(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

„Zapad 2017“ – Rusijos geopolitikos strategijos etapas?

2017 m. rugsėjo 2 d.
Dr. Nerijus BRAZAUSKAS

Rug­sė­jo 14–20 die­no­mis vyks bend­ri Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos stra­te­gi­niai ka­ri­niai mo­ky­mai „Za­pad 2017“, pa­grįs­tai ke­lian­tys grės­mę ne tik Bal­ti­jos ša­lims, bet ir me­tan­tys iš­šū­kį NA­TO or­ga­ni­za­ci­jai.

To­kie mo­ky­mai jau bu­vo su­reng­ti ir anks­čiau, ta­čiau ar­tė­jan­tys yra vi­siš­kai ki­to­kie, nes jie vyks pa­ki­tu­sio­je geo­po­li­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je, ku­rio­je tu­ri­me ma­ty­ti skep­tiš­ką JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po po­žiū­rį į kai ku­rias NA­TO ša­lis, sa­va­nau­diš­kai min­tan­čias ame­ri­kie­čių ga­lia ir fi­nan­sais, su­dė­tin­gą Uk­rai­nos ke­lią į Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­ją ir te­be­si­tę­sian­tį ka­rą su Ru­si­jos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais, Eu­ro­pos Są­jun­gos ir JAV san­kci­jas Ru­si­jai, geo­po­li­ti­nį Bal­ta­ru­si­jos li­ki­mą, eu­ro­pi­nį Gor­di­jo maz­gą, pre­zi­den­to rin­ki­mus Ru­si­jo­je 2018 me­tais, skir­tin­gas Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­de­rių po­zi­ci­jas eko­no­mi­nia­me žai­di­me su Ru­si­ja etc.

Prie šių fak­to­rių pri­dė­ki­me nau­jau­sių lai­kų is­to­ri­ją – 2008 me­tais Ru­si­ja su­ren­gė pra­ty­bas „Kau­ka­zas 2008“, o prieš jas „Pir­ma­sis ka­na­las“ vi­suo­me­nę ob­jek­ty­viai in­for­ma­vo, kad ka­riai „pa­gal sce­na­ri­jų su­nai­ki­na są­ly­gi­nius te­ro­ris­tus, ku­rie mė­gi­na pra­si­verž­ti per vals­ty­bi­nę sie­ną“.

Net­ru­kus bu­vo su­ras­ti tik­rie­ji te­ro­ris­tai, re­zi­da­vę Pie­tų Ose­ti­jos ir Ab­cha­zi­jos re­gio­nuo­se. Ru­si­jai rei­ka­lin­gas bu­vo ne tik Baku–Tbilisio–Džeichano naf­to­tie­kis, bet ir sig­na­las Gru­zi­jai dėl ša­lies orien­ta­ci­jos į Va­ka­rus, ku­rį tuo­met iš­gir­do, pa­vyz­džiui, klus­nio­ji Bal­ta­ru­si­ja.

Gru­zi­jos te­ri­to­ri­jos oku­pa­ci­ja bu­vo pir­mas žings­nis at­ku­riant Ru­si­jos ga­lią bu­vu­sio­se są­jun­gi­nė­se res­pub­li­ko­se. Ir jis pa­ro­dė, kad Va­ka­rų ša­lys į Ru­si­jos ag­re­si­ją rea­guo­ja tik dip­lo­ma­tiš­kai, o tai pa­ren­gė dir­vą Kry­mo oku­pa­ci­jai ir anek­si­jai 2014 me­tais. Ja bu­vo sie­kia­ma ne su­si­grą­žin­ti „is­to­ri­nę tė­vy­nę“, bet su­truk­dy­ti eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­ce­sus Uk­rai­no­je ir su­skal­dy­ti šią vals­ty­bę. Ir rei­kia pri­pa­žin­ti, kad Ru­si­jai tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti.

Šian­dien, ma­no gal­va, Ru­si­ja tu­ri ke­lis tai­ki­nius: Bal­ta­ru­si­ją, ku­rio­je Ru­si­jos ka­riai po pra­ty­bų ga­li lik­ti ne­ri­bo­tam lai­kui, Bal­ti­jos ša­lis ir Len­ki­ją (gal­būt ir ki­tas bu­vu­sias „Var­šu­vos pa­kto“ vals­ty­bes), NA­TO or­ga­ni­za­ci­ją, ku­ri tik­ri­na­ma ir pro­vo­kuo­ja­ma, po­pie­ri­nę Nep­rik­lau­so­mų vals­ty­bių san­drau­gą.

Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja vi­suo­me­nei skel­bia, kad „da­bar­ti­niai mo­ky­mai yra Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų bend­ro­jo pa­si­ren­gi­mo už­bai­gi­mo eta­pas ir vyks po­li­go­nuo­se, įsi­kū­ru­siuo­se Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­ko­je, Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos Ka­li­ning­ra­do, Le­ning­ra­do, Psko­vo sri­ty­se“.

Ga­li­ma tik nu­ma­ny­ti, ką su­po­nuo­tų už­bai­gi­mo dis­kur­sas, nors spė­čiau, kad jis su­si­jęs su geo­po­li­ti­niais Ru­si­jos in­te­re­sais Bal­ta­ru­si­jo­je. Tie­siog Pu­ti­nui at­si­bo­do žais­ti su Lu­ka­šen­ka, o ir Są­jun­gi­nė vals­ty­bė jam iš vi­so ne­rei­ka­lin­ga. Tą su­pran­ta ir ne­pa­kei­čia­ma­sis Bal­ta­ru­si­jos va­do­vas, pa­sta­ruo­ju me­tu pa­vė­luo­tai mez­gan­tis san­ty­kius su Va­ka­rais. Tie­sa, Pre­zi­den­tui Lu­ka­šen­kai dar kil­niai bu­vo leis­ta at­švęs­ti 63-ią­jį gim­ta­die­nį ir nu­si­kas­ti bul­ves...

Ru­si­ja ofi­cia­liai pri­sta­ty­da­ma pra­ty­bas vėl kar­to­ja, kad su­ma­ny­mas toks, jog „į Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos ir į Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties te­ri­to­ri­ją pra­si­skver­bė ekst­re­mis­ti­nės gru­pės, tu­rin­čios tiks­lą reng­ti te­ro­ris­ti­nius ak­tus ir des­ta­bi­li­zuo­ti si­tua­ci­jas Są­jun­gos vals­ty­bė­se“. Eksp­loa­tuo­ja­mas te­ro­riz­mo to­pas, jau ta­pęs pa­grin­di­ne Ru­si­jos už­sie­nio po­li­ti­kos kor­ta, ku­ria de­ma­go­giš­kai ma­ni­pu­liuo­ja­ma Si­ri­jo­je ir ne tik jo­je.

Dar įdo­miau, kad mi­nė­tos gru­pės tu­ri už­sie­nio pa­lai­ky­mą, gau­na ma­te­ria­li­nes-tech­ni­nes prie­mo­nes, gink­luo­tę ir ka­ri­nę tech­ni­ką, nau­do­ja­mą ore ir jū­ro­je. Aki­vaiz­du, kad tai re­pe­ti­ci­ja ne prieš te­ro­ris­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją, bet prieš šiuo­lai­ki­nę vals­ty­bę.

Ir tai pa­tvir­ti­na Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nist­ro pa­va­duo­to­jas Alek­sand­ras Fo­mi­nas, pa­ga­liau iš­gir­dęs NA­TO Ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus Jen­so Stol­ten­ber­go ra­gi­ni­mus reng­ti skaid­rias pra­ty­bas, tei­kę­sis 2017-08-29 su­reng­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­ją apie pa­si­ruo­ši­mą ka­ri­niams mo­ky­mams, ku­rią pra­dė­da­mas pa­ko­men­ta­vo ne­va nea­dek­va­tų ko­le­gų už­sie­ny­je ir ži­niask­lai­dos dė­me­sį sklei­džiant mi­tus apie „taip va­di­na­mą Ru­si­jos grės­mę“. Ge­ne­ro­las-lei­te­nan­tas ga­li­mą įsi­ver­ži­mą ir Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Uk­rai­nos oku­pa­ci­ją pa­va­di­no „pa­ra­dok­sa­lia ver­si­ja“, ne­tu­rin­čia nie­ko bend­ro su tik­ro­ve.

Są­ry­šius su rea­ly­be at­sklei­džia Bal­ta­ru­si­jos gy­ny­bos mi­nist­ro pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Ole­gas Be­lo­ko­ne­vas, si­mul­ta­niš­kai su­ren­gęs spau­dos kon­fe­ren­ci­ją apie „Za­pad 2017“, ku­rios pra­džio­je iš­sa­miai pri­sta­tė ne bū­si­mas pra­ty­bas, bet NA­TO ke­lia­mą grės­mę, jos su­reng­tus ir nu­ma­ty­tus ka­ri­nius mo­ky­mus, nea­dek­va­tų rea­ga­vi­mą.

Vė­liau bu­vo pa­tei­kia­ma ta pa­ti iš Ru­si­jos gau­ta sta­tis­ti­nė in­for­ma­ci­ja, bet at­si­ra­do įdo­mus mo­men­tas – pri­sta­ty­da­mas dvi be­si­kau­sian­čias pu­ses ge­ne­ro­las-ma­jo­ras aiš­ki­no, kad „Šiau­rie­čiai“ (Bal­ta­ru­si­ja ir Ru­si­ja) ko­vos su „‚Vakariečiais‘, su suin­te­re­suo­tų vals­ty­bių koa­li­ci­ja (Veiš­no­ri­ja, Ves­ba­ri­ja, Lu­be­ni­ja)“. Že­mė­la­pis ro­do, kad ag­re­so­rei Lie­tu­vai pri­skir­tas ant­ra­sis pa­va­di­ni­mas, fik­ciš­kai įvar­di­jan­tis rea­lią geog­ra­fi­nę te­ri­to­ri­ją.

Tai­gi šį­kart tu­rė­tų bū­ti su­reng­tos Bal­ti­jos ša­lių oku­pa­ci­jos pra­ty­bos ne­va lai­kan­tis ES­BO 2011 m. priim­to Vie­nos do­ku­men­to, pa­gal ku­rį vals­ty­bės pri­va­lo kas­met pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie ka­ri­nes pa­jė­gas, gy­ny­bos pla­na­vi­mą, ri­zi­kos ma­ži­ni­mą, ka­ri­nio ak­ty­vu­mo ste­bė­ji­mą, ka­rių skai­čių etc.

Vie­nas iš la­bai ti­kė­ti­nų pra­ty­bų sce­na­ri­jų – ru­sų ka­riai, Tro­jos ark­lys, pa­si­liks Bal­ta­ru­si­jo­je, o tai leis Ru­si­jai rea­li­zuo­ti sa­vo geo­po­li­ti­kos stra­te­gi­ją. Ed­war­das Lu­cas dar 2008 me­tais įžval­gio­je kny­go­je apie nau­ją­jį šal­tą­jį ka­rą ra­šė, kad Pu­ti­nas sie­kia Bal­ta­ru­si­ją tie­siog pri­jung­ti prie Ru­si­jos, o Lu­ka­šen­kos pre­zi­den­ta­vi­mą pa­nai­kin­ti ar­ba for­ma­li­zuo­ti.

Da­bar atė­jo tin­ka­mas me­tas, nu­lem­tas Ru­si­jos iš­pro­vo­kuo­to NA­TO ak­ty­vu­mo, mer­dė­jan­čios Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos Są­jun­gi­nės vals­ty­bės, ru­siš­ko­sios geo­po­li­ti­nės stra­te­gi­jos tęs­ti­nu­mo. Mi­chai­las Saa­kaš­vi­lis ne­se­niai per­spė­jo: „Ma­nau, kad Ru­si­ja ruo­šia­si užim­ti ir anek­suo­ti Bal­ta­ru­si­ją“. Krem­lius bi­jo, kad Mins­ke ne­kil­tų spal­vo­to­ji re­vo­liu­ci­ja, o bal­ta­ru­siai neuž­si­no­rė­tų pul­ti į Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­jos glė­bį. Kad šie pro­ce­sai bręs­ta, ga­li­ma įsi­ti­kin­ti ma­tant ne­pap­ras­tai frag­men­tuo­tą Bal­ta­ru­si­jos vi­suo­me­nės struk­tū­rą.

Dar aiš­kes­nę ži­nu­tę pa­sau­liui šian­dien siun­čia iš­ra­din­gie­ji bal­ta­ru­siai, ku­rie in­ter­ne­te „tro­li­na“ – įku­ria vir­tua­lią „Veiš­no­ri­jos“ vals­ty­bę, atei­ties Bal­ta­ru­si­jos, orien­tuo­tos į Va­ka­rus, mo­de­lį.

Bal­ta­ru­si­jos pra­ra­di­mas Ru­si­jai bū­tų ka­tast­ro­fa, dėl to ji da­bar pa­da­rys vis­ką, kad tai neį­vyk­tų. Mū­sų kai­my­nų oku­pa­ci­ja ir anek­si­ja bū­tų at­sa­kas ir į NA­TO plėt­rą (Kry­mo anek­si­ja te­bu­vo jo pra­džia), ji leis­tų mi­li­ta­ri­zuo­ti stra­te­giš­kai svar­bią ir prieš NA­TO ša­lis nu­kreip­tą te­ri­to­ri­ją, ji pa­ten­kin­tų Pu­ti­no pro­pa­gan­dos už­liū­liuo­tą Ru­si­jos vi­suo­me­nę, bet svar­biau­sia, kad pa­dė­tų to­liau vyk­dy­ti ga­lios po­li­ti­ką. Ru­sai įgy­tų bu­fe­ri­nę zo­ną, ku­rio­je ga­lė­tų gra­sin­ti ir regz­ti „hib­ri­di­nius ka­rus“, pro­vo­ka­ci­jas, konf­lik­tus, ki­ber­ne­ti­nes ata­kas etc. prieš Bal­ti­jos ša­lis, Len­ki­ją ir Uk­rai­ną.

Ki­taip sa­kant, bū­tų tę­sia­ma „hib­ri­di­nė stra­te­gi­ja“, pa­reng­ta pa­gal taip va­di­na­mą Ge­ra­si­mo­vo dokt­ri­ną (2013), api­brė­žian­čią ne­ka­ri­nių prie­mo­nių vaid­me­nį spren­džiant tarp­vals­ty­bi­nius konf­lik­tus. Šio­je dokt­ri­no­je nu­sa­ky­ta, kad ne­ka­ri­nių ir ka­ri­nių prie­mo­nių san­ty­kis yra 4:1, o tai liu­di­ja, kaip bus gi­na­mas „ru­siš­ka­sis pa­sau­lis“ ir vyk­do­mos ne­va taik­da­riš­kos ope­ra­ci­jos.

Šio­je ka­ri­nė­je dokt­ri­no­je svar­bų vaid­me­nį vai­di­na eko­no­mi­nės san­kci­jos ir blo­ka­da, dėl to grei­tu lai­ku ne­tu­rė­si­me nu­steb­ti, kai Bal­ta­ru­si­jos naf­tos pro­duk­tai iš Bal­ti­jos ša­lių uos­tų pe­reis į Ust Lu­gos uos­tą, ir tai bus pa­teik­ta kaip dar vie­na Ru­si­jos per­ga­lė. Tai­gi oku­pa­vus Bal­ta­ru­si­ją bū­tų įves­tos ka­ri­nės pa­jė­gos, ga­lin­čios grei­tai ir efek­ty­viai smog­ti ne tik Bal­ti­jos ša­lims, pa­reng­tas plac­dar­mas atei­ties ka­rui su NA­TO, įgy­ven­di­na­ma mi­nė­ta dokt­ri­na, ku­rios ele­men­tų yra ir bū­si­mų pra­ty­bų sce­na­ri­ju­je, eta­puo­se.

Bal­ti­jos ša­lys, Len­ki­ja ir gal­būt ki­tos bu­vu­sios „Var­šu­vos pa­kto“ ša­lys ga­li tap­ti Ru­si­jos ag­re­si­jos ob­jek­tu. Krem­lius la­bai no­ri iš­ban­dy­ti penk­tą­jį Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties straips­nį, bet to jis da­bar ne­da­rys, nes tam dar nė­ra pa­si­ren­gęs. Jo stra­te­gi­jo­je pir­miau­sia yra li­ku­sios NVS ša­lys, o ta­da ateis lai­kas ir XXI a. NA­TO na­rėms.

Iki to me­to bus įreng­ta ka­ri­nė inf­rast­ruk­tū­ra, tę­sia­mas ag­re­sy­vus in­for­ma­ci­nis ka­ras, vyk­do­mos ki­ber­ne­ti­nės ata­kos, puo­se­lė­ja­mas kul­tū­ri­nis ir ka­ri­nis pa­vel­das, įve­da­mos eko­no­mi­nės san­kci­jos, re­mia­mos ru­sų tau­ti­nės ma­žu­mos, su­kur­tos ir pa­reng­tos X Liau­dies Res­pub­li­kos.

Ru­si­ja ateis gel­bė­ti sa­vo tau­tie­čių, kai šie pa­pra­šys, o šį vaid­me­nį ji jau at­li­ko Gru­zi­jo­je ir Uk­rai­no­je. Tie­sa, mums ver­ta pri­si­min­ti ir VSD per­spė­ji­mą, kad „neat­mes­ti­na pro­vo­ka­ci­jų ar ty­či­nių in­ci­den­tų ga­li­my­bė Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­ny­je ka­ri­nių mo­ky­mų ‚Zapad 2017‘ me­tu“.

Ar­tė­jan­čios pra­ty­bos liu­di­ja Ru­si­jos ir Va­ka­rų prieš­prie­šą, žy­min­čią vie­ną es­mi­nių nau­jo­jo šal­to­jo ka­ro, ku­rį Lu­cas pa­grįs­tai su­sie­jo ne su ideo­lo­gi­ja, bet su ga­lia, mo­men­tų. Bal­ta­ru­si­ja šian­dien yra geo­po­li­tiš­kai pa­ran­kiau­sia vie­ta pa­teik­ti at­sa­ką Va­ka­rams, tai­kan­tiems Ru­si­jai san­kci­jas, izo­lia­ci­ją, ins­pi­ruo­jan­tiems nau­jo­jo geo­po­li­ti­nio že­mė­la­pio per­brai­žy­mą ne tik Eu­ro­po­je.

NA­TO al­jan­sas pa­brė­žia, kad jis ne­sie­kia konf­ron­ta­ci­jos su Ru­si­ja ir ne­ke­lia jai grės­mės. Ta­čiau pa­sta­ro­ji tei­gia prie­šin­gai ir ag­re­sy­vią re­to­ri­ką vi­sų pir­ma nau­do­ja siek­da­ma sa­vo vi­daus po­li­ti­kos tiks­lų.

Ru­si­ja da­bar tes­tuo­ja mū­sų ir NA­TO par­tne­rių pa­si­ren­gi­mą, o pra­ty­bų me­tu ji su­rengs puo­la­mų­jų ka­ri­nių veiks­mų re­pe­ti­ci­ją. Ga­li­me tik džiaug­tis, jog NA­TO ša­lys su­vo­kė, kad Ru­si­jos grės­mė Eu­ro­pai ir pa­sau­liui nė­ra tik trau­muo­tų bal­tų iš­si­gal­vo­ji­mas.

2016 m. Var­šu­vo­je įvy­kęs NA­TO aukš­čiau­sio­jo ly­gio va­do­vų su­si­ti­ki­mas pa­siun­tė aiš­kią ži­nią, kad Ru­si­jos veiks­mai ke­lia grės­mę sau­gu­mui, pa­ker­ta nu­si­sto­vė­ju­sias Eu­ro­pos sau­gu­mo tai­syk­les ir tvar­ką. Bu­vo pa­brėž­ta, kad „NA­TO ne­ke­lia grės­mės jo­kiai vals­ty­bei. To­kio­je dva­sio­je mes lie­ka­me at­vi­ri pra­smin­gam dia­lo­gui su Ru­si­ja“.

Ta­čiau pa­sta­ra­jai ne­rei­kia konst­ruk­ty­vių san­ty­kių su NA­TO, nes ji pri­pa­žįs­ta tik „kie­to­sios ga­lios“ tak­ti­ką, jos ver­ty­bės yra ki­tos. Jas ga­li­ma pa­va­din­ti re­van­šis­ti­nė­mis, im­pe­ri­nė­mis ar ne­tgi paaug­liš­ko­mis, ta­čiau tai es­mės ne­kei­čia – NA­TO ša­lys tu­ri bū­ti pa­si­ren­gu­sios ka­ri­niam konf­lik­tui su ne­nus­pė­ja­mą­ja Ru­si­ja. Jos ir yra pa­si­ren­gu­sios, o tai liu­di­ja ir rugp­jū­čio pa­bai­go­je pa­siųs­ta ži­nu­tė, kad „NA­TO ba­ta­lio­nai Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je yra vi­siš­kai pa­si­ruo­šę ir vei­kian­tys“. Pap­ras­tai kal­bant, po­ten­cia­liam ag­re­so­riui kul­tū­rin­gai ir aiš­kiai pa­sa­ko­ma, kad mi­nė­tos ša­lys gin­sis.

Be­je, šio­mis die­no­mis Vie­šin­to­se pra­dė­jo veik­ti JAV do­va­na – il­go nuo­to­lio vi­du­ri­nių ban­gų siųs­tu­vas Neu­tel NX-200, trans­liuo­jan­tis „Lais­vo­sios Eu­ro­pos“ bei „Lais­vės ra­di­jo“ pro­gra­mas Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Uk­rai­nos gy­ven­to­jams. Tai at­sa­kas į Ru­si­jos pro­pa­gan­dą ir ga­li­my­bė ki­taip mąs­tan­tiems mi­nė­tų ša­lių gy­ven­to­jams su­vok­ti, ką Bal­ti­jos ša­lims, NA­TO prie­ša­ki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ka­riams Es­ti­jo­je pa­sa­kė pre­zi­den­tas Trum­pas, teig­da­mas, kad mū­sų ko­va „pra­si­de­da mū­sų min­ty­se, mū­sų va­lio­se ir mū­sų sie­lo­se“. Iš tie­sų Va­ka­rų ko­va pir­miau­sia pa­grįs­ta „minkš­tą­ja ga­lia“.

Pas­ku­ti­nis Ru­si­jos tai­ki­nys bū­tų Nep­rik­lau­so­mų vals­ty­bių san­drau­ga (NVS), ku­ri, kaip ži­nia, bu­vo įsteig­ta „re­mian­tis tau­tų is­to­ri­niu bend­ru­mu ir tarp jų su­si­klos­čiu­siais ry­šiais“. Is­to­ri­nį bend­ru­mą nu­sta­tė Ru­si­ja, So­vie­tų Są­jun­gos tei­sių ir pa­tir­čių pe­rė­mė­ja, o jo ne­bu­vi­mą šian­dien liu­di­ja Gru­zi­ja, Uk­rai­na.

Pa­ra­dok­sa­lu, bet šios ša­lys iš­sto­jo bū­tent dėl Ru­si­jos ag­re­si­jos, nors NVS įsta­tuo­se vie­nas iš tiks­lų yra „drau­giš­kas gin­čų ir konf­lik­tų tarp Sand­rau­gos vals­ty­bių spren­di­mas“. Kai Ru­si­ja iš­spręs Bal­ta­ru­si­jos klau­si­mą, ji pa­ju­dės ki­tų li­ku­sių Sand­rau­gos vals­ty­bių link, nes tai vie­nin­te­lė erd­vė, ku­rio­je dar ga­li­ma įgy­ven­din­ti geo­po­li­ti­nes Krem­liaus am­bi­ci­jas. O tai da­ry­ti grei­tai ska­ti­na ne tik nau­jie­ji ga­lios cent­rai – Ki­ni­ja, In­di­ja, Bra­zi­li­ja – bet ir bū­ti­ny­bė iš­lai­ky­ti Pu­ti­no re­ži­mą, iš­de­gin­ti li­ku­sius de­mok­ra­ti­jos dai­ge­lius Ru­si­jo­je ir ras­ti lė­šų bei šal­ti­nių po­stnaf­ti­nia­me pa­sau­ly­je.

Tai­gi „Za­pad 2017“ yra Ru­si­jos geo­po­li­ti­kos stra­te­gi­nis ėji­mas, po ku­rio Pu­ti­nas švęs per­ga­lę, ku­ri jam leis lik­ti ca­ro sos­te ir iš­di­džiai ste­bė­ti 2018 me­tų Pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tą. Ra­di­ka­lių per­mai­nų aki­vaiz­do­je in­ter ar­ma si­lent Mu­sae, bet ką jos be­ga­li po Sta­no ir Zvon­kaus dai­nuš­kos...

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas