(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Tarybos nariai egzaminavo Seimo narį

2017 m. rugsėjo 2 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Rugp­jū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo ir Kel­mės bei Šiau­lių ra­jo­nų apy­gar­do­je iš­rink­tas Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus. Po po­sė­džio jis pri­sta­tė Sei­mo dar­bus ir at­sa­kė į gau­sius Ta­ry­bos na­rių klau­si­mus bei kri­ti­ką.

reginamus@skrastas.lt

„Vals­ty­bės vai­ras pa­ti­ki­mo­se ran­ko­se“

„Stai­gių, neap­gal­vo­tų spren­di­mų ne­bus. Vals­ty­bės vai­ras pa­ti­ki­mo­se ran­ko­se. Pa­va­sa­rio se­si­jo­je bu­vo įgy­ven­din­ti vi­si už­si­brėž­ti tiks­lai, įvyk­dy­ti pa­ža­dai rin­kė­jams, nors se­si­ją te­ko pra­tęs­ti“, – kal­bė­jo Juo­zas Rim­kus.

Sei­mo na­rys ra­gi­no su­si­telk­ti ir ra­jo­no Ta­ry­bą. Rei­kės jos pa­gal­bos. Vi­si tu­ri su­si­telk­ti, kad vals­ty­bė su­kles­tė­tų.

„Vals­tie­čiai“ tu­ri sa­vo dar­bo sti­lių. Spren­di­mus prii­ma bet ko­kia kai­na, nors kar­tais jie ir ne­po­pu­lia­rūs. Ant­ra ver­tus, nuo­lat dis­ku­tuo­ja su vi­suo­me­ne. Įsik­lau­so į ki­tus nuo­mo­nes.

„Anks­čiau sa­vo po­zi­ci­ją iš­sa­ky­da­vo tik tuo klau­si­mu suin­te­re­suo­ti žmo­nės. Da­bar sa­vo nuo­mo­nę ga­li pa­reikš­ti vi­si. Prog­ra­ma – sun­ki. Ta­čiau vyk­do­ma“, – sa­kė J. Rim­kus.

Daug pa­si­prie­ši­ni­mo

Ta­ry­bos na­rys Vin­cas Met­ri­kis klau­sė, kas truk­do vyk­dy­ti kar­di­na­lias re­for­mas. Gal lo­bis­tų pa­si­prie­ši­ni­mas? „Gy­ven­to­jai dė­jo daug vil­čių. De­ja, miš­kų urė­di­jų, svei­ka­tos sis­te­mos re­for­mos vyks­ta ne taip, kaip ti­kė­ta­si.

Tai tik kos­me­ti­niai po­ky­čiai. Rea­ly­bė­je gy­ve­ni­mas te­ka sa­va va­ga. Vais­tai dar la­biau pa­bran­go, mo­kes­čių sis­te­ma ne­pa­to­bu­lė­jo, PVM leng­va­tos mais­tui neišd­rįs­ta tai­ky­ti. Neap­gi­na­mi ūki­nin­kai, kad jiems tek­tų di­des­nė da­lis nuo per­dir­ba­mos ir par­duo­da­mos pro­duk­ci­jos“, – ko­men­ta­vo V. Met­ri­kis.

Sei­mo na­rys su­ti­ko, jog kraš­tie­čio žo­džiuo­se yra tie­sos. Lo­bis­tų pa­si­prie­ši­ni­mas iš tie­sų jau­čia­mas. Ta­čiau es­mi­niai klau­si­mai jau pra­dė­ti spręs­ti. Aukš­tų­jų mo­kyk­lų re­for­ma, Al­ko­ho­lio kont­ro­lės įsta­ty­mas ir ki­ti da­ly­kai. „Per me­tus ne­ga­li gau­ti obuo­lių der­liaus. Pir­ma rei­kia pa­so­din­ti ir užau­gin­ti obe­lį. Vy­riau­sy­bės pro­gra­ma su­dė­lio­ta. Bet jos vi­sos neį­ma­no­ma įvyk­dy­ti per me­tus. To­nas jau pa­duo­tas“, – už­tik­ri­no J. Rim­kus.

Apie san­ty­kius su ži­niask­lai­da

Ta­ry­bos na­rys Kęs­tu­tis Bi­lius klau­sė apie Sei­mo na­rio san­ty­kius su ži­niask­lai­da.

J. Rim­kus at­sa­kė, jog bend­ra­dar­biau­ja su „Šiau­lių kraš­tu“, nes yra iš­rink­tas ne tik Kel­mės, bet ir Šiau­lių ra­jo­nų rin­kė­jų. Ga­liau­siai di­des­nis dien­raš­čio ti­ra­žas ro­do, jog pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja pa­sie­kia dau­giau rin­kė­jų.

„Vil­niaus ži­niask­lai­dos nuo­mo­nė apie „vals­tie­čius“ kei­čia­si į ge­ra. O la­bai di­de­lių pa­gy­rų ir ne­si­ti­ki­me. Kol nė­ra konk­re­čių dar­bų, ne­rei­kia ti­kė­tis ir pa­gy­rų“, – dip­lo­ma­tiš­kai at­sa­kė Sei­mo na­rys.

Pei­kė dėl re­gio­ni­nės po­li­ti­kos

Ta­ry­bos na­rys Ze­no­nas Ma­čer­nius pa­ts vie­ną ka­den­ci­ją bu­vęs Sei­mo na­riu, sa­kė ži­nąs, ko­kios il­gos pro­ce­dū­ros no­rint pa­da­ry­ti ir įtei­sin­ti ge­rą dar­bą. Jo nuo­mo­ne, per il­gai „vals­tie­čiai“ „už­si­žai­dė“ su tau­ti­niais rū­be­liais. Ta­čiau Vvy­riau­sy­bės dar­bas – drą­sus. Tik gai­la ne taip ak­ty­viai, kaip ža­dė­ta, spren­džia­mi re­gio­nų klau­si­mai. Pa­vyz­džių yra ir Kel­mės ra­jo­ne. Leis­ta už­da­ry­ti Šau­kė­nų li­go­ni­nę, iš­dras­ko­mas Aukš­tel­kės pen­sio­na­to Pag­ry­žu­vio pa­da­li­nys. Mi­nist­rai tu­rė­jo gin­ti šiuos ob­jek­tus, nes ra­jo­nas pra­ra­do apie 80 dar­bo vie­tų.

J. Rim­kus paaiš­ki­no, jog re­gio­nų po­li­ti­ka nė­ra pir­mų­jų se­si­jų klau­si­mas. Eko­no­mi­kos vys­ty­ma­sis pra­si­de­da nuo sta­bi­liau­sių vie­tų, ku­rio­se gy­ve­na daug žmo­nių, kur su­kur­ta inf­rast­ruk­tū­ra. Re­gio­nai ne­bus už­mirš­ti. O dėl kai ku­rių obek­tų už­da­ry­mo Sei­mo na­rys siū­lė pa­si­ti­kė­ti mi­nist­rais. Ir Au­re­li­jus Ve­ry­ga, ir Li­nas Ku­ku­rai­tis bu­vo at­vy­kę į vie­tą, kai spren­dė­si Šau­kė­nų ir Pag­ry­žu­vio įstai­gų už­da­ry­mo klau­si­mai, priė­mė, jų nuo­mo­ne, tei­sin­giau­sius spren­di­mus.

Jei­gu koa­li­ci­ja iširs, vals­ty­bė ne­žlugs

Ta­ry­bos na­rys Sta­sys Lek­šas do­mė­jo­si, ar iš­liks so­cial­de­mok­ra­tų ir „vals­tie­čių“ val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja.

J. Rim­kus tvir­ti­no, jog „vals­tie­čiai“ no­rė­tų sta­bi­lu­mo. O kad so­cial­de­mok­ra­tų pro­gra­mos ir nuo­sta­tų pai­so­ma ma­žiau ne­gu „vals­tie­čių“, kal­ti rin­kė­jai, kad so­cial­de­mok­ra­tams at­sei­kė­jo tik 19 man­da­tų Sei­me.

„Džiau­gia­mės koa­li­ci­ja. So­cial­de­mok­ra­tų mi­nist­rai ir­gi ma­to­mi. Ta­čiau, jei­gu so­cial­de­mok­ra­tai iš koa­li­ci­jos pa­si­trauk­tų, vals­ty­bė dėl to ne­žlugs. Bet mes tik­rai ne­bū­si­me „sky­ry­bų“ ini­cia­to­riais“, – sa­kė J. Rim­kus.

Apie lo­biz­mą ir Eu­ro­pos pro­jek­tus

Ta­ry­bos na­rys Pet­ras Rač­kaus­kas klau­sė, ko­dėl Sei­mo na­rys taip re­tai lan­ko­si ra­jo­ne. Jį do­mi­no ir so­cia­li­nės at­skir­ties pro­ble­mos bei ant­ra­sis ES lė­šų įsi­sa­vi­ni­mo eta­pas. Pro­jek­tai at­me­ta­mi. Kam tau­po­mos lė­šos?

„Pa­si­ti­kiu ra­jo­no Ta­ry­ba, to­dėl ne­si­lan­kau po­sė­džiuo­se. Be to, Sei­mo po­sė­džiai taip pat vyks­ta ket­vir­ta­die­niais, to­dėl nė­ra ga­li­my­bės su­grįž­ti į Kel­mę, – sa­kė J. Rim­kus. – So­cia­li­nės at­skir­ties pro­ble­ma iš tie­sų la­bai rim­ta. Jai ma­žin­ti jau nu­ma­ty­tos lė­šos. Tik jos tu­ri pa­tek­ti į pa­ti­ki­mas ran­kas. Bus ima­ma­si ir ki­tų dras­tiš­kų prie­mo­nių, kei­čia­ma mo­kes­čių sis­te­ma.

Dėl eu­ro­pi­nių lė­šų, jos nė­ra tau­po­mos. Tie­siog kai ku­rie pa­ra­mos krep­še­liai – jau tuš­ti. Ne­neig­siu esa­ma ir kai ku­rių mi­nis­te­ri­jų ap­si­lei­di­mo. Ko­rup­ci­jos at­ve­jų neuž­fik­suo­ta. Ta­čiau kai ka­da pa­si­reiš­kia at­ski­rų Sei­mo na­rių įta­ka bei ki­tų truk­džių.“

Ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis taip pat tei­ra­vo­si apie eu­ro­pi­nius pro­jek­tus. Sa­vi­val­dy­bės vė­luo­ja gau­ti ES pa­ra­mos pi­ni­gus. Minis­te­ri­jos ne­duo­da aiš­kių at­sa­ky­mų. Su­si­da­ro įspū­dis, jog vi­si vis­ko bi­jo. Nesp­ren­džia klau­si­mų, o rei­ka­lai ne­ju­da į prie­kį.

Me­rą do­mi­no ir Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos pi­ni­gai. Ar šis fon­das dar bus? Ar bus įma­no­ma baig­ti pra­dė­tus pro­jek­tus?

J. Rim­kus at­sa­kė, jog Vy­riau­sy­bė in­ven­to­ri­za­vo vi­sus pro­jek­tus ir pa­ste­bė­jo la­bai keis­tų da­ly­kų, ne­lo­giš­ku­mų, kai spor­to komplek­sai sta­to­mi 20 ki­lo­met­rų at­stu­mu. Esa­ma ir at­si­li­ki­mo. Kai ku­rie pro­jek­tai ga­lė­jo bū­ti įgy­ven­din­ti iki Sei­mo rin­ki­mų.

Mi­nis­te­ri­jo­se vie­ni val­di­nin­kai bi­jo, o ki­ti per­ne­lyg drą­sūs. Kai ku­rie dir­ba la­bai daug me­tų. Jiems įta­kos tu­ri se­ni bi­čiu­liai, drau­gai. Kar­tais pa­ra­šai už­klau­si­mą, o at­sa­ky­mą gau­ni net ne į tą pu­sę. Gal tam įta­kos tu­ri, jog daug svar­bias pa­rei­gas uži­man­čių dar­buo­to­jų pri­klau­so ki­toms po­li­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Jie su­ku­ria keis­tas ne­pro­fe­sio­na­lias, su rea­liu gy­ve­ni­mu nie­ko bend­ro ne­tu­rin­čias tai­syk­les. Bus ma­ži­na­ma daug vals­ty­bės tar­nau­to­jų, at­si­sa­ko­ma truk­dy­to­jų.

Au­to­rės nuo­tr.

Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus su­lau­kė dau­gy­bės ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių klau­si­mų. Jis lin­kė­jo kol kas ne­gal­vo­ti apie nau­jus pro­jek­tus, o už­baig­ti se­nus ir anks­čiau su­pla­nuo­tus.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

a, 2017-09-03 15:17
Sėkmės ir sveikatos Jums ir visai Jūsų partijai,ištvermės kovojant su biurokratais

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas