(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Pasitarimas dėl smurto artimoje aplinkoje tyrimų efektyvinimo

2017 m. rugsėjo 9 d.

Ket­vir­ta­die­nį Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros va­do­vy­bės ini­cia­ty­va įvy­ko bend­ras po­li­ci­jos, pro­ku­ra­tū­ros ir teis­mų at­sto­vų pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me prio­ri­te­ti­niu klau­si­mu bu­vo ke­lia­ma ga­li­my­bė už­tik­rin­ti efek­ty­vų, pro­fe­sio­na­lų ir ko­ky­biš­ką iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je nag­ri­nė­ji­mą per kuo trum­pes­nį lai­ką.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros va­do­vy­bė, Tel­šių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros (Tel­šių, Ma­žei­kių ir Ak­me­nės), Tel­šių, Ma­žei­kių, Ak­me­nės ra­jo­nų apy­lin­kių ir Šiau­lių apy­gar­dos teis­mų at­sto­vai, Tel­šių ap­skr. VPK pri­žiū­ri­mos te­ri­to­ri­jos ko­mi­sa­ria­tų va­do­vai.

Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Kas­ty­tis Šikš­nys ir jo pa­va­duo­to­ja Alf­re­da Sa­ba­liaus­kie­nė ak­cen­ta­vo, jog esant di­de­liam skai­čiui pra­de­da­mų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, to­kio po­bū­džio by­los, esant aiš­kioms ap­lin­ky­bėms, pri­va­lo pa­siek­ti teis­mą per 48 va­lan­das.

„Tik įžvel­gus ob­jek­ty­vias prie­žas­tis, truk­dan­čias by­las baig­ti pa­grei­tin­to pro­ce­so tvar­ka, vi­sais at­ve­jais pri­va­lo­ma kreip­tis į teis­mą dėl įta­ria­mo­jo ir au­kos gy­ve­ni­mo sky­riu­mi tai­ky­mo“, – pa­brė­žė K. Šikš­nys.

Griež­ti rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi sie­kiant ma­žin­ti smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je skai­čių, už­kirs­ti ke­lią ga­li­moms grės­mėms, bend­ro­mis vi­sų suin­te­re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų pa­stan­go­mis įver­tin­ti ir ras­ti bū­dų, pro­ce­sui efek­ty­vin­ti.

Tel­šių ap­skrities VPK vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas, vyk­dan­tis vir­ši­nin­ko funk­ci­jas, Ro­ber­tas Jag­mi­nas tei­gė, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, pir­mie­ji at­lie­kan­tys veiks­mus rea­guo­da­mi į pra­ne­ši­mus dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, daž­nai su­si­du­ria su ne­blai­viais as­me­ni­mis, ne vi­sa­da adek­va­čiai įver­ti­nan­čiais įvy­kio ap­lin­ky­bes. Bū­tent ši prie­žas­tis, pa­brė­žė R. Jag­mi­nas, ne­re­tu at­ve­ju įta­ko­ja truk­džius ope­ra­ty­viai by­los nag­ri­nė­ji­mo ei­gai.

„Sie­kiant už­tik­rin­ti at­lie­ka­mų veiks­mų ko­ky­bę, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­rū­pin­ti vi­so­mis dar­bui bū­ti­no­mis tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, lei­džian­čio­mis tin­ka­mai ir pro­fe­sio­na­liai su­rink­ti ty­ri­mui bū­ti­ną in­for­ma­ci­ją“, – apie su­da­ry­tas są­ly­gas veiks­mų ko­ky­bei už­tik­rin­ti sakė R. Jag­mi­nas.

Apie si­tua­ci­jos es­mę ir pro­ble­mas, su ku­rio­mis daž­niau­siai su­si­du­ria­ma bei ga­li­my­bę pro­ce­sams ge­rin­ti kal­bė­jo ir su­si­ti­ki­me da­ly­va­vę teis­mų at­sto­vai.

Įver­ti­nę si­tua­ci­ją dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ir šių by­lų nag­ri­nė­ji­mo ei­gą, pa­si­ta­ri­mo da­ly­viai ap­ta­rė vyks­tan­čių pro­ce­sų to­bu­li­ni­mo ga­li­my­bes bei to­les­nius veiks­mus dar­bo ko­ky­bei už­tik­rin­ti.

Auš­ra Bla­že­vi­čie­nė

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.

Bend­ra­me po­li­ci­jos, pro­ku­ra­tū­ros ir teis­mų at­sto­vų pa­si­ta­ri­me prio­ri­te­ti­niu klau­si­mu bu­vo ke­lia­ma ga­li­my­bė už­tik­rin­ti efek­ty­vų, pro­fe­sio­na­lų ir ko­ky­biš­ką iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je nag­ri­nė­ji­mą per kuo trum­pes­nį lai­ką.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas