m. kovo 17 d.
„Ei­les pa­li­ki­te poe­zi­jai – pa­ja­mas ir tur­tą dek­la­ruo­ki­te in­ter­ne­tu“, – to­kiu šū­kiu Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja skel­bia dek­la­ra­vi­mo star­tą. Gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi ne­bi­jo­ti klys­ti ir pro­ce­są at­lik­ti dar la­biau su­pap­ras­tin­to­je, at­nau­jin­to­je Elekt­ro­ni­nė­je dek­la­ra­vi­mo sis­te­mo­je.Ket­vir­ta­die­nį Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) Elekt­ro­ni­nio dek­la­ra­vi­mo sis­te­mo­je pa­tei­kė su­for­muo­tas, pre­li­mi­na­rias gy­ven­to­jų...

Istorinis šansas pakeisti Lietuvą

2017 m. kovo 17 d.
Kel­mės–Šiau­lių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tas Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus dir­ba Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te ir Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jo­je. Da­lį sa­vo sėk­mės rin­ki­muo­se jis pri­ski­ria ban­gai, ku­rią su­kė­lė nau­jos po­li­ti­nės jė­gos pa­siil­gę rin­kė­jai ir ku­ri iš­me­tė daug nau­jų po­li­ti­kų.„Gal ne­sa­me aukš­to­jo po­li­ti­nio pi­lo­ta­žo, bet nuo­šir­džiai dir­ba­me tau­tai ban­dy­da­mi daug ką pa­keis­ti. Pri­va­lo­me iš­nau­do­ti mums su­teik­tą is­to­ri­nį šan­są“, – sa­ko di­džiau­sios frak­ci­jos Sei­me Vals­tie­čių ir ža­lių­jų...

Pakeltais sparnais

2017 m. kovo 16 d.
Ke­liai ve­dė į Šiau­lius
Ed­ga­ras ki­lęs iš Pak­ruo­jo ra­jo­no. Ti­to­nių kai­me užau­go, čia gy­ve­na šei­ma: tė­vai, pen­kio­li­kos ir sep­ty­ne­rių se­se­rys bei dvie­jų me­tu­kų bro­lis. Į Šiau­lius at­ve­dė lem­tin­gas at­si­tik­ti­nu­mas – ant­rą­kart tu­rė­jo sės­ti į vie­nuo­lik­tos kla­sės suo­lą. „Be­si­mo­kant Pak­ruo­jo “ At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos 11-oje kla­sė­je, li­kus dviem sa­vai­tėms iki moks­lo me­tų pa­bai­gos, pa­si­tai­kė pro­ga iš­va­žiuo­ti į Ang­li­ją ir pa­dir­bė­ti dar­žo­vių fab­ri­ke. Ja pa­si­nau­do­jau, nes no­rė­jo­si tu­rė­ti...

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

2017 m. kovo 16 d.
Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pranc­kie­tį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tą,
Sei­mo na­rius,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­rą pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rę Jur­gi­tą Pet­raus­kie­nę...

Išleistas dar vienas Joniškio krašto kalendorius

2017 m. kovo 16 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus pri­sta­tė tra­di­ci­nį me­tų lei­di­nį „Nau­ji gas­pa­do­riai – švie­ži ka­len­do­riai“, skir­tą 2017 me­tams. Prieš ket­ve­rius me­tus ap­do­va­no­tas svar­bia Lau­ry­no Ivins­kio pre­mi­ja ka­len­do­rius vėl pil­nas sma­gių kraš­to tau­to­sa­kos pa­sa­ko­ji­mų, pa­ta­ri­mų, re­cep­tų, svar­bių da­tų, fo­tog­ra­fi­jų, poe­zi­jos.
Ka­len­do­riu­je, ku­rio vir­še­lį sim­bo­liš­kai puo­šia Is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus eks­po­na­tai – krai­čio skry­nios, su­dė­ta di­de­lė da­lis kraš­to tau­to­sa­kos krai­čio...

Rėkyvos progimnazija pasipuošė pilių maketais

2017 m. kovo 16 d.
Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­jos inf.

Masinis šokis bus skirtas Žemės dienai

2017 m. kovo 16 d.
Že­mės die­nos ren­gi­nių cik­las pra­si­dės iš­kil­min­ga Že­mės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja ir Šiau­lių moks­lei­vių na­mų mu­zi­kos stu­di­jos „En-den-du“ inst­ru­men­ti­nės gru­pės „Kal­nų ere­liai“ (vad. S. Ru­se­vi­čie­nė ir L. Dud­ni­kie­nė) pa­si­ro­dy­mu.
Ska­ti­nant at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į eko­lo­gi­nes pro­ble­mas, var­to­ji­mą, tar­šos ma­ži­ni­mą ir gam­tos sau­go­ji­mą or­ga­ni­zuo­ja­ma pi­lie­ti­nė-me­ni­nė ak­ci­ja „Ma­žas mai­še­lis – di­de­lė ža­la“. Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro dai­li­nin­kė Re­da Uo­gin­tie­nė kar­tu su...

Ar Lietuvoje jaučiatės saugūs?

2017 m. kovo 15 d.

– Jau­čiuo­si sau­gus, ne­te­ko gy­ve­ni­me at­si­dur­ti si­tua­ci­jo­je, ka­da kas nors kė­sin­tų­si. Ži­no­ma, bai­su, kas įvy­ko pa­sta­ruo­ju me­tu, bet to­kia rea­ly­bė. Ge­rai, kad mū­sų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ope­ra­ty­viai at­li­ko ty­ri­mą. Svar­biau­sia, kad į vi­sus žmo­nių din­gi­mus bū­tų rea­guo­ja­ma taip pat. Pa­sau­ly­je vis­ko vyks­ta, ne tik Lie­tu­vo­je. Mū­sų ša­ly­je sau­gu, nė­ra daž­na, kad įvyk­tų daug re­zo­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų. Mes re­čiau pa­ste­bi­me ge­rus da­ly­kus, re­čiau džiau­gia­mės, žmo­gus jaut­res­nis...

Nerimas dėl paukščių gripo metė šešėlį ant baltųjų gandrų

2017 m. kovo 15 d.
Pra­šan­čių­jų ma­ny­mu, bal­tie­ji gand­rai ga­li per­neš­ti šios grei­tai plin­tan­čios pa­vo­jin­gos paukš­čių li­gos vi­ru­sus ir už­krės­ti na­mi­nius paukš­čius. To­kį po­žiū­rį jie grin­džia fak­tu, kad va­sa­rio pa­bai­go­je Kau­ne prie Ne­mu­no ras­toms nu­gai­šu­sioms še­šioms gul­bėms ne­by­lėms bu­vo pa­tvir­tin­tas la­bai pa­to­ge­niš­kas paukš­čių gri­po vi­ru­sas.
Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja in­for­muo­ja, kad bal­tie­ji gand­rai pri­ski­ria­mi ma­žos ri­zi­kos už­si­krės­ti šia li­ga paukš­čių rū­šių gru­pei. Jie ne­tu­ri tie­sio­gi­nio...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas