(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kraujo dovanojo ir ugniagesiai gelbėtojai

2017 m. rugsėjo 9 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Kel­mės cent­re vėl su­reng­ta krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ja – ne­mo­ka­mai krau­jo do­va­no­jo 60 kel­miš­kių. Iš jų be­veik pu­sė – 27 – do­no­rais ta­po pir­mą kar­tą.

daliak@skrastas.lt

Iš vi­so į Kel­mės mies­to cent­re, prie­šais Al­gir­do Li­pei­kos me­nų mo­kyk­lą or­ga­ni­zuo­tą ne­mo­ka­mos krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ją at­si­lie­pė net 77 Kel­mės ir ra­jo­no gy­ven­to­jai, 34 – pir­mą kar­tą.

Ne­mo­ka­mais do­no­rais pa­si­ry­žo tap­ti ir kel­miš­kiai ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai, ku­riuos pra­smin­gam poel­giui pa­ska­ti­no Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ka­pe­lio­nas, ku­ni­gas Do­na­tas Kli­ma­šaus­kas.

Tin­ka­mais do­no­rais, pa­tik­ri­nus, pri­pa­žin­ti 60 kel­miš­kių ir ra­jo­no gy­ven­to­jų, iš jų be­veik pu­sė – 27 – krau­jo da­vė pir­mą kar­tą.

Do­no­rys­tes ak­ci­jas or­ga­ni­zuo­ja Na­cio­na­li­nis krau­jo cent­ras ir Kel­mės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Biu­ro di­rek­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė dė­ko­jo vi­siems, au­ko­ju­siems krau­jo, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vams, mo­ty­va­vu­siems ar su­da­riu­siems są­ly­gas tap­ti do­no­rais.

„Kel­mė­je duo­ti krau­jo jau tam­pa ge­ro to­no ženk­lu. Kel­miš­kiai su­pran­ta, jog paau­ko­tas krau­jas kar­tais yra vie­nin­te­lė ga­li­my­bė iš­gy­ven­ti ki­tam žmo­gui, pa­do­va­no­tas gy­ve­ni­mas“, – sa­kė L. Bal­čiū­nie­nė.

Ke­le­tas kel­miš­kių neat­ly­gin­ti­nai krau­jo au­ko­jo ir rugp­jū­čio 29 die­ną Šiau­liuo­se, prie „Ak­ro­po­lio“ su­reng­to­je do­no­rys­tės ak­ci­jo­je.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Li­nos BAL­ČIŪ­NIE­NĖS nuo­tr.

Re­na­ta Ba­raus­kie­nė neat­ly­gin­ti­nai krau­jo au­ko­ja ne­be pir­mą­syk.

Pir­mą kar­tą krau­jo au­ko­jo Ma­rius Alū­zas.

Kel­mė­je ne­mo­ka­mai krau­jo paau­ko­jo 60 do­no­rų, nors su­si­rin­ku­sių­jų bu­vo net 77. Ne vi­si tin­ka­mi tap­ti do­no­rais.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas