(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Rinktinei vietoj „ačiū“ – purvo dozė

2017 m. rugsėjo 13 d.
Gitana Markovičienė

KO­MEN­TA­RAS

Nau­jie­nų agen­tū­ros EL­TA di­rek­to­rė

Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė Eu­ro­pos čem­pio­na­te su­klu­po jau aš­tunt­fi­na­ly­je. Ir su­lau­kė mil­ži­niš­kos pur­vo do­zės – smerk­ti ją su­sku­bo ne tik in­ter­nau­tai, bet ir rim­ti žmo­nės, net tie­sio­giai su­si­ję su krep­ši­niu. Bet ar mū­sų vy­rai to nu­si­pel­no? Tik­rai ne.

Pri­si­pa­žin­siu, ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas nu­liū­di­no ir ma­ne, ti­kė­jau­si, kad Lie­tu­va pa­teks bent jau tarp aš­tuo­nių ge­riau­sių že­my­no rink­ti­nių, ta­čiau mū­siš­kių smerk­ti tik­rai ne­ga­li­ma, vi­sų pir­ma rei­kia jiems pa­dė­ko­ti.

Smerk­ti krep­ši­nin­kus bū­tų ga­li­ma, jei jie bū­tų ne­si­sten­gę, jei paaiš­kė­tų, kad le­mia­mų rung­ty­nių iš­va­ka­rė­se jie, pa­vyz­džiui, lė­ba­vo ir pa­na­šiai, ta­čiau nie­ko to­kio ne­bu­vo, vi­sas jė­gas ati­da­vė net ir tie, ku­rie ne­ga­lė­jo žais­ti be nu­skaus­mi­na­mų­jų. Ir už tai juos rei­kia kri­ti­kuo­ti?

Pir­miau­siai pri­si­min­ki­me, kad nė vie­nas spor­ti­nin­kas už at­sto­va­vi­mą mū­sų ša­liai ne­ga­vo at­ly­gi­ni­mo. Dau­gu­mai va­sa­ra yra vie­nin­te­lė pro­ga pail­sė­ti, pa­bū­ti su šei­ma, ku­riai lai­ko vi­sa­da trūks­ta. Ir štai rink­ti­nės vy­rai vis­ką au­ko­ja, kad ga­lė­tų gar­sin­ti Lie­tu­vos var­dą, o už tai su­si­lau­kia vie­šo pa­smer­ki­mo.

Įsi­vaiz­duo­ki­te dar bent vie­nos pro­fe­si­jos at­sto­vus, ku­rie su­tik­tų va­sa­rą pa­dir­bė­ti ne­mo­ka­mai. Aš kaž­kaip neį­si­vaiz­duo­ju. Sei­mo na­riai net ir poil­siau­da­mi neat­si­sa­ko lė­šų par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms, tei­sė­jai pri­si­tei­sia mil­ži­niš­kas su­mas už dar­bą sa­vait­ga­liais, val­di­nin­kai rei­ka­lau­ja su­mo­kė­ti už virš­va­lan­džius. Krep­ši­nin­kai nie­ko ne­rei­ka­lau­ja. Ir au­ko­ja va­sa­rą net ir ži­no­da­mi, kad šio­kią to­kią fi­nan­si­nę pa­dė­ką gau­tų tik užė­mę aukš­tą vie­tą čem­pio­na­te, ta­čiau žai­džia tik­rai ne dėl to, nes mū­sų tei­sės ak­tais nu­ma­ty­tos pre­mi­jos už aukš­tą vie­tą pa­ly­gin­ti su krep­ši­nin­kų gau­na­mo­mis al­go­mis bū­tų smulk­me­na.

Taip, šį­kart ne­pa­si­se­kė, ta­čiau ar pil­tu­me pur­vus, pa­vyz­džiui, ant ka­rių sa­va­no­rių, ku­rie, ki­lus grės­mei, sto­tų gin­ti Tė­vy­nės, bet pra­lai­mė­tų?

Ar kri­ti­kuo­tu­me, tar­ki­me, „Mais­to ban­ko“ sa­va­no­rius, jei ak­ci­ja ne­nu­si­sek­tų ir lab­da­rai bū­tų su­rink­ta ma­žai mais­to pro­duk­tų? De­ja, pas mus po kiek­vie­no krep­ši­nin­kų pra­lai­mė­ji­mo sku­ba­ma juos mai­šy­ti su pur­vais, o po to ste­bi­mės, kad kai ku­rie krep­ši­nin­kai at­si­sa­ko pa­dė­ti rink­ti­nei. Kur neat­si­sa­kys, jei ži­no, kas lau­kia ne­sėk­mės at­ve­ju?

Net ir ne­sėk­mė­je ga­li­ma įžvelg­ti po­zi­ty­vą. Vi­sų pir­ma pra­lai­mė­ta tik­rai stip­riai eki­pai, ku­rio­je rung­ty­niau­ja dau­gy­bė krep­ši­nin­kų iš stip­riau­sių Eu­ro­ly­gos klu­bų ir ku­riuo­se tie krep­ši­nin­kai at­lie­ka to­li gra­žu ne sta­tis­tų vaid­me­nis. Be to, da­bar­ti­nė mū­sų rink­ti­nė yra ge­ro­kai at­si­nau­ji­nu­si, jo­je vie­tos ras­ta ir jau­niems spor­ti­nin­kams, o tai ge­ra in­ves­ti­ci­ja į atei­tį: jau­ni­mas, da­ly­va­vęs tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lo­se su pa­ty­ru­siais vil­kais, pa­si­sė­mė pa­tir­ties ir atei­ty­je ga­lės dar la­biau pa­dė­ti ko­man­dai. Ne­ga­li­ma gy­ven­ti vien šia die­na. Ir to­kia lo­gi­ka va­do­vau­ja­si ne tik ko­ne di­džiau­siu Lie­tu­vos prie­šu ta­pęs Dai­nius Ado­mai­tis. Pri­si­min­ki­me kad ir Vo­kie­ti­jos fut­bo­lo rink­ti­nės tre­ne­rį, ku­ris į Kon­fe­de­ra­ci­jų tau­rės tur­ny­rą pa­si­kvie­tė be­veik vien jau­nuo­lius. Nea­be­jo­ju, jau la­bai grei­tai jie su­da­rys vo­kie­čių ko­man­dos bran­duo­lį. Tad ir mū­sų kri­ti­kuo­ja­mie­ji krep­ši­nin­kai, nea­be­jo­ju, atei­ty­je dar ne kar­tą nu­džiu­gins mus vi­sus, o ta­da da­bar­ti­niai pur­vo py­lė­jai juos puls gar­bin­ti. Ar tai so­li­du?

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

o, 2017-09-14 15:32
ko ji čia dejuoja?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas