(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Akmenėje atidarytas tualetas

2017 m. rugsėjo 14 d.

Šią sa­vai­tę Ak­me­nės cent­ri­nė­je aikš­tė­je pra­dė­jo veik­ti vie­ša­sis tua­le­tas, ku­ris pa­sta­ty­tas per­nai, bet vis stūk­so­jo už­da­ro­mis du­ri­mis. Gre­ta įreng­ta au­to­bu­sų sto­te­lė im­ta eksp­loa­tuo­ti šiek tiek anks­čiau – šio mė­ne­sio pra­džio­je.

Vy­tau­tas RUŠ­KYS

vytautas@skrastas.lt

Dėl tua­le­to už 26 tūks­tan­čius eu­rų Ak­me­nės gy­ven­to­jai reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Vie­ni iki šiol abe­jo­ja, ar ga­lė­jo bū­ti toks bran­gus sta­ti­nys, esan­tis jū­ri­nio kon­tei­ne­rio iš­vaiz­dos. Ki­ti rei­ka­la­vo iš­kel­ti tua­le­tą iš rep­re­zen­ta­ci­nės mies­to erd­vės, pra­šy­mai su šim­tais pa­ra­šų įteik­ti Sei­mo, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams. Me­ni­nin­kai su­ren­gė teat­ra­li­zuo­tą tua­le­to grio­vi­mo ak­ci­ją.

„Dėl skun­dų te­ko at­si­ra­ši­nė­ti, per­žiū­rė­ti do­ku­men­ta­ci­ją ir ją tin­ka­mai su­tvar­ky­ti – to­dėl tua­le­tas sto­vė­jo už­da­ry­tas, – va­kar „Kraš­to ži­nioms“ tei­gė Ak­me­nės se­niū­nas Vla­di­mi­ras Sil­vaš­ko. – Da­bar yra vi­si lei­di­mai dėl tua­le­to ir au­to­bu­sų sto­te­lės“.

To­kios pa­skir­ties ob­jek­tai Ak­me­nės cent­re vei­kė ke­lis de­šimt­me­čius, o ne­be­li­ko maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus. Kai im­ta­si re­konst­ruo­ti aikš­tę. Jos tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­nių svars­ty­me su vi­suo­me­ne nu­spren­dus ne­nu­ma­ty­ti vie­šo­jo tua­le­to.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja už­duo­ty­je pro­jek­tuo­to­jams ne­nu­ro­dė per­tvar­ko­mo­je mies­to aikš­tė­je su­pro­jek­tuo­ti tua­le­tą ir au­to­bu­sų sto­tį. Tad šių ob­jek­tų ne­bu­vo UAB „Šil­tas na­mas“ pa­reng­ta­me ir įgy­ven­din­ta­me pro­jek­te, ku­ris fi­nan­suo­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų.

Ta­čiau praė­jus maž­daug tre­jiems me­tams Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kar­di­na­liai pa­kei­tė nuo­mo­nę ir su­da­rė ko­mi­si­ją pa­rink­ti vie­tą au­to­bu­sų sto­te­lės sta­ty­bai – to­je pa­čio­je aikš­tė­je, kur iki tol bu­vo. Tuo­met ap­si­spręs­ta taip pat su­grą­žin­ti tua­le­tą.

Ak­me­niš­kiai prie­kaiš­ta­vo, jog dėl svar­bios mies­to erd­vės per­tvar­ky­mų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­si­ta­rė su gy­ven­to­jais, jų nein­for­ma­vo.

Ar­gu­men­tuo­tai pik­tin­ta­si sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tų po­zi­ci­ja. Pri­si­min­ta, kaip jie įti­ki­nė­jo su­de­rin­ti aikš­tės spal­vi­nes ga­mas, iš­rink­ti tin­ka­mas švies­tu­vų for­mas. Ste­bė­ta­si, kad li­ko neužp­ro­tes­tuo­tas spren­di­mas prie ak­mens su mies­to her­bu ir už­ra­šu ja­me „už lais­vę“ vėl ati­da­ry­ti tua­le­tą.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ati­da­ry­tas vie­ša­sis tua­le­tas Ak­me­nės cent­re esan­čio­je aikš­tė­je.

Ak­me­nės aikš­tė­je maž­daug po ket­ve­rių me­tų per­trau­kos vėl sto­ja marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (9)

jons, 2017-09-20 17:44
Chebryte - nesipykit , net vilnieciai neturi galimybes kakoti tokiam brangiam tulike, akmene -jega

, 2017-09-18 16:47
kažin ar jau galima jo naudotis ,gal kam pilvuką suskaudo? Ar stovi užrakintas ir laukia švenčių miesto aikštėje ? Ovisi galvojo ,kad ten elektros skydinė stovi ☺☺

labai, 2017-09-17 19:23
brangus tas tulikas del to raso, toks pat bus
Papilej, stato perparduoda vietos verslininkai,

Ilorionavičus, 2017-09-16 23:05
tai mat kaip. Ankstesniais laikais įvykis būdavo mokyklos, vaikų darželio, ligoninės atidarymas. O dabar šikutkos pastatymas. Ot laikai atėjo...:D D D D D D

Stagnacija, 2017-09-16 09:49
Nors jau 21 amžius, raštininkams dar nostalgija sovietinems budelems. Bet sakoma del skonio ir kvapo nesigincijama.

Pakeleive, 2017-09-15 10:02
Labai apmaudu, kad dabartiniai vyraujantys rekonstrukciju architekturiniai projektai viska sugriauti, medzius ispjauti ir padaryti kitoniskai, kad ir nezmoniskai.
Slogu Akmenes aiksteje, kurioje prikrauta nemazas plotas dideliu akmenu, o autobusu sustojimui vos kampelis. Retiems renginiams uztektu ir mazesnio ploto.
Ar projektuotojai negalvojo kur bus autobusu sustojimas, kur tualetas? Kai padirbama , tada galvojama kas ne taip. Gatvese pastomos soteles , o po prisiminta, kad reikia jose apsvietimo.

o kaip kitaip, 2017-09-15 06:59
Pagal lygį , laikraštis ir jo elektoratas (sprendžiant iš komentaru) būtent iš ten, nes vien tik drabstymas š......

Žiauru, 2017-09-14 15:31
Ot įvykis!!!... ir dar nori, kad į tokią šalį, miestą grįžtų emigrantai :)

Knakis, 2017-09-14 07:53
tais atseit tamsiais sovietu laikais uz 26 gabalus rubliu galejai nusipirkti gera nama,o lendzgrybiniam rojui atejus uz tiek pat euru gaunasi tik bliekinis tulikas,visus metus lipdytas-ha ha ha......

Rodomi komentarai nuo 1 iki 9. Iš viso: 9

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 9
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas