(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Žadžiūnuose – šventinė popietė „Pasidžiaukime margaspalviu rudeniu kartu“

2017 m. rugsėjo 14 d.

Šeš­ta­die­nį į ru­de­niu al­suo­jan­čius Ža­džiū­nų bend­ruo­me­nės na­mus rin­ko­si tie, ku­rie pa­siil­go šven­ti­nio vir­pu­lio, ei­lė­raš­čių, dai­nų, gra­žaus bend­ra­vi­mo.

Nuo­šir­džiai su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no ren­gi­nio ve­dė­ja Vil­ma Čiū­da­rie­nė. Žmo­nių šir­dis šil­dė popmu­zi­kos gru­pė "De Gran­te". Ren­gi­ny­je iš­kil­min­gų svei­ki­ni­mų bei do­va­nų ne­gai­lė­jo sve­čiai: Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Al­gis Ma­čiu­lis, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ing­ri­da Klup­šai­tė, Ža­džiū­nų bend­ruo­me­nė pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Bui­vy­das, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Bri­dų fi­lia­lo kul­tū­ros ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, Ža­džiū­nų bib­lio­te­kos glo­bė­ja Ni­jo­lė Gir­niu­vie­nė.

Ru­de­ni­nius sta­lus pri­sta­tė Šniū­rai­čių, Ei­mu­čių, Ža­džiū­nų bend­ruo­me­nės ir Ža­džiū­nų neį­ga­lių­jų drau­gi­ja.

Kiek­vie­na bend­ruo­me­nė tu­rė­jo at­lik­ti po 2 už­duo­tis. Vie­na už­duo­tis – iš tri­jų skir­tin­gų žo­džių apie ru­de­nį rei­kė­jo su­kur­ti ke­tu­rei­lį. Ant­ro­ji už­duo­tis – at­spė­ti dai­nos pa­va­di­ni­mą ir au­to­rių. At­li­kus šias už­duo­tis, vi­si bu­vo ap­do­va­no­ti pri­zais.

Ža­džiū­nų bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Ona Skir­man­tie­nė įtei­kė pa­dė­kos raš­tus skai­ty­mo ak­ci­jos „Va­sa­ro­ki­me su kny­ga“ da­ly­va­vu­siems ir dau­giau­siai kny­gų per­skai­čiu­siems skai­ty­to­jams: Bro­niui Lai­kū­nui, Dai­vai Pet­re­vi­čie­nei, Ma­tui Ščel­ku­no­vui.

Orin­tai Mui­žy­tei ir Ru­gi­lei Skir­man­tai­tei įteik­ti dip­lo­mai už da­ly­va­vi­mą skai­ty­mo iš­šū­ky­je „Va­sa­ra su kny­ga“.

Be rė­mė­jų pa­gal­bos tur­būt jo­kios šven­tės ne­ga­lė­tų įvyk­ti, to­dėl pa­dė­kos ir plo­ji­mai bu­vo skir­ti šven­tės rė­mė­jams: Gu­de­lių ŽŪB va­do­vui Vac­lo­vui Si­rei­kiui, AU­GA Ža­džiū­nai ŽŪB pir­mi­nin­kui Ta­dui Ba­liu­ta­vi­čiui, Ža­džiū­nų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Bui­vy­dui, ūki­nin­kams Sta­siui ir Van­dai Ra­liams, Ra­mu­tei ir Sau­liui Pet­raus­kiams.

Šven­tės pa­bai­go­je į bend­ruo­me­nės kie­me­lį su­va­žia­vo ne­ma­žas bū­rys bai­ke­rių iš Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio ir Pas­va­lio. Ren­gi­nio da­ly­viai tu­rė­jo iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę kar­tu su bai­ke­riais pa­si­va­ži­nė­ti mo­to­cik­lu, nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ar pa­bend­rau­ti. Su­si­rin­ku­sie­ji vai­ši­no­si už­kan­džiais. Lau­ke skli­do gar­daus plo­vo ir sriu­bos aro­ma­tas, ku­riuos ruo­šė Al­gir­das Ba­bi­čas.

Ona Skir­man­tie­nė,

Ža­džiū­nų bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Ru­dens šven­tė Ža­džiū­nuo­se su­lau­kė sve­čių, tap ku­rių bu­vo ir Šiau­lių ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Al­gis Ma­čiu­lis.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

gal?, 2017-09-14 15:34
Vienos šventės ir savipagyros...gal dėl to padorūs žmonės ir bėga iš Lietuvos?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas