(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Kužių miestelis šventė 365-ąjį jubiliejų

2017 m. rugsėjo 14 d.

Ku­žių mies­te­lis sa­vait­ga­lį mi­nė­jo 365-ąjį ju­bi­lie­ji­nį gim­ta­die­nį. Pa­dė­ko­ta žmo­nėms, kū­ru­siems ir ku­rian­tiems mies­te­lio gy­ve­ni­mą. Ju­bi­lie­jų ir šven­tę pri­mins tau­to­dai­li­nin­ko Au­ri­mo Šim­kaus su­kur­ta ąžuo­li­nė skulp­tū­ra.

Šven­tė vy­ko net tris die­nas. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ku­žių bib­lio­te­ka mi­nė­jo 70-ąjį ju­bi­lie­jų. Il­ga­me­tė Ku­žių bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Ni­jo­lė Vik­to­ra­vi­čie­nė pri­sta­tė bib­lio­te­kos is­to­ri­ją: ne vie­ną bib­lio­te­kos kny­gų ke­lio­nę iš vie­no pa­sta­to į ki­tą, pri­si­min­tos bib­lio­te­ki­nin­kės Mi­cha­li­na Kil­di­šie­nė ir Da­lia Liut­ku­vie­nė. Pri­si­mi­ni­mais apie dar­bą Ku­žių mies­te­lio bib­lio­te­ko­je da­li­jo­si bu­vu­sios bib­lio­te­ki­nin­kės Ja­ni­na Son­gai­lie­nė, Rim­vy­da Li­naus­kie­nė.

Ju­bi­lie­jaus pro­ga su­lauk­ta svei­ki­ni­mų iš ki­tų ra­jo­no bib­lio­te­kų ko­le­gų, Ku­žių bend­ruo­me­nės žmo­nių, bib­lio­te­kos ju­bi­lie­ju­je kon­cer­ta­vo Ku­žių mies­te­lio dar­že­li­nu­kai, jau­ni­mas, sen­jo­rai. Šven­tės da­ly­vių dė­me­sį pri­kaus­tė prieš 37 me­tus su­kur­tas fil­mas „Ke­tu­ri me­tų lai­kai“, pa­sa­ko­jan­tis apie Ku­žių mies­te­lį, jo žmo­nes, tuo­me­ti­nius džiaugs­mus ir var­gus.

Ant­ro­ji šven­tės die­na bu­vo skir­ta ir spor­tui. Šven­ti­nėms spor­to var­žy­bo­ms va­do­va­vo Ku­žiuo­se gi­męs ir au­gęs ži­no­mas krep­ši­nin­kas Ma­rius Jan­kai­tis. Jau­nes­niuo­sius ku­žiš­kius gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vio­le­ta Lau­ru­tie­nė pa­kvie­tė da­ly­vau­ti orien­ta­ci­nė­se var­žy­bo­se „Ar pa­žįs­ti Ku­žius?“. Šių var­žy­bų me­tu ko­man­dos ieš­ko­jo užuo­mi­no­se ir mįs­lė­se už­ko­duo­tų įvai­rių Ku­žių mies­te­lio is­to­ri­nių ir geog­ra­fi­nių ob­jek­tų.

Su­reng­to­je šven­ti­nė­je ei­se­no­je skam­bant Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro pu­čia­mų­jų or­kest­ro mar­šams, plaz­dant įvai­rias­pal­viams ba­lio­nams Ku­žių mies­te­lio gat­vė­mis žy­gia­vo mies­te­lio gy­ven­to­jai, vers­lo įmo­nių, se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai, Ku­žių vai­kų dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ vai­ku­čiai, jų tė­ve­liai bei dar­buo­to­jai, Ku­žių gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai, jų tė­ve­liai ir mo­ky­to­jai, jau­nų­jų šo­kė­jų ko­lek­ty­vo „Sau­lė“ vai­ku­čiai, mo­te­rų šo­kė­jų „Pa­šė­lu­sios ko­jo­tės“ ko­lek­ty­vas.

Ei­se­na stab­te­lė­jo prie re­no­vuo­to se­niū­ni­jos pa­sta­to, kur ati­deng­ta ąžuo­li­nė tau­to­dai­li­nin­ko Au­ri­mo Šim­kaus su­kur­ta skulp­tū­ra, skir­ta Ku­žių mies­te­lio 365-ajam ju­bi­lie­jui įam­žin­ti. Skulp­tū­rą pa­lai­mi­no Ku­žių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo baž­ny­čios ku­ni­gas To­mas Rei­nys.

Šven­tė nu­si­drie­kė į cent­ri­nę mies­te­lio aikš­tę. Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, ir mi­nint ju­bi­lie­jų, į sce­ną ki­lo “ Gra­žiai tvar­ko­mų so­dy­bų 2017“ ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ku­žių gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ro­ma Mei­no­riu­tė, ku­ri pa­si­džiau­gė kas­met nau­jai at­si­ran­dan­čio­mis gra­žiai su­tvar­ky­to­mis so­dy­bo­mis ir, kar­tu su se­niū­ne Jo­lan­da Ru­da­vi­čie­ne, įtei­kė de­ko­ra­ty­vi­nį me­de­lį so­dy­bos Smil­gių kai­me sa­vi­nin­kams Edi­tai ir Al­vy­dui Bi­jei­kiams bei so­dy­bos Ku­žių mies­te­ly­je – sa­vi­nin­kams Van­dai ir Kęs­tu­čiui Liau­dins­kams. Ąžuo­li­nė­mis len­te­lė­mis „Gra­žiai tvar­ko­ma so­dy­ba 2017“ bu­vo ap­do­va­no­tos As­tos ir Gin­tau­to Va­ba­lų so­dy­ba Jakš­tai­čių kai­me bei Vi­li­jos ir Aud­riaus Bag­do­nų so­dy­ba Luk­šių kai­me.

Pa­dė­kos už gra­žią ap­lin­ką ir ge­rus dar­bus mies­te­liui įteik­tos ku­žie­tėms Ir­mi­nai Ma­žei­kie­nei, Ine­tai La­ba­naus­kie­nei, Ni­jo­lei Vik­to­ra­vi­čie­nei, Ma­ry­tei Ki­bar­tai­tei, Ni­nai Tau­nie­nei, Gi­lai­čių kai­mo gy­ven­to­joms Van­dai Ur­bie­tie­nei ir Dai­vai Ri­ba­ko­vai, Luk­šių kai­mo bend­ruo­me­nei.

Mies­te­lio gy­ven­to­jams ir sve­čiams nuo­tai­kin­gą kon­cer­tą pa­do­va­no­jo „Nai­sių va­sa­ros" teat­ro ak­to­riai. Iki vė­lu­mos skam­bė­jo an­samb­lio „Jo­nis“ at­lie­ka­mos skam­bios dai­nos. Va­ka­rą už­bai­gė dis­ko­te­ka jau­ni­mui.

Šven­ti­nį sa­vait­ga­lį vai­ni­ka­vo šven­tos Mi­šios Ku­žių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo baž­ny­čio­je ir Eu­cha­ris­ti­nė pro­ce­si­ja.

Re­gi­na Sla­bie­nė, Ku­žių se­niū­nės pa­va­duo­to­ja

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.

Sce­no­je – gra­žiau­siai tvar­ko­mų Ku­žių se­niū­ni­jos so­dy­bų šei­mi­nin­kai, jiems įteik­tos len­te­lės su už­ra­šais, kad tai gra­žiau­siai tvar­ko­mos se­niū­ni­jos so­dy­bos.

Ku­žių mies­te­ly­je prie se­niū­ni­jos ati­deng­ta ju­bi­lie­jui skir­ta Au­ri­mo Šim­kaus su­kur­ta ąžuo­li­nė skulp­tū­ra. Ją ati­den­gė Šiau­lių ra­jo­no vi­ce­me­ras Al­gis Ma­čiu­lis ir Ku­žių se­niū­nė Jo­lan­da Ru­da­vi­čie­nė.

Ju­bi­lie­ji­nė šven­tė bu­vo skir­ta ir mies­te­lio jau­ni­mui.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Cha cha cha, 2017-09-14 15:39
O ko tokie liūdni? Kur jaunimas? Ar daug emigrantų grįžo į šventę?.. juk Lietuvoje taip gera gyventi, tiek daug švenčių... :)

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas