(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Savanorystė plečiasi ir Joniškio rajone

2017 m. rugsėjo 14 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio ra­jo­ne ak­re­di­tuo­tos sep­ty­nios įstai­gos, prii­man­čios sa­va­no­rius, džiau­gia­si au­gan­čiu neat­ly­gin­ti­nai no­rin­čių pra­kti­ką at­lik­ti jau­nuo­lių bū­riu. Sa­va­no­riai gau­na ne tik emo­ci­nį pa­si­ten­ki­ni­mą da­ry­da­mi kaž­ką ge­ra, bet ir įgy­ja dar­bi­nės pa­tir­ties, pra­kti­nių pro­fe­si­nių įgū­džių.

loretar@skrastas.lt

Sa­va­no­riai – iš vi­so ra­jo­no

Jo­niš­kio ra­jo­ne sa­va­no­rius prii­ma ak­re­di­tuo­tos įstai­gos: Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los At­vi­ras jau­ni­mo cent­ras, Dar­bo bir­žos Jo­niš­kio sky­rius, pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mai „San­ta­ra“, Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras, „Sau­lės“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la, „Auš­ros“ gim­na­zi­ja, Pli­kiš­kių mokykla–daugiafunkcis cent­ras (da­bar – „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los Pli­kiš­kių skyrius–daugiafunkcis cent­ras). Taip pat sa­va­no­riai ne kar­tą dir­bo Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je.

At­vi­ra­me jau­ni­mo cent­re pa­gal pro­jek­tą „At­rask sa­ve“ per 2016–2017 me­tus sa­va­no­ria­vo 19 jau­nuo­lių, dar vie­nas pri­si­jungs ar­ti­miau­siu me­tu. Cent­ro so­cia­li­nė pe­da­go­gė Ju­ven­ta Jur­ge­lie­nė pa­si­džiau­gė, kad pa­vyks­ta pri­trauk­ti sa­va­no­rių ne tik iš Jo­niš­kio mies­to, bet ir Ža­ga­rės, Mal­de­nių, Žiu­rių, Ba­riū­nų, Skaist­gi­rio, Ga­tau­čių ir Rei­bi­nių. Vie­nas sa­va­no­ris bu­vo at­vy­kęs net iš Kau­no. Taip pat Jo­niš­kio ra­jo­no jau­ni­mas sa­va­no­riau­ja tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se „Eras­mus“, taip Lau­ry­nas Jo­nu­šas šie­met sa­va­no­ria­vo Por­tu­ga­li­jo­je.

LDB Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Jo­niš­kio sky­rius taip pat vyk­do pro­jek­tą „At­rask sa­ve“. Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos Rai­mun­dos Eu­ge­ni­jos Fal­kaus­kie­nės, per­nai jie tu­rė­jo 3, o šie­met 4 sa­va­no­rius.

Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė ge­rai at­si­lie­pė apie įstai­go­je dir­bu­sius 3 sa­va­no­rius, ku­rie tu­rė­jo pui­kių idė­jų, da­ly­va­vo ren­gi­niuo­se, po­pu­lia­ri­no cent­rą.

Vi­sų įstai­gų, prii­man­čių sa­va­no­rius, at­sto­vai su­tar­ti­nai tei­gė, kad jau­ni žmo­nės no­riai at­lie­ka pa­ves­tas už­duo­tis, jie bū­tų pui­kūs dar­buo­to­jai, ta­čiau nė­ra ga­li­my­bės įdar­bin­ti pas sa­ve. Tad bai­gę sa­va­no­rys­tę kai ku­rie, kiek ži­no­ma, įsi­dar­bi­no sa­vo jė­go­mis ki­tur.

At­ly­gi­na­ma ne pi­ni­gais

Sa­va­no­riams nė­ra at­ly­gi­na­ma pi­ni­gais, jie už sa­vo dar­bą gau­na emo­ci­nį pa­si­ten­ki­ni­mą, sa­vi­rea­li­za­ci­ją, da­ly­va­vi­mą bend­ra­min­čių gru­pė­je, mo­ky­mo­si pro­ce­są, dar­bi­nę pa­tir­tį, nau­jus so­cia­li­nius ir pro­fe­si­nius įgū­džius, su­pra­ti­mą, pa­lai­ky­mą ir ki­ta. Tai taip pat yra at­ly­gis, tik iš­reikš­tas ne pi­ni­gi­ne for­ma. Sa­va­no­rys­tės tiks­las – kaž­ką ki­tiems su­teik­ti ar­ba duo­ti: lai­ką, ge­bė­ji­mus, ži­nias, ar­ti­mą ry­šį ir pa­na­šiai.

Sa­va­no­riš­kos veik­los įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta, kad sa­va­no­riš­kos veik­los or­ga­ni­za­to­rius ga­li kom­pen­suo­ti sa­va­no­riui ke­lio­nės, nak­vy­nės, mai­ti­ni­mo, pa­što, te­le­fo­no, mo­ky­mų, su­si­ju­sių su jo pa­ren­gi­mu nu­ma­ty­tai veik­lai at­lik­ti, iš­lai­das, taip pat rei­ka­lin­goms prie­mo­nėms, spe­cia­lie­siems dra­bu­žiams, kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms skir­ti 30 eu­rų. Sa­va­no­riai gau­na 70 eu­rų dien­pi­ni­gių per mė­ne­sį, sa­va­no­riš­kos veik­los su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piu den­gia­mos drau­di­mo, pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ir ki­tos nu­ma­ty­tos iš­lai­dos.

Nuo 2018 me­tų sto­jan­tie­siems į aukš­tą­sias mo­kyk­las nu­ma­to­ma pa­pil­do­mai skir­ti 0,25 kon­kur­si­nio ba­lo už da­ly­va­vi­mą jau­ni­mo na­cio­na­li­nė­je ar­ba tarp­tau­ti­nė­je sa­va­no­riš­ko­je veik­lo­je, ku­ri trun­ka ne ma­žiau kaip 3 mė­ne­sius.

Edi­tos VENC­KU­VIE­NĖS nuo­tr.

Su Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju Jo­nu No­vog­rec­kiu ir sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­re Vil­ma Bar­ta­šie­ne (ant­ra iš kai­rės) dis­ku­ta­vu­sios sa­va­no­rius prii­man­čių įstai­gų at­sto­vės džiau­gė­si, kad sa­va­no­riau­jan­čio jau­ni­mo dau­gė­ja

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas