(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Druska barstoma ant politinių žaizdų

2017 m. sausio 7 d.
Va­kar ry­tą ir pro Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės lan­gus ma­tė­si sli­di­nė­jan­tys san­kry­žo­se au­to­mo­bi­liai ir žmo­nės. Ko­dėl gat­vės vis dar te­bė­ra di­de­lė čiuo­žyk­la? Ar bars­to­mos, ar va­lo­mos? Pa­si­ro­do, drus­ka bars­to­ma ant po­li­ti­nių žaiz­de­lių.Ri­ta ŽA­­DEI­­KY­­TĖ
12 va­lan­da. Pro Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę pra­va­žiuo­ja du ke­li­nin­kų au­to­mo­bi­liai.
Me­ras A. Vi­soc­kas, pa­klaus­tas, ar po­li­ti­nė Šiau­lių kri­zė ne­per­si­kė­lė į mies­to gat­vių as­fal­tą, paaiš­ki­no:
– Ne­no­riu sa­ky­ti...

Nušalusios kojos „atvedė“ pas medikus

2017 m. sausio 7 d.
Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je sveiks­ta pir­ma­sis šie­met ko­jas nu­ša­lęs pa­cien­tas. Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos cent­ro ve­dė­jas Ro­ber­tas Mi­ka­laus­kas įspė­ja, kad nu­šal­ti ga­li­ma ne tik spau­džiant di­de­liam šal­čiui, bet ir kai tem­pe­ra­tū­ra yra ar­ti nu­lio.Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je be­si­gy­dan­tis iš Za­ra­sų at­vy­kęs 51-erių Al­vy­das Bu­dzi­las nu­ša­lo abi ko­jas. Tre­čia­die­nį vy­ras iš miš­ko grį­žo drėg­no­mis ko­jo­mis, dar pa­vaikš­čio­jo po Šiau­lius. Iš pra­džių jau­tė, jog šą­la, o pa­skui ko­joms ta­po karš­ta...

Žagarės parko tvarkymas – tarp prioritetinių šalyje

2017 m. sausio 7 d.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja į svar­biau­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis siū­lo­mų fi­nan­suo­ti vals­ty­bės pro­jek­tų są­ra­šą įtrau­kė še­šis vals­ty­bi­nės reikš­mės par­kus, tarp jų – ir Joniškio rajono Ža­ga­rės dva­ro so­dy­bos par­ko tvar­ky­mo pro­jek­tus.
Be Ža­ga­rės, tarp prio­ri­te­ti­nių pa­te­ko Ast­ra­vo dva­rų so­dy­bos, Rau­do­nės re­zi­den­ci­nės pi­lies ir Pa­ne­mu­nės pi­lies par­kų tvar­ky­mas bei pri­tai­ky­mas lan­kyti, taip pat Sa­pie­gų re­zi­den­ci­jos par­ko ir Tra­kų Vo­kės dva­ro so­dy­bos par­ko pri­tai­ky­mas lan­kyti ir...

Į Savivaldybės direktorius – trys pretendentai

2017 m. sausio 6 d.
Šiau­lių mies­to val­džios kri­zei iš­spręs­ti su­ras­ti net trys pre­ten­den­tai į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Va­kar jie įvar­dy­ti frak­ci­jų se­niū­nų suei­go­je. Kan­di­da­tus siū­lo ir me­ras, ir frak­ci­jos, ini­ci­ja­vu­sios po­ky­čius Sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė­je.
Va­kar frak­ci­jų va­do­vų suei­gą me­ras su­šau­kė, kad pri­sta­ty­tų sa­vo pa­si­rink­tą kan­di­da­tą – tei­si­nin­ką, ad­vo­ka­tą Ar­ną Il­gaus­ką. Jis – ne­par­ti­nis. Pre­ten­den­tas bu­vo pa­kvies­tas da­ly­vau­ti suei­go­je.
Iš Šiau­lių ki­lęs 44 me­tų A...

Ke­li­nin­kai ir to­liau di­di­na ap­su­kas Šiau­liuo­se

2017 m. sausio 6 d.
Šiau­lių ke­lius su­kaus­tęs sto­ras le­do sluoks­nis ta­po tik­ru iš­šū­kiu ke­li­nin­kams, ku­rie vis dar dir­ba pa­di­din­tu in­ten­sy­vu­mu. Pa­sak ke­lių prie­žiū­ra Šiau­lių mies­te be­si­rū­pi­nan­čios bend­ro­vės „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ va­do­vo Andrejaus Barinovo, ko­vo­je su įsi­smar­ka­vu­sia žie­ma šią­nakt su­nau­do­ta maž­daug 50 to­nų drus­kos ir drus­kos-skal­dos mi­ši­nio. Taip pat bu­vo bars­to­mas spe­cia­lus kal­cio-chlo­ri­do mi­ši­nys, tu­rin­tis pa­grei­tin­ti le­do tir­pi­mo pro­ce­sus ir ne­leis­ti už­šal­ti iš...

Lie­tu­viš­ką „Olia­lia“ idė­ją pa­si­ga­vo In­di­ja

2017 m. sausio 6 d.
Jur­ga DRUN­GI­LAI­TĖMums pui­kiai ži­no­mas „Olia­lia“ pre­kės ženk­las at­gims­ta In­di­jo­je. Apie tai iš­skir­ti­nia­me in­ter­viu pa­sa­ko­ja vie­na tur­tin­giau­sių Ru­mu­ni­jos mo­te­rų An­ka Ver­ma (An­ca Ver­ma), gy­ve­nan­ti In­di­jo­je.- 2011 me­tais or­ga­ni­za­vo­te Lie­tu­vos kul­tū­ros ir mu­zi­kos fes­ti­va­lį In­di­jo­je. At­ve­žė­te dau­giau nei 50 Lie­tu­vos ta­len­tų – at­li­kė­jų bei vers­li­nin­kų – pri­sta­ty­ti „Olia­lia“ pre­kės ženk­lo sėk­mės is­to­ri­ją In­di­jos po­li­ti­kams ir vers­li­nin­kams. Ko­kių...

Savivaldybė paskirstė premijas perspektyviausiems sportininkams

2017 m. sausio 6 d.
Pre­mi­jos skir­tos Eg­lei Bal­čiū­nai­tei (leng­vo­ji at­le­ti­ka), Min­dau­gui Bi­liui (leng­vo­ji at­le­ti­ka su fi­zi­ne ne­ga­lia), Ra­sai Draz­daus­kai­tei (leng­vo­ji at­le­ti­ka), Au­ri­mui Lan­kui (bai­da­rių irk­la­vi­mas), San­tai Pa­ke­ny­tei (dziu­do im­ty­nės), Ed­vi­nui Ra­ma­naus­kui (bai­da­rių irk­la­vi­mas), Jo­nui Spu­džiui (leng­vo­ji at­le­ti­ka su fi­zi­ne ne­ga­lia).
Pre­mi­jos po 116 eu­rų per mė­ne­sį iki me­tų pa­bai­gos skir­tos šiems per­spek­ty­viau­siems spor­ti­nin­kams...

Nak­vy­nės na­muo­se bena­mių ant­plū­džio nė­ra

2017 m. sausio 6 d.
Iš vi­so Šiau­lių lai­ki­nojo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bo­je yra 40 vie­tų. D. Bo­gu­šie­nės pa­ste­bė­ji­mu, pa­sta­rai­siais me­tais vi­sų vie­tų ne­beuž­pil­do­ma – net per šal­čius bū­na iki 30 nak­vo­jan­čių žmo­nių.
„Gal­būt jiems per to­li (Nak­vy­nės na­mai įsi­kū­rę to­liau nuo cent­ro – red. pa­st.), gal­būt tu­ri kur ki­tur ap­si­sto­ti, gal­būt jų tiek tė­ra?“ – prie­žas­tis svars­tė D. Bo­gu­šie­nė.
Nak­tį be­na­mius at­ve­ža ir po­li­ci­ja, ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žas. Bū­na ir gir­tų, ne­paei­nan­čių, kar­tais jie su­ke­lia...

Nyderlandai perėmė Baltijos šalių oro policijos misiją

2017 m. sausio 6 d.
Olan­dai 4 mė­ne­sius pa­tru­liuos ke­tu­riais F-16 nai­kin­tu­vais, prieš tai 4 mė­ne­sius oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dė Pran­cū­zi­jos ka­ri­nės oro pa­jė­gos. Ny­der­lan­dai Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę sau­gos tre­čią kar­tą nuo 2004 metų, kai Al­jan­sas priė­mė spren­di­mą dėl oro po­li­ci­jos. Vi­są olan­dų kon­tin­gen­tą su­da­ro apie 120 ka­rių.
Es­ti­jos Ema­rio oro pa­jė­gų ba­zė­je kon­tin­gen­tas ne­si­keis – Vo­kie­ti­jos ka­ri­nės oro pa­jė­gos ant­rą kar­tą iš ei­lės pa­tru­liuos su „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“ nai­kin­tu­vais.
Oro po­li­ci­jos...

Paroda bibliotekoje – „Netradicinė eglutė“

2017 m. sausio 6 d.
Dar­be­liai su­kur­ti nau­do­jant laik­raš­čius, sal­dai­nius, de­ko­ra­ty­vi­nio po­pie­riaus juos­te­les, ser­ve­tė­les, siū­lus, įvai­rių rū­šių ma­ka­ro­nus, me­džio ša­ke­les bei kan­ko­rė­žius, įvai­rias sa­gas ir net plas­ti­ki­nes ša­ku­tes. Pa­ro­da veiks iki sau­sio 16 die­nos.
Pa­gal Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos inf.

Politikė gali prarasti mandatą, o politikas – garbę

2017 m. sausio 5 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja ki­tą ant­ra­die­nį kvie­čiama svars­ty­ti dvie­jų mies­to Ta­ry­bos na­rių el­ge­sį. Go­da Gar­ga­sai­tė-Bu­nė į eti­kos sar­gų aki­ra­tį pa­te­ko dėl po­sė­džių ne­lan­ky­mo, o Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis – dėl ga­li­mai pa­žei­džia­mo Po­li­ti­kų eti­kos ko­dek­so.
Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė so­cial­de­mok­ra­tė Zi­na Žuk­li­jie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog Go­dai Gar­ga­sai­tei-Bu­nei gre­sia ne­tek­ti man­da­to dėl Ta­ry­bos po­sė­džių pra­lei­di­nė­ji­mo.
Iš­vy­ku­si gy­ven­ti į už­sie­nį po­li­ti­kė...

Šiaulių kelininkai dirba padidintu intensyvumu

2017 m. sausio 5 d.
Visą Lietuvą užklojęs storas sniego sluoksnis ir įsismarkavusi žiema, remiantis sinoptikų prognozėmis, artimiausiu metu dar neketina trauktis. Vakar Šiauliuose siautusios pūgos padarinius gausios kelininkų pajėgos tvarkė iki pat šiandienos vidurdienio, tačiau šiauliečiai raginami ir toliau išlikti atidūs, rūpintis savo bei aplinkinių saugumu esant sudėtingoms oro sąlygoms. Kelių priežiūra Šiauliuose besirūpinančios bendrovės „Ecoservice projektai” duomenimis, per vakar dieną iškrito apie 10–15 cm sniego, o iki 22 val. buvo išbarstyta maždaug 60 tonų druskos ir 30 tonų druskos...

Šventupio rajone kuriamas naujas namų kvartalas

2017 m. sausio 5 d.
Pla­no ini­cia­to­rė yra UAB „Lit­vil­sa“, pla­ną ren­gia UAB „Ar­chi­no­va“ fi­lia­las „ER pro­jek­tai“. Ar­chi­tek­tė Rū­ta Stuo­pe­lie­nė, pri­sta­ty­da­ma de­ta­lų­jį pla­ną, pri­mi­nė, jog kvar­ta­lo kon­cep­ci­ja pa­reng­ta 2012 me­tais. Kvar­ta­las pla­nuo­ja­mas pa­gal mies­to Bend­rą­jį pla­ną.
Kvar­ta­las iš­kil­tų tarp Ma­žo­sios Lie­tu­vos, M. Maž­vy­do, M. Jan­kaus ir Ge­gu­žių gat­vių. Nuo Ge­gu­žių gat­vės nu­to­lęs apie 720 met­rų.
Kvar­ta­lui jun­gia­mi du pri­va­tūs skly­pai (1,5 ha ir 1,3 ha). Vie­no skly­po pa­skir­tis...

Šiaulių me­ras šau­kia Ta­ry­bos po­sė­dį

2017 m. sausio 4 d.
Po­li­ti­kai „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, jog me­ras kvie­čia spręs­ti tris klau­si­mus, ku­rie neišsp­ręs­ti ne­li­kus kvo­ru­mo gruo­džio 29 die­ną.
Vėl bus siū­lo­ma nai­kin­ti vi­ce­me­ro vie­ną eta­tą. Taip pat spręs­ti abie­jų Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų – li­be­ra­lės Gied­rės Men­do­zos Her­re­ros ir kon­ser­va­to­riaus Mar­ty­no Šiur­kaus – at­lei­di­mo klau­si­mus. Abu yra pa­tys pa­ra­šę pra­šy­mus juos at­leis­ti.
Nuo sau­sio 2 die­nos G. Men­do­za Her­re­ra Ta­ry­bos yra pa­skir­ta lai­ki­ną­ja...

Eismo per­mai­nos Šiau­lių mies­te

2017 m. sausio 4 d.
Ser­ben­tų gat­vė­je pa­nai­kin­tas ke­lio ženk­las, grei­tį ri­bo­jan­tis iki 70 ki­lo­met­rų per va­lan­dą. Da­bar šio­je at­kar­po­je grei­tis – 50 ki­lo­met­rų per va­lan­dą. Taip nu­spręs­ta dėl pės­čių­jų sau­gu­mo, nes šio­je gat­vė­je yra ke­lios ne­re­gu­liuo­ja­mos pės­čių­jų pe­rė­jos.
Pas­ta­ruo­ju me­tu Ar­chi­tek­tų gat­vės at­kar­po­je tarp Gar­di­no ir Ge­gu­žių gat­vių pa­žy­mė­to­se, leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams skir­to­se vie­to­se pra­dė­ti sta­ty­ti kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai, ku­rie blo­gi­na eis­mo są­ly­gas. Dėl to nu­spręs­ta...

Lie­pa ir Jo­nas – populiariausi var­dai

2017 m. sausio 4 d.
Tė­vys­tės pri­pa­žin­tos 237 vai­kams, įvai­kin­ta 10 vai­kų.
Po­pu­lia­riau­si var­dai, su­teik­ti kū­di­kiams per­nai, bu­vo šie: mer­gai­tėms – Lie­pa (20), Emi­li­ja (19), Go­da (17), Ga­bi­ja (15), Ie­va (15), Mig­lė (15), Ame­li­ja (15), Smil­tė (14), Ema (13), Vil­tė (13), Eva (12), Ur­tė (11), Ka­mi­lė (11), Eli­ja (11), Ug­nė (10), Gab­rie­lė (10), o ber­niu­kams – Jo­nas (27), Do­mas (23), Lu­kas (23), Jo­kū­bas (22), Ma­tas (20), Emi­lis (19), Da­nie­lius (17), Ka­jus ( 16), Gab­rie­lius (14), Do­mi­ny­kas (13)...

Renkamos gražiausios vitrinos

2017 m. sausio 4 d.
Anks­čiau gra­žiau­sias vit­ri­nas rink­da­vo ko­mi­si­ja, šie­met rin­ki­mų tei­sė per­duo­ta gy­ven­to­jams.
Tri­jų gra­žiau­sių kom­po­zi­ci­jų sa­vi­nin­kai bus ap­do­va­no­ti Šiau­lių mies­to me­ro pa­dė­ko­mis.
Nuot­rau­kas su šven­tiš­kai pa­puoš­tų pa­sta­tų ar vit­ri­nų vaiz­dais da­ly­viai or­ga­ni­za­to­riams tu­rė­jo at­siųs­ti iki 2016 me­tų gruo­džio 23 die­nos.
Tra­di­ci­nis kon­kur­sas „Gra­žiau­sia ka­lė­di­nė vit­ri­na-2017“ yra skir­tas pa­dė­ko­ti kū­ry­biš­kiau­siai ka­lė­di­nę nuo­tai­ką mies­te ku­rian­čioms įstai­goms ir...

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius išė­jo, bet aist­ros ver­da

2017 m. sausio 3 d.
Va­kar, pa­sku­ti­nę dar­bo die­ną Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gė bu­vęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis. Žo­džio pa­pra­šęs Ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis per­skai­tė vie­šą pa­reiš­ki­mą „dėl lai­ki­nai ei­nan­čios Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­riaus pa­rei­gas Gied­rės Men­do­zos Her­re­ros šmeiž­to ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ja“ bei ra­gi­no ją at­sta­ty­din­ti.E. Bi­vai­niui va­kar bu­vo pa­sku­ti­nė dar­bo die­na. Bu­vęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius...

Vėl ateis Trys karaliai

2017 m. sausio 3 d.
Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro et­ni­nės kul­tū­ros spe­cia­lis­tė Auš­ra Bri­jū­nie­nė in­for­ma­vo, kad Tri­jų ka­ra­lių ei­se­na sau­sio 6 die­ną 17 va­lan­dą pa­ju­dės nuo Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos.
Tris ka­ra­lius ly­dės Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vai, Šiau­lių moks­lei­vių na­mų Vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro stu­di­ja „Kom­pa­ni­ja šau­ni“, Šiau­lių kur­čių­jų rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ro vai­kai.
Ei­se­na ke­liaus pės­čių­jų bul­va­ru, su­ks į Var­po gat­vę. Šiau­lių ka­ted­ro­je ap­lan­kys pra­kar­tė­lę bei ste­bės jau­ni­mo cho­ro pro­gra­mą.
Vi­są ke­lią ei­se­ną ly­dės...

Šiaulių apskrityje daugėja sergančiųjų gripu

2017 m. sausio 3 d.
Gruo­džio 27–31-osios duo­me­ni­mis, bend­ras ap­skri­ties ser­ga­mu­mo gri­pu ir ŪVK­TI ro­dik­lis per sa­vai­tę pa­di­dė­jo iki 57,1 at­ve­jo 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų (už­praei­tą sa­vai­tę bu­vo 44,1 atv. 10 tūkst. gyv.), už­re­gist­ruo­ti 66 gri­po at­ve­jai (už­praei­tą sa­vai­tę bu­vo 32 gri­po at­ve­jai).
Di­džiau­sias ro­dik­lis re­gist­ruo­tas Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne – 92,8 at­ve­jo 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų (prieš tai bu­vo 20,9 atv. 10 tūkst. gyv.). Re­gist­ruo­ti 8 gri­po at­ve­jai, 351 ŪVK­TI at­ve­jis...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas