(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Seniūnas pažadėjo pataisyti gatvę sodų bendrijos jubiliejui

2017 m. rugsėjo 7 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Se­niū­nas pa­ža­dė­jo pa­tai­sy­ti gat­vę so­dų bend­ri­jos ju­bi­lie­jui

Į re­dak­ci­ją prieš ke­le­tą sa­vai­čių krei­pė­si Kur­šė­nų so­dų bend­ri­jos „Ven­tos pa­kran­tė“ so­di­nin­kas kur­šė­niš­kis Vy­tau­tas Var­ka­lis. So­di­nin­kas re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo, kad šį ru­de­nį so­dų bend­ri­jai ypač vaiz­din­go­je Kur­šė­nų vie­to­je su­kan­ka pen­kias­de­šimt me­tų. Ta­čiau so­das se­nyn – ke­lias pra­styn, so­di­nin­kai re­tai tvar­ko­mu ke­liu lau­žo au­to­mo­bi­lius, kai užau­gi­na der­lių ir jį ­ve­žasi na­mo. So­do bend­ri­jo­je dau­gė­ja ir nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų.

rita@skrastas.lt

Kur­šė­niš­kis V. Var­ka­lis pa­sa­ko­jo, kad so­dų bend­ri­ją „Ven­tos pa­kran­tė“ prieš ku­rį lai­ką drau­ge su Rin­gu­vė­nų gy­ven­vie­te ap­si­spręs­ta pri­jung­ti prie Kur­šė­nų mies­to te­ri­to­ri­jos. Gat­vei, ve­dan­čiai į so­dus, su­teik­tas Vai­ruo­to­jų gat­vės pa­va­di­ni­mas. Gat­vė žvy­ruo­ta, to­dėl so­di­nin­kai ir nuo­la­ti­niai gy­ven­to­jai lau­žo au­to­mo­bi­lius net ir va­žiuo­da­mi 10 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu.

„Šiau­lių kraš­tas“ sė­do į sa­vo au­to­mo­bi­lį ir „skai­čia­vo“ Vai­ruo­to­jų gat­vės duo­bes – jei vie­nas ra­tas iš­ky­la iš gi­lo­kos duo­bės, į ki­tą įkren­ta ki­ti ra­tai. V. Var­ka­lis pa­sa­ko­jo, jog pa­li­jus, ru­de­nį ir pa­va­sa­rį duo­bės dar gi­lė­ja. Gy­ven­to­jai sa­vo jė­go­mis lo­po duo­bes ma­žes­nė­se so­dų bend­ri­jos gat­ve­lė­se, bet gat­vės, ve­dan­čios į so­dus, ne­pa­jė­gia be tech­ni­kos už­lo­py­ti.

50 me­tų so­dą bend­ri­jo­je tu­rin­tis V. Var­ka­lis pra­šė pa­dė­ti bent ju­bi­lie­jų pa­si­tik­ti pa­lo­py­tu ke­liu­ku.

Kur­šė­nų se­niū­nas Vy­tau­tas Ged­mon­tas „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, kad mies­tui kol kas, kol ne­baig­ti įtei­sin­ti do­ku­men­tai, so­dų bend­ri­ja ne­prik­lau­san­ti, to­dėl se­niū­ni­ja kol kas tu­rė­tų tai­sy­ti ke­lią tik iki so­dų bend­ri­jos var­tų. Prie jų, se­niū­no ma­ny­mu, ir esan­ti pro­ble­ma­tiš­kiau­sia vie­ta – gi­liau­sios duo­bės.

„Šiau­lių kraš­to“ aki­vaiz­do­je se­niū­nas pa­skam­bi­no dar­buo­to­jams, ku­rie re­gist­ruo­ja vie­tas mies­te, kur bū­ti­nas sku­bus smul­kus re­mon­tas. Pa­ža­dė­ta pa­grei­de­riuo­ti ir pa­gal ga­li­my­bes pa­pil­ti nors šiek tiek skal­dos, kad so­di­nin­kai pus­šim­čio me­tų ju­bi­lie­jų pa­si­tik­tų į iš­puo­se­lė­tus so­dus vaiz­din­go­je Ven­tos upės pa­kran­tė­je va­žiuo­da­mi ly­ges­niu ke­liu. Tai se­niū­nas pa­ža­dė­jo pa­da­ry­ti iki rug­sė­jo per šią ir atei­nan­čią sa­vai­tę.

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.

50 me­tų so­dą Kur­šė­nų so­dų bend­ri­jo­je „Ven­tos pa­kran­tė“ puo­se­lė­jan­tis Vy­tau­tas Var­ka­lis ro­dė, kad Vai­ruo­to­jų gat­ve dėl gi­lių duo­bių įma­no­ma va­žiuo­ti vos 10 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu ir tai ken­čia „pa­gy­ve­nę“ so­di­nin­kų au­to­mo­bi­liai.

Gat­ve­les so­dų bend­ri­jos vi­du­je ban­do ak­me­ni­mis, sta­ty­bi­nė­mis at­lie­ko­mis lo­py­ti pa­tys so­di­nin­kai, bet lie­tus vis tiek jas iš­plau­na ir so­dus žmo­nės pa­sie­kia gi­lio­mis pro­vė­žo­mis.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

pagaliau, 2017-09-07 08:31
Ši sodų bendrija beje randasi miesto teritorijoje ir jame gyvena nemažai žmonių taigi ir visai keliais esančiais teritorijoje turi rūpintis miestas.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas