(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Kviečia Atviros psichiatrijos mėnesio renginiai

2017 m. rugsėjo 13 d.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos kli­ni­ko­je šią sa­vai­tę pra­si­dė­jo At­vi­ros psi­chiat­ri­jos mė­ne­sio ren­gi­niai. Spe­cia­lis­tai mies­to gy­ven­to­jus kvie­čia į ren­gi­nius, pa­skai­tas, mo­ky­mus, at­vi­rų du­rų die­nas, ne­mo­ka­mas kon­sul­ta­ci­jas.

At­vi­ros psi­chiat­ri­jos mė­nuo – tai lai­ko­tar­pis tarp dvie­jų svar­bių psi­chi­kos svei­ka­tai tarp­tau­ti­nių die­nų: Pa­sau­li­nės sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos die­nos rug­sė­jo 10 die­ną ir Pa­sau­li­nės psi­chi­kos svei­ka­tos die­nos spa­lio 10 die­ną, ku­ri Lie­tu­vo­je mi­ni­ma jau ant­rą­jį de­šimt­me­tį.

Pa­sak Šiau­lių li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos II psi­cho­zi­nių ir afek­ti­nių bū­se­nų bend­ros psi­chiat­ri­jos sky­riaus ve­dė­jos Ro­mual­dos Ali­šaus­kie­nės, psi­chi­kos li­gos – to­kios pat, kaip kū­no li­gos, ta­čiau dėl jų pa­gal­bos krei­pia­ma­si re­čiau nei dėl kū­no ne­ga­la­vi­mų.

Tin­ka­mai gy­do­mi dau­gu­ma ser­gan­čių­jų psi­chi­kos su­tri­ki­mais ga­li pa­sveik­ti ir gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Kuo anks­čiau žmo­gus krei­pia­si pa­gal­bos į psi­chiat­rus, tuo anks­čiau nu­sta­to­ma li­ga ir tuo sėk­min­giau ji gy­do­ma. Ke­lią pas spe­cia­lis­tus li­go­niams už­tve­ria išanks­ti­nės nuo­sta­tos – žmo­nės gė­di­ja­si sa­vo li­gos, bi­jo, kad bus gy­do­mi prieš jų va­lią, kad bus ap­ri­bo­tos jų tei­sės.

R. Ali­šaus­kie­nė sa­ko, kad dar stip­ri šias li­gas ir jų gy­dy­mą ly­din­ti stig­ma. Ta­čiau psi­chiat­ri­ja pa­si­kei­tė iš es­mės. Psi­chi­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mas ga­ran­tuo­ja, kad pa­cien­tas tu­ri tei­sę pa­si­rink­ti psi­chiat­rą, gy­dy­mo įstai­gą ir svei­ka­tos prie­žiū­ros rū­šį, jos apim­tį ar­ba ga­li at­si­sa­ky­ti gy­dy­mo.

Tei­kiant psi­chiat­ri­jos pa­slau­gas, už­tik­ri­na­mas li­go­nių kon­fi­den­cia­lu­mas, tai­ko­mi moks­lo įro­dy­mais pa­grįs­ti gy­dy­mo me­to­dai ir komp­lek­si­nė pa­gal­ba.

Vi­są mė­ne­sį Psi­chiat­ri­jos kli­ni­ko­je, Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je bei Vai­kų ir paaug­lių psi­chiat­ri­jos cent­re (Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ko­je) vyks ne­mo­ka­mos kon­sul­ta­ci­jos, mo­ky­mai, bus skai­to­mi pra­ne­ši­mai apie psi­chi­kos ir pri­klau­so­my­bės li­gas, apie mi­ty­bos su­tri­ki­mus, mie­go svar­bą, psi­chi­kos li­go­nių slau­gą, užim­tu­mo te­ra­pi­jos nau­dą ir ki­to­mis svar­bio­mis te­mo­mis.

Re­gist­ruo­tis ano­ni­mi­nėms ne­mo­ka­moms kon­sul­ta­ci­joms ir mo­ky­mams bei in­for­ma­ci­ja apie at­vi­ros psi­chiat­ri­jos mė­ne­sio ren­gi­nius tei­kia­ma te­le­fo­nais 8 41 524181, 8 41 524191, 8 41 524180.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos II Psi­cho­zi­nių ir afek­ti­nių bū­se­nų bend­ros psi­chiat­ri­jos sky­riaus ve­dė­ja, gy­dy­to­ja psi­chiat­rė Ro­mual­da Ali­šaus­kie­nė ra­gi­na ne­bi­jo­ti ieš­ko­ti pa­gal­bos, o At­vi­ros psi­chiat­ri­jos mė­nuo tam pui­ki pro­ga.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas