(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Faktiškai neveikiantį skyrių paliko neuždarytą

2017 m. rugsėjo 14 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė ati­dė­ti klau­si­mą ir neuž­da­ry­ti Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Ba­riū­nų sky­riaus, nors šis ne­tu­ri nei pa­tal­pų, nei dar­buo­to­jo.

loretar@skrastas.lt

Spren­di­mo pro­jek­te, pa­teik­ta­me ra­jo­no ta­ry­bai, bu­vo nu­ma­ty­ta Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Ba­riū­nų sky­riaus veik­lą nu­trauk­ti nuo šių me­tų spa­lio 2 die­nos ir pa­tvir­tin­ti nau­jus Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro nuo­sta­tus, juo­se vie­to­je da­bar­ti­nių 10 nu­ro­dant 9 sky­rius.

Ta­čiau dėl šio sky­riaus veik­los ki­lo dis­ku­si­ja. Į tri­bū­ną paaiš­kin­ti prie­žas­čių bu­vo pa­kvies­ta po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Ilo­na Osi­po­va. Ji tei­gė, kad jau de­vy­ne­rius me­tus mi­nė­ta­me sky­riu­je nė­ra nei eta­to, nei pa­tal­pų. Eta­tas bu­vo pa­nai­kin­tas 2008 me­tais, kai nei ji, nei da­bar­ti­nė Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė dar ne­dir­bo šio­je įstai­go­je. Šiuo me­tu Ba­riū­nams yra pri­skir­ta ku­ruo­jan­ti Kul­tū­ros cent­ro spe­cia­lis­tė, į ku­rią ga­li­ma kreip­tis, pri­rei­kus me­to­di­nės ar ki­to­kios pa­gal­bos.

Taip pat bu­vo pa­ste­bė­ta, kad Ba­riū­nai yra prie­mies­ti­nis kai­mas, vos už ke­lių ki­lo­met­rų nuo Jo­niš­kio, tad daug žmo­nių at­vyks­ta į ren­gi­nius mies­te.

Ta­čiau ta­ry­bos na­riai mi­nė­jo, kad ap­skri­tai mi­nė­to­je Sau­gė­lau­kio se­niū­ni­jo­je nė­ra nė vie­no eta­ti­nio kul­tū­ros dar­buo­to­jo, tad gal ver­tė­tų iš­lai­ky­ti sky­rių Ba­riū­nuo­se ir eta­tas ga­lė­tų atei­ty at­si­ras­ti. Ta­ry­bos na­rys Kos­tas Jo­niš­kis sa­kė ma­nan­tis, kad iš­lai­ky­ti sky­rių rei­kia, nes pa­dė­tis ir taip kai­muo­se su­dė­tin­ga. Da­bar kai ku­rie kul­tū­ros dar­buo­to­jai va­ži­nė­ja per ke­lis kai­mus, ge­ro­kai nu­to­lu­sius vie­nas nuo ki­to, jiems ga­li net neap­si­mo­kė­ti dirb­ti. Ta­ry­bos na­rys kal­bė­jo apie Kriu­kų kul­tū­ri­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­rę iš Lie­po­rų kai­mo, ku­ri ap­tar­nau­ja ir Min­dau­gių bei Po­šu­pių kai­mų bend­ruo­me­nes, tad spe­cia­lis­tei ten­ka va­ži­nė­ti po 30 ki­lo­met­rų.

Po­sė­dy­je pa­si­sa­kiu­si ir Ba­riū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Joa­na Du­ka­vi­čie­nė tei­gė, kad iki šiol vi­sus ren­gi­nius bend­ruo­me­nė or­ga­ni­zuo­ja ir ve­da pa­ti. Kar­tais rei­kia pa­ta­ri­mo, pa­gal­bos, bet pir­mi­nin­kė sa­kė nė ne­ži­no­ju­si, kad Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ras yra pa­sky­ręs ku­ruo­jan­tį dar­buo­to­ją.

Ta­ry­bos na­riams si­tua­ci­ja pa­si­ro­dė ne­pa­kan­ka­mai aiš­ki, tad jie nu­ta­rė klau­si­mą ati­dė­ti.

Praė­jus ke­lioms die­noms po po­sė­džio Ba­riū­nuo­se lan­kė­si Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis, vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė kul­tū­rai Eri­ka Ši­vic­kai­tė, Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ger­da No­ru­šai­tie­nė. Bu­vo vie­to­je ver­ti­na­ma si­tua­ci­ja. Pas­ta­te, ku­ria­me įsi­kū­ru­si Sau­gė­lau­kio se­niū­ni­ja ir bib­lio­te­kos fi­lia­las, at­si­ras­tų vie­tos ir kul­tū­ros dar­buo­to­jui. Yra sa­ly­tė ren­gi­niams, pa­sta­tas šil­do­mas. Tie­sa, nė­ra ma­te­ria­li­nės ba­zės. Klau­si­mas dar bus ap­ta­ria­mas.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

Bariūnietis, 2017-09-17 10:41
Pirma pasiūlė uždaryti, o tik po to apžiūrėjo? Sakykit ka norit, bet kultūros vedėjas labai neatsakingas.

Jonas, 2017-09-14 06:43
Čia ir pasirodė ką veikia mūsų kultūros centras. Gėda...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas