(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Įvykiai, aktualijos

Planuojama įrengti automobilių aikštelę netoli Talkšos

2017 m. kovo 21 d.
Pro­jek­tas api­ma 2 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją. Pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti 335 met­rus Žu­vi­nin­kų gat­vės, apie 150 met­rų – Meš­ke­rių gat­vės bei įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Da­bar, vyks­tant ren­gi­niams prie Talk­šos, šiau­lie­čiai ir mies­to sve­čiai au­to­mo­bi­lius sta­to siau­ro­se Žu­vi­nin­kų ir ap­lin­ki­nė­se gat­vė­se. Tai ne tik trik­do eis­mą, bet ir ne­sau­gu pės­tie­siems bei dvi­ra­ti­nin­kams.
Kiek šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kės pro­gra­mos „Ur­ban“ lė­šų, paaiš­kės pa­ren­gus tech­ni­nį pro­jek­tą.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Renovuos mokyklas ir darželius

2017 m. kovo 21 d.
Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jai skir­ta 389 tūks­tan­čiai eu­rų. Pa­sak Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio, šių lė­šų tu­rė­tų pa­kak­ti gim­na­zi­jos re­no­va­ci­jai už­baig­ti.
Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jai ir Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jai skir­ta po 300 tūks­tan­čių eu­rų. Už šias lė­šas bus ap­šil­tin­ti mo­kyk­lų pa­sta­tai, at­lik­ti ki­ti dar­bai.
80 tūks­tan­čių eu­rų su­lauks ir Jo­va­ro pro­gim­na­zi­ja. Už šias lė­šas bus tę­sia­mas mo­kyk­los spor­to aikš­ty­no įren­gi­mas. Per­nai bu­vo įreng­tas fut­bo­lo...

Savivaldybė nepajėgia kontroliuoti išorinės reklamos (1)

2017 m. kovo 21 d.
„Mū­sų pa­jė­gu­mai kont­ro­liuo­ti išo­ri­nės rek­la­mos tei­sė­tu­mą, tvar­ką ir rink­lia­vos su­rin­ki­mą tik­rai ne­bu­vo di­de­li. Ne­bu­vo skir­ta tiek žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių. Net rek­la­mos duo­me­nų ba­zė yra ne­baig­ta. Lei­di­mai yra iš­duo­ti, bet duo­me­nys nė­ra su­ves­ti į elekt­ro­ni­nę erd­vę. Tai la­bai pa­leng­vin­tų dar­bą kont­ro­liuo­jan­čiam pa­rei­gū­nui. Ei­da­mas per mies­tą, jis plan­še­tė­je ma­ty­tų vi­są in­for­ma­ci­ją apie vie­ną ar ki­tą rek­la­mą“, – va­kar sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.
Šią sa­vai­tę...

„Saulės žiedui“ skirta rekordinė suma

2017 m. kovo 21 d.
To­kia di­de­lė su­ma fes­ti­va­liui skir­ta pir­mą kar­tą (prieš dve­jus me­tus skir­ta apie 40 tūks­tan­čių eu­rų).
Pa­sak Dai­nos Kin­či­nai­tie­nės, Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jos, or­ga­ni­za­to­riai įsi­pa­rei­go­jo pri­sta­ty­ti ne ma­žiau kaip dvy­li­kos ša­lių at­sto­vų pa­si­ro­dy­mus. Be to, va­sa­rą Šiau­liuo­se vyks­ta pa­ly­gin­ti ne­daug kul­tū­ri­nių ren­gi­nių, tad no­ri­ma su­reng­ti tik­rą šven­tę šiau­lie­čiams ir mies­to sve­čiams, pri­trauk­ti į mies­tą kuo dau­giau tu­ris­tų.
Fes­ti­va­lis vyks lie­pos 1–6 die­no­mis.
„Šiau­lių...

Elektroniniai važtaraščiai privalomi ne visiems

2017 m. kovo 21 d.
Nuo praė­ju­sių me­tų ba­lan­džio įsi­ga­lio­jo įsa­ky­mas, pa­gal ku­rį Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI) eko­no­mi­nę veik­lą vyk­dan­tys ju­ri­di­niai ir fi­zi­niai as­me­nys tu­ri teik­ti elekt­ro­ni­nius kro­vi­nių ga­be­ni­mo važ­ta­raš­čius. Jo­niš­ky­je va­sa­riio pa­bai­go­je su­si­rin­kę Šiau­rės Lie­tu­vos ūki­nin­kai tei­gė, kad ky­la neaiš­ku­mų, ar jiems ši prie­vo­lė taip pat tai­ko­ma, jei taip – ko­kiais at­ve­jais. „Na­mų dar­bą“ už­si­ra­šęs Sei­mo na­rys Vi­ta­li­jus Gai­lius iš Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ga­vo išaiš­ki­ni­mą, ku­ris...

Išlaikysime jaunimą – išlaikysime ir Šiaulius

2017 m. kovo 18 d.
Pas­ta­rai­siais me­tais Šiau­liuo­se vis dau­giau dė­me­sio sten­gia­ma­si skir­ti jau­na­jai kar­tai. Mies­to sa­vi­val­da nuo­la­tos in­ves­tuo­ja į ap­lin­ką, ku­rio­je au­ga ir ug­do­si vai­kai, dos­niau fi­nan­suo­ja ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mas, rū­pi­na­si jau­ni­mo vers­lu­mo ug­dy­mu, įtrau­kia jau­ni­mą į spren­di­mų priė­mi­mo pro­ce­sus. Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad Šiau­lių jau­ni­mas tik­rai ak­ty­vus, grei­tai at­si­lie­pia į jiems tei­kia­mas ini­cia­ty­vas, pa­tys siū­lo prie­mo­nes, di­di­nan­čias...

Parodoje – latvių menininkų „Nerimas“

2017 m. kovo 18 d.
Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi ke­lio­li­kos skir­tin­gų kar­tų, įvai­raus sti­liaus au­to­rių dar­bai. Į pa­ro­dos pri­sta­ty­mą iš li­tog­ra­fi­jos cent­ro Ry­go­je at­vy­ko da­lis kū­rė­jų.
Pa­ro­dos ku­ra­to­rei Evai Rot­čen­ko­vai bu­vo rim­tas iš­šū­kis dar­bus ap­jung­ti į vie­ną pa­ro­dą. Jos tei­gi­mu, „Ne­ri­mas“ at­spin­di ir ka­rų, konf­lik­tų įkai­tin­tą nū­die­ną, ir ne­ri­mą, ku­ris jau­di­na kū­rė­ją, ska­ti­na kur­ti, ieš­ko­ti, ne­nu­rim­ti.
Li­tog­ra­fi­jos cent­ras Ry­go­je įkur­tas prieš du de­šimt­me­čius. Šio cent­ro...

Skelbia konkursą, o laimėtojas jau aiškus? (1)

2017 m. kovo 18 d.
Į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją krei­pė­si vie­nos Šiau­lių įmo­nės, da­ly­va­vu­sios pa­tal­pų Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo reik­mėms nuo­mos kon­kur­se, at­sto­vas. Kon­kur­sas bu­vo nu­trauk­tas. Da­ly­viams pra­neš­ta, kad bus tiks­li­na­mos kon­kur­so są­ly­gos ir kon­kur­sas bus pa­skelb­tas iš nau­jo. Ar są­ly­gos pa­ko­re­guo­tos pa­gal konk­re­tų kan­di­da­tą lai­mė­to­ją, ke­lia klau­si­mą vie­nas iš kon­kur­so da­ly­vių.
2013 me­tais su­jun­gus Šiau­lių mies­to ir Šiau­lių ra­jo­no apy­lin­kių teis­mus, tei­sė­jai ir ad­mi­nist­ra­ci­ja iki šiol dir­ba...

Kultūros projektams padalyta pinigų

2017 m. kovo 18 d.
Šie­met į pa­ra­mą pre­ten­da­vo iš vi­so 104 pro­jek­tai, ku­riuos ba­lais ver­ti­no eks­per­tų ko­mi­si­ja.
Di­džiau­sias ga­li­mas skir­ti su­mas – po 4 000 eu­rų – at­sei­kė­ta 6 tra­di­ci­niams kul­tū­ros ren­gi­niams iš da­lies fi­nan­suo­ti. Tai – „Auš­ros"mu­zie­jaus Ch. Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­liui, Dai­lės ga­le­ri­jos me­di­jų me­no fes­ti­va­liui „En­ter“, Laip­tų ga­le­ri­jos „Šiau­lių Mon­mart­ro res­pub­li­kai“, ka­me­ri­nio cho­ro „Po­li­fo­ni­ja“ ju­bi­lie­ji­niam fes­ti­va­liui „Re­sur­re­xit“...

Šiaulių konservatoriams vadovaus Jonas Bartkus (14)

2017 m. kovo 17 d.
Rin­ki­mai tre­čia­die­nį vy­ko vi­suo­ti­nia­me sky­riaus su­si­rin­ki­me. Pir­mi­nin­kas slap­tu bal­sa­vi­mu iš­rink­tas iš tri­jų kan­di­da­tų. Į pir­mi­nin­kus dar kan­di­da­ta­vo Da­lia Ru­dy­tė, Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tė.
Už J. Bart­kų bal­sa­vo 74 par­ti­jos na­riai, už T. Pet­rei­kį – 48, už D. Ru­dy­tę – 11 par­ti­jos na­rių.
Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais iš­rink­ti T. Pet­rei­kis, Mar­ty­nas Šiur­kus, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, ir To­mas Če­pon­kus, vers­lo įmo­nės...

Įstatymas – sau, vaikai – į kūdikių namus

2017 m. kovo 17 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos na­cio­na­li­nės so­cia­li­nio sau­gu­mo kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me vi­sų Šiau­lių re­gio­no sa­vi­val­dy­bių, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai bei Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos ap­ta­rė vai­kų glo­bos ir įvai­ki­ni­mo pro­ble­mas.
Šiau­lių re­gio­nas yra pir­ma­sis, ku­rį lan­ko Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos eko­no­mi­kos ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos klau­si­mais Li­na...

Prasidėjo pajamų deklaravimas (1)

2017 m. kovo 17 d.
„Ei­les pa­li­ki­te poe­zi­jai – pa­ja­mas ir tur­tą dek­la­ruo­ki­te in­ter­ne­tu“, – to­kiu šū­kiu Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja skel­bia dek­la­ra­vi­mo star­tą. Gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi ne­bi­jo­ti klys­ti ir pro­ce­są at­lik­ti dar la­biau su­pap­ras­tin­to­je, at­nau­jin­to­je Elekt­ro­ni­nė­je dek­la­ra­vi­mo sis­te­mo­je.Ket­vir­ta­die­nį Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) Elekt­ro­ni­nio dek­la­ra­vi­mo sis­te­mo­je pa­tei­kė su­for­muo­tas, pre­li­mi­na­rias gy­ven­to­jų...

Istorinis šansas pakeisti Lietuvą (9)

2017 m. kovo 17 d.
Kel­mės–Šiau­lių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tas Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus dir­ba Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te ir Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jo­je. Da­lį sa­vo sėk­mės rin­ki­muo­se jis pri­ski­ria ban­gai, ku­rią su­kė­lė nau­jos po­li­ti­nės jė­gos pa­siil­gę rin­kė­jai ir ku­ri iš­me­tė daug nau­jų po­li­ti­kų.„Gal ne­sa­me aukš­to­jo po­li­ti­nio pi­lo­ta­žo, bet nuo­šir­džiai dir­ba­me tau­tai ban­dy­da­mi daug ką pa­keis­ti. Pri­va­lo­me iš­nau­do­ti mums su­teik­tą is­to­ri­nį šan­są“, – sa­ko di­džiau­sios frak­ci­jos Sei­me Vals­tie­čių ir ža­lių­jų...

Pakeltais sparnais

2017 m. kovo 16 d.
Ke­liai ve­dė į Šiau­lius
Ed­ga­ras ki­lęs iš Pak­ruo­jo ra­jo­no. Ti­to­nių kai­me užau­go, čia gy­ve­na šei­ma: tė­vai, pen­kio­li­kos ir sep­ty­ne­rių se­se­rys bei dvie­jų me­tu­kų bro­lis. Į Šiau­lius at­ve­dė lem­tin­gas at­si­tik­ti­nu­mas – ant­rą­kart tu­rė­jo sės­ti į vie­nuo­lik­tos kla­sės suo­lą. „Be­si­mo­kant Pak­ruo­jo “ At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos 11-oje kla­sė­je, li­kus dviem sa­vai­tėms iki moks­lo me­tų pa­bai­gos, pa­si­tai­kė pro­ga iš­va­žiuo­ti į Ang­li­ją ir pa­dir­bė­ti dar­žo­vių fab­ri­ke. Ja pa­si­nau­do­jau, nes no­rė­jo­si tu­rė­ti...

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

2017 m. kovo 16 d.
Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pranc­kie­tį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tą,
Sei­mo na­rius,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­rą pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rę Jur­gi­tą Pet­raus­kie­nę...

Išleistas dar vienas Joniškio krašto kalendorius

2017 m. kovo 16 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus pri­sta­tė tra­di­ci­nį me­tų lei­di­nį „Nau­ji gas­pa­do­riai – švie­ži ka­len­do­riai“, skir­tą 2017 me­tams. Prieš ket­ve­rius me­tus ap­do­va­no­tas svar­bia Lau­ry­no Ivins­kio pre­mi­ja ka­len­do­rius vėl pil­nas sma­gių kraš­to tau­to­sa­kos pa­sa­ko­ji­mų, pa­ta­ri­mų, re­cep­tų, svar­bių da­tų, fo­tog­ra­fi­jų, poe­zi­jos.
Ka­len­do­riu­je, ku­rio vir­še­lį sim­bo­liš­kai puo­šia Is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus eks­po­na­tai – krai­čio skry­nios, su­dė­ta di­de­lė da­lis kraš­to tau­to­sa­kos krai­čio...

Rėkyvos progimnazija pasipuošė pilių maketais (1)

2017 m. kovo 16 d.
Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­jos inf.

Masinis šokis bus skirtas Žemės dienai

2017 m. kovo 16 d.
Že­mės die­nos ren­gi­nių cik­las pra­si­dės iš­kil­min­ga Že­mės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja ir Šiau­lių moks­lei­vių na­mų mu­zi­kos stu­di­jos „En-den-du“ inst­ru­men­ti­nės gru­pės „Kal­nų ere­liai“ (vad. S. Ru­se­vi­čie­nė ir L. Dud­ni­kie­nė) pa­si­ro­dy­mu.
Ska­ti­nant at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į eko­lo­gi­nes pro­ble­mas, var­to­ji­mą, tar­šos ma­ži­ni­mą ir gam­tos sau­go­ji­mą or­ga­ni­zuo­ja­ma pi­lie­ti­nė-me­ni­nė ak­ci­ja „Ma­žas mai­še­lis – di­de­lė ža­la“. Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro dai­li­nin­kė Re­da Uo­gin­tie­nė kar­tu su...

Ar Lietuvoje jaučiatės saugūs? (4)

2017 m. kovo 15 d.

– Jau­čiuo­si sau­gus, ne­te­ko gy­ve­ni­me at­si­dur­ti si­tua­ci­jo­je, ka­da kas nors kė­sin­tų­si. Ži­no­ma, bai­su, kas įvy­ko pa­sta­ruo­ju me­tu, bet to­kia rea­ly­bė. Ge­rai, kad mū­sų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ope­ra­ty­viai at­li­ko ty­ri­mą. Svar­biau­sia, kad į vi­sus žmo­nių din­gi­mus bū­tų rea­guo­ja­ma taip pat. Pa­sau­ly­je vis­ko vyks­ta, ne tik Lie­tu­vo­je. Mū­sų ša­ly­je sau­gu, nė­ra daž­na, kad įvyk­tų daug re­zo­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų. Mes re­čiau pa­ste­bi­me ge­rus da­ly­kus, re­čiau džiau­gia­mės, žmo­gus jaut­res­nis...

Nerimas dėl paukščių gripo metė šešėlį ant baltųjų gandrų (3)

2017 m. kovo 15 d.
Pra­šan­čių­jų ma­ny­mu, bal­tie­ji gand­rai ga­li per­neš­ti šios grei­tai plin­tan­čios pa­vo­jin­gos paukš­čių li­gos vi­ru­sus ir už­krės­ti na­mi­nius paukš­čius. To­kį po­žiū­rį jie grin­džia fak­tu, kad va­sa­rio pa­bai­go­je Kau­ne prie Ne­mu­no ras­toms nu­gai­šu­sioms še­šioms gul­bėms ne­by­lėms bu­vo pa­tvir­tin­tas la­bai pa­to­ge­niš­kas paukš­čių gri­po vi­ru­sas.
Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja in­for­muo­ja, kad bal­tie­ji gand­rai pri­ski­ria­mi ma­žos ri­zi­kos už­si­krės­ti šia li­ga paukš­čių rū­šių gru­pei. Jie ne­tu­ri tie­sio­gi­nio...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />