(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kapelų šventė Šaukėnuose

2017 m. rugsėjo 2 d.

VERS­MĖS

Po Žo­li­nės at­lai­dų Šau­kė­nuo­se su­reng­ta ka­pe­lų šven­tė. Ši die­na pa­si­rink­ta to­dėl, kad per at­lai­dus į gim­ti­nę su­grįž­ta daug Lie­tu­vo­je ir už­sie­nio ša­ly­se pa­skli­du­sių kraš­tie­čių.

Po šv. Mi­šių Šau­kė­nų Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je, Kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras kvie­tė vi­sus į ka­pe­lų šven­tę ,,Grok grok, mu­zi­kan­te, Žo­li­nės dva­sia.“. Jo­je da­ly­va­vo ka­pe­los iš Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro, Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro Šed­ba­rų sky­riaus, Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro ,,Ven­ta“ ir Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro ,, Mel­dai.“ Kiek­vie­nas ko­lek­ty­vas at­li­ko po pen­kis kū­ri­nius.

Šven­tę links­mai pa­šmaikš­tau­da­mos ve­dė ka­pe­los ,,Mel­dai“ vo­ka­lis­tės Au­re­li­ja Kniū­rie­nė ir Ste­fa­ni­ja Vol­bi­kie­nė.

Pir­muo­sius į sce­ną kvie­tė pa­kra­žan­tiš­kius. Pak­ra­žan­čio liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la su­si­kū­rė 1993 me­tais. Jai va­do­vau­ja Sau­lius Venc­kus. Per šį lai­ko­tar­pį ko­lek­ty­ve kei­tė­si daug mu­zi­kan­tų. Ko­lek­ty­vas yra kon­cer­ta­vęs įvai­rių mies­tų ren­gi­niuo­se, kon­kur­suo­se, ra­jo­ni­nė­se ir res­pub­li­ki­nė­se šven­tė­se. Ko­lek­ty­vo va­do­vas – sa­vas, nes tai Šau­kė­nų Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios, il­ga­me­čio var­go­ni­nin­ko a.a. Juo­zo Bru­žo anū­kas. Žiū­ro­vai ko­lek­ty­vą su­ti­ko šil­tais ap­lo­dis­men­tais.

Šed­ba­rų liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la su­si­kū­rė 1959 me­tais ir gy­vuo­ja jau pen­kias­de­šimt aš­tuo­ne­rius me­tus. Ka­pe­los įkū­rė­jas – il­ga­me­tis smui­ki­nin­kas a.a. Jo­nas Ban­džiu­kas. Pir­mas ko­lek­ty­vo va­do­vas bu­vo Vis­man­tas Ka­čiu­šis, o nuo 1999 m.va­do­vau­ja Sta­sys But­kus.

Da­ly­vau­ta te­le­vi­zi­jos lai­do­je ,,Ge­ro ūpo“, res­pub­li­ki­nė­je dai­nų šven­tė­je, ,,Li­no“ šven­tė­je, Lie­tu­vos kai­mo ka­pe­lų šven­tė­je ,,Griežk, smui­ke­li,“ šven­tė­je Kur­šė­nuo­se, fes­ti­va­ly­je Šiau­liuo­se ,,Ant ru­be­žiaus“, Res­pub­li­ki­nė­je der­liaus šven­tė­je Kau­ne.

2012 me­tais mu­zi­kan­tai ta­po Že­mai­ti­jos kai­mo ka­pe­lų var­žy­tu­vių , „Grok, Jur­ge­li“ Jur­bar­ke nu­ga­lė­to­jais. Ka­pe­la kon­cer­tuo­ja ne tik ra­jo­ne ir šalyje, bet bu­vo pa­kvies­ti kon­cer­tuo­ti į Len­ki­ją, Lat­vi­ją. Ko­lek­ty­vą šil­tai su­ti­ko ir šau­kė­niš­kiai. Čia, kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se, da­ly­va­vu­sios dai­li­nin­kės iš Lat­vi­jos Ma­jos Ja­ko­vič dro­bė­je at­pa­ži­no­me Šed­ba­rų mu­zi­kan­tų ko­lek­ty­vą.

Už­ven­čio ka­pe­la,,Ven­ta“- dau­ge­lio žy­mes­nių ren­gi­nių Šau­kė­nuo­se da­ly­vė, praė­ju­siais me­tais at­šven­tu­si veik­los ke­tu­rias­de­šimt­me­tį. Įvai­rių res­pub­li­ki­nių šven­čių, dai­nų šven­čių da­ly­vė ir kon­kur­sų nu­ga­lė­to­ja, res­pub­li­ki­nės te­le­vi­zi­jos lai­dos ,,Ge­ro ūpo“ fi­na­li­nin­kė. Ka­pe­los ,,Ven­ta“ mu­zi­kan­tai kon­cer­ta­vo Vo­kie­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je. Tai ly­riš­kas me­lo­di­jas ir dai­nas at­lie­kan­tis, pro­pa­guo­jan­tis et­ni­nę ir šiuo­lai­ki­nę mu­zi­ką ko­lek­ty­vas.

Mu­zi­ki­nis ko­lek­ty­vas ,,Mel­dai“ su­si­kū­rė 1975 me­tais. Per šį lai­ko­tar­pį pa­si­kei­tė daug mu­zi­kan­tų. Nuo 2002 me­tų ko­lek­ty­vas gro­ja liau­diš­ką mu­zi­ką, yra kon­cer­ta­vęs įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se ir kai­muo­se, šven­tė­se ir kon­kur­suo­se ,,Ge­ro ūpo“, ,,Grok, Jur­ge­li“. Už­sie­nio ša­ly­se: Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je, Aust­ri­jo­je. Anks­čiau ka­pe­lo­je gro­jo šau­niau­si mū­sų kraš­to mu­zi­kan­tai, da­bar – net iš ra­jo­no cent­ro ar kai­my­ni­nio Šiau­lių ra­jo­no. Ka­pe­lo­je gro­ja ir se­niū­nas bei kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro di­rek­to­rius, net ra­jo­no ta­ry­bos na­rys.

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re to­kia šven­tė bu­vo su­reng­ta pir­mą kar­tą ir su­lau­kė apie pu­sant­ro šim­to žiū­ro­vų. Šven­ti­nė nuo­tai­ka ir gau­sūs ap­lo­dis­men­tai liu­di­jo, kad šven­tė pa­vy­ko, ir ren­gi­nys taps tra­di­ci­ja. Įs­tai­gos di­rek­to­rius Mar­ty­nas Dzi­mi­das įtei­kė da­ly­viams pa­dė­kos raš­tus ir ,,Šven­ti­nės Šau­kė­nų“ duo­nos.

Po kon­cer­to vi­si bu­vo pa­kvies­ti į ,,Tra­di­ci­nių ama­tų kie­me­lį“ ap­žiū­rė­ti bū­re­lio ,,Mez­gu rez­gu“ rank­dar­bių ir su­kur­tų pa­ka­vi­mo mai­še­lių, ku­riuo­se bu­vo vais­ta­žo­lės.

Tra­di­ci­nio ku­li­na­ri­nio pa­vel­do vai­šes pa­ruo­šė Aso­cia­ci­jos Šau­kė­nų mies­te­lio bend­ruo­me­nės na­riai. Vi­si ga­lė­jo pa­si­vai­šin­ti – Ele­nos kep­ta ,,Bend­ruo­me­nės“ duo­na ir ža­ga­rė­liais, pir­mi­nin­kės Jū­ra­tės gar­džia žu­vie­ne. Ge­nu­tė – iš­troš­ki­no šiu­pi­nį, iš­vi­rė vo­ve­rai­čių ,, So­są“ (pa­da­žą), Jad­vy­ga – ke­pė ku­ge­lį, So­fi­ja – vi­rė gry­bų ,,Tan­ta­lą“, su­ko kas­ti­nį, ma­lė li­nus ir ka­na­pes – da­rė ,,Ta­bo­ką“ su karš­to­mis bul­vė­mis, Al­do­na vai­ši­no py­ra­gu, ban­de­lė­mis, Zi­ta – tik ką iš slas­tų iš­trauk­tu sū­riu ir šiais me­tais vir­ta obuo­lie­ne, Gi­ta­na – sau­sai­niais ir šiu­pi­niu, Ire­na – gi­ra...Vai­šių bū­ta gau­sių ir so­čių.

Vi­sus ne­ti­kė­tai pra­džiu­gi­no į kie­me­lį atė­jęs ta­ry­bos na­rys Kęs­tu­tis Bi­lius su gi­ta­ra... Su­dai­na­vo po­rą ro­man­sų, su­kur­da­mas jau­kią bend­ra­vi­mo at­mos­fe­rą.

Įsid­rą­si­no ir anks­čiau šau­kė­niš­kių ka­pe­lo­je gro­jęs Si­mo­nas Lu­ke­ro­vas – kie­me­ly­je su­skam­bo ar­mo­ni­ka, su­ko­si šo­kė­jų po­ros, tvy­ro­jo šven­ti­nė nuo­tai­ka...

So­fi­ja BLA­ŽIE­NĖ

Šau­kė­nų kul­tū­ros cent­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė

Šau­kė­nų kul­tū­ros cent­ro nuo­tr.

Per Žo­li­nę Šau­kė­nuo­se skam­bė­jo ka­pe­lų mu­zi­ka.

Daug žiū­ro­vų su­trau­kė bū­re­lio „Mez­gu rez­gu“ dar­bų pa­ro­da.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas