(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Sodas rugsėjį ir rudeniniai žiedai

2017 m. rugsėjo 14 d.

Ru­de­nį žy­di va­di­na­mie­ji „trum­pos die­nos“ au­ga­lai. Jų pa­si­rin­ki­mas ne toks di­de­lis kaip va­sa­ri­nių, ta­čiau pa­kan­ka­mas, kad jū­sų so­das džiu­gin­tų akį iki pat ru­dens pa­bai­gos.

RUD­BE­KI­JOS – auk­so gel­to­nu­mo, oran­ži­nės, ru­dos spal­vos žie­dais. Puoš jū­sų so­dą iki pat šal­nų.

JUR­GI­NAI žy­di iki vė­ly­vo ru­dens. Ne­reik­lios gė­lės: ga­li pa­kel­ti še­šė­lį, mėgs­ta drėg­mę (bet ne jos per­tek­lių).

Dau­gu­ma ru­de­ni­nių žy­din­čių au­ga­lų yra dau­gia­me­čiai. Rug­sė­jį žy­di jur­gi­nai, ast­rai, kar­de­liai, chri­zan­te­mos, gvaiz­dū­nės, se­ren­čiai, pe­lar­go­ni­jos, sau­lai­nės, be­go­ni­jos, naš­lai­tės, pa­ta­go­ni­nės ver­be­nos, ga­za­ni­jos, sau­la­kiai, eri­kos, ro­žū­nės, žyd­rū­niai, šluo­te­li­nės hor­ten­zi­jos, ka­nos, kva­pie­ji pe­lė­žir­niai, ko­bė­jos, plau­kuo­to­sios rud­be­ki­jos, lo­be­li­jos, spri­gės, kos­mė­jos, pe­tu­ni­jos, sal­vi­jos, kau­la­sėk­liai, ežiuo­lės, me­det­kos, rau­do­nė­liai, ra­mu­nė­lės, bur­no­čiai ir kt. So­do ka­ra­lie­nė, be abe­jo­nės, – jos di­de­ny­bė ro­žė.

SE­REN­ČIAI bū­na ir vien­me­čiai, ir dau­gia­me­čiai. Yra ži­no­ma apie 50 rū­šių. Ga­li­ma per­so­din­ti ir žy­din­čius. Mėgs­ta švie­są, sau­lę, drėg­mę. Žy­di iki šal­nų.

VIR­ŽIAI at­ro­do puoš­niai per vi­są žie­mą – iki pat pa­va­sa­rio. Be to, iš džio­vin­tų vir­žių ga­li­ma pa­ruoš­ti ska­nią ir or­ga­niz­mą stip­ri­nan­čią ar­ba­tą. So­din­ki­te į pra­lai­džią že­mę, rūgš­tų dir­vo­že­mį, mul­čiuo­ki­te spyg­liais, pir­mą­ją žie­mą den­ki­te eg­li­ša­kė­mis.


Ro­žių prie­žiū­ra

Ru­de­nį ro­žes re­ko­men­duo­ja­ma ap­ge­nė­ti, ge­riau­sia tai da­ry­ti spa­lį.

* Ap­kar­py­ki­te be­si­drie­kian­čių ro­žių ūg­lių ga­lus.

* Mi­nia­tiū­ri­nėms ro­žėms pa­trum­pin­ki­te ne­su­me­dė­ju­sius stie­bų ga­liu­kus.

* Ar­ba­ti­nių-hib­ri­di­nių ir flo­ri­bun­di­nių ro­žių krū­mus ap­ge­nė­ki­te pa­lik­da­mi trum­pus stip­rius 15-20 cm ūg­lius.

* Ka­mie­ni­nes ro­žes ap­kar­py­ki­te, kad lik­tų 20-25 cm virš skie­po.

* Par­ko ro­žėms iš­kar­py­ki­te se­nas, li­gų pa­žeis­tas ša­ke­les.

* Vi­jok­li­nių ro­žių ša­kų ne­trum­pin­ki­te (ne­žy­dės), pa­ša­lin­ki­te tik li­go­tas.

* Po pir­mų­jų šal­nų žied­pum­pu­rius ir žie­dus nu­kirp­ki­te.

* Prieš deng­da­mi ro­žių krū­me­lius že­mę ap­link juos de­zin­fe­kuo­ki­te spe­cia­liais pre­pa­ra­tais (va­rio sul­fa­tas).

* Ro­žes den­ki­te, kai oro tem­pe­ra­tū­ra nu­krin­ta iki 5-10 laipsn. šal­čio. Pa­mul­čiuo­ki­te dur­pė­mis, spyg­liuo­čių pju­ve­no­mis, už­den­ki­te eg­li­ša­kiais.

* Ne­den­ki­te ro­žių ak­li­nai ir per šil­tai. Krū­mui rei­kia vė­di­ni­mo.

* Par­ko ro­žių deng­ti ne­rei­kia. Tik pa­mul­čiuo­ki­te.


RUG­SĖ­JO DAR­BAI

* Pa­si­dau­gin­ki­te au­gi­niais juo­dų­jų ir rau­do­nų­jų ser­ben­tų.

* Nu­purkš­ki­te vais­me­džius nuo li­gų ir ken­kė­jų.

* Iš­rau­ki­te iš sėk­lų išau­gin­tus svo­gū­nus.

* Rug­sė­jo pa­bai­go­je, nuė­mę dar­žo­vių der­lių, lys­ves iš­ra­vė­ki­te ir su­kas­ki­te.

* Rin­ki­te vie­na­me­čių gė­lių sėk­las.

* Per­so­din­ki­te dau­gia­me­tes gė­les, ku­rios vie­no­je vie­to­je au­go il­giau nei 5 me­tus: ast­rus, rak­ta­žo­les, aub­re­tes, as­til­bes etc.

* Iki rug­sė­jo 10 d. per­so­din­ki­te le­li­jas (iš­sky­rus bal­tą­ją – ji so­di­na­ma rugp­jū­tį). Šios gė­lės mėgs­ta pa­vė­sį.

* Dau­gin­ki­te bi­jū­nus.

* Jei dir­va sau­sa, pa­lie­ki­te dau­gia­me­tes gė­les ir krū­mus (ge­riau žie­mos).

* So­din­ki­te de­ko­ra­ty­vi­nius spyg­liuo­čius.

* Į nuo­la­ti­nę vie­tą per­kel­ki­te dvi­me­tes gė­les: naš­lai­tes, šiu­pi­nius gvaz­di­kus, sau­lu­tes, neuž­mirš­tuo­les, ka­ti­lė­lius ir t. t.

* So­din­ki­te svo­gū­ni­nes gė­les: nar­ci­zus, hia­cin­tus, de­ko­ra­ty­vi­nius čes­na­kus, snie­guo­les, kro­kus ir kt. Tul­pes pa­so­din­si­te spa­lį.

* Nup­jau­ki­te dau­gia­me­čių gė­lių ant­že­mi­nę da­lį.

* Mul­čiuo­ki­te dur­pė­mis vilk­dal­gius (jei šak­nias­tie­biai pa­šals – silp­nai žy­dės).

* So­din­ki­te ro­žes.

* Nu­kar­py­ki­te vi­jok­li­nių ro­žių stie­bų vir­šū­nes.

* So­din­ki­te ra­ga­nių so­di­nu­kus.

* Tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus že­miau 10 laips­nių, chri­zan­te­mas ne­ški­te į šilt­na­mį.

* Po pir­mų­jų šal­nų iš­kas­ki­te gum­bi­nes be­go­ni­jas.

* Rug­sė­jo pa­bai­go­je iš­kas­ki­te jur­gi­nus.

* Ant vais­me­džių už­riš­ki­te kli­jų juos­tas.

* Pa­ruoš­ki­te duo­bes vais­me­džiams, ku­riuos so­din­si­te spa­lį.

* Iš­ge­nė­ki­te silp­nus avie­čių, ger­vuo­gių ūg­lius.


MĖ­NU­LIO KA­LEN­DO­RIUS

12-25 d. – so­din­ki­te, per­so­din­ki­te au­ga­lus;

14-15 d. – lie­ki­te au­ga­lus; ne­rin­ki­te der­liaus;

18-19 d. – ne­kon­ser­vuo­ki­te dar­žo­vių;

20-22 d. – ne­tin­ka­mas lai­kas lais­ty­ti;

23-24 d. – pa­lie­ki­te au­ga­lus;

25-27 d. – so­din­ki­te vais­me­džius;

25-30 d. – skin­ki­te ir ruoš­ki­te vai­sius žie­mai;

28, 29 d. – skin­ki­te ir kon­ser­vuo­ki­te šak­nia­vai­sius;

30 d. – ne­tin­ka­mas lai­kas lais­ty­ti; so­din­ki­te gė­les; skin­ki­te ir ruoš­ki­te vai­sius žie­mai.


SVEI­KA­TA IŠ GAM­TOS

Ru­de­nį rin­ki­te uo­gas, ku­rios stip­ri­na or­ga­niz­mą ir pa­de­da gy­ti su­si­rgus.

* ERŠ­KĖ­ČIO uo­gos vi­ta­mi­no C tu­ri dau­giau nei cit­ri­nos. Pui­ki pro­fi­lak­ti­nė prie­mo­nė sau­go­tis nuo per­ša­li­mo.

* SE­DU­LOS uo­gos bei la­pai tur­tin­gi vi­ta­mi­no E ir C. La­pų ar­ba­tos pa­ta­ria­ma ger­ti pro­fi­lak­tiš­kai – imu­ni­te­tui stip­rin­ti. Švie­žių uo­gų val­gy­ki­te su­si­rgę an­gi­na. Per­ša­lę var­to­ki­te uo­gie­nę.

* PU­TI­NO uo­gos tu­ri daug vi­ta­mi­no C, stip­ri­na krau­ja­gys­lių sie­ne­les ir imu­ni­te­tą, pa­de­da gin­tis nuo per­ša­li­mo.

* ARO­NI­JOS – dar vie­na pui­ki pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė nuo per­ša­li­mo, tu­ri jo­do ir vi­ta­mi­no C.

* ŠAL­TA­LAN­KIO uo­gos tu­ri vi­ta­mi­no A, E, K, B gru­pės vi­ta­mi­nų ir fi­ton­ci­dų (na­tū­ra­lus an­ti­bio­ti­kas). Per­ša­lę var­to­ki­te šal­ta­lan­kių sul­tis su ar­ba­ta.


Kaip pa­ruoš­ti šal­ta­lan­kius žie­mai?

1. Uo­gas su­mal­ki­te mės­ma­le.

2. Išs­paus­ki­te sul­tis.

3. Ant iš­spau­dų už­pil­ki­te tru­pu­tį van­dens, pa­li­ki­te pa­sto­vė­ti.

4. Išs­paus­ki­te ant­rą kar­tą.

5. Už­ber­ki­te cuk­ru­mi, pa­kai­tin­ki­te ant ug­nies ir su­pil­ki­te į stik­lai­nius.

Pa­ren­gė Vai­va VAI­DI­LAI­TĖ ("Va­ka­rų eksp­re­sas")

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas