(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Kanapes baisogalietis auginęs arbatai

2017 m. rugsėjo 9 d.
Edita KARKLELIENĖ

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų akys nu­kry­po į Bai­so­ga­lo­je gy­ve­nan­tį 73 me­tų vy­rą. Paaiš­kė­jo, kad jo skly­pe kaip nie­kur nie­ko bu­jo­jo ka­na­pės. Au­gin­to­jas aiš­ki­na, kad au­ga­lai bu­vo nau­do­ja­mi me­di­ci­ni­niais tiks­lais.

edita@skrastas.lt

Nors tiks­lai, kaip po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams aiš­ki­no Bai­so­ga­los mies­te­lio, J. Bi­liū­no gat­vės, gy­ven­to­jas, ir me­di­ci­ni­niai, vis tiek bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Jo tiks­las iš­siaiš­kin­ti, ar ar­ba­tai ne­va skir­to­se ka­na­pė­se nė­ra drau­džia­mų me­džia­gų, ar­ba ko­kie jų kie­kiai. Tam rei­ka­lui nu­sta­ty­ti au­ga­lai per­duo­ti eks­per­tams.

Jei paaiš­kės, kad šios ka­na­pės – vi­so la­bo ne­kal­tas au­ga­las, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bus nu­trauk­tas. Ki­tu at­ve­ju vy­rui ga­li tek­ti pri­sės­ti ir į tei­sia­mų­jų suo­lą.

Po­li­ci­nin­kai, Bai­so­ga­lo­je tu­rė­ję vi­sai ki­tų tar­ny­bi­nių rei­ka­lų, į vy­ro na­mus už­su­ko ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę. At­si­tik­ti­nai va­žiuo­da­mi pro ša­lį jie dar­že pa­ste­bė­jo au­gan­čius žmo­gaus di­du­mo ir dar di­des­nius au­ga­lus. Ne­ki­lo dve­jo­nių, jog tai ka­na­pės.

Pa­rei­gū­nams ne­li­ko nie­ko ki­to, kaip tik pa­dir­bė­ti vie­tos gy­ven­to­jo skly­pe – at­sa­kin­gai skai­čiuo­jant, vi­si ka­na­pių stie­bai bu­vo nu­pjau­ti.

Paaiš­kė­jo, kad dar­že bu­jo­jo iš vi­so 466 stie­bai.

Nu­šie­na­vę to­kį der­lių, pa­rei­gū­nai ne­pa­si­kuk­li­no užei­ti ir į bai­so­ga­lie­čio na­mus. Čia ras­tas ir paim­tas pa­ke­tas su, įta­ria­ma, smul­kin­to­mis ka­na­pė­mis.

Ra­di­niai pri­sta­ty­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą ir bus per­duo­ti iš­tir­ti eks­per­tams.

Bai­so­ga­lie­tis į po­li­ci­jos aki­ra­tį anks­čiau at­si­dū­ręs ne­bu­vo. Jis tei­si­no­si au­ga­lų ne­sė­jęs, esą pa­tys su­dy­go, o jis ir ne­nai­ki­nęs.

Iš dar­žą už­go­žu­sių ka­na­pių vir­da­vęs ar­ba­tą, skir­tą svei­ka­tai pa­tai­sy­ti.

Po ap­klau­sos vy­ras ne­su­lai­ky­tas.

Už šią nu­si­kals­ta­mą vei­ką nu­ma­ty­ti vie­šie­ji dar­bai, bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, areš­tas ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki 5 me­tų.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Tik eks­per­tai ga­li at­sa­ky­ti, ar dar­že au­gan­čios ka­na­pės tu­ri drau­džia­mų me­džia­gų.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas