(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Įvykiai, aktualijos

Priešmokyklinukus siūlo vesti į mokyklas

2017 m. vasario 17 d.
Užva­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus, mo­kyk­lų ir iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų at­sto­vai pri­sta­tė prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo nau­jo­ves. Da­lis prieš­mo­kyk­li­nu­kų nau­jus moks­lo me­tus pra­dės bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se.Nuo praė­ju­sių me­tų rug­sė­jo 1-osios prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas yra pri­va­lo­mas vi­siems vai­kams. Pa­sak Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos Vio­le­tos Dams­kie­nės, Šiau­liuo­se sie­kia­ma ma­žin­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes lop­še­liuo­se...

Kroa­ti­ją ga­li­ma pa­ma­ty­ti iš paukš­čio skry­džio

2017 m. vasario 17 d.
Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo Kroa­ti­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je lai­ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis Kre­ši­mir Ked­me­nec ir mies­to Sa­vi­val­dy­bės me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Pa­ro­do­je ap­si­lan­kė ir Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lė Kroa­ti­jo­je Ri­ma Koic, ku­ri yra ki­lu­si iš Šiau­lių.
Lie­tu­viš­kai su vi­sais pa­si­svei­ki­nęs K. Ked­me­nec su­tei­kė ga­li­my­bę iš­girs­ti kroa­tų kal­bą, pa­pa­sa­ko­jo apie pa­ro­dą. Jis at­krei­pė dė­me­sį, jog bū­das, ku­rį pa­si­rin­ko iš­reikš­ti Kroa­ti­jos gam­tos, kul­tū­ros...

Arenoje vyks Europos moterų riedulio kovos

2017 m. vasario 17 d.
Šian­dien Šiau­lių are­no­je pra­si­de­da tris die­nas truk­sian­čios 2017 me­tų Eu­ro­pos mo­te­rų žo­lės rie­du­lio klu­bų už­da­rų pa­tal­pų „Trop­hy“ tau­rės var­žy­bos, ku­rio­se Lie­tu­vos gar­bę tra­di­ciš­kai gins daug­kar­ti­nės ša­lies čem­pio­nės Šiau­lių „Gint­ros-Strek­tės-Uni­ver­si­te­to“ rie­du­li­nin­kės.
Dėl čem­pio­nių ti­tu­lo ir ke­lia­la­pio į A di­vi­zio­ną tur­ny­re taip pat ko­vos Uk­rai­nos „MSC Sum­chan­ka“, Pran­cū­zi­jos Lil­le Met­ro­po­le Hoc­key Club, Ško­ti­jos „MJV Dun­dee Wan­de­rers“, Ai­ri­jos Ards La­dies Hoc­key Club...

SVEIKINIMAS

2017 m. vasario 15 d.
Nuo­šir­džiai svei­ki­nu Jus vi­sus Va­sa­rio 16-osios – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga. „Kraš­tas, ku­rį iš sa­vo pro­tė­vių pa­vel­dė­jom, yra mū­sų, va­di­nam jį Lie­tu­va ir no­rim, kad šis žo­dis iš pa­sau­lio kal­bos, iš jo že­mė­la­pių neiš­nyk­tų“,- sa­ko poe­tas Just. Mar­cin­ke­vi­čius. Ši da­ta mums pri­me­na tau­tos ko­vą už gim­tą­jį kraš­tą, už ku­rio li­ki­mą at­sa­kin­gi vi­si ja­me gy­ve­nan­tys.
Lin­kiu, kad min­tys, žo­džiai ir dar­bai su­tap­tų, o sie­kiant tiks­lo ne­pris­tig­tų vie­ny­bės – ge­bė­ji­mo vie­niems ki­tus...

Medalis „Tarnaukite Lietuvai“ – šiauliečiui mokytojui

2017 m. vasario 15 d.
Už sa­va­no­rys­tės kul­tū­ros sklai­dą Lie­tu­vo­je me­da­liu įver­tin­tas Ser­ge­jus Sta­pon­kus, Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jas ir skau­tų va­do­vas.
„Sa­va­no­riau­ju įvai­rio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se jau apie dvi­de­šimt me­tų, pra­dė­jau nuo 16 me­tų. Ne tik skau­tų, bet ir sa­ma­rie­čių, „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jo­se, vys­ku­pi­jos jau­ni­mo cent­re“, – „Šiau­lių kraš­tui“ yra sa­kęs S. Sta­pon­kus.
2012 me­tais S. Sta­pon­kus bu­vo iš­rink­tas Šiau­lių me­tų mo­ky­to­ju sa­va­no­riu, Šiau­lių uni­ver­si­te­to me­tų...

Maisto krepšelio laukia per 2 000 šiauliečių

2017 m. vasario 15 d.
Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Či­če­lie­nė in­for­ma­vo, jog pir­mam da­ly­bų eta­pui re­gist­ra­vo­si 1 935 as­me­nys, o pra­šy­mai to­liau gau­na­mi. Pa­vė­luo­tai gau­ti dar 447 as­me­nų pra­šy­mai. Jie mais­to pa­ke­tų su­lauks ant­ra­me da­ly­bų eta­pe, ku­ris pra­si­dės ba­lan­džio mė­ne­sį. Iš vi­so pa­ra­ma mais­to pro­duk­tais da­li­ja­ma še­šis kar­tus per me­tus.
Sa­vi­val­dy­bė kar­tu su „Mais­to ban­ku“ da­li­ja mais­to pro­duk­tų pa­ke­tus. Tam įsteig­ti ke­tu­ri punk­tai.
Rė­ky­vos se­niū­ni­jos...

Į Savivaldybę eina be darbo likęs pramonininkas

2017 m. vasario 14 d.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas va­kar frak­ci­jų se­niū­nams pri­sta­tė nau­ją kan­di­da­tą į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – kon­ser­va­to­rių An­ta­ną Bar­tu­lį. Jis – ir bu­vęs AB „Do­lo­mi­tas“ va­do­vas, ir bu­vęs ūkio vi­ce­mi­nist­ras, pa­dė­jęs pa­ra­šą par­duo­dant ame­ri­kie­čiams „Ma­žei­kių naf­tą“.
Penk­ta­die­nį Ta­ry­bo­je pri­trū­ko bal­sų pa­skir­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi me­ro teik­tą kan­di­da­tą tei­si­nin­ką Ar­ną Il­gaus­ką. Va­kar me­ras sku­biai su­kvie­tė frak­ci­jų se­niū­nų suei­gą nau­jam...

Robotų entuziastai sprendė žmonių ir gyvūnų problemas

2017 m. vasario 14 d.
Šių me­tų te­ma „Gy­vū­nai są­jun­gi­nin­kai“ pa­kvie­tė jau­nuo­sius konst­ruk­to­rius ir pro­gra­muo­to­jus tir­ti rea­laus pa­sau­lio pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria bend­rau­da­mi gy­vū­nai ir žmo­nės.
Į re­gio­ni­nes var­žy­bas su­si­rin­ko en­tu­zias­tai iš Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no, Pak­ruo­jo, Tau­ra­gės mo­ky­mo įstai­gų. Iš vi­so da­ly­va­vo 12 ko­man­dų.
Da­ly­viai run­gė­si tri­jo­se rung­ty­se: ro­bo­tų lau­ko žai­di­me, ti­ria­ma­ja­me pro­jek­te ir ver­ty­bių iš­ban­dy­mo.
Ro­bo­tų lau­ko žai­di­me ro­bo­tas...

Šiau­lie­čiai įvar­dyti tarp Auk­si­nių sce­nos kry­žių pre­ten­den­tų

2017 m. vasario 14 d.
Dra­mos teat­ro ka­te­go­ri­jo­je pa­ste­bė­tas ne­tra­di­ci­nis ba­ro spek­tak­lis šiau­lie­čių tar­me „Čia aš va­ra­ta­rius“, pa­gal Ped­ro Len­zo kny­gą (rež. An­ta­nas Glus­ki­nas, VšĮ „I Start As").
Tarp pre­ten­den­tų – Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro (VŠDT) sa­ty­ri­nis far­sas „Var­dan tos“, pa­gal Pet­ro Vai­čiū­no pje­sę „Pat­rio­tai“ (rež. Ai­das Gi­nio­tis) ir kri­mi­na­li­nė-mu­zi­ki­nė ko­me­di­ja „Vi­su grei­čiu at­gal!“, pa­gal Pier­re Not­te pje­sę „Dvi po­niu­tės pa­ke­liui į Šiau­rę“ (rež. Ar­vy­das...

Ser­gan­čių­jų apskrityje dar daug

2017 m. vasario 14 d.
Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­tas in­for­muo­ja, kad Šiau­lių ap­skri­ty­je ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis (ŪVK­TI) su­ma­žė­jo.
Va­sa­rio 6–11 die­nų duo­me­nimis, bend­ras Šiau­lių ap­skri­ties ser­ga­mu­mo ro­dik­lis per sa­vai­tę su­ma­žė­jo nuo 106,3 iki 86,6 at­ve­jo 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Di­džiau­sias ser­ga­mu­mo gri­pu ir ŪVK­TI ro­dik­lis re­gist­ruo­tas Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne (135,9 atv./ 10 tūkst. gyv.), ma­žiau­sias – Šiau­lių ra­jo­ne...

Šiaulių savivaldybei skamba varpai (1)

2017 m. vasario 11 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­ran­da išė­ji­mo iš po­li­ti­nės kri­zės. Va­kar vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je neiš­rink­tas nei me­ro pa­va­duo­to­jas, nei Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Po­sė­džio pra­džio­je Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė įspė­jo: skam­ba tie­sio­gi­nio val­dy­mo įve­di­mo var­pai.Sa­vi­val­dy­bės po­sė­dy­je iš 31-o Ta­ry­bos na­rio da­ly­va­vo 29 – ne­bu­vo li­be­ra­lų Ar­tū­ro Ku­li­kaus­ko ir Au­ri­mo Lan­ko. Pen­kias va­lan­das tru­kęs Sa­vi­val­dy­bės po­sė­dis kun­ku­lia­vo...

„Busturas“ gerins sąlygas ir keleiviams, ir darbuotojams

2017 m. vasario 11 d.
– Praei­tų me­tų pa­va­sa­rį „Bus­tu­ras“ at­si­sa­kė ke­lei­vių kont­ro­lę mies­to au­to­bu­suo­se vyk­džiu­sios UAB pa­slau­gų ir po 14 me­tų per­trau­kos vėl to ėmė­si pa­ti bend­ro­vė. Ar pa­si­tei­si­no toks spren­di­mas?– Tai tik­rai pa­si­tei­si­no, nes per pu­sę me­tų lei­do su­tau­py­ti be­veik 35 tūks­tan­čius eu­rų.
Kont­ro­lie­rių gru­pei nu­pir­ko­me mik­roau­to­bu­są už 6 900 eu­rų. Tu­ri­me tris mo­bi­lias kont­ro­lie­rių gru­pes. Gru­pė­je dir­ba vai­ruo­to­jas ir du kont­ro­lie­riai. Ke­lei­vių kont­ro­lė vyk­do­ma nuo 5 iki 23 va­lan­dos...

Ministro netenkina ligoninė be vadovo (1)

2017 m. vasario 11 d.
Va­kar Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je lan­kė­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras pro­fe­so­rius Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Vi­zi­to tiks­las – su­si­pa­žin­ti su li­go­ni­nės veik­la, jos būk­le. Pa­sak mi­nist­ro, pro­ble­mos ša­lies li­go­ni­nė­se yra pa­na­šios: spe­cia­lis­tų trū­ku­mas, ne­pa­kan­ka­mi at­ly­gi­ni­mai, inf­rast­ruk­tū­ros ir įran­gos trū­ku­mas.
Drau­ge su svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru į gy­dy­mo įstai­gą at­vy­ko Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ag­nė Ši­rins­kie­nė, Sei­mo...

Unikalus pėsčiųjų bulvaras – tik paprastas kelias (1)

2017 m. vasario 11 d.
Vi­suo­me­ni­nin­kai „Lais­vie­ji pi­lie­čiai“ ini­ci­ja­vo dis­ku­si­ją dėl Šiau­lių mies­to Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos. Pa­si­ro­do, jog uni­ka­li mies­to vie­šo­ji erd­vė yra tik gat­vė – „su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­ja“. Pa­gal ka­te­go­ri­ją ati­tin­kan­ti ir žvy­ruo­tam ke­liui. O re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tuo­to­jai – ke­li­nin­kai.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos sa­lė­je tre­čia­die­nio va­ka­rą su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je iš­kel­tas es­mi­nis klau­si­mas – ar bul­va­ro...

Istorija padeda atskirti kvailį (1)

2017 m. vasario 10 d.
Pil­no­je Šiau­lių ap­skri­ties P. Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos sa­lė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su Sei­mo na­riu Gab­rie­liu­mi Lands­ber­giu ir is­to­ri­ku pro­fe­so­riu­mi Alf­re­du Bumb­laus­ku. Dis­ku­tuo­ta apie Lie­tu­vos ir pa­sau­lio atei­tį, vai­kų auk­lė­ji­mą mu­šant vy­te­lė­mis, ža­lin­gą pa­žy­mių sis­te­mą mo­kyk­lo­je ir at­si­ri­tan­čią kvai­lio­ji­mo epo­chą.Ki­tą­met Lie­tu­va švęs vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį. 1918 me­tų Va­sa­rio 16-ąją bu­vo pa­si­ra­šy­tas Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ak­tas. Net ke­tu­ri sig­na­ta­rai...

Robotikos entuziastai rungsis varžybose (1)

2017 m. vasario 10 d.
Šių me­tų te­ma „Gy­vū­nai są­jun­gi­nin­kai“ kvie­čia tir­ti rea­laus pa­sau­lio pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria bend­rau­da­mi gy­vū­nai ir žmo­nės.
Re­gio­ni­nės var­žy­bos taip pat vyks Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Pa­ne­vė­žy­je. Na­cio­na­li­nis tu­ras – ko­vo 24 die­ną. Jų lai­mė­to­jas įgis tei­sę at­sto­vau­ti Lie­tu­vą Eu­ro­pos čem­pio­na­te, ku­ris šie­met vyks Or­hu­se, Da­ni­jo­je.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Knygos pristatymas pagardintas blynais

2017 m. vasario 9 d.
Ant­ra­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su dai­li­nin­ku, ra­šy­to­ju Dai­niu­mi Šu­kiu ne­trū­ko nei ge­ros nuo­tai­kos, nei bly­nų. Nau­jau­sia pri­sta­ty­ta au­to­riaus kny­ga va­di­na­si „Bly­nų sli­bi­nas“.Į su­si­ti­ki­mą su kny­gų au­to­riu­mi D. Šu­kiu su­gu­žė­jo pil­na sa­lė skai­ty­to­jų. Ren­gi­nio pra­džio­je į juos pra­bi­lo kny­gos he­ro­jai – lė­lės, o „ap­šil­dė“ nuo­tai­kin­gos vai­kų dai­na­vi­mo stu­di­jos „Svirp­lys“ ir jo va­do­vo Ro­mo Tri­jo­nio dai­nos...

Alf­re­das Lan­kaus­kas: „Meras siekia išlaikyti miestą savo rankose“

2017 m. vasario 9 d.
Po ant­ra­die­nį ki­lu­sio skan­da­lo dėl pa­vie­šin­to tri­jų nau­jo­sios dau­gu­mos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je na­rių – Alf­re­do Lan­kaus­ko, Jus­ti­no Sar­taus­ko ir De­nio Mi­cha­len­ko – po­kal­bio įra­šo va­kar vi­si trys po­li­ti­kai krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl jų at­žvil­giu galimai pa­skleis­to šmeiž­to.Ta­ry­bos na­rys, Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tas Alf­re­das LAN­KAUS­KAS įsi­ti­ki­nęs, kad įra­šas, ku­rį Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas per­da­vė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai, su­fab­ri­kuo­tas no­rint išar­dy­ti nau­ją­ją...

Vietoj referentės – nauja mero patarėja

2017 m. vasario 9 d.
Me­ras A. Vi­soc­kas dėl nau­jos pa­ta­rė­jos va­sa­rio 7 die­ną per­tvar­kė Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to eta­tus.
Ta­ry­bos nu­sta­ty­to 8 eta­tų skai­čiaus ne­kei­tė. Pa­nai­ki­no at­si­lais­vi­nu­sią re­fe­ren­tės, dir­bu­sios už mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, pa­rei­gy­bę, o vie­toj jos įstei­gė po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo me­ro pa­ta­rė­jo pa­rei­gy­bę. Nus­ta­tė A pa­rei­gy­bės ly­gį ir 15 ka­te­go­ri­ją, ati­tin­kan­čią sky­rių ve­dė­jų ka­te­go­ri­jai.
Tą pa­čią die­ną pa­si­ra­šė po­tvar­kį ir dėl nau­jos pa­ta­rė­jos pa­sky­ri­mo. Ji dirbs...

Signatarai vėl pasirašys Nepriklausomybės Aktą

2017 m. vasario 8 d.
Pir­ma­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je or­ga­ni­za­to­riai pri­sta­tė Va­sa­rio 16-osios ren­gi­nius Šiau­liuo­se. 99-ųjų vals­ty­bės at­kū­ri­mo me­ti­nių šven­ti­nė­je pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tos dvi de­šim­tys ren­gi­nių. Šie­met Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je pa­si­ro­dys ke­tu­ri Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rai, bu­vę Šiau­lių ber­niu­kų gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai, juos įkū­nys Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­riai.Va­sa­rio 16-osios iš­kil­mės pra­si­dės 11 va­lan­dą šv. mi­šio­mis Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />