(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Stupurų melžėjos prisiminė senus laikus

2017 m. rugsėjo 7 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Po maž­daug 25-erių me­tų su­si­ti­ki­mą nu­spren­dė su­reng­ti ka­dai­se vei­ku­sio ūkio Stu­pu­rų (Jo­niš­kio r.) kar­vių komp­lek­so mel­žė­jos. Kaip ta­rė, taip ir pa­da­rė – vie­ną po­pie­tę su­si­bė­go Onu­tės Ne­mec­kie­nės na­muo­se.

loretar@skrastas.lt

Su­si­rin­ko še­šios

Tą po­pie­tę mo­te­rys sku­bė­jo su lauk­ne­šė­liais. Gy­ve­nan­čias to­lė­liau at­ve­žė vie­nos iš or­ga­ni­za­to­rių sū­nė­nas Arū­nas Čes­naus­kas.

Ka­dai­se vie­nu me­tu Stu­pu­rų kar­vių fer­mo­je dir­bo de­šimt mel­žė­jų, o į pir­mą su­siė­ji­mą su­si­rin­ko še­šios: Zi­na Nai­nie­nė, Ire­na Ka­na­pic­kie­nė, Ge­no­vai­tė Mum­gau­die­nė, Ade­lė Plun­gie­nė, jau 89-erių me­tų su­lau­ku­si vy­riau­sio­ji Pra­nu­tė Zub­re­vi­čie­nė, iš Šiau­lių ra­jo­no at­vy­ko Onu­tė Ne­mec­kie­nė.

Mo­te­rys ty­los mi­nu­te pa­ger­bė iš­ke­lia­vu­sias Ana­pi­lin bu­vu­sias bend­ra­dar­bes. Mel­žė­jų ne­pa­mir­šo ir jų pa­svei­kin­ti at­vy­ko anuo­met dir­bu­si ag­ro­no­mė, vė­liau – bu­vu­si Ga­tau­čių se­niū­nė Ja­ni­na Ka­die­nė, bu­vęs vie­tos ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas Juo­za­pas Lau­ri­nai­tis. Jie kar­tu pa­si­kvie­tė ir bu­vu­sią bib­lio­te­ki­nin­kę, sa­vi­veik­li­nin­kę Sil­vą And­riuš­kie­nę, ku­ri su­si­rin­ku­sias pra­džiu­gi­no akor­deo­no mu­zi­ka ir dai­no­mis. Šis ap­si­lan­ky­mas bu­vo ne­ti­kė­tas ir ne­pla­nuo­tas siurp­ri­zas.

O. Ne­mec­kie­nė, kaip pa­dė­kos ženk­lą už priė­mi­mą į sa­vo na­mus, do­va­ną įtei­kė A. Plun­gie­nei, sa­vo rank­dar­biais vi­sas ap­da­li­no ir G. Mum­gau­die­nė, ku­ri pri­si­pa­ži­no ka­dai­se melž­da­ma kar­ves, kol apa­ra­tai veik­da­vo, mė­gu­si ir fer­mo­je pa­megz­ti. Nie­kur nuo sa­vo po­mė­gio ne­ga­li pa­bėg­ti.

Užp­lū­do pri­si­mi­ni­mai

Mo­te­rys min­ti­mis grį­žo į praei­tį: kaip kel­da­vo­si ant­rą va­lan­dą nak­ties, kad su­spė­tų lai­ku kar­vu­tes pa­melž­ti, kaip rei­kė­da­vo mil­tus vi­soms pa­da­lin­ti, bi­do­nus iš­plau­ti, kaip žie­mą ei­da­vo į fer­mą ant ka­lio­šų ap­sia­vu­sios ko­ji­nes, kad ne­slys­tų. Kai ku­rioms vy­res­nėms dar te­ko melž­ti ir ran­ko­mis.

„Man atė­jus dirb­ti jau bu­vo mel­ži­mo apa­ra­tai. Melž­da­vo­me po 50 kar­vių. Bet kar­tą te­ly­čia du su­spar­dė, te­ko pa­čiai iš sa­vų pi­ni­gų pirk­ti. Ne­be­ži­nau, ko­dėl, gal tuo me­tu ko­lū­ky­je ne­bu­vo lė­šų. Vė­liau man da­lį už juos grą­ži­no, – pri­si­mi­nė G. Mum­gau­die­nė. – Kar­vu­tes my­lė­jo­me, jos tu­rė­jo var­dus. Kai ap­si­ver­šiuo­da­vo, ne­tgi sa­ky­da­vo­me, kad „sū­nus“ ar „duk­ra“ gi­mė.“

G. Mum­gau­die­nei dir­bant te­ko ir skau­džios pa­tir­ties. Kar­tą atė­ju­si į lau­ką per­žen­gė elekt­ri­nį aptvarą, o kar­vei, bu­vu­siai su ver­še­liu, kaž­kas ne­pa­ti­ko, ir puo­lė mel­žė­ją. Ra­gais kliu­vo ir į nu­ga­rą, ir į ko­jas. Mo­te­rį grei­tai bend­ra­dar­biai nu­ve­žė į li­go­ni­nę, o ža­lo­ji bai­gė gy­ve­ni­mą sker­dyk­lo­je.

Po pir­mo­jo mel­žė­jų su­si­ti­ki­mo, ku­rį ini­ci­ja­vo A. Plun­gie­nė ir O. Ne­mec­kie­nė, mo­te­rys nu­spren­dė or­ga­ni­zuo­tis bend­ram su­si­bū­ri­mui ir po me­tų. Gal­būt ta­da pa­vyks pri­si­jung­ti ir ki­toms, ku­rios šį kar­tą ne­ga­lė­jo at­vyk­ti.

Ge­no­vai­tės MUM­GAU­DIE­NĖS as­me­ni­nės nuo­tr.

Į pir­mą su­si­ti­ki­mą su­si­rin­ko še­šios bu­vu­sios Stu­pu­rų kar­vių komp­lek­so mel­žė­jos: (iš kai­rės) Ge­no­vai­tė Mum­gau­die­nė, Ade­lė Plun­gie­nė, Pra­nu­tė Zub­re­vi­čie­nė, Zi­na Nai­nie­nė, Ire­na Ka­na­pic­kie­nė, Onu­tė Ne­mec­kie­nė.

Arū­nas Čes­naus­kas – bu­vu­sios mel­žė­jos Onu­tės Ne­mec­kie­nės (de­ši­nė­je) ir ag­ro­no­mės Ja­ni­nos Ka­die­nės sū­nė­nas, at­ve­žė į su­si­ti­ki­mą gy­ve­nan­čias to­lė­liau.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

Bronius, 2017-09-08 14:51
Šaunuolės

Bronius, 2017-09-08 14:50
Šaunuolės

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas