(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Apskrities neįgalieji sportavo Joniškyje

2017 m. rugsėjo 7 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Ant­ra­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­ja bi­čiu­lius iš vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties pa­kvie­tė į tra­di­ci­nę spor­to šven­tę.

loretar@skrastas.lt

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo neį­ga­lie­ji iš Kur­šė­nų, Še­du­vos, Šiau­lių, Ak­me­nės, Pak­ruo­jo ra­jo­nų. Su­si­rin­ko li­ki­mo bro­liai ir se­se­rys jo­niš­kie­čiai, pri­si­jun­gė Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, ku­rios sta­dio­ne ir vy­ko spor­ti­nės rung­tys, die­nos užim­tu­mo cent­ro lan­ky­to­jai.

Nors oras ši­lu­ma ne­le­pi­no, ne­tru­kus po ati­da­ry­mo, ku­ria­me su­si­rin­ku­sius svei­ki­no ra­jo­no me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis, ki­tų ra­jo­nų neį­ga­lių­jų klu­bų at­sto­vai, vi­si da­ly­viai pa­bi­ro po sta­dio­ną, kur skir­tin­guo­se lau­ke­liuo­se bu­vo ga­li­ma iš­ban­dy­ti sep­ty­nias rung­tis: bau­dų me­ti­mo, smi­gi­nio, gol­fo, pa­sa­gų me­ti­mo, lėkš­čias­vy­džio ir ki­tas. Pa­čio­je mo­kyk­lo­je su­reng­tas šaš­kių tur­ny­ras.

Kol vie­ni spor­ta­vo, ki­ti ga­lė­jo pa­si­klau­sy­ti Jo­niš­kio neį­ga­lių­jų drau­gi­jos an­samb­lio „At­gai­va“ (va­do­vė Edi­ta Ru­die­nė), so­lis­tės, gro­ju­sios gi­ta­ra, Ire­nos Sa­ga­tės dai­nų, Ni­jo­lės Vilb­ran­tie­nės skai­to­mų ei­lių, pa­ma­ty­ti drau­gi­jos Ru­diš­kių pa­da­li­nio šo­kių ko­lek­ty­vo „Go­jus“ (va­do­vė Rū­ta Su­ko­va) šo­kių.

Ren­gi­nį ve­du­si Jo­niš­kio neį­ga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja Da­lė Bu­čie­nė dė­ko­jo Spor­to cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Vid­man­tui Fi­la­to­vui, ku­ris nuo ta­da, kai su juo bend­ra­dar­biau­ja, jau aš­tun­tus me­tus pa­si­rū­pi­na, kad šven­tei bū­tų su­neš­ti suo­lai, sta­lai, su­kvies­ti tre­ne­riai.

„Anks­čiau mes pa­tys vis­ką da­ry­da­vo­me, vis­kuo rū­pin­da­vo­mės“, – sa­kė D. Bu­čie­nė.

Neį­ga­lių­jų drau­gi­ja ren­gi­nį fi­nan­sa­vo iš su­rink­to sa­vo na­rių mo­kes­čio.

Au­to­rės nuo­tr.

Ren­gi­nio da­ly­viai iš­mė­gi­na ran­kų taik­lu­mą smi­gi­ny­je.

Kai gre­ta pa­lai­ky­mo gru­pė, sma­gu mė­ty­ti ka­muo­lį į krep­šį.

Jo­niš­kie­tė Re­gi­na Ro­zen­ta­lie­nė iš­mė­gi­na taik­lu­mą, žais­da­ma gol­fą.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas