(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

eTwinning projektui – kokybės ženklelis

2017 m. rugsėjo 14 d.

Na­cio­na­li­nė pa­ra­mos tar­ny­ba Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos 5-8 kla­sių mo­ki­nių ir ang­lų kal­bos mo­ky­to­jos Dan­guo­lės Va­la­vi­čie­nės vyk­dy­tą eT­win­ning pro­jek­tą „Cla­ri­fy – Col­la­bo­ra­ti­ve Lear­ning is fun“ ap­do­va­no­jo na­cio­na­li­niu ko­ky­bės ženk­le­liu. Ver­tin­to­jai įver­ti­no pui­kų pro­jek­to par­tne­rių bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp­tau­ti­nė­se ko­man­do­se, aukš­tą IKT kom­pe­ten­ci­jos ly­gį, ino­va­ty­vias, ska­ti­nan­čias kū­ry­biš­ku­mą, veik­las ang­lų kal­bos pa­mo­ko­se.

Pag­rin­di­nis pro­jek­to tiks­las – ang­lų kal­bos mo­ky­mas(is) in­teg­ruo­jant į įvai­rius mo­ko­muo­sius da­ly­kus ir veik­las. Mo­ki­niai kū­rė lo­go­ti­pus pro­jek­tui, ra­šė laiš­kus, ku­riuo­se pri­sta­tė sa­vo mies­tą, da­ly­va­vo ede­ba­tuo­se, kū­rė ko­mik­sus.

Mo­ky­da­mie­si ša­lių – par­tne­rių kal­bi­nių fra­zių, dai­nų, šo­kių bei su­si­tik­da­mi „gy­vai“, nau­do­jant šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas, mo­ki­niai ug­dė so­cia­li­nę, ko­mu­ni­ka­vi­mo ir as­me­ni­nes kom­pe­ten­ci­jas, pa­ty­rė ge­rų emo­ci­jų, įgi­jo pa­tir­ties pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je.

Šis ko­ky­bės ženk­le­lis – tai sva­rus įver­ti­ni­mas. Mo­ki­niams – tai pa­ska­ti­ni­mas už jų pa­stan­gas ir no­rą, o mo­kyk­lai – pa­si­ry­ži­mas siek­ti ko­ky­bės bei at­vi­ru­mo Eu­ro­pos bend­ra­dar­bia­vi­mo veik­lo­je pri­pa­ži­ni­mas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos moks­lei­viai už pui­kiai at­lik­tą dar­bą ap­do­va­no­ti na­cio­na­li­niu ko­ky­bės ženk­le­liu.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas