(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Et­no­žai­dy­nė­se kel­miš­kiai ge­riau­siai trauk­ė laz­dą

2017 m. rugsėjo 14 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Šeš­ta­die­nį Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to par­ke (Aka­de­mi­jos mies­te­lis, Kau­no r.) su­reng­tos pir­mo­sios Lie­tu­vos et­no­žai­dy­nės, ku­rio­se da­ly­va­vo gau­si kel­miš­kių ko­man­da, už ak­ty­vu­mą, iš­ra­din­gu­mą ap­do­va­no­ta tau­re ir pa­dė­kos raš­tais. Pir­mą­ją vie­tą kel­miš­kiai lai­mė­jo laz­dos trau­ki­mo rung­ty­je.

daliak@skrastas.lt

Įver­tin­ta už ak­ty­vu­mą ir iš­ra­din­gu­mą

Į pir­mą­sias Lie­tu­vos et­no­žai­dy­nes Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to par­ke šeš­ta­die­nį iš­si­ruo­šė gau­si ir įvai­ri Kel­mės de­le­ga­ci­ja, va­do­vau­ja­ma Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ja­dzės Gaup­šie­nės.

Tau­ti­nių žai­dy­nių ko­man­dą žai­dy­nėms pa­ren­gė Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vi­ta­li­ja Sai­ka­vi­čie­nė. De­šim­čiai moks­lei­vių ge­riau­siai se­kė­si trauk­ti laz­dą. Šio­je rung­ty­je kel­miš­kiai užė­mė pir­mą­ją vie­tą. Už ak­ty­vu­mą, iš­ra­din­gu­mą vi­so­se žai­dy­nė­se ko­man­da ap­do­va­no­ta tau­re ir pa­dė­kos raš­tais. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai Kel­mės ra­jo­no de­le­ga­ci­ją įver­ti­no kaip ak­ty­viau­sią, iš­ra­din­giau­sią ir gau­siau­sią.

Kon­cer­ti­nę ir švie­čia­mą­ją pro­gra­mą pa­ren­gė an­samb­lis „Kni­tu­va“ (va­do­vas Val­das Rut­kū­nas). Vy­ko ir ama­ti­nin­kai, tau­to­dai­li­nin­kai, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­to­jai su Kel­mės kul­tū­ros cent­ro Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų sky­riaus ve­dė­ja No­me­da Jo­ku­baus­kie­ne. Ypač di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė šau­kė­niš­kės Ire­nos Bud­rie­nės mez­gi­mo ant grėb­lio de­monst­ra­vi­mas, kel­miš­kio Me­čis­lo­vo Ežers­kio uni­ka­lios me­džio laz­dos. Ren­gi­nio da­ly­viai mie­lai ska­na­vo Jū­ra­tės Go­tau­tie­nės iš Šau­kė­nų at­vež­tus tra­di­ci­nius val­gius – kas­ti­nį, rū­ky­tus mė­sos pro­duk­tus, Da­lios Za­ka­rie­nės iš Val­pai­nių su­spaus­tus varš­kės sū­rius.

Ris­ty­nės ant šiau­dų

Pir­mo­sios et­no­žai­dy­nės, pa­sak kel­miš­kių de­le­ga­ci­jos va­do­vės Ja­dzės Gaup­šie­nės, bu­vo tik­rai įdo­mios.

Su­reng­tas iškilmingas`varžybų ati­da­ry­mas, Sa­vi­val­dy­bių ko­man­dų ir sve­čių ei­se­na. Pa­kel­ta et­no­žai­dy­nių vė­lia­va, už­deg­ta ug­nis.

„Var­žy­bų sve­čiai ir da­ly­viai lan­kė de­le­ga­ci­jų „kie­me­lius“, ku­riuo­se bu­vo mo­ko­ma žais­ti konk­re­tų tau­ti­nį žai­di­mą. Iš­mo­kus, gau­na­ma „įskai­ta“ et­no­žai­dy­nių da­ly­vio pa­se. Aš spė­jau iš­mok­ti Pak­ruo­jo, Kai­šia­do­rių, Ša­kių, Drus­ki­nin­kų, Jur­bar­ko žai­di­mų“, – pa­sa­ko­jo J. Gaup­šie­nė. Kiek­vie­na de­le­ga­ci­ja su­pa­žin­di­no su sa­vo re­gio­no ama­ti­nin­kų dir­bi­niais, vai­ši­no įvai­riais iš­skir­ti­niais ska­nės­tais.

Daug azar­to su­kė­lė ne tik kel­miš­kiams pir­mą­ją vie­tą at­ne­šu­si laz­dos trau­ki­mo rung­tis, bet ir žai­di­mai „Ky­la“ ir „Muš­tu­kas“. J. Gaup­šie­nei be­ne di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko ris­ty­nės ant šiau­dų. Pa­tys kel­miš­kiai mo­kė žai­di­mą „Pe­rimk laz­dą“.

Šven­tės pa­bai­go­je su­reng­ta iš­kil­min­ga var­žy­bų da­ly­vių ir sve­čių me­no ak­ci­ja – „Pi­lia­kal­nio su­kū­ri­mas“.

Kel­miš­kių de­le­ga­ci­jai va­do­va­vu­si Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ja­dzė Gaup­šie­nė dė­ko­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, su­da­riu­siai są­ly­gas da­ly­vau­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės 100-mečiui pa­mi­nė­ti skir­ta­me ren­gi­ny­je – pir­mo­sio­se et­no­žai­dy­nė­se.

Ja­dzės GAUP­ŠIE­NĖS as­me­ni­nės nuo­tr.

Pir­mo­sio­se Lie­tu­vos et­no­žai­dy­nė­se da­ly­va­vo gau­si kel­miš­kių ko­man­da.

Kel­mės kie­me­ly­je bu­vo ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti ir tra­di­ci­nių, ir neįp­ras­tų ama­tų, pa­vyz­džiui, vy­ti vir­ves ka­la­dė­liais, megz­ti ant grėb­lio.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Sveikinu, 2017-09-15 08:32
Buvo apdovanoti padėka ir taure. Ar iš tiesų verta dėl tokių prizų aukoti bulviakasį daugeliui vaikų, mokytojams?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas