(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Rad­vi­liš­ky­je iš­dy­go kny­gų na­me­lis

2017 m. rugsėjo 9 d.

2017 me­tai yra la­bai svar­būs Rad­vi­liš­kiui: mies­to 450 me­tų ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos 80-me­čio pro­ga Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai pa­kvie­tė vi­sas Rad­vi­liš­kio mies­to ir ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jas pri­si­jung­ti prie sa­va­no­riš­kos na­me­lių, ku­riuo­se gy­ve­na kny­gos, ga­mi­ni­mo ak­ci­jos.

Į bib­lio­te­ki­nin­kų kvie­ti­mą pri­si­dė­ti prie Kny­gų na­me­lio idė­jos įgy­ven­di­ni­mo at­si­lie­pė tri­jų Rad­vi­liš­kio mies­to or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Sim­bo­liš­ka, kad į pir­mo­jo kny­gų na­me­lio ati­da­ry­mo šven­tę rad­vi­liš­kie­čiai bu­vo pa­kvies­ti Rug­sė­jo 1-osios iš­va­ka­rė­se. Pir­ma­sis na­me­lis bu­vo pa­sta­ty­tas Rad­vi­liš­kio au­to­bu­sų sto­ty­je. Žmo­nės, lauk­da­mi au­to­bu­so ar ei­da­mi pro ša­lį, da­bar ga­li pa­siim­ti no­ri­mą kny­gą, ga­li pri­sės­ti ir pa­skai­ty­ti.

Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai kny­gų na­me­lį jau pri­pil­dė kny­go­mis.

Kny­gų pa­do­va­no­jo ir pir­mo­ji ge­ra­no­riš­kai prie ini­cia­ty­vos pri­si­dė­ju­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gau­sių šei­mų aso­cia­ci­ja „Šei­mos ži­di­nys“ ir jų va­do­vė Aud­ro­nė Be­res­ne­vi­čie­nė.

Na­me­lio ati­da­ry­mo šven­tė­je Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Šu­kai­tie­nė pa­si­da­li­no min­ti­mis apie kny­gų na­me­lių at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją, pa­si­džiau­gė ini­cia­ty­vą pa­lai­kiu­siais žmo­nė­mis ir pa­dė­ko­jo pir­mo­jo kny­gų na­me­lio au­to­riui, tau­to­dai­li­nin­kui Alek­sand­rui Fi­li­pa­vi­čiui.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos ini­cia­ty­va mies­te bus įreng­ti dar du to­kie Kny­gų na­me­liai, ku­riuo­se taip pat ap­si­gy­vens kny­gos.

Kny­gų na­me­lis – tai ne­tra­di­ci­nė, daž­niau­siai po at­vi­ru dan­gu­mi pa­sta­ty­ta bib­lio­te­ka, ku­rio­je ga­li­ma ras­ti įvai­riau­sių kny­gų, o jo­mis da­li­ja­si pa­tys skai­ty­to­jai.

Kny­gų da­li­ji­mo­si ini­cia­ty­va at­si­ra­do 2009 me­tais. Ame­ri­ko­je, kai To­das Bo­las skai­ty­ti mė­gu­sios mo­ti­nos gar­bei sa­vo na­mo kie­me pa­sta­tė kny­go­mis pri­pil­dy­tą na­me­lį, ku­rio tu­ri­niu ga­lė­jo nau­do­tis drau­gai ir kai­my­nai.

Idė­ja iš­po­pu­lia­rė­jo vi­sa­me pa­sau­ly­je. Šie­met ši gra­ži idė­ja at­ke­lia­vo ir į Rad­vi­liš­kį. Pro­jek­to tiks­las – skleis­ti skai­ty­mo ma­lo­nu­mą ir po­pu­lia­rin­ti li­te­ra­tū­rą pa­si­tel­kiant vi­suo­me­nę. Taip sklei­džia­mos ne tik švie­tė­jiš­kos idė­jos, bet ir ug­do­mas bend­ruo­me­niš­ku­mas, sa­va­no­rys­tė.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Rad­vi­liš­kio sa­vi­vald. nuo­tr.

Pir­ma­sis Kny­gų na­me­lis įreng­tas Rad­vi­liš­kio au­to­bu­sų sto­ty­je. Da­bar kiek­vie­nas tu­rin­tis lai­ko ga­li pra­leis­ti jį skai­ty­da­mas kny­gą.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas