(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Baleto pamokėlės – įgyvendinama svajonė

2017 m. rugsėjo 14 d.

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Ova­lio­ji Pak­ruo­jo dva­ro sa­lė spin­dė­jo ne žva­kių švie­so­mis, o de­gan­čio­mis smal­su­mu vai­kų ake­lė­mis. Ke­tu­rias­de­šimt pen­kios mer­gai­tės ir vie­nas ber­niu­kas, ly­di­mi tė­ve­lių ar se­ne­lių atė­jo į pir­mą su­si­ti­ki­mą su ba­le­to šo­kė­ju. Šie vai­kai pa­no­ro lan­ky­ti „ba­le­to mo­kyk­lė­lę“ – J.Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los ba­le­to bū­re­lį.

Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

Dvie­jų mo­te­rų min­tys su­ta­po

Ar­tė­jant mo­kyk­lė­lės ati­da­ry­mo mo­men­tui, sa­lė jau bu­vo pil­nu­tė­lė vai­kų ir suau­gu­sių­jų šur­mu­lio. O kam­ba­ry­je gre­ta sa­lės J.Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė Ni­jo­lė Pu­pi­nie­nė vis dar prii­mi­nė­jo pra­šy­mus priim­ti at­ža­las į ba­le­to bū­re­lį, ku­rį be­veik vi­si va­di­no ba­le­to mo­kyk­lė­le.

„Mu­zi­kos mo­kyk­la, plė­to­jan­ti ne­for­ma­lų­jį ug­dy­mą, yra už­si­brė­žu­si tiks­lą siek­ti me­no mo­kyk­los sta­tu­so. To­dėl čia yra mo­ko­ma ne tik mu­zi­kos da­ly­kų, nuo šių moks­lo me­tų pra­džios – ir šo­kio. Pa­si­rink­tas ba­le­tas – šo­kio ka­ra­lius,“ – pri­sta­ty­da­ma ba­le­to šo­kė­ją vil­nie­tį Mar­ty­ną Ka­va­liaus­ką, sa­kė N.Pu­pi­nie­nė.

Ji su­si­rin­ku­siems at­sklei­dė pa­slap­tį, kaip ki­lo su­ma­ny­mas Pak­ruo­jy­je vai­kus mo­ky­ti ba­le­to.

„Dva­ro dar­buo­to­jos Kris­ti­nos Ivan­čen­ko sū­nus Vė­jas mo­kyk­lo­je pra­si­ta­rė, kad jo ma­ma – ba­le­ri­na. Ta­da aš pa­skam­bi­nau jai ir pa­pra­šiau, kad ji su­tik­tų ves­ti vai­kams ba­le­to pa­mo­kė­les. O ji man: “ aš tai tik­rai ne, bet ga­liu su­ras­ti kas tai da­rys“. Taip ir at­si­ra­do pa­žin­tis su ba­le­to šo­kė­ju Mar­ty­nu Ka­va­liaus­ku", – šyp­so­jo­si di­rek­to­rė.

„Džiau­giuo­si, kad ma­no ir di­rek­to­rės min­tys su­ta­po, – pri­si­pa­ži­no po­nia Kris­ti­na. – Ba­le­tas dva­re – ma­no se­na sva­jo­nė. O bū­si­miems ba­le­to šo­kė­jams lin­kiu kuo grei­čiau pa­kil­ti šo­kio skry­džiui – tai tik­rai ne­pa­kar­to­ja­mas jaus­mas“, – sa­kė dva­riš­ką kul­tū­rą puo­se­lė­jan­ti K.Ivan­čen­ko, ku­rios duk­ra Ele­na ir­gi bu­vo be­si­ruo­šian­čių ba­le­ri­no­mis tap­ti mer­gai­čių bū­ry­je.

M. Ka­va­liaus­ko žo­džiais – ba­le­tas – paukš­čio skry­dis, Pran­cū­zi­jo­je gi­męs šo­kio me­nas. Ba­le­tą šo­kan­čios mer­gai­tės ir ber­niu­kai dva­riš­ko­je ap­lin­ko­je ga­lės pa­si­jus­ti tik­ro­mis prin­ce­sė­mis ir prin­cais.

Ope­ros ir ba­le­to teat­ro šo­kė­jas į bū­re­lio už­siė­mi­mus Pak­ruo­jo dva­re va­ži­nės kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį. M. Ka­va­liaus­kas priim­tas dirb­ti J.Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ju. Va­di­na­mo­sios ba­le­to mo­kyk­lė­lės už­siė­mi­mai vyks pa­gal vai­kų am­žiaus gru­pes.

„Ba­le­tas Pak­ruo­jy­je – „su­per“

„Ba­le­to mo­kyk­lė­lės“ ati­da­ry­me da­ly­va­vo tik vie­nas, šio me­no mo­ky­tis pa­no­ręs tos pa­čios mo­kyk­los sak­so­fo­no spe­cia­ly­bės moks­lei­vis Gab­rie­lius Kra­naus­kas. Ber­niu­ko ma­ma sa­ko, jog sū­nus yra smal­sus, to­dėl pa­si­nau­do­da­mas ga­li­my­be ge­riau pa­žin­ti šią me­no ša­ką, jis už­si­ra­šė lan­ky­ti ba­le­to bū­re­lį.

O ma­ža­me­čių iš Žei­me­lio spren­di­mui lan­ky­ti ba­le­to pa­mo­kas, le­mia­mas bu­vo jų ma­mų žo­dis.

„Ba­le­tas Pak­ruo­jy­je – „su­per“. To­kio­je pro­vin­ci­jo­je vai­kai ga­lės mo­ky­tis ba­le­to. Rei­kia tik nau­do­tis pro­ga ir vai­kams su­teik­ti tą ga­li­my­bę“, – re­dak­ci­jai džiau­gė­si žei­me­lie­tė Ro­ber­ta Bu­lie­nė.

Žei­me­lis – la­biau­siai nuo ra­jo­no cent­ro nu­to­lęs mies­te­lis. Iš čia sa­vo duk­ras į už­siė­mi­mus ve­žio­ti nu­spren­du­sios dar ke­lios mo­te­rys.

„Ba­le­to už­siė­mi­mai vai­kams – ma­my­čių neiš­sipil­džiu­sios vai­kys­tės sva­jo­nės, – juo­kė­si po­nia Ro­ber­ta. – Svar­biau­sia – da­bar šoks mū­sų duk­ros, o mums pa­čioms bus ga­li­my­bė iš­trūk­ti iš kai­mo kas­die­ny­bės į ki­to­kios kul­tū­ros ap­lin­ką. Vai­kams ke­le­rio­pa nau­da: ir so­cia­li­za­ci­ja, ir bend­ra­vi­mo kul­tū­ra, ir aki­ra­čio plė­ti­mas. Ne­tu­ri­me tiks­lų sa­vo duk­te­ris ma­ty­ti pri­ma ba­le­ri­no­mis. Tie už­siė­mi­mai – dėl įvai­ria­pu­siš­ko vai­kų la­vi­ni­mo“, – kal­bė­jo R.Bu­lie­nė, ste­bė­ju­si, kaip jos pus­šeš­tų me­tų duk­ra Luk­re­ci­ja de­gan­čio­mis aki­mis se­kė ba­le­to mo­ky­to­jo ju­de­sius ir ban­dė juos kar­to­ti.

O šiau­lie­tė Do­na­ta Niau­ro­nie­nė, pa­si­ry­žo sa­vo pen­ke­rių me­tų duk­rą Elž­bie­tą ve­žio­ti į ba­le­to pa­mo­kė­les Pak­ruo­jy­je tik dėl to, kad nuo pir­mų me­tų pa­ma­tė jos po­lin­kį mu­zi­kai ir šo­kiui. „Kol kas ty­ri­nė­ja­me jos ta­len­tus“, – šyp­so­jo­si ma­ma.

Eg­lė Le­be­die­nė iš Pa­mū­šio kai­mo į ba­le­to pa­mo­kė­les ir­gi ve­žios sa­vo pen­ke­rių me­tų duk­ry­tę Le­tą. "Mū­sų duk­ra ir­gi la­bai mėgs­ta šok­ti, va­ka­rais na­muo­se pa­si­da­ro­me dis­ko­te­kas. Ji nuo ma­žens no­ri reng­tis kaip ba­le­ri­na: kad tik pūs­ti si­jo­nė­liai“, – sa­kė duk­rą pir­mo­jo­je ba­le­to pa­mo­kė­lė­je ste­bė­ju­si pa­mū­šie­tė.

Au­to­rės nuo­tr.

Pa­kar­to­ti ba­le­to mo­ky­to­jo ju­de­sius vai­kams ne­bu­vo leng­va už­duo­tis.

Prieš „ba­le­to mo­kyk­lė­lės“ ati­da­ry­mą, J.Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė Ni­jo­lė Pu­pi­nie­nė dar prii­mi­nė­jo pa­reiš­ki­mus pra­šan­čių­jų priim­ti jų at­ža­las mo­ky­tis šok­ti.

Kris­ti­nai Ivan­čen­ko (pir­ma iš kai­rės) ir Ni­jo­lei Pu­pi­nie­nei min­tys su­ta­po: rei­kia vai­kus mo­ky­ti ka­ra­liš­ko šo­kio – ba­le­to.

Mo­te­rys at­vi­ra­vo: „Baletas– neiš­si­pil­džiu­si ma­mų vai­kys­tės sva­jo­nė“.

Pak­ruo­jie­tis Gab­rie­lius Kra­naus­kas mu­zi­kos mo­kyk­lo­je mo­ko­si gro­ti sak­so­fo­nu, o nuo šio rug­sė­jo lan­kys ir ba­le­to bū­re­lio už­siė­mi­mus.

Pert­rau­kė­lė: Nu­pieš­ti sa­vo nuo­tai­ką ba­le­to mo­kyk­lė­lės ati­da­ry­mo die­ną.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas