(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Šiaulių apskrities maudyklos nebuvo švariausios

2012 m. rugsėjo 27 d.
Mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė pra­dė­ta tir­ti dvi sa­vai­tes prieš mau­dy­mo­si se­zo­ną (t.y. nuo ge­gu­žės 15 d.) ir re­gu­lia­riai tik­rin­ta kas dvi sa­vai­tes iki rug­sė­jo 15 die­nos. Mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė bu­vo ver­ti­na­ma pa­gal 2 mik­ro­bio­lo­gi­nius pa­ra­met­rus: žar­ni­nius en­te­ro­ko­kus ir žar­ni­nes laz­de­les.
Net 18 pro­cen­tų ste­bė­tų mau­dyk­lų bu­vo už­fik­suo­ta trum­pa­lai­kė tar­ša: tai su­da­rė Šiau­lių ap­skri­ties – 47 pro­cen­tus, Ute­nos – 33, Pa­ne­vė­žio – 25, Ma­ri­jam­po­lės – 16, Tel­šių – 14...

Rajono vaikų tėvai priversti gudrauti

2012 m. rugsėjo 27 d.
Šiaulių rajono vaikai, pageidavę pradėti mokytis mieste dailės, muzikos ar sportuoti liko už durų. Kadangi rajono ir miesto savivaldybės nesugebėjo susitarti, mokytojai šluosto vaikų ašaras. Dalis tėvų vaikus priversti registruoti mieste.Šiaulių miesto Taryba dar iki prasidedant naujiems mokslo metams nusprendė, kad už kitų rajonų vaikus, norinčius pradėti lankyti miesto neformaliojo švietimo įstaigas turi mokėti rajonų savivaldybės.
Daugiausia tokių vaikų – iš Šiaulių rajono, dalis jų mokosi ir miesto bendrojo lavinimo mokyklose.
„Šiaulių kraštas“ ne kartą rašė, kad du...

Renovuojamas bibliotekos abonemento skyrius

2012 m. rugsėjo 26 d.
Bib­lio­te­ki­nin­kėms pri­rei­kė dvie­jų sa­vai­čių gau­sy­bei kny­gų iš­kraus­ty­ti iš len­ty­nų į ki­tas pa­tal­pas.
Bib­lio­te­kos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja kul­tū­ri­nei veik­lai Re­gi­na Mie­že­tie­nė sa­ko, kad da­bar kny­gos iš­duo­da­mos ypa­tin­gais at­ve­jais.
„Jei stu­den­tams la­bai rei­ka­lin­ga kny­ga, bib­lio­te­ki­nin­kės sten­gia­si ją su­ras­ti. Ekst­ra at­ve­jais, jei bib­lio­te­ka tu­ri du ar tris eg­zemp­lio­rius, kny­gos iš­duo­da­mos iš sau­gyk­los fon­dų“, – sa­ko pa­va­duo­to­ja.
Pers­kai­ty­tas...

Naujas mokestis – už žaliąsias atliekas

2012 m. rugsėjo 26 d.
Vakar paaiškėjo, kad Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC) kitąmet ims mokestį už žaliųjų atliekų tvarkymą. Pasirinkusiems konteinerius, o ne kompostavimo dėžes, teks mokėti brangiau. Šiaulių rajone gyventojams konteineriai buvo primesti be galimybės pasirinkti.Vakar po Šiaulių savivaldybės vadovų pasitarimo su ŠRATC bei „Specializuoto transporto“ vadovais, Savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius nebeslėpė, kad kitais metais mokestis už žaliąsias atliekas bus įvestas.
Tiems privačių valdų gyventojams, kurie pasirinko žaliųjų...

Oro uostas pasirašė sutartį

2012 m. rugsėjo 26 d.
Oro uos­to di­rek­to­rius Ro­mas Mik­šys po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo sa­kė, jog šiam žings­niui ruo­šė­si be­veik pus­me­tį ir ti­ki­si, kad bend­ra­dar­bia­vi­mas su aso­cia­ci­ja at­vers įmo­nei di­des­nes tarp­tau­ti­nes erd­ves.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Kas tildo pusę milijono rinkėjų?

2012 m. rugsėjo 26 d.
Iš Lietuvos emigravę apie pusė milijono žmonių turi teisę balsuoti artėjančiuose Seimo rinkimuose ir konsultaciniame referendume dėl naujos atominės elektrinės. Pilietiški emigrantai skundžiasi, kad jų balsai gali būti nutildyti. Registruotis internete jiems siūloma neapsaugotame puslapyje.„Balsuoti verta, nes norėčiau kada nors sugrįžti. Galbūt mano vaikai gyvens Lietuvoj,“ – sakė buvusi joniškietė Aurelija, gyvenanti Airijoje.
„Jeigu balsuosiu, tai tikrai ne valdančiuosius. Jiems net ašara nenuriedėjo, kai pamatė emigrantų skaičių,“ – mąstė Aurelija...

Miestelyje įrengtas aikštynas

2012 m. rugsėjo 26 d.
Naująjį aikštyną teigiamai įvertino valstybinė komisija.
Darbus atlikusi bendrovė išplatino krepšinio, įrengė naują tinklinio aikštę (abi – sintetinės dangos, – red.), atnaujino futbolo stadioną, įrengė 4 treniruoklius, vaikiškas supynes ir nusileidimo kalnelį, pastatė 10 suolų.
Įrengti aikštyną kainavo apie 220 tūkstančių litų.
Tikimasi, kad šį kampelį pamėgs ne tik mokiniai, bet ir suaugusieji miestelio gyventojai.
Aušra Garškienė, atliekanti Aukštelkės mokyklos direktorės funkcijas, džiaugiasi, kad čia bus galima rengti pamokas, nes mokykla neturi jokios...

Stabdoma europinė parama Menų inkubatoriui

2012 m. rugsėjo 25 d.
Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) nutraukė teismuose atsidūrusio Šiaulių menų inkubatoriaus projekto paraiškos vertinimą. Stabdoma per 8 milijonų litų europinė parama.
LVPA stabdo paramą, motyvuodama, jog nėra aišku, ar Savivaldybė valdys pastatą, kurį pirko Menų inkubatoriaus projektui įgyvendinti. Teismai dėl šio pirkinio – pastato-griuvenos, už kurį suplota 325 tūkstančio litų, nėra pasibaigę.
Prokurorai toliau gina viešąjį interesą. Apeliaciniam teismui yra apskundę Šiaulių apygardos teismo sprendimą, pagal kurį buvo atmestas jų prašymas pastato pirkimo-pardavimo...

Padalyta pinigų iš rezervo

2012 m. rugsėjo 25 d.
1653 li­tai skir­ti Šiau­lių „Ro­mu­vos“ gim­na­zi­jos moks­lei­vių ir trem­ti­nių ke­lio­nei po Kęs­tu­čio apy­gar­dą Ši­la­lės ra­jo­ne.
544 li­tai skir­ti Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų ke­lio­nės į Par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­nai skir­to ren­gi­nio iš­lai­doms ap­mo­kė­ti.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Bokso salė perduodama karatistams

2012 m. rugsėjo 25 d.
Sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Gin­ta­ro Ja­siū­no tei­gi­mu, bu­vęs Bok­so sa­lės pa­sta­tas yra ava­ri­nės būk­lės – rei­kia tai­sy­ti sto­gą. Bok­si­nin­kai dėl ava­ri­nės pa­sta­to būk­lės iš­kel­ti tre­ni­ruo­tis į Šiau­lių are­ną.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ginčą dėl Talkšos ežero valymo spręs ekspertai

2012 m. rugsėjo 25 d.
Šiaulių miesto savivaldybėje sudaryta viešojo pirkimo komisija ekspertų paslaugoms pirkti. Valant šiaurinę ežero dalį kilo ginčas tarp rangovo UAB „Pasvalio melioracija“ ir techninės priežiūros rangovo UAB „Alresta“ dėl išvalyto dumblo kiekio ir darbų technologijos.Savivaldybės Investicijų ir miesto plėtros skyriaus vedėjos Aistės Žalevičienės teigimu, techninę ežero valymo darbų priežiūrą atliekanti bendrovė nesutinka su darbų kiekiais, kuriuos teigia atlikusi „Pasvalio melioracija“. O rangovas nesutinka su tuo, ką sako techninę priežiūrą atliekanti bendrovė.
Ginčas...

Fotografą sužavėjo gimtinės gamta

2012 m. rugsėjo 25 d.
Nuotraukose – Kurtuvėnų regioninio parko vaizdai. Gamta fotografuota įvairiu metų laiku ir rytą, ir dieną, ir vakare. Iš nuotraukų dvelkia poezija, susižavėjimas šio krašto gamta.
Atidarant parodą, A. Kontrimas pasakojo, kad yra apkeliavęs beveik visas Europos šalis. Jis turėjęs progų įsitikinti, kad tie, kurie sako, kad Lietuvoje pati gražiausia gamta, tikrai nemeluoja.
Parodos atidarymo metu buvo eksponuojami A. Kontrimo fotografijų leidiniai.
„Gera kitur pabūti, pakeliauti, bet labai greitai pasiilgstu savo beržų, savo pelkių, savo...

Žinia – nevyriausybinėms organizacijoms

2012 m. rugsėjo 25 d.
Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia­mos iš­nau­do­ti ES vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pedagogų sveikata prastėja dėl nuolatinės įtampos

2012 m. rugsėjo 24 d.
Trečiadienį Šiaulių universiteto gimnazijoje vyko miesto Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdis, kuriame diskutuota apie pedagogų sveikatą.Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas Jūra Vladas Vaitkevičius pateikė duomenis apie Lietuvos pedagogų požiūrį į savo sveikatą. Šiaulių universiteto visuomenės sveikatos mokslinis centras apklausė 212 pedagogų.
Paaiškėjo, jog daugiau kaip pusė pedagogų per paskutinius metus (58 proc.) kentė nuo nerimastingumo, nervingumo. Nemaža dalis (39 proc.) skundėsi vidurių užkietėjimu, beveik tiek pat (36,8) – galvos...

Audroniui Navickui suteiktas pulkininko laipsnis

2012 m. rugsėjo 24 d.
A. Na­vic­kas tre­čius me­tus dir­ba Lie­tu­vos Res­pub­li­kos nuo­la­ti­nės at­sto­vy­bės prie Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­jos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nio at­sto­vo pa­va­duo­to­ju.
Ka­ri­nin­kas gi­mė ir užau­go Šiau­liuo­se, bai­gė 10-ąją vi­du­ri­nę mo­kyk­lą (da­bar – Du­bi­jos).
2000–2002 me­tais A. Na­vic­kas va­do­va­vo tuo­me­tei Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Pir­ma­jai avia­ci­jos ba­zei, 2006–2010 me­tais – KOP Avia­ci­jos ba­zei Šiau­liuo­se.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Oro uosto planą nagrinės teismas

2012 m. rugsėjo 24 d.
Šiaulių apygardos administracinis teismas priėmė nagrinėti verslininko Leono Mikšio ieškinį panaikinti Šiaulių karinio oro uosto teritorijos ir jos prieigų detaliojo planą. Verslininkas šalia turi tris privačius sklypus. Jo brolis – „Šiaulių oro uosto“ direktorius.
Vilnietis verslininkas L. Mikšys valdo tris sklypus, kurie ribojasi su Šiaulių oro uosto teritorija. Jis įrodinėja, kad pagal miesto Tarybos patvirtintą oro uosto detalųjį planą blogės verslo sąlygos.
Teismas verslininko ieškinį priėmė nagrinėti, kitą savaitę bus sudaryta teisėjų kolegija ir...

Rudens pradžią lydi peršalimo ligos

2012 m. rugsėjo 24 d.
Rugsėjį poliklinikas užplūdo peršalimo ligomis sergantys vaikai ir suaugusieji. Šeimos gydytojai pataria stiprinti imunitetą ir šilčiau rengtis.
Šiaulių centro poliklinikos šeimos gydytoja Regina Jonuškienė sakė, kad pirmąsias dvi rugsėjo savaites registratūroje ir prie kabineto eilėmis rikiavosi vaikai, suaugusieji, net šeimos. Pirmieji susirgo mažyliai, vėliau vyresni mokiniai.
Daugiausia pasitaikydavo virusinė infekcija, nosiaryklės uždegimas, buvo keletas anginos atvejų. Žmonės skundėsi nedideliu karščiavimu, kosuliu, sloga, galvos...

Ištuštėję mokyklų pastatai laukia šeimininkų

2012 m. rugsėjo 24 d.
Aso­cia­ci­jai, ku­ri įstei­gė pri­va­čią An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­ją, jau yra ati­duo­ta bu­vu­sios „Du­bi­jos“ mo­kyk­los sa­lė. Dar Aka­de­mi­ja no­rė­tų kur­tis ša­lia sa­lės esan­čia­me fli­ge­ly­je per vi­sus pa­sta­to aukš­tus.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vla­das Da­mu­le­vi­čiaus tei­gia, jog da­lį „Du­bi­jos“ mo­kyk­los pa­tal­pų svars­to­ma su­teik­ti ir spor­to mo­kyk­lai „At­ža­ly­nas“.
Bu­vu­sios Aukš­ta­ba­lio pra­di­nės mo­kyk­los pa­tal­pos yra pa­siū­ly­tos vie­šo­sios...

Kompozitorius jubiliejų šventė autoriniu vakaru

2012 m. rugsėjo 24 d.
Šeštadienį Šiauliuose knygyne-kavinėje-dailės galerijoje „Sielai“ gausiai susirinkusiai publikai savo kūrybą pristatė šiaulietis kompozitorius Raimondas Rašpoliauskas. Autorinis vakaras buvo skirtas kūrėjo 50-mečiui.Vienu pirmųjų elektroninės muzikos kūrėjų Lietuvoje vadinamas kompozitorius autorinio vakaro metu atliko ambient, džiazo, bliuzo ir klasikos improvizacijas. „Elektroninė muzika buvo jaunystėje. Bėgant metams norisi gyvybės, natūralumo, sugrįžti į gamtą“, – dabartinio repertuaro pasirinkimą aiškino autorius.
Žinantys jo aistrą etniniams...

Komanda griauna stereotipus

2012 m. rugsėjo 24 d.
Kuršėnų dienos centro sutrikusio intelekto asmenims lankytojai, darbuotojai bei jiems talkinę savanoriai susirinkusiesiems papasakojo, kaip bando sugriauti apie neįgaliuosius vyraujančius stereotipus.
Kuršėnuose, Jaunimo centro salėje, suorganizuotas nuo gegužės mėnesio įgyvendinto projekto „Trauklapiai ir elektra“ baigiamasis renginys.
Parodytas apie projektą pasakojantis filmas, kurį sukūrė „Trauklapio“ komanda. Joje – Dienos centro sutrikusio intelekto asmenims 11 lankytojų, 5 darbuotojai ir 10 savanorių iš miesto...

Dienos populiariausi

Daugiabučio kiemą puošia medinukai

2012 m. rugsėjo 27 d.
lankomiausias