(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Neteisėtas spanguolių karas prie Lielaucės

2017 m. rugsėjo 5 d.
Vytautas RUŠKYS

Ak­me­nės ra­jo­no gy­ven­to­jas Vi­das Dob­ro­vols­kis į re­dak­ci­ją at­ne­šė la­pe­lį, gau­tą iš kai­my­ni­nės Lat­vi­jos Au­cės sa­vi­val­dy­bės po­li­ci­nin­kų. Jie gąs­di­na iki 700 eu­rų bau­da kas šiuo me­tu rinks span­guo­les. Re­mian­tis, kaip ra­šo­ma la­pe­ly­je, Au­cės ap­skri­ties ta­ry­bos spren­di­mu Nr.235.

Lat­vi­jos gam­tos ap­sau­gos agen­tū­ros va­do­vai re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, kad to­kių ap­ri­bo­ji­mų ša­lies įsta­ty­mai ne­nu­ma­to.

vytautas@skrastas.lt

Ne­ma­žai ak­me­niš­kių ru­de­nį va­žiuo­ja span­guo­liau­ti prie Lie­lau­cės eže­ro.

„Ke­liu­kuo­se uo­ga­vie­čių link su­ki­nė­ja­si po­li­ci­jos eki­pa­žai ir stab­do lie­tu­vių au­to­mo­bi­lius, įtei­kia la­pe­lius apie drau­di­mą uo­gau­ti iki rug­sė­jo 10 die­nos“, – sa­kė V. Dob­ro­vols­kis.

Jis to­kių per­spė­ji­mų ne­pai­so, uo­gau­ja.

Ak­me­niš­kis in­ter­ne­te su­ra­do ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų te­le­fo­nų nu­me­rius, ne kar­tą skam­bi­no. Iš­gir­do, kad Lat­vi­jos įsta­ty­mai ne­nu­ma­to jo­kių da­tų uo­goms rink­ti.

Ki­tas ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas pa­si­do­mė­jo: ar prie įė­ji­mo yra ženk­las, kad žmo­nėms vaikš­čio­ti drau­džia­ma. „Nė­ra – tuo­met nė­ra ko bai­min­tis“, – juok­da­ma­sis drą­si­no Lat­vi­jos pa­rei­gū­nas.

V. Dob­ro­vols­kio tei­gi­mu, po­li­ci­nin­kai stab­do Lie­tu­vos vals­ty­bi­niais nu­me­riais pa­žy­mė­tus au­to­mo­bi­lius. Jis ste­bi­si, kad, išė­jęs iš miš­ko įspė­ji­mo la­pe­lius ran­da tik prie sa­vo au­to­mo­bi­lio lan­gų, nors gre­ta sto­vi ir lat­viš­ki.

Kai ku­rie ak­me­niš­kiai gud­rau­ja: gru­pę žmo­nių at­ve­žęs vai­ruo­to­jas iš­va­žiuo­ja iš miš­ko ir su­grįž­ta paim­ti jau su pil­nais krep­šiais.

„Bai­siau­sia, kad Lie­lau­cės mies­te­ly­je vie­ti­niai ta­po ne­pa­kan­tūs bro­liams lie­tu­viams, – sa­kė V. Dob­ro­vols­kis. – Už­ten­ka pa­si­ro­dy­ti jų aky­se su kup­ri­ne ant pe­čių, ki­bi­ru ran­ko­se, ap­sia­vus gu­mi­niais ba­tais – jau ir skam­bi­na po­li­ci­jai, eki­pa­žas pri­si­sta­to įspė­ti“.

Sklin­da pa­sa­ko­ji­mas, kaip su span­guo­lė­mis prie au­to­mo­bi­lių su­grį­žę lie­tu­viai ra­do iš­dau­žy­tus lan­gus. Vi­siš­kai ne­lies­ti ša­li­mais su­ri­kiuo­ti trys au­to­mo­bi­liai lat­viš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais.

„Tai pri­me­na nea­py­kan­tos kurs­ty­mą lie­tu­viams, disk­ri­mi­na­vi­mą, nors su lat­viais pri­klau­so­me tai pa­čiai Eu­ro­pos Są­jun­gai“, – ste­bi­si V. Dob­ro­vols­kis.

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį kal­bin­ti Lie­lau­cės gy­ven­to­jai sa­kė, kad ir jiems drau­džia­ma uo­gau­ti iki rug­sė­jo 10-osios.

„Ka­dan­gi lie­tu­viai akip­lė­šiš­kes­ni, vis­tiek uo­gau­ja, tai ir kvie­čia­me po­li­ci­ją, gal kas ir laz­da įspė­ja“, – aiš­ki­no lat­viai.

Prieš ke­lias die­nas po­li­ci­nin­kai po miš­ką kau­ki­no gar­si­niais sig­na­lais, kai V. Dob­ro­vols­kio žmo­na ne­krei­pė dė­me­sio į prieš va­lan­dė­lę įduo­tą la­pe­lį ir pra­din­go uo­gy­nuo­se.

Va­ka­rop mo­te­ris su pil­nais in­dais išė­jo į pa­kraš­tį. Pa­rei­gū­nų ne­be­bu­vo, tad ra­miai su­grį­žo na­mo.

Lat­vi­jos ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ne kar­tą V. Dob­ro­vols­kiui pa­ta­ri­nė­jo raš­tu kreip­tis į Lat­vi­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos ir re­gio­ni­nės plėt­ros mi­nis­te­ri­ją. Esą jos kom­pe­ten­ci­ja iša­na­li­zuo­ti uo­ga­vi­mo tvar­ką Au­cės sa­vi­val­dy­bė­je, kur yra lie­tu­vių pa­mėg­tos uo­gim­vie­tės.

„Mū­sų šei­ma įsi­ti­ki­no, kad po­li­ci­nin­kai ne­tu­ri tei­si­nio pa­grin­do nu­baus­ti, ta­čiau dau­gy­bė žmo­nių to ne­ži­no. Ko­dėl pa­tys vals­ty­bės pa­rei­gū­nai ne­ga­li nu­trauk­ti Au­cės sa­vi­val­dos sa­vi­va­lės?“, – ste­bi­si V. Dob­ro­vols­kis.

Lat­vi­jos Gam­tos ap­sau­gos agen­tū­ros ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Gun­tos Gab­ra­nes tei­gi­mu „Krašto žinioms“, Lat­vi­jo­je tik vie­nin­te­lia­me gam­tos re­zer­va­te ne­to­li Ma­do­nos mies­to nu­sta­ty­ti uo­ga­vi­mo ap­ri­bo­ji­mai. Ten uo­gau­to­jai tu­ri gau­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų lei­di­mus. Au­cės sa­vi­val­dy­bė­je ga­li­ma rink­ti span­guo­les be jo­kių ap­ri­bo­ji­mų.

„Vie­tos sa­vi­val­da ga­li priim­ti at­ski­rus įsta­ty­mus dėl gam­tos te­ri­to­ri­jų ap­sau­gos, pa­vyz­džiui, kur statyti au­to­mo­bi­lius, ta­čiau ne­nus­ta­ti­nė­ja uo­ga­vi­mo ter­mi­nų“, – tei­gė G. Gab­ra­ne.

Ji šios sa­vai­tės pra­džio­je ke­ti­na su­ži­no­ti Au­cės sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją. Jei val­di­nin­kai ją gin­tų, anot G. Gab­ra­ne, tek­tų raš­tu kreip­tis į Lat­vi­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos ir re­gio­ni­nes plėt­ros mi­nis­te­ri­ją, ku­ri kont­ro­liuo­ja vie­tos sa­vi­val­dos veik­lą.

„Nu­baus­ti uo­gau­to­jai ga­li spren­di­mą per mė­ne­sį ap­skųs­ti, ir ti­kiu, kad bau­dos bus anu­liuo­tos“, – sa­kė G. Gab­ra­ne.

„Jau ne pir­mi me­tai Au­cės sa­vi­val­dy­bė­je tę­sia­si ne­su­vo­kia­mi da­ly­kai, tai ten nu­va­žiuo­siu po­kal­biui. Ap­ri­bo­ji­mai lie­tu­viams nea­ti­tin­ka tiek Eu­ro­pos Są­jun­gos po­zi­ci­jos, tiek ele­men­ta­raus žmo­niš­ku­mo. Tik­rai mums ne­rei­kia ka­riau­ti dėl span­guo­lių“.

Au­to­riaus nuo­tr.

Spa­guo­ly­nai prie Lie­lau­cės eže­ro.

Ak­me­nės ra­jo­no gy­ven­to­jas Vi­das Dob­ro­vols­kis pik­ti­na­si, kad kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je po­li­ci­nin­kai gąs­di­na uo­gau­to­jus.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (4)

......., 2017-09-23 17:16
nu braliukai latviai,negi jums gaila uogu.neisrinks lietuvaiciai visu,liks ir jums

As, 2017-09-11 08:32
Nu gal jums ir nėra svarbi, kai jūsų policija negaudo ir negrasina baudomis. Yra žmonių kuriem tai svarbu.

Na taip,, 2017-09-08 11:10
uogautojai piktinasi,bet visi sutinka kad po desimtos rugsejo randa prisirpusias uogas,ne kaip anksciau kada nedrausdavo.Tik piktina viena,kad vietiniai atrodo renka ir anksciau,jiems lyg ir taikomos nuolaidos.Bet vietiniu ir nesugaudysi,jie randa per kur ateiti piesti.

Na jo,, 2017-09-06 20:41
svarbesnių temų nebėra :D

Rodomi komentarai nuo 1 iki 4. Iš viso: 4

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 4
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas