(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Po sausros ateis ir ... proveržis

2017 m. rugsėjo 2 d.
Vladas VERTELIS

Rug­sė­jį Šiau­lių po­li­ti­kos pie­vos – kaip po sti­chi­nės saus­ros, kai nu­svyla ne tik au­ga­lų vir­šū­nė­lės, bet pa­žei­džia­mos ir šak­nys. Iš­tin­ka mir­tis, o ta­da iš­de­gin­ta­me plo­te pra­de­da lįs­ti nau­ji dai­gai. Daž­niau­siai – pikt­žo­lės, bet bū­na ir vais­ta­žo­lių.

Po­li­ti­ka – kaip mi­to­lo­gi­nė hid­ra, ku­riai nu­kir­tus vie­ną gal­vą, išau­ga dvi. Šį kla­si­ki­nės fi­lo­lo­gi­jos vaiz­di­nį ten­ka pri­si­min­ti su­ži­no­jus, kad Šiau­liuo­se at­si­ra­do me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko bend­ra­žy­gio Do­mo Griš­ke­vi­čiaus su­bur­tas ju­dė­ji­mas lo­tyniš­ku veik­laus pi­lie­čio pa­va­di­ni­mu „Ci­vis ac­ti­vus“... Įvy­ko tai, kas neiš­ven­gia­ma: par­ti­jos to­liau trau­kia­si, to­dėl gims­ta nau­ji po­li­ti­niai da­ri­niai.

Do­mas Griš­ke­vi­čius po A. Vi­soc­ko be­ne la­biau­siai Šiau­liuo­se links­niuo­tas po­li­ti­kas.

Jau­na­sis soc­de­mas, ne­pak­lu­sęs par­ti­jos sky­riui, ne­si­trau­kęs iš me­ro se­kė­jų mies­to Ta­ry­bo­je gre­tų, par­ti­nę draus­mę iš­kei­tęs į vi­ce­me­ro kė­dę, at­leis­tas, vėl su­grą­žin­tas, ga­vęs so­li­džią kom­pen­sa­ci­ją, ša­lin­tas ne­pa­ša­lin­tas iš par­ti­jos, kol, iš­lau­kęs tin­ka­mo mo­men­to, tren­kė du­ri­mis ir iš­si­ve­dė 70 va­di­na­mų­jų jau­nų­jų soc­de­mų ir įkū­rė „ak­ty­vius pi­lie­čius.“ To­kia san­ta bar­ba­ra – ne šiaip sau, o, ma­nau, ge­rai ap­gal­vo­tos stra­te­gi­jos da­lis.

Pre­liu­di­ja į 2019 m. vyk­san­čius Sa­vi­val­dos ir me­rų rin­ki­mus.

Ju­dė­ji­mas „Vaikš­to­me už Šiau­lius“ at­ve­dė į mies­to Olim­pą A.Vi­soc­ką ir mies­to Ta­ry­bo­je su­so­di­no sa­vo ko­man­dą.

Vaikš­ti­nė­to­jai pri­du­so, to­dėl rei­kia nau­jo, šiau­lie­čiams vil­čių su­teik­sian­čio da­ri­nio.

Ko­va už Šiau­lių val­dy­mo tę­si­nį ir A.Vi­soc­ką – iki 2023- ųjų pra­si­de­da. Vi­siš­kai svei­kin­ti­nas po­li­ti­nis pro­ce­sas, gal­būt iš snau­du­lio pa­ža­din­sian­tis ir ki­tas mie­gan­čias gra­žuo­les.

Šian­die­nos Šiau­lių po­li­ti­nis vaiz­de­lis – ge­ro­kai tra­gi­ko­miš­kas: par­ti­jos su­skal­dy­tos, de­mo­ra­li­zuo­tos, ly­de­riai – už pa­va­dė­lio.

Ta­len­tin­go­jo ma­ni­pu­liuo­to­jo ran­ka ir be kir­vio su­skal­dė ga­lė­ju­sią bū­ti dar­bin­gą ir vie­nin­gą pir­mų­jų ka­den­ci­jos me­tų Ta­ry­bos koa­li­ci­ją, to­liau sėk­min­gai pri­bai­gi­nė­ja par­ti­jas.

Leng­viau­siai skal­dy­mui pa­si­da­vė bu­vu­si stip­riau­sia mies­to po­li­ti­nė jė­ga – so­cial­de­mok­ra­tai. Iš jų me­ras iš­sky­rė ge­rą­jį so­cial­de­mok­ra­tą Do­mą, su­tei­kė po­stą, vė­liau – iš­gel­bė­jo nuo ne­dar­bo; vi­si mies­to šu­nys bu­vo su­kar­ti ant bu­vu­sio me­ro Jus­ti­no Sar­taus­ko, bet ga­liau­siai ir jis ta­po, sa­ky­kim, for­ma­liai, bet kai­rią­ja Vi­soc­ko ran­ka – vi­ce­me­ru.

Taip iš opo­zi­ci­jos ly­de­rio bal­no bu­vo iš­muš­tas ak­ty­ves­nis vie­ša­sis kri­ti­kuo­to­jas, Ta­ry­bo­je nu­til­dy­tas ir so­cial­de­mok­ra­tų bū­re­lis. Ta­pęs me­ro A. Vi­soc­ko ko­man­dos na­riu J.Sar­taus­kas, nors to ir ne­no­ri, bet tam­pa ir vie­nu iš jo se­kė­jų.

Šiau­liuo­se ne­lo­šia­mas po­li­ti­nis po­ke­ris, už­ten­ka ir pri­mi­ty­vaus asi­lo, to­dėl J.Sar­taus­kas vėl bus ap­kal­tin­tas, kad mies­te ... nie­ko ne­vyks­ta.

Mal­kų pri­skal­dy­ta ir ki­to­se ak­ty­ves­nė­se po­li­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, o į Šiau­lių „vals­tie­čius“ net ne­be­rei­kia kreip­ti dė­me­sio, nes jų ... nė­ra. Tad „Ci­vus ak­ty­vus“ taps Šiau­liuo­se pa­ste­bi­ma po­li­ti­ne jė­ga, rem­sian­ti me­ro A. Vi­soc­ko inia­cia­ty­vas (?).

Rei­kės šiau­lie­čius įti­kin­ti, kad pir­mie­ji ket­ve­ri val­dy­mo me­tai bu­vo pa­skir­ti kaup­ti pa­tir­čiai ir įgū­džiams, va­gims iš­vai­ky­ti ir prie­šams nu­ga­lė­ti, o ant­ro­ji – pro­ver­žiui? Įti­kins.

Tad už švie­sią Šiau­lių atei­tį!

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (21)

Tik nuomone, 2017-09-05 04:55
Geras straipsnis. Meras socdemus tiesiog istraiske. Sartauska padare pajuokos objektu. Kaip tik nevadino. O tas uz bulbienes bliuda parsidave.

to Debilui, 2017-09-04 17:59
mažutėli, net nesuvoki, kad parašei pats sau :)
kaip pirštu akin :)

Atsiminkit, 2017-09-04 12:34
Zakaris- pensijinio amziaus zmogelis, ant kurio kupros sedi kruva vaiku ir antra zmona. Plius, visi zino, dar turintis rimta negalia. Leiskit jam ramiai nugyventi savo amzeli

Debilui, 2017-09-04 11:43
Gaila, kad diskusijoje apie politika ir miesto ateiti rasineja kazkoks debilas apie komjaunuolius. Matyt, kazkada debilu vis delto net ten nepriimdavo, kad ir dabar negali uzmirsti tos organizacijos. Ir is vis, turetu pasidometi saugumo darbuotojai, ar ivairiuose komentaruose sios organizacijos minejimas nera buvusios santvarkos specialus propogavimas

nulis, 2017-09-04 09:23
Profesionaliai pastebėta. Tik, bijau, pusė skaitytojų nesuprato, kas čia parašyta, kita pusė neprisimins to per rinkimus. Tikėtis proveržio sudėtinga.

to Kodėl?, 2017-09-04 09:02
Klozetinis komjaunimas, aktyviai nusitaikęs į valdžią. Nieko nebus. Rinkimus laimės E. Žakaris.

Kodėl?, 2017-09-04 08:04
Kodėl "Civus Aktyvus", kodėl ne " komjaunimas aktyvus"? Gal tiktų labiau?

Kodėl?, 2017-09-04 08:04
Kodėl "Civus Aktyvus", kodėl ne " komjaunimas aktyvus"? Gal tiktų labiau?

miestietis, 2017-09-03 23:16
Visumoje straipsnis vaizdžiai apibūdino padėtį mieste, jei ne keletas, mano nuomone, diskutuotinų momentų.Pagal mane, joks judėjimas neiškėlė Visocko į Olimpą, o galbūt atvirkščiai- aplink jį susispietė pavieniai sekėjai, kurie dabar vargu ar save laiko aktyviais, manau tai buvo proginis susibėgimas, kuris neturėjo net elementarios programos.Kitose politinėse organizacijose padėtis irgi nežiba. TT tai išvis agonija. Liberalai patys tarp savęs nesusikalba ir prieštarauja visur, kur nekvepia sidabriniais.Didžiausią įtaką vis tik turi ir turės socialdemokratai, ir juos nurašyti gali tik politiškai neįžvalgus žmogus.Dar po metų prasidės didysis politinis kardabaletas- Sartauskas pats tėkš atsistatydinimo pareiškimą, motyvuodamas negalėjimu vykdyti programos,nors dabar tai niekas jam netrukdo veikti- tik plušėk. Konservai irgi, visu nuožmumu,atsisuks prieš Visocką.Tai sakykit, kur dėtis merui, tik bandyti laimę su nauja maištininkų grupe- kiviais.Pastarieji, manau,per daug tikisi laiminga korta,nes taip nebus- jie silpni, be finansų, mažai harizmatiški, o ir susipriešinti su Visocku jie privalės, jei norės gauti protestuojančių balsus,taip kad meras jiems bus kaip nereikalingas balastas.Taigi, laukia įdomus momentas,žinoma, jei neįšoks į areną koks nors dar vienas naujas politinis darinys.Lauksim ir stebėsim naujo politinio viliojimo spektaklio.

???, 2017-09-03 20:00
Kalta aplinka ir kiti, tik ne mes, šios valdžios mąstysena, kažin kodėl, kas blogai, tai kiti kalti, o kas gerai, tai mūsų nuopelnas. Kas čia per valdžia, atsiprašau, kai tik intrigos. Gal reikėtų pavažiuoti iki Kauno, pasikonsultuoti, kaip dirbti.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 21

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 21
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas