(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Privačių patalpų remonto įteisinti nesiryžo

2017 m. rugsėjo 5 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

RE­ZO­NAN­SAS

Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me po­sė­dy­je Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba ne­si­ry­žo įtei­sin­ti pri­va­čių pa­tal­pų re­mon­to, nors ir bu­vo pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­ris sėk­min­gai praė­jo ko­mi­te­tus. Nu­tar­ta klau­si­mą ati­dė­ti. Kad lė­šos pri­va­čioms pa­tal­poms re­mon­tuo­ti bu­vo pa­nau­do­tos, sa­vi­val­dy­bei pa­žei­dus Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mą, nu­sta­tė sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė. Apie tai jau ne kar­tą ra­šė ir „Šiau­lių kraš­tas“ („Pri­va­čių pa­tal­pų re­mon­tą ke­ti­na­ma įtei­sin­ti“, 2017 08 30).

Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė Al­ma Žu­kaus­ky­tė pa­tei­kė iš­va­das, kad biu­dže­to lė­šo­mis re­mon­ta­vu­si pri­va­čias pa­tal­pas sa­vi­val­dy­bė pa­žei­dė biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mą, tai yra – iš­švais­tė pi­ni­gus ten, kur ne­tu­rė­tų. Lė­šų iš biu­dže­to Mies­to aikš­tės Nr.4 pa­sta­tui re­mon­tuo­ti 2016 me­tais bu­vo skir­ta dau­giau kaip 19 tūks­tan­čių eu­rų. Mi­nė­to pa­sta­to di­džio­ji da­lis pa­tal­pų pri­klau­so pri­va­čiam vers­lui. Už to­kį lė­šų pa­nau­do­ji­mą ta­ry­bo­je ne­bu­vo bal­suo­ja­ma, tą vi­sa­da ak­cen­ta­vo opo­zi­ci­nė frak­ci­ja, ku­ri ir krei­pė­si į Vals­ty­bės kont­ro­lę bei Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rę iš­tir­ti mi­nė­tą at­ve­jį.

Ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis ban­dė aiš­kin­ti, kad pri­va­čios pa­tal­pos bu­vo re­mon­tuo­ja­maos ne tik 2016 me­tais, bet jau nuo 2007–2008 me­tų, tai yra, ne jo val­dy­mo ka­den­ci­jos me­tu, ta­čiau ta­da nie­kam to­kie veiks­mai neužk­liu­vo. Ta­da bu­vo re­no­vuo­ja­mi dau­gia­bu­čiai gy­ve­na­mie­ji na­mai, ku­rių bu­tai nuo­sa­vy­bės tei­se taip pat pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims. O sa­vi­val­dy­bė iš biu­dže­to re­no­va­ci­jai pri­si­dė­ju­si apie 300 tūks­tan­čių eu­rų.

Vis dėl­to net ir val­dan­čių­jų koa­li­ci­jos kai ku­rie na­riai sua­be­jo­jo, ar ver­ta priim­ti ko­kius nors spren­di­mus. So­cial­de­mok­ra­tas Min­dau­gas Bal­čiū­nas pa­siū­lė klau­si­mą ati­dė­ti, nes dėl ga­li­mo lė­šų iš­švais­ty­mo opo­zi­ci­ja yra krei­pu­sis į Pro­ku­ra­tū­rą, tad ga­li bū­ti pa­kenk­ta ty­ri­mui. Jam pri­ta­rė ir Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Eu­ge­ni­jus But­kus.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.

Ra­jo­no ta­ry­ba vis dėlto ne­si­ry­žo įtei­sin­ti pri­va­čių pa­tal­pų, tarp jų – šio pa­sta­to, re­mon­to biu­dže­to lė­šo­mis.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Noriu sužinoti, 2017-09-06 16:46
Ar galėjo tas patepliojimas kainuoti 19 tuksančiu??? Puse pastato viena spalva, puse kita. Ne tik kad nepagrazino, bet ir sukirsino. Ar tiems, kas susimokėjo atiduos pinigus?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas