(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Gėlių šventėje – Provanso dvelksmas

2017 m. rugsėjo 2 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Vie­nuo­lik­tą kar­tą Šniū­rai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nes pa­kvie­tė į Gė­lių šven­tę. Šie­met ji vy­ko Pro­van­so sti­liu­mi.

alaima@skrastas.lt

Ant po­diu­mo žen­gė gy­vos gė­lės

Pro sti­li­zuo­tus var­te­lius įei­nan­čius Gė­lių šven­tės da­ly­vius pa­si­ti­ko mu­zi­kan­tai – Šniū­rai­čių miš­rus an­samb­lis „Bend­ra­min­čiai“, links­mi­nęs su­si­rin­ku­siuo­sius vi­sos šven­tės me­tu.

Iš Kar­če­mų, Vos­ko­nių, Dau­gė­lai­čių, Mie­žai­čių į Šniū­rai­čių bend­ruo­me­nės na­mus su­va­žia­vę sve­čiai kar­tu at­si­ve­žė ir „na­mų dar­bus“.

Šie­met kiek­vie­na bend­ruo­me­nė tu­rė­jo įsi­jung­ti į gy­vą gė­lių ei­se­ną, ku­rią su­da­rė gė­lė­mis pa­si­da­bi­nu­sios mer­gai­tės.

Vie­na po ki­tos jos žings­nia­vo po­diu­mu. Po pa­si­ro­dy­mo vi­sos jos bu­vo ap­do­va­no­tos minkš­tais žais­liu­kais bei skir­tin­go­mis no­mi­na­ci­jo­mis: „Mis Ori­gi­na­lu­mas“, „Mis Staig­me­na“, „Mis Sva­jo­nė“, „Mis Ele­gan­ci­ja“ ir ki­to­mis. Be no­mi­na­ci­jos ne­li­ko nė vie­na spal­vin­go­ji „gė­lė“.

Ant po­diu­mo li­po ir sen­jo­rės, ku­rių gal­vas puo­šė gė­lė­mis pa­da­bin­tos skry­bė­lai­tės.

Na, o Šniū­rai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės mo­te­rys vi­sus nu­ste­bi­no pa­čių su­kur­ta iš vil­nos vel­tų dra­bu­žių bei ran­ki­nių ko­lek­ci­ja.

Dar vie­na tra­di­ci­nė Gė­lių šven­tės už­duo­tis – šven­tės vie­to­je su­kur­ti flo­ris­ti­nę kom­po­zi­ci­ją iš gė­lių.

Ka­dan­gi šių­me­tė šven­tė bu­vo ren­gia­ma Pro­van­so sti­liu­mi, o pa­sta­ra­sis neį­si­vaiz­duo­ja­mas be suo­le­lių, nar­ve­lių su paukš­čiu­kais, gė­lių, žva­kių, ki­tų ro­man­tiš­kų, jau­kių de­ta­lių, tai ir bend­ruo­me­nėms rei­kė­jo iš gė­lių ant tra­fa­re­to iš­pin­ti Pro­van­so so­de­lio paukš­tį.

Iš na­mų at­si­ve­žu­sios gė­lių žie­dų, lanks­čių ša­ke­lių ir ki­to­kių rei­ka­lin­gų prie­mo­nių, bend­ruo­me­nės ki­bo į dar­bą. Su už­duo­ti­mi ne­sun­kiai su­si­do­ro­jo vi­sos šven­tės da­ly­vės – čia pat aky­se gi­mė spal­vin­gos pa­sa­kų paukš­tės.

Pa­gerb­ti gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai

Be dė­me­sio ne­li­ko ir gra­žiau­sių so­dy­bų sa­vi­nin­kai.

Šie­met bu­vo pa­gerb­ti gro­žio puo­se­lė­to­jai iš Šniū­rai­čių – Žyd­rū­nas ir Ra­sa Lu­ko­še­vi­čiai, Al­do­na ir Ana­to­li­jus Gri­niai, ku­tiš­kie­čiai Ge­no­vai­tė Venc­kie­nė, Ag­nė ir Pau­lius Špu­kai, man­kiš­kie­čiai Si­gu­tė ir Ro­ber­tas Zemb­liai bei Rū­ta ir Ar­tū­ras Rep­šiai, kar­če­miš­kiai Gra­ži­na ir Jo­nas Du­naus­kai bei Ro­lan­das ir So­na­ta No­rai­čiai, Aud­rius ir Vil­ma Ka­niu­šai bei Vi­da ir Al­gir­das Ma­tu­zai iš Mie­žai­čių, Ri­ma Dau­ba­rie­nė iš Vos­ko­nių, Bro­nis­lo­vas Ma­tai­tis ir Jad­vy­ga Rek­lai­tie­nė iš Dir­žių, Dau­gė­lai­čių bend­ruo­me­nės ap­lin­kos gra­žin­to­jai Ni­da ir Man­tas Ja­siu­kai­čiai bei Li­na ir Vi­gan­tas Ka­va­liaus­kai.

Jiems or­ga­ni­za­to­riai įtei­kė ne tik pa­dė­kos raš­tus, bet ir po ža­lią au­ga­lą sa­vo so­dy­bai pa­puoš­ti.

Au­to­rės nuo­tr.

Tarp ap­do­va­no­tų­jų – Dau­gė­lai­čių bend­ruo­me­nės ap­lin­kos gra­žin­to­jai Ni­da ir Man­tas Ja­siu­kai­čiai.

Po­diu­mu žen­gė „gy­vos gė­lės“.

Sen­jo­rės de­monst­ra­vo gė­lė­mis puoš­tas skry­bė­lai­tes.

Pro­van­so sti­liaus šven­tė­je – iš gė­lių nu­pin­tas Pro­van­so so­de­lio paukš­tis.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas